RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 17

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 17
____________________________________

1Ms 35:1 – 36:43

35. LUKU

Jaakob siirtyy Beeteliin

1. Jumala sanoi Jaakobille: ”Nouse, mene Beeteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljeäsi Eesauta.”
2. Jaakob sanoi perheelleen ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan: ”Poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne.
3. Nouskaamme ja menkäämme Beeteliin, rakentaakseni sinne alttarin Jumalalle, joka kuuli minua ahdinkoni aikana ja oli kanssani tiellä, jota vaelsin.”
4. Silloin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussaan, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan. Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Sikemissä.
5. He lähtivät liikkeelle, ja Jumala saattoi ympäristön kaupunkien asukkaat kauhun valtaan, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia.
6. Jaakob saapui kaiken seurassaan olevan väen kanssa Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Beeteliin.
7. Hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan Eel-Beeteliksi*, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, kun hän pakeni veljeään.
8. Debora, Rebekan imettäjä, kuoli, ja hänet haudattiin Beetelin alapuolelle tammen alle, ja se sai siitä nimen ”Itkutammi”.

Jumala ilmestyy Jaakobille

9. Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi häntä.
10. Jumala sanoi hänelle: ”Sinun nimesi on Jaakob. Mutta älköön nimesi enää olko Jaakob, vaan se olkoon Israel.”  Näin hän sai nimen Israel.
11. Jumala sanoi hänelle: ”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias. Ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi.
12. Maan, minkä olen antanut Aabrahamille ja Iisakille, minä annan sinulle. Myös sinun jälkeläisillesi minä annan sen maan.”
13. Sitten Jumala kohosi ylös hänen luotaan siitä paikasta, jossa oli häntä puhutellut.
14. Jaakob pystytti patsaan siihen paikkaan, missä Jumala oli häntä puhutellut, kivipatsaan, vuodatti juomauhrin sen päälle ja valeli sen öljyllä.
15. Jaakob antoi nimen Beetel paikalle, missä Jumala oli häntä puhutellut.

Benjaminin syntymä ja Raakelin kuolema

16. Sitten he lähtivät liikkeelle Beetelistä. Kun vielä oli jonkin verran matkaa Efrataan, Raakel joutui synnytystuskiin, ja ne olivat hyvin kovat.
17. Synnytystuskien ollessa kovimmillaan kätilövaimo sanoi hänelle: ”Älä pelkää, sillä tälläkin kerralla sinä saat pojan.”
18. Ollessaan kuolemaisillaan Raakel antoi viime hetkellään pojalle nimen Benoni*, mutta hänen isänsä antoi hänelle nimen Benjamin*.
19. Niin Raakel kuoli siellä, ja hänet haudattiin Efratan, se on Beetlehemin, tien varteen*.
20. Jaakob pystytti hänen haudalleen patsaan. Tämä Raakelin hautapatsas on siellä vielä tänäkin päivänä.
21. Israel lähti sieltä matkaan ja pystytti telttansa Migdal-Ederin tuolle puolen.
22. Israelin asuessa sillä seudulla Ruuben meni ja makasi Bilhan, isänsä sivuvaimon, kanssa. Israel sai tietää siitä.

Jaakobin pojat

23. Jaakobilla oli kaksitoista poikaa. Leean pojat olivat Ruuben, Jaakobin esikoinen, Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon.
24. Raakelin pojat olivat Joosef ja Benjamin.
25. Bilhan, Raakelin palvelijattaren, pojat olivat Daan ja Naftali.
26. Silpan, Leean palvelijattaren, pojat olivat Gaad ja Asser. Nämä ovat ne Jaakobin pojat, jotka hänelle syntyivät Mesopotamiassa.
27. Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, Kirjat-Arbaan, se on Hebroniin, missä Aabraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina.

Iisak kuolee Hebronissa

28. Iisak eli 180 vuotta.
29. Sitten hän kuoli ja tuli otetuksi heimonsa luo vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Hänen poikansa Eesau ja Jaakob hautasivat hänet.

