Raamattu vuodessa elokuu 1

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 1
____________________________________

2Aik 30:1-31:21

30. LUKU

Pääsiäisjuhla

1. Hiskia lähetti sanansaattajat koko Israeliin ja Juudaan. sekä kirjoitti kirjeet Efraimiin ja Manasseen, että he tulisivat Herran temppeliin Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran, Israelin Jumalan, kunniaksi.
2. Kuningas, hänen päämiehensä ja Jerusalemin koko seurakunta päättivät viettää pääsiäistä toisessa kuussa.
3. He eivät voineet viettää sitä silloin heti, koska pappeja ei ollut pyhittäytynyt riittävää määrää, eikä kansa ollut kokoontunut Jerusalemiin.
4. Tämä kelpasi kuninkaalle ja koko seurakunnalle,
5. He päättivät kuuluttaa koko Israelissa Beersebasta Daaniin saakka, että oli tultava Jerusalemiin viettämään pääsiäistä Herran, Israelin Jumalan, kunniaksi. Sitä ei näet oltu vietetty joukolla, niin kuin oli kirjoitettu.
6. Mukanaan kuninkaan ja hänen päämiestensä kirjeet juoksijat kulkivat halki koko Israelin ja Juudan. He julistivat kuninkaan käskystä: ”Te israelilaiset, kääntykää Herran, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumalan, puoleen, että hän kääntyisi niiden puoleen, jotka teistä ovat säilyneet ja pelastuneet Assurin kuningasten käsistä.
7. Älkää olko kuten teidän isänne ja veljenne, jotka luopuivat Herrasta, isiensä Jumalasta, niin että hän antoi teidät häviön omiksi, niin kuin te itse näette.
8. Älkää siis olko tottelemattomia kuten teidän isänne. Ojentakaa kätenne Herran puoleen ja tulkaa hänen pyhäkköönsä, jonka hän on pyhittänyt ainiaaksi. Palvelkaa Herraa, teidän Jumalaanne, että hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois.
9. Jos te käännytte Herran puoleen, saavat teidän veljenne ja poikanne osakseen laupeuden voittajiltaan ja voivat palata takaisin tähän maahan. Herra, teidän Jumalanne, on näet armollinen ja laupias, eikä hän käännä kasvojaan pois teistä, jos te käännytte hänen puoleensa.”
10. Juoksijat kulkivat kaupungista kaupunkiin Efraimin ja Manassen maassa ja Sebuloniin saakka. Mutta heille naurettiin ja heitä pilkattiin.
11. Asserista, Manassesta ja Sebulonista muutamat kuitenkin nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin.
12. Myös Juudassa vaikutti Jumalan käsi, ja hän antoi heille yksimielisen sydämen tekemään, mitä kuningas ja päämiehet olivat Herran sanan mukaan käskeneet.
13. Niin Jerusalemiin kokoontui paljon kansaa viettämään happamattoman leivän juhlaa toisessa kuussa. Se oli hyvin suuri kokous.
14. He nousivat ja poistivat alttarit Jerusalemista. Myös kaikki suitsutusalttarit he poistivat ja heittivät Kidronin laaksoon.
15. He teurastivat pääsiäislampaan toisen kuun 14. päivänä. Papit ja leeviläiset häpesivät, pyhittäytyivät ja toivat polttouhreja Herran temppeliin.
16. He asettuivat paikoilleen, kuten oli heidän velvollisuutensa Jumalan miehen Mooseksen lain mukaan. Papit vihmoivat verta, otettuaan sitä leeviläisten käsistä.
17. Seurakunnassa oli monia, jotka eivät olleet pyhittäytyneet. Leeviläiset huolehtivat pääsiäislammasten teurastamisesta kaikille, jotka eivät olleet puhtaita, ja niiden pyhittämisestä Herralle.
18. Suurin osa kansasta, heistä monet Efraimista ja Manassesta, Isaskarista ja Sebulonista, eivät olleet puhdistautuneet, vaan söivät pääsiäislampaan toisin kuin oli kirjoitettu. Hiskia oli rukoillut heidän puolestaan sanoen: ”Herra, joka olet hyvä, anna anteeksi
19. jokaiselle, joka on kiinnittänyt sydämensä Jumalan, Herran, isiensä Jumalan, etsimiseen, vaikka onkin pyhäkköpuhtautta vailla.”
20. Herra kuuli Hiskiaa ja säästi kansaa.
21. Niin israelilaiset, jotka olivat Jerusalemissa, viettivät 7 päivää happamattoman leivän juhlaa iloiten suuresti. Leeviläiset ja papit ylistivät joka päivä Herraa kaiuttaen soittimilla Herran kunniaksi.
22. Hiskia puhutteli ystävällisesti kaikkia leeviläisiä, jotka taitavasti suorittivat tehtävänsä Herran kunniaksi. He söivät 7 päivää juhlauhreja, uhrasivat yhteysuhreja ja ylistivät Herraa, isiensä Jumalaa.
23. Koko seurakunta päätti viettää juhlaa vielä toiset 7 päivää. Niin ilojuhlaa vietettiin vielä 7 päivää.
24. Hiskia, Juudan kuningas, oli lahjoittanut kansalle 1000 härkää ja 7000 lammasta, ja päämiehet olivat antaneet sille lahjana 1000 härkää ja 10.000 lammasta. Silloin paljon pappeja pyhittäytyi.
25. Juudan koko seurakunta iloitsi ja samoin papit, leeviläiset ja koko Israelista tullut seurakunta, niin myös muukalaiset, jotka olivat tulleet Israelin maasta tai asuivat Juudassa.
26. Jerusalemissa oli suuri ilo, sillä Israelin kuninkaan Salomon, Daavidin pojan, ajoista asti ei sellaista ollut tapahtunut Jerusalemissa.
27. Sitten leeviläiset papit nousivat ja siunasivat kansan. Heidän äänensä tuli kuulluksi, ja heidän rukouksensa tuli Herran pyhään asumukseen, taivaaseen.

