Raamattu vuodessa huhtikuu 22

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 22
____________________________________

Joos 24:1-33

24. LUKU

Liitto uudistetaan Sikemissä

1. Joosua kokosi kaikki Israelin heimot Sikemiin ja kutsui Israelin vanhimmat, sen päämiehet, tuomarit ja päälliköt, ja he asettuivat Jumalan eteen.
2. Joosua sanoi koko kansalle: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Tuolla puolella Eufratvirran* asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Aabrahamin ja Naahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia.
3. Minä otin isänne Aabrahamin tuolta puolelta virran, kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan, tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin.
4. Iisakille minä annoin Jaakobin ja Eesaun. Eesaulle minä annoin Seirin vuoriston omaksi. Jaakob ja hänen poikansa taas menivät Egyptiin.
5. Sitten minä lähetin Mooseksen ja Aaronin ja rankaisin Egyptiä sillä, mitä siellä tein. Sen jälkeen minä vein teidät sieltä pois.
6. Kun minä vein teidän isänne pois Egyptistä, ja te olitte saapuneet meren rannalle, egyptiläiset ajoivat teidän isiänne takaa sotavaunuilla ja ratsumiehillä Kaislamereen saakka.
7. Silloin he huusivat Herraa auttamaan. Hän pani pimeyden teidän ja egyptiläisten välille ja antoi meren tulla heidän päälleen peittämään heidät. Omin silmin te näitte, mitä minä tein egyptiläisille. Kun te sitten olitte asuneet pitkän aikaa erämaassa,
8. minä toin teidät niiden amorilaisten maahan, jotka asuivat tuolla puolella Jordanin, ja he taistelivat teitä vastaan. Mutta minä annoin heidät teidän käsiinne, ja te otitte omaksenne heidän maansa, ja minä tuhosin heidät teidän tieltänne.
9. Silloin Baalak, Sipporin poika, Mooabin kuningas lähti sotaan Israelia vastaan. Hän lähetti kutsumaan Bileamin, Beorin pojan, että tämä kiroaisi teidät.
10. Mutta minä en tahtonut kuulla Bileamia, vaan hänen täytyi siunata teitä, ja minä pelastin teidät hänen käsistään.
11. Kun te olitte menneet Jordanin yli ja tulleet Jerikoon, niin jerikolaiset miehet ja amorilaiset, perissiläiset, kanaanilaiset, heettiläiset, girgasilaiset, hivviläiset ja jebusilaiset taistelivat teitä vastaan, mutta minä annoin heidät teidän käsiinne.
12. Minä lähetin herhiläisiä teidän edellänne, ja ne karkottivat heidät teidän tieltänne, ne kaksi amorilaisten kuningasta. Sinä et sitä tehnyt miekallasi ja jousellasi.
13. Minä annoin teille maan, josta sinä et ollut nähnyt vaivaa, ja kaupunkeja, joita te ette olleet rakentaneet, mutta joihin saitte asettua. Viinitarhoista ja öljypuista, joita te ette olleet istuttaneet, te saitte syödä.
14. Niin peljätkää nyt Herraa, palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa.
15. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella, niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte. Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.”

Kansa lupaa palvella Herraa

16. Kansa vastasi ja sanoi: ”Eihän toki! Me emme suinkaan tahdo hylätä Herraa ja palvella muita jumalia!
17. Herra on meidän Jumalamme, hän, joka johdatti meidät ja meidän isämme pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä, joka teki meidän silmiemme edessä suuret tunnusteot ja aina varjeli meitä tiellä, jota vaelsimme, ja kaikkien niiden kansojen keskuudessa, joiden maiden läpi kuljimme.
18. Herra karkotti meidän tieltämme kaikki tässä maassa asuneet kansat, myös amorilaiset. Me tahdomme palvella Herraa, sillä hän on meidän Jumalamme.”