36. LUKU

Eesaun suku

1. Tämä on luettelo Eesaun eli Edomin jälkeläisistä.
2. Eesau otti vaimoikseen Kanaanin tyttäristä Aadan, heettiläisen Eelonin tyttären, ja Oholibaman, joka oli hivviläisen Sibonin pojan Anan tytär,
3. ja Baasematin, Ismaelin tyttären, Nebajotin sisaren.
4. Aada synnytti Eesaulle Elifaan, ja Baasemat synnytti Reguelin.
5. Oholibama synnytti Jeuksen, Jalamin ja Koorahin. Nämä olivat Eesaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa.
6. Eesau otti vaimonsa, poikansa ja tyttärensä ja kaiken talonväkensä, karjansa, kaikki juhtansa ja kaiken tavaransa, jonka hän oli hankkinut Kanaanin maassa. Hän lähti toiseen maahan, pois veljensä Jaakobin luota.
7. Heidän omaisuutensa oli näet niin suuri, etteivät he voineet asua yhdessä, eikä se maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt heille heidän suurten laumojensa vuoksi.
8. Eesau eli Edom asettui Seirin vuoristoon.
9. Tämä on kertomus edomilaisten isän Eesaun suvusta, hänen, joka asui Seirin vuoristossa.
10. Nämä ovat Eesaun poikien nimet: Elifas, Eesaun vaimon Aadan poika; Reguel, Eesaun vaimon Baasematin poika.
11. Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefo, Gaetam ja Kenas.
12. Timna oli Elifaan, Eesaun pojan, sivuvaimo, ja hän synnytti Elifaalle Amalekin. Nämä olivat Eesaun vaimon Aadan pojat.
13. Reguelin pojat olivat nämä: Nahat ja Serah, Samma ja Missa. He olivat Eesaun vaimon Baasematin pojat.
14. Nämä olivat Eesaun vaimon Oholibaman, Sibonin pojan Anan tyttären, pojat, jotka hän synnytti Eesaulle: Jeus, Jalam ja Koorah.
15. Nämä olivat Eesaun poikien sukuruhtinaat: Elifaan, Eesaun esikoisen, pojat olivat ruhtinaat Teeman, Oomar, Sefo, Kenas,
16. Koorah, Gaetam ja Amalek. Nämä olivat ne ruhtinaat, jotka polveutuivat Elifaasta Edomin maassa. He olivat Aadan pojat.
17. Nämä olivat Reguelin, Eesaun pojan, pojat: ruhtinaat Nahat, Serah, Samma ja Missa. Nämä olivat ne ruhtinaat, jotka polveutuivat Reguelista Edomin maassa. He olivat Eesaun vaimon Baasematin pojat.
18. Nämä olivat Eesaun vaimon Oholibaman pojat: ruhtinaat Jeus, Jalam ja Koorah. Nämä olivat ne ruhtinaat, jotka polveutuivat Eesaun vaimosta, Anan tyttärestä Oholibamasta.
19. Nämä olivat Eesaun, se on Edomin, pojat, ja nämä heidän sukuruhtinaansa.

Seirin suku

20. Nämä taas olivat hoorilaisen Seirin pojat, sen maan alkuasukkaat: Lootan, Soobal, Sibon, Ana,
21. Diison, Eeser ja Diisan. Nämä olivat hoorilaisten sukuruhtinaat, Seirin pojat, Edomin maassa.
22. Lootanin pojat olivat Hoori ja Heemam. Lootanin sisar oli Timna.
23. Nämä olivat Soobalin pojat: Alvan, Maanahat ja Eebal, Sefo ja Oonam.
24. Nämä olivat Sibonin pojat: Aija ja Ana. Tämä oli se Ana, joka löysi lämpimät lähteet erämaassa, paimentaessaan isänsä Sibonin aaseja.
25. Nämä olivat Anan lapset: Diison ja Oholiba, Anan tytär.
26. Nämä olivat Diisonin pojat: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.
27. Nämä olivat Eeserin pojat: Bilhan, Saavan ja Akan.
28. Nämä olivat Diisanin pojat: Uus ja Aran.
29. Nämä olivat hoorilaisten sukuruhtinaat: Lootan, Soobal, Sibon, Ana,
30. Diison, Eeser ja Diisan. Nämä olivat hoorilaisten sukuruhtinaat, ruhtinas ruhtinaalta, Seirin maassa.
31. Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin yksikään kuningas oli hallinnut israelilaisia:
32. Bela, Beorin poika, oli kuninkaana Edomissa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.
33. Kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
34. Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
35. Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin kentällä. Hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.
36. Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
37. Kun Samla kuoli, tuli Saul, Rehobotista, virran varrelta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
38. Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.
39. Kun Baal-Haanan, Akborin poika, kuoli, tuli Hadar kuninkaaksi hänen sijaansa. Hänen kaupunkinsa nimi oli Paagu ja hänen vaimonsa nimi Mehetabel, joka oli Matredin, Mee-Saahabin tyttären, tytär.
40. Nämä ovat Eesaun sukuruhtinasten nimet, heidän sukujensa, asuinpaikkojensa ja nimiensä mukaan: ruhtinaat Timna, Alva, Jetet,
41. Oholibama, Eela, Piinon,
42. Kenas, Teeman, Mibsar,
43. Magdiel ja Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat heidän asuinsijojensa mukaan heidän perintömaassaan, Edomin, se on Eesaun, edomilaisten isän, sukuruhtinaat.

