RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 1

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 1
____________________________________

1Ms 1:1- 2:25

Ensimmäinen Mooseksen kirja

1. LUKU

Maailman luominen

1. Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3. Jumala sanoi: ”Tulkoon valo”, ja valo tuli.
4. Jumala näki*, että valo oli hyvä, ja Jumala erotti valon pimeydestä.
5. Jumala nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Niin tuli ilta ja tuli aamu – ensimmäinen päivä*.
6. Jumala sanoi: ”Tulkoon taivaanavaruus* vesien välille erottamaan vedet vesistä.”
7. Niin Jumala teki taivaanavaruuden ja erotti vedet, jotka olivat avaruuden alla, vesistä, jotka olivat avaruuden päällä*. Tapahtui niin.
8. Jumala nimitti avaruuden taivaaksi*. Tuli ilta, ja tuli aamu – toinen päivä.
9. Jumala sanoi: ”Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin.” Tapahtui niin.
10. Jumala nimitti kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän nimitti mereksi*. Jumala näki, että se oli hyvä.
11. Jumala sanoi: ”Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, missä on niiden siemen.” Tapahtui niin.
12. Maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, missä oli niiden siemen. Jumala näki, että se oli hyvä.
13. Tuli ilta, ja tuli aamu – kolmas päivä.
14. Jumala sanoi: ”Tulkoot valot taivaanavaruuteen erottamaan päivää yöstä*. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
15. ja olkoot ne valoina taivaanavaruudessa paistamassa maan päälle*.” Tapahtui niin.
16. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17. Jumala pani ne taivaanavaruuteen paistamaan maan päälle,
18. hallitsemaan päivää ja yötä sekä erottamaan valon pimeästä. Jumala näki, että se oli hyvä.
19. Tuli ilta, ja tuli aamu – neljäs päivä.
20. Jumala sanoi: ”Viliskööt vedet eläviä olentoja* ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanavaruudessa.”
21. Jumala loi suuret merieläimet ja kaikenlaiset liikkuvat vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikenlaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Jumala näki, että se oli hyvä.
22. Jumala siunasi ne sanoen: ”Olkaa hedelmällisiä, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä.”
23. Tuli ilta, ja tuli aamu – viides päivä.
24. Jumala sanoi: ”Tuottakoon maa eläviä olentoja, kutakin lajinsa mukaan, karjaeläimiä, matelijoita ja metsäeläimiä, kutakin lajinsa mukaan.” Tapahtui niin.
25. Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Jumala näki, että se oli hyvä.
26. Jumala sanoi: ”Tehkäämme* ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Vallitkoot he meren kalat, taivaan linnut, karjaeläimet, koko maan, ja kaikki matelijat, jotka matelevat maassa.”
27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28. Jumala siunasi heitä, ja Jumala sanoi heille: ”Olkaa hedelmällisiä, lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Vallitkaa meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.”
29. Jumala sanoi: ”Minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi.
30. Kaikille metsäeläimille, kaikille taivaan linnuille, kaikille, jotka matelevat maassa ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset vihreät ruohot ravinnoksi.” Tapahtui niin.
31. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja se oli erittäin hyvää. Tuli ilta, ja tuli aamu – kuudes päivä.

2. LUKU

Sapattitauko. Paratiisi

1. Niin taivas ja maa kaikkine joukkoineen tulivat valmiiksi.
2. Seitsemäntenä päivänä Jumala päätti työnsä, jonka oli tehnyt, ja taukosi* seitsemänneksi päiväksi kaikesta työstään, mitä oli tehnyt.
3. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän siksi päiväksi taukosi kaikesta suorittamastaan luomistyöstä.*
4. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala* teki maan ja taivaan,
5. maan päällä ei vielä ollut yhtään sen pinnalla kasvavaa pensasta, eikä maan päällä vielä kasvanut ruohoa. Herra Jumala ei vielä ollut antanut sadetta maan päälle, eikä ihmistä ollut maata viljelemässä,
6. vaan maasta pulppusi vettä* kastelemaan koko maan pintaa.
7. Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen*,  puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja niin ihmisestä tuli elävä olento*.
8. Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka oli tehnyt.
9. Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, sekä elämän puun paratiisin keskelle, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun.
10. Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan.
11. Ensimmäisen nimi oli Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa.
12. Sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä.
13. Toisen virran nimi on Giihon. Se kiertää koko Kuusin maan*.
14. Kolmannen virran nimi on Hiddekel*. Se juoksee Assurin editse. Neljäs virta on Eufrat.
15. Herra Jumala otti ihmisen* ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

Hyvän ja pahan tiedon puu

16. Herra Jumala käski ihmistä sanoen: ”Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17. mutta hyvän ja pahan tiedon puusta sinä et saa syödä, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinun on kuolemalla kuoltava*.

