Raamattu vuodessa heinäkuu 31

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 31
____________________________________

2 Aik 29:1-36

29. LUKU

Hiskia Juudan kuninkaana (716-687 eKr.)

1. Hiskia tuli kuninkaaksi 25-vuotiaana, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä nimi oli Abija, Sakarjan tytär.
2. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan kuten hänen isänsä Daavid oli tehnyt.
3. Ensimmäisen hallitusvuotensa 1. kuussa hän avasi Herran temppelin ovet ja korjasi ne.
4. Sitten hän tuotti papit ja leeviläiset ja kokosi heidät itäiselle aukiolle.
5. Hän sanoi heille: ”Kuunnelkaa minua, te leeviläiset! Pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran, isienne Jumalan, temppeli ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä.
6. Meidän isämme ovat olleet uskottomia ja tehneet sitä, mikä on pahaa Herran, Jumalamme, silmissä, ja hylänneet hänet. He käänsivät kasvonsa pois Herran pyhäköstä ja käänsivät sille selkänsä.
7. He myös sulkivat eteisen ovet, sammuttivat lamput, eivät polttaneet suitsuketta eivätkä uhranneet polttouhreja pyhäkössä Israelin Jumalalle.
8. Sen tähden Herran viha on kohdannut Juudaa ja Jerusalemia, ja hän on tehnyt heidät kauhuksi, hämmästykseksi ja pilkaksi, kuten te omin silmin näette.
9. Meidän isämme ovat tämän johdosta kaatuneet miekkaan, ja meidän poikamme, tyttäremme ja vaimomme ovat joutuneet vankeuteen.
10. Minä aion nyt tehdä liiton Herran, Israelin Jumalan, kanssa, että hänen vihansa hehku kääntyisi meistä pois.
11. Älkää siis, poikani, olko leväperäisiä, sillä teidät Herra on valinnut seisomaan hänen edessään ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle.”
12. Silloin nousivat leeviläiset Mahat, Amasain poika, ja Jooel, Asarjan poika Kehatin jälkeläisistä, Merarin jälkeläisistä Kiis, Abdin poika, ja Asarja, Jehallelin poika, Geersonilaisista Jooah, Simman poika, ja Eeden, Jooahin poika,
13. Elisafanin jälkeläisistä Simri ja Jegiel, Aasafin jälkeläisistä Sakarja ja Mattanja,
14. Heemanin jälkeläisistä Jehiel ja Siimei sekä Jedutunin jälkeläisistä Semaja ja Ussiel.

Temppelin puhdistaminen

15. Nämä kokosivat veljensä, pyhittäytyivät ja menivät puhdistamaan Herran temppeliä, kuten kuningas oli Herran sanan mukaan käskenyt.
16. Papit menivät sisälle Herran temppeliin puhdistamaan sitä. Kaiken saastaisuuden, minkä he löysivät Herran temppelistä, he veivät sen esipihalle. Leeviläiset ottivat sen sieltä ja veivät sen ulos Kidronin laaksoon.
17. He alkoivat pyhittämisen 1. kuun 1. päivänä, ja kuukauden 8. päivänä he olivat ehtineet Herran [temppelin] eteiseen. He pyhittivät Herran temppeliä 8 päivää. 1. kuun 16. päivänä he lopettivat työnsä.
18. He menivät sisälle kuningas Hiskian luo ja sanoivat: ”Me olemme puhdistaneet Herran koko temppelin, polttouhrialttarin ja sen koko kaluston, näkyleipäpöydän ja kaikki sen kalut.
19. Kaikki kalut, jotka kuningas Aahas hallitusaikanaan uskottomuudessaan saastutti, me olemme panneet kuntoon ja pyhittäneet. Ne ovat nyt Herran alttarin edessä.”