____________________________________

Matt 12:1-21

12. LUKU

Jeesus sapatin Herra

1. Siihen aikaan Jeesus kulki sapattina viljavainioiden halki. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä.
2. Sen nähdessään fariseukset sanoivat hänelle: ”Sinun opetuslapsesi tekevät, mitä sapattina ei ole lupa tehdä.”
3. Jeesus vastasi heille: ”Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään?
4. Hän meni Jumalan huoneeseen, ja he söivät näkyleivät, joita hänen ja hänen miestensä ei ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien?
5. Tai ettekö ole lukeneet [Mooseksen] laista, että papit sapattinakin tekevät temppelissä työtä ja ovat silti syyttömiä?
6. Minä sanon teille: tässä on suurempi kuin temppeli.
7. Jos te tietäisitte, mitä tämä on: ’Laupeutta minä tahdon enkä uhria’, te ette tuomitsisi syyttömiä.
8. Ihmisen Poika on näet sapatin Herra.”

Parantaminen sapattina

9. Jeesus lähti sieltä ja meni heidän synagogaansa.
10. Siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut. He kysyivät Jeesukselta: ”Saako sapattina parantaa?” Heidän tarkoituksensa oli nostaa syyte häntä vastaan.
11. Jeesus vastasi heille: ”Kuka teistä on mies, joka ainoan lampaansa pudotessa sapattina kuoppaan ei tartu siihen ja nosta sitä ylös?
12. Kuinka paljoa suurempiarvoinen onkaan ihminen kuin lammas! Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää.”
13. Jeesus sanoi miehelle: ”Ojenna kätesi!” Tämä ojensi, ja se tuli ennalleen, terveeksi kuten toinenkin.
14. Niin fariseukset menivät ulos neuvottelemaan, miten saisivat Jeesuksen surmatuksi.
15. Huomatessaan sen hän lähti sieltä. Monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki.
16. Hän varoitti heitä vakavasti saattamasta häntä ilmi.

Jeesus profetian täyttäjänä

17. Tämä tapahtui, että profeetta Jesajan puhuma sana kävisi toteen:
18. ”Minun palvelijani, jonka olen valinnut, minun rakkaani, johon olen mieltynyt: minä panen Henkeni häneen, ja hän julistaa kansoille oikeuden.
19. Hän ei riitele eikä huuda, eikä hänen ääntään kuulla kaduilla.
20. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, eikä hän sammuta suitsevaa lampunsydäntä, kunnes saattaa oikeuden voittoon.
21. Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa.”

____________________________________

Ps 15:1-5

15. PSALMI

Kuka saa tulla Herran temppeliin?

1. Daavidin psalmi.
 Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi, kuka asua pyhällä vuorellasi?
2. Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, toimii oikein, puhuu totuutta sydämessään,
3. ei panettele kielellään, ei tee toiselle pahaa eikä häpäise lähimmäistään,
4. halveksii hylkiötä, mutta kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa, ei riko valaansa, vaikka on vannonut vahingokseen,
5. ei anna rahaansa korolle eikä ota lahjuksia viatonta vastaan. Joka näin tekee, ei ikinä horju.

____________________________________

Snl 3:21-26

21. Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi: säilytä neuvokkuus ja harkinta.
22. Ne ovat elämä sielullesi ja kaunistus kaulaasi.
23. Silloin sinä kuljet tiesi turvallisesti etkä loukkaa jalkaasi.
24. Maata mennessäsi et pelkää mitään, nukkuessasi unesi on makea.
25. Sinä pääset pelästymästä äkkikauhistuksia ja turmiota, joka yllättää jumalattomat,
26. sillä sinä saat luottaa Herraan, hän varjelee sinun jalkasi joutumasta kiinni.

Scroll to Top