31. LUKU

Hiskia hävittää epäjumalisuuden

1. Kun kaikki tämä oli päättynyt, kaikki saapuvilla olevat israelilaiset lähtivät Juudan kaupunkeihin ja murskasivat [Baalin] patsaat, hakkasivat maahan asera-karsikot sekä kukistivat uhrikukkulat ja alttarit perinpohjin koko Juudassa, Benjaminissa, Efraimissa ja Manassessa. Sitten kaikki israelilaiset palasivat kukin perintömaalleen, kaupunkeihinsa.

Pappien ja leeviläisten tehtävät

2. Hiskia järjesti pappien ja leeviläisten ryhmät, heidän osastonsa, kunkin hänen papillisen tai leeviläisen palvelutehtävänsä mukaan, palvelemaan polttouhreja ja yhteysuhreja toimitettaessa, kiittämään ja ylistämään Herran esipihojen porteilla.
3. Mitä kuningas antoi omaisuudestaan, se käytettiin polttouhreiksi aamuin ja illoin sekä sapatteina, uudenkuun päivinä ja juhlina uhrattaviksi, niin kuin on kirjoitettuna Herran laissa.
4. Hän käski kansaa, Jerusalemin asukkaita, antamaan papeille ja leeviläisille heidän osuutensa, että nämä noudattaisivat Herran lakia.
5. Kun tämä sana levisi, israelilaiset antoivat runsaat uutiset jyvistä, viinistä, öljystä ja hunajasta ja kaikesta pellon sadosta. He toivat runsaat kymmenykset kaikesta.
6. Ne israelilaiset ja Juudan miehet, jotka asuivat Juudan kaupungeissa, toivat hekin kymmenykset naudoista ja pikkukarjasta, sekä kymmenykset Herralle, Jumalalleen, pyhitetyistä pyhistä lahjoista, pannen ne eri kasoihin.
7. He alkoivat 3. kuussa panna kasoihin, ja 7. kuussa he sen lopettivat.
8. Kun Hiskia ja päämiehet tulivat ja näkivät kasat, he kiittivät Herraa ja hänen kansaansa Israelia.
9. Kun Hiskia kysyi papeilta ja leeviläisiltä näistä kasoista,
10. ylimmäinen pappi Asarja, joka oli Saadokin sukua, vastasi: ”Siitä alkaen, kun ruvettiin tuomaan antia Herran temppeliin, me olemme syöneet ja tulleet ravituiksi, ja silti on jäänyt paljon tähteeksi. Herra on näet siunannut kansaansa, ja niin on tämä paljous jäänyt tähteeksi.”
11. Hiskia käski laittaa kammioita Herran temppeliin. Kun ne oli laitettu,
12. niihin tuotiin tunnollisesti annit, kymmenykset ja pyhät lahjat. Niiden esimiehenä oli leeviläinen Koonanja, ja hänen veljensä Siimei oli häntä lähinnä.
13. Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Joosabat, Eliel, Jismakja, Mahat ja Benaja olivat Koonanjan ja hänen veljensä Siimein apulaisina kuningas Hiskian ja Asarjan, Jumalan temppelin esimiehen, määräyksestä.
14. Leeviläinen Koore, Jimnan poika, joka oli ovenvartijana idän puolella, hoiti Jumalalle annetut vapaaehtoiset lahjat, Herralle tulevat annit ja korkeasti-pyhien lahjojen jakamisen.
15. Hänen johdossaan olivat Eedem, Minjamin, Jeesua, Semaja, Amarja ja Sekanja, joiden oli pappiskaupungeissa tunnollisesti toimitettava osuudet veljilleen, niin pienille kuin suurille, osastoittain.
16. Sukuluetteloihin olivat merkityt miehenpuolet, 3-vuotiaat ja sitä vanhemmat, kaikki, jotka menivät Herran temppeliin tekemään palvelua, kunakin päivänä sen päivän palvelua, hoitamaan tehtäviään, osastoittain.
17. Papit merkittiin sukuluetteloihin perhekunnittain ja leeviläisistä 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, palvelutehtävien mukaan, osastoittain,
18. nimittäin siten, että sukuluetteloihin merkittiin kaikki heidän pienet lapsensa, vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, koko heidän perheväkensä, sillä he hoitivat tunnollisesti sitä, mikä oli pyhää.
19. Aaronin pojilla, papeilla, jotka asuivat kaupunkiensa laidunmailla, oli joka kaupungissa nimeltä mainitut miehet, joiden oli suoritettava osuudet kaikille miespuolisille pappien perheissä ja kaikille sukuluetteloihin merkityille leeviläisille.
20. Näin Hiskia teki koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeaa ja totta Herran, hänen Jumalansa, edessä.
21. Kaiken, mihin hän ryhtyi etsiessään Jumalaansa, koskipa se palvelua Jumalan temppelissä tai lakia ja käskyjä, sen hän teki kaikesta sydämestään, ja hän menestyi.