Eläinten nimittäminen

18. Herra Jumala sanoi: ”Ei ole ihmisen hyvä olla yksin. Minä teen hänelle avuksi [puolison], joka on hänelle sopiva.”
19. Herra Jumala oli tehnyt* maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut, ja hän toi ne Aadamin eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Niin kuin Aadam nimitti kunkin elävän olennon, niin sen nimi oli oleva.
20. Aadam antoi nimet kaikille karjaeläimille, taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt apua, joka olisi sopinut hänelle.

Vaimon luominen

21. Niin Herra Jumala vaivutti Aadamin syvään uneen. Hänen nukkuessaan Jumala otti osan hänen kyljestään* ja täytti sen paikan lihalla.
22. Herra Jumala rakensi vaimon siitä osasta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23. Aadam sanoi: ”Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hänen nimensä olkoon nainen*, sillä hänet on otettu miehestä.”
24. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja heistä tulee yksi liha.
25. He olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiaan.

____________________________________

Matt 1:1-2:12

Evankeliumi Matteuksen mukaan

1. LUKU

Jeesuksen sukuluettelo

1. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin Pojan, Aabrahamin pojan, sukuluettelo.
2. Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet,
3. Juudalle* syntyi Peres ja Serah Taamarista, Peresille syntyi Hesron, Hesronille syntyi
4. Raam, Raamille syntyi Amminadab,
5. Amminadabille syntyi Nahson, ja Nahsonille syntyi Salma, Salmalle syntyi Booas Raahabista*, Booaalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai,
6. ja Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta,
7. Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa,
8. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia,
9. Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia,
10. Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia,
11. Joosialle syntyi Jekonja (Joojakin/Konja) ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.
12. Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel,
13. Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor,
14. Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud,
15. Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob,
16. Jaakobille syntyi Joosef, Marian (Mirjamin/Mariamin) mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi*.
17. Näin Aabrahamista Daavidiin on kaikkiaan 14 sukupolvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen 14 sukupolvea, ja Babylonista siirtämisestä Kristukseen asti 14 sukupolvea.

Jeesuksen syntymä

18. Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, hänen huomattiin ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.
19. Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa julkiseen häpeään. Hän aikoi siksi salaisesti hylätä hänet.
20. Kun hän tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä hänessä siinnyt on Pyhästä Hengestä.
21. Hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään.”
22. Tämä kaikki tapahtui, että kävisi toteen, mitä Herra oli puhunut profeetan kautta:
23. ”Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimi Immanuel”*, mikä on käännettynä: ”Jumala meidän kanssamme.”
24. Herättyään unesta Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti vaimonsa luokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt tähän ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Hän antoi pojalle nimen Jeesus.

2. LUKU

Tietäjiä idästä

1. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen* aikana, idästä tuli Jerusalemiin tietäjiä,
2. jotka kysyivät: ”Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä* idässä ja olemme tulleet häntä kumartamaan.”
3. Kuullessaan tästä kuningas Herodes hämmästyi ja koko Jerusalem hänen kanssaan.
4. Hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä.
5. He vastasivat: ”Juudean Beetlehemissä. Sillä näin on kirjoitettu profeetan kirjassa:
6. ’Sinä Beetlehem, Juudan* seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia’.”
7. Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja kyseli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt.
8. Hän lähetti heidät Beetlehemiin sanoen: ”Menkää ja tiedustelkaa tarkoin lasta. Kun löydätte hänet, ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin kumartamaan häntä.”
9. Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle. Tähti, jonka he olivat idässä nähneet, kulki heidän edellään kunnes tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, ja pysähtyi siihen.
10. Nähdessään tähden he ihastuivat suuresti.
11. He menivät taloon ja näkivät lapsen sekä Marian, hänen äitinsä*. He lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
12. Jumala kielsi heitä unessa palaamasta Herodeksen luo. Niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

____________________________________

Ps 1:1-6

Psalmit

ENSIMMÄINEN KIRJA 1-41

1. PSALMI

Kaksi tietä

1. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei seiso syntisten tiellä eikä istu, missä pilkkaajat istuvat,
2. vaan Herran sanan opetus* on hänen ihastuksensa, ja hän tutkistelee sitä päivät ja yöt!
3. Hän on kuin veden ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy.
4. Niin eivät jumalattomat! He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
5. Siksi jumalattomat eivät kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskaiden seurassa.
6. Herra tuntee vanhurskaiden tien, mutta jumalattomien tie vie kadotukseen*.

____________________________________

Snl 1:1-6

Sananlaskut

1. LUKU

Laatija ja tarkoitus

1. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut
2. viisauden ja kurinalaisen elämän oppimiseksi, ymmärryksen sanojen tajuamiseksi,
3. harkintaan johtavan varoituksen*, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi,
4. järkevyyden* antamiseksi yksinkertaisille, tiedon ja harkinnan opettamiseksi nuorille.
5. Viisas kuulkoon ja saakoon lisää oppia, ja ymmärtävä hankkikoon elämänohjeita
6. käsittääkseen sananlaskuja, vertauksia, viisasten sanoja ja heidän ongelmiaan.

Scroll to Top