Joosua varoittaa, kansa vakuuttaa

19. Joosua sanoi kansalle: ”Te ette voi palvella Herraa, sillä hän on pyhä Jumala. Hän on kiivas Jumala, hän ei anna anteeksi teidän rikoksianne ja syntejänne.
20. Jos te hylkäätte Herran ja palvelette vieraita jumalia, hän kääntyy pois ja antaa teille käydä pahoin. Hän tekee teistä lopun, sen sijaan että hän on ennen antanut teille käydä hyvin.”
21. Kansa sanoi Joosualle: ”Ei niin, vaan me palvelemme Herraa.”
22. Silloin Joosua sanoi kansalle: ”Te olette itse todistajina itseänne vastaan, että olette valinneet itsellenne Herran palvellaksenne häntä.” He vastasivat: ”Me olemme.”
23. Joosua sanoi: ”Poistakaa siis nyt vieraat jumalat, joita on teidän keskuudessanne, ja kääntäkää sydämenne Herran, Israelin Jumalan, puoleen.”
24. Kansa vastasi Joosualle: ”Herraa, meidän Jumalaamme, me palvelemme, ja hänen ääntään me kuulemme.”
25. Näin Joosua teki sinä päivänä liiton kansan kanssa ja antoi heille Sikemissä käskyjä ja oikeussäädöksiä.
26. Joosua kirjoitti nämä asiat Jumalan lain kirjaan. Hän otti suuren kiven ja pystytti sen sinne, tammen alle, joka oli Herran pyhäkössä.
27. Joosua sanoi koko kansalle: ”Tämä kivi on oleva todistajana meitä vastaan. Se on kuullut kaikki Herran sanat, jotka hän on meille puhunut, ja se on oleva todistajana teitä vastaan, ettette kieltäisi Jumalaanne.”
28. Joosua päästi kansan menemään, kunkin perintöosalleen.

Joosuan kuolema

29. Näiden tapausten jälkeen Herran palvelija Joosua, Nuunin poika, kuoli 110 vuoden ikäisenä.
30. He hautasivat hänet hänen perintöosansa alueelle Timnat-Serahiin, joka on Efraimin vuoristossa, Gaas-vuoren pohjoispuolella.
31. Israel palveli Herraa Joosuan koko elinajan ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen ja tunsivat kaikki ne teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt.

Joosefin luut haudataan

32. Joosefin luut, jotka israelilaiset olivat tuoneet Egyptistä, he hautasivat Sikemiin, siihen maapalstaan, minkä Jaakob oli ostanut Hamorin, Sikemin isän, pojilta sadalla kesitalla ja minkä joosefilaiset olivat saaneet perintöosakseen.

Eleasar kuolee

33.  Eleasar, Aaronin poika, kuoli, ja he hautasivat hänet Gibeaan, hänen poikansa Piinehaan kaupunkiin, joka oli annettu hänelle Efraimin vuoristosta.

____________________________________

Lk 21:1-28

21. LUKU

Lesken ropo

1. Jeesus katseli ja näki rikkaiden panevan lahjoja uhriarkkuun.
2. Hän näki, miten eräs köyhä leski pani siihen kaksi lanttia*.
3. Niin hän sanoi: ”Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kukaan muu.
4. Nuo kaikki antoivat lahjansa liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan, koko elämisensä, mitä hänellä oli.”

Temppelin hävitys

5. Jotkut puhuivat temppelistä, kuinka se oli koristettu kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla. Jeesus sanoi:
6. ”Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä te katselette, ei jää kiveä kiven päälle maahan hajottamatta.”