____________________________________

Room 15:1-22

15. LUKU

Uskovien keskinäiset suhteet

1. Meidän vahvojen tulee kärsiä heikkojen vajavaisuuksia, eikä huolehtia vain siitä, mikä meille itsellemme on mieluista.
2. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaakseen, että hän rakentuisi.
3. Kristuskaan ei elänyt itselleen mieliksi. Onhan kirjoitettu: ”Sinuun kohdistetut herjaukset ovat sattuneet minuun.”
4. Kaikki ennen kirjoitettu on meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo.
5. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan,
6. niin että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.
7. Hoivatkaa sen tähden toisianne, kuten Kristuskin on ottanut teidät hoitoonsa Jumalan kunniaksi.

Israel ja muut kansat

8. Tarkoitan: Kristus on tullut israelilaisten* palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaakseen isille annetut lupaukset,
9. että muihinkin kansoihin kuuluvat* ylistäisivät Jumalaa hänen laupeudestaan. Onhan kirjoitettu: Sen tähden minä ylistän sinua kansojen keskuudessa ja veisaan kiitosta nimellesi.
10. Vielä on sanottu: Riemuitkaa, te muihin kansoihin kuuluvat, hänen kansansa kanssa*.
11. Ja taas: Kiittäkää Herraa, kaikki kansakunnat, ja kaikki kansat ylistäkööt häntä.
12. Myös Jesaja sanoo: On tuleva Iisain juurivesa, joka nousee hallitsemaan kansoja. Häneen kansat panevat toivonsa.
13. Toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta.

Paavali Kristuksen palvelijana

14. Veljeni, olen kyllä varma teistä, että teillä jo on runsaasti kaikkinaista hyvyyttä ja tietoa, ja että te kykenette neuvomaan toisianne.
15. Olen silti paikoitellen jotenkin rohkeasti kirjoittanut teille uudestaan muistuttaakseni näistä asioista Jumalan minulle antaman armon kautta.
16. Teen tämän ollakseni Kristuksen Jeesuksen palvelija kansojen keskuudessa. Tehtäväni on toimittaa papillisesti Jumalan evankeliumin palvelusta, että kansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.
17. Minulla on siksi Kristuksessa Jeesuksessa kerskattavaa palvellessani Jumalaa.
18. En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on vaikuttanut sanalla ja teolla saattaakseen kansoja kuuliaisiksi,
19. tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan Hengen voimalla. Jerusalemista ja sen ympäristöstä Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen.
20. Olen pitänyt työssäni kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia siellä, missä Kristuksen nimi jo tunnetaan, etten rakentaisi toisen laskemalle perustukselle.
21. Onhan kirjoitettu: Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, saavat nähdä hänet, ja jotka eivät ole kuulleet, ymmärtävät.

Käynti Roomassa, matka Espanjaan

22. Tämän johdosta olen kerta toisensa jälkeen estynyt tulemasta teidän luoksenne.

____________________________________

Ps 25:1-15

25. PSALMI

Herra, neuvo minulle tiesi

1. Daavidin psalmi.
Sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sieluni,
2. Jumalani, sinuun minä turvaan. Älä salli minun joutua häpeään, älkööt viholliseni saako riemuita minusta.
3. Ei kukaan, joka sinuun luottaa, joudu häpeään. Häpeään joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomia.
4. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.
5. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan [avukseni] kaiken päivää.
6. Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi. Nehän ovat olleet hamasta iäisyydestä.
7. Älä muista nuoruuteni syntejä, älä rikoksiani. Muista minua armosi mukaan, hyvyytesi tähden, Herra.
8. Hyvä ja luotettava on Herra. Sen tähden hän neuvoo syntisiä tielle.
9. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä.
10. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa.
11. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntieni syyllisyys, sillä se on suuri.
12. Kuka on mies, joka pelkää Herraa? Sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava.
13. Hänen sielunsa saa nauttia hyvää, ja hänen jälkeläisensä perivät maan.
14. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa.
15. Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää jalkani verkosta.

____________________________________

Snl 20:13-15

13. Älä rakasta unta, ettet köyhtyisi. Pidä silmäsi auki, niin saat kylliksi leipää.
14. ”Huonoa, huonoa”, sanoo ostaja, mutta mentyään pois hän kehuskelee.
15. Olkoon kultaa, olkoon helmiä paljon: arvokkain aarre on punnittu puhe.

Scroll to Top