Raamattu vuodessa heinäkuu 30

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 30
____________________________________

2 Aik 26:1 – 28:27

26. LUKU

Ussia Juudan kuninkaana (767-740 eKr.)

1. Koko Juudan kansa otti Ussian*, joka oli 16-vuotias, ja teki hänet kuninkaaksi hänen isänsä Amasjan sijaan.
2. Tämän kuninkaan mentyä lepoon isiensä luo Ussia linnoitti Eelatin ja palautti sen Juudalle.
3. Ussia oli 16-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 52 vuotta*. Hänen äitinsä nimi oli Jekolja, Jerusalemista.
4. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan kuten hänen isänsä Amasja oli tehnyt.
5. Niin kauan kuin Sakarja, Jumalan näkyjen tuntija, eli, Ussia etsi Jumalaa. Niin kauan kuin hän etsi Herraa, Jumala antoi hänen menestyä.

Voitot filistealaisista

6. Ussia lähti sotaan filistealaisia vastaan. Hän revitti Gatin, Jabnen ja Asdodin muurit. Sitten hän rakennutti kaupunkeja Asdodin alueelle ja muualle filistealaisten maahan.
7. Jumala auttoi häntä filistealaisia, Guur-Baalissa asuvia arabialaisia ja maonilaisia vastaan.
8. Ammonilaiset maksoivat veroa Ussialle, ja hän tuli niin mahtavaksi, että hänen maineensa levisi Egyptiin saakka.
9. Ussia rakennutti Jerusalemiin tornit Kulmaportin, Laaksoportin ja Kulmauksen päälle sekä varusti ne.
10. Hän rakennutti torneja myös erämaahan. Hän hakkautti paljon vesisäiliöitä, sillä hänellä oli paljon karjaa sekä Sefeelassa että ylätasangolla. Hänellä oli peltomiehiä ja tarhureita vuoristossa ja puutarhamailla, sillä hän harrasti maanviljelystä.
11. Ussialla oli sotajoukko, joka suoritti sotapalvelusta ja lähti sotaan osastoittain. Niiden lukumäärä oli määrätty katselmuksessa, jonka kirjuri Jegiel ja esimies Maaseja olivat toimittaneet Hananjan, kuninkaan päällikön, johdolla.
12. Sotaväen osastoja johtavien sukujen päällikköjen luku oli 2600.
13. Heidän johdossaan oli 307.500 miehen suuruinen sotajoukko, joka suoritti voimalla sotapalvelusta valmiina taistelemaan kuninkaan puolesta vihollista vastaan.
14. Ussia varusti koko sotajoukon kilvillä, keihäillä, kypärillä, rintahaarniskoilla, jousilla ja linkokivillä.
15. Hän teetti Jerusalemiin taitavasti suunniteltuja sotakoneita. Ne asetettiin torneihin ja muurien kulmiin, ja niillä ammuttiin nuolia ja suuria kiviä. Ussian maine levisi kauas, sillä hän sai ihmeteltävästi apua, kunnes hän tuli mahtavaksi.