Lopun merkkejä

7. Jotkut kysyivät Jeesukselta: ”Opettaja, milloin tämä  tapahtuu? Mikä on oleva merkki sen tulosta?”
8. Hän sanoi heille: ”Varokaa, ettei teitä eksytetä. Minun nimessäni tulee monia, jotka sanovat: ’Minä se olen’, ja: ’Aika on tullut’. Älkää lähtekö heidän mukaansa.
9. Kun te kuulette sodista ja kapinoista, älkää pelästykö. Niiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä silloin.”
10. Hän jatkoi: ”Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan.
11. Tulee suuria maanjäristyksiä sekä monin paikoin nälänhätää ja kulkutauteja. Taivaalla on oleva pelottavia näkyjä ja suuria ennemerkkejä.
12. Ennen tätä kaikkea teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä vedetään synagogiin, heitetään vankiloihin sekä viedään kuningasten ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden.
13. Näin te saatte tilaisuuden todistamiseen.
14. Pankaa siis mieleenne, ettette etukäteen huolehdi, miten puolustatte itseänne.
15. Minä annan teille viisauden puhua niin, että vihollisenne eivät kykene vastustamaan teitä ja kiistämään sanojanne.
16. Omat vanhemmatkin, veljet, sukulaiset ja ystävät kavaltavat teitä. Muutamia teistä surmataan.
17. Te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden.
18. Mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne mene hukkaan.
19. Kestävyydellänne te voitatte omaksenne elämän.

Jerusalemin hävitys

20. Kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen piirittämänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä.
21. Juudeassa olevat paetkoot silloin vuorille, kaupungissa olevat lähtekööt siitä pois, ja maalla olevat älkööt menkö sinne.
22. Sillä ne ovat ansaitun rankaisun* päiviä, että kaikki täyttyisi, mitä on kirjoitettu.
23. Voi raskaita ja imettäviä niinä päivinä! Maan päällä on silloin suuri hätä ja viha tätä kansaa kohtaan.
24. Heitä kaatuu miekan terään, heitä viedään vangeiksi kaikkien kansojen keskuuteen*. Jerusalem on oleva kansojen tallattavana, kunnes kansojen ajat täyttyvät *.

Kristuksen tuleminen

25. Auringossa, kuussa ja tähdissä on oleva ennemerkkejä sekä kansoilla maan päällä ahdistus ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26. Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27. Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suuressa voimassa ja kirkkaudessa.
28. Kun nämä tapahtumat alkavat, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”

____________________________________

Ps 89:38-53

Daavidin kuningassuvun sortuminen

39. Sinä olet kuitenkin hylännyt voideltusi, olet pitänyt häntä halpana ja vihastunut häneen.
40. Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, heittänyt sen maahan*.
41. Sinä olet särkenyt kaikki hänen kaupunkinsa muurit, pannut raunioiksi sen linnoitukset.
42. Kaikki tien kulkijat ovat sitä ryöstäneet, se on joutunut naapuriensa häväistäväksi.
43. Hänen vihollistensa oikean käden sinä olet korottanut, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihollisilleen.
44. Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä.
45. Hänen loistostaan sinä olet tehnyt lopun ja syössyt maahan hänen valtaistuimensa.
46. Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet peittänyt hänet häpeällä. Sela.
47. Kuinka kauan, Herra? Kätkeydytkö sinä ainiaaksi? Kuinka kauan sinun vihasi palaa tulena?
48. Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on, kuinka katoaviksi sinä olet luonut kaikki ihmislapset.
49. Kuka on se mies, joka jää eloon eikä näe kuolemaa ja pelastaa elämänsä haudasta*? Sela.
50. Herra, missä ovat sinun entiset armotekosi, jotka vannoit uskollisuudessasi Daavidille?
51. Ajattele, Herra, palvelijasi häpäisyä! Mitä minun täytyykään sydämessäni kestää kaikilta noilta monilta kansoilta!
52. Herra, sinun vihollisesi pilkkaavat, herjaavat sinun voideltusi askeleita.
53. Ylistetty olkoon Herra iäti. Aamen, aamen.

____________________________________

Snl 13:20-23

20. Vaella viisasten kanssa, niin viisastut. Tyhmien seurassa viihtyville käy huonosti.
21. Syntisiä vainoaa onnettomuus, mutta vanhurskaat saavat onnen palkakseen.
22. Hyvä ihminen jättää perinnön lastensa lapsillekin, mutta syntisen omaisuus talletetaan vanhurskaalle.
23. Köyhien uudiskyntö antaa runsaan ruuan. Sitä kuitenkin häviää oikeuden puutteessa.

Scroll to Top