Uhripalvelu puhdistetussa temppelissä

20. Kuningas Hiskia kokosi varhain aamulla kaupungin päämiehet ja meni Herran temppeliin.
21. He toivat 7 härkää, 7 pässiä, 7 karitsaa ja 7 pukkia syntiuhriksi valtakunnan puolesta, pyhäkön puolesta ja Juudan puolesta. Hän käski pappi Aaronin poikia, pappeja, uhraamaan ne Herran alttarilla.
22. Heidän teurastettuaan naudat, papit ottivat veren ja vihmoivat sen alttarille. He teurastivat pässit ja vihmoivat veren alttarille. Sitten he teurastivat karitsat ja vihmoivat veren alttarille.
23. Sen jälkeen he toivat syntiuhreiksi määrätyt pukit kuninkaan ja seurakunnan eteen. Nämä laskivat kätensä niiden päälle.
24. Papit teurastivat ne ja uhrasivat niiden veren syntiuhrina alttarilla, toimittaen koko Israelille sovituksen. Kuningas oli näet käskenyt uhrata polttouhrin ja syntiuhrin koko Israelin puolesta.
25. Kuningas käski Herran temppelin leeviläisten asettua temppeliin kymbaalit, harput ja kitarat käsissä, kuten Daavid, kuninkaan näkijä Gaad ja profeetta Naatan olivat käskeneet. Tämä käsky oli Herran antama hänen profeettojensa kautta.
26. Leeviläiset seisoivat siinä Daavidin soittimet käsissä, ja papit torvet käsissä.
27. Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin. Uhraamisen alkaessa alkoi myös Herran veisuu ja torvien soitto Daavidin, Israelin kuninkaan, soittimien johtaessa.
28. Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisuu kaikui, ja torvet soivat. Kaikkea tätä kesti, kunnes polttouhri oli uhrattu.
29. Kun uhraaminen oli päättynyt, kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan saapuvilla, polvistuivat kumartaen rukoilemaan.
30. Kuningas Hiskia ja päämiehet käskivät leeviläisiä ylistämään Herraa Daavidin ja näkijä Aasafin sanoilla. Nämä ylistivät häntä iloiten, polvistuivat ja kumartaen rukoilivat.
31. Sitten Hiskia lausui ja sanoi: ”Nyt te olette tuoneet täysin käsin lahjoja Herralle. Astukaa esille ja tuokaa teurasuhreja ja kiitosuhreja Herran temppeliin.” Niin seurakunta toi teurasuhreja ja kiitosuhreja, ja jokainen, jonka sydän häntä siihen vaati, myös polttouhreja.
32. Seurakunnan tuomien polttouhrien luku oli 70 nautaa, 100 pässiä ja 200 karitsaa, nämä kaikki polttouhriksi Herralle.
33. Pyhiä lahjoja oli 600 nautaa ja 3000 lammasta.
34. Pappeja oli kuitenkin niin vähän, että he eivät voineet nylkeä kaikkia uhrieläimiä. Siksi heidän veljensä leeviläiset auttoivat heitä, kunnes tämä työ oli suoritettu, ja kunnes papit olivat pyhittäytyneet. Leeviläiset näet pyrkivät pyhittäytymään vilpittömämmin kuin papit.
35. Myös polttouhreja oli paljon sekä yhteysuhrien rasvoja ja polttouhriin kuuluvia juomauhreja.
36. Näin palvelu järjestettiin Herran temppelissä. Hiskia ja koko kansa iloitsivat siitä, mitä Jumala oli kansalle valmistanut. Se oli tapahtunut nopeasti.

____________________________________

Room 14:1-23

14. LUKU

Ehdonvallan asioita

1. Heikkouskoista hoivatkaa kiistelemättä mielipiteistä.
2. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
3. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut hänet hoivaansa.
4. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Hän on kyllä seisova, sillä Herra voi pitää hänet pystyssä.
5. Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toinen pitää kaikkia päiviä yhtä hyvinä. Kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.
6. Päiviä valikoiva tekee sen Herralle. Joka syö, Herralle hän syö, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka ei syö, on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.
7. Eihän kukaan meistä elä itselleen eikä kuole itselleen.
8. Jos elämme, Herralle me elämme, ja jos kuolemme, Herralle me kuolemme. Elimmepä siis tai kuolimme, me olemme Herran omia.
9. Kristus kuoli ja heräsi eloon ollakseen sekä kuolleitten että elävien Herra.
10. Miksi sinä tuomitset veljeäsi? Tai miksi halveksit veljeäsi? Kaikkihan me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen.
11. Kirjoitettu on: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni on jokaisen polven notkistuttava ja jokaisen kielen ylistettävä Jumalaa.
12. Meidän jokaisen on tehtävä Jumalalle tili itsestämme.
13. Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme, vaan ennemmin varokaa panemasta veljenne eteen loukkauskiveä tai lankeemuksen aihetta.
14. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään. Vain sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, se on epäpyhää.
15. Jos veljesi pahastuu ruokasi tähden, sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruuallasi turmioon sitä, jonka puolesta Kristus on kuollut.
16. Älkää antako saamanne hyvän joutua pilkattavaksi.
17. Eihän Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä*.
18. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, on Jumalalle otollinen ja ihmistenkin arvostama.
19. Tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
20. Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoaan loukaten, se on pahaksi.
21. On hyvä olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta sekä karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai tulee heikoksi.
22. Pidä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä, mitä pitää oikeana.
23. Mutta joka epäröi ja silti syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä.

____________________________________

Ps 24:1-10

24. PSALMI

Kunnian Kuningas tulee

1. Daavidin psalmi.
Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja siinä asuvat.
2. Hän on perustanut sen meriä ylemmä, vahvistanut sen virtoja ylemmäksi*.
3. Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa hänen pyhässä paikassaan?
4. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halua turhuutta eikä vanno väärin.
5. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta.
6. Tämä on suku, joka kysyy häntä, joka etsii sinun kasvojasi, Jaakob[in Jumala]. Sela.
7. Nostakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian Kuninkaan käydä sisälle!
8. Kuka on se kunnian Kuningas? Hän on Herra, voimassa väkevä, Herra, voimallinen sodassa.
9. Kohottakaa päänne, te portit, nostakaa päänne, te ikuiset ovet, kunnian Kuninkaan käydä sisälle!
10. Kuka on se kunnian Kuningas? Hän on Herra Sebaot, hän on kunnian Kuningas. Sela.

____________________________________

Snl 20:12

12. Kuulevan korvan ja näkevän silmän: molemmat on Herra luonut.

Scroll to Top