Rikkomus ja rangaistus

16. Mutta Ussian tultua mahtavaksi hänen sydämensä ylpistyi, niin että hän teki kelvottoman teon. Hän tuli uskottomaksi Herraa, Jumalaansa, kohtaan ja meni Herran temppeliin suitsuttamaan suitsutusalttarille.
17. Pappi Asarja meni sinne hänen jälkeensä mukanaan 80 pappia, rohkeita miehiä.
18. Nämä astuivat kuningas Ussiaa vastaan ja sanoivat hänelle: ”Ei ole sinun asiasi, Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pappien, Aaronin poikien, jotka on pyhitetty suitsuttamaan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, eikä siitä tule sinulle kunniaa Herralta Jumalalta.”
19. Ussia vihastui pappeihin juuri kun hän suitsuttaakseen piti kädessään suitsutusastiaa. Hänen vihastuessaan hänen otsaansa puhkesi pitali pappien läsnäollessa suitsutusalttarin ääressä Herran emppelissä.
20. Kun ylimmäinen pappi Asarja ja kaikki muut papit kääntyivät hänen puoleensa, he näkivät, että hänellä oli pitali otsassa. He karkottivat hänet nopeasti sieltä, ja itsekin hän lähti kiiruusti pois, kun Herra oli lyönyt häntä.
21. Kuningas Ussia oli pitalitautisena kuolinpäiväänsä saakka. Hän asui eri talossa, sillä hän oli eristetty Herran temppelistä. Hänen poikansa Jootam hallitsi kuninkaan linnaa ja hoiti maan hallitusta.
22. Mitä muuta on kerrottavaa Ussiasta, hänen aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheistaan, sen on profeetta Jesaja, Aamoksen poika, pannut kirjaan.
23. Ussia meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin isiensä viereen vainioon, kuningasten hautojen lähelle. Sanottiin näet: ”Hän oli pitalitautinen.” Hänen poikansa Jootam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

27. LUKU

Jootam Juudan kuninkaana (740-732/1 eKr.)

1. Jootam oli 25-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta*. Hänen äitinsä nimi oli Jerusa, Saadokin tytär.
2. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan kuten hänen isänsä Ussia oli tehnyt, paitsi ettei hän tunkeutunut Herran temppeliin. Mutta kansa vaelsi yhä kelvottomasti.
3. Jootam rakennutti Yläportin Herran temppeliin ja rakennutti paljon Oofelin muuria.
4. Hän rakennutti myös kaupunkeja Juudan vuoristoon, ja metsiin hän rakennutti linnoja ja torneja.
5. Hän kävi sotaa ammonilaisten kuningasta vastaan ja voitti heidät. Ammonilaiset antoivat hänelle sinä vuonna 100 talenttia hopeaa, 10.000 koor-mittaa vehnää ja 10.000 koor-mittaa ohraa. Tämän ammonilaiset suorittivat hänelle myös toisena ja kolmantena vuotena.
6. Jootam tuli yhä mahtavammaksi, koska hän vaelsi vakaasti Herran, Jumalansa, edessä.
7. Mitä muuta on kerrottavaa Jootamista sekä kaikista hänen sodistaan ja hänen vaelluksestaan, se on kirjoitettuna Israelin ja Juudan kuningasten kirjassa.
8. Hän oli 25-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta.
9. Jootam meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Hänen poikansa Aahas tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

28. LUKU

Aahas Juudan kuninkaana (732/-716 eKr.)

1. Aahas oli 20-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 16 vuotta. Hän ei tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Daavid,
2. vaan vaelsi Israelin kuningasten teitä. Jopa hän teki valettuja kuvia baaleille.
3. Hän poltti uhreja Ben-Hinnomin laaksossa ja pani poikansa kulkemaan tulen läpi niiden kansojen kauhistavien tekojen mukaan, jotka Herra oli karkottanut israelilaisten tieltä.
4. Hän teurasti ja poltti uhreja uhrikukkuloilla, kummuilla ja jokaisen vihreän puun alla.
5. Sen vuoksi Herra, hänen Jumalansa, antoi hänet Aramin kuninkaan käsiin. Aramealaiset voittivat hänet, ottivat hänen väestään suuren joukon vangiksi ja veivät Damaskoon. Hänet annettiin myös Israelin kuninkaan [Pekahin] käsiin, ja tämä tuotti hänelle suuren tappion.
6. Pekah, Remaljan poika, surmasi Juudasta 120 päällikköä* yhtenä päivänä, kaikki sotakuntoisia miehiä, koska he olivat hylänneet Herran, isiensä Jumalan.
7. Sikri, efraimilainen soturi, tappoi kuninkaan pojan Maasejan, linnan päällikön Asrikamin ja kuninkaan lähimmän miehen Elkanan.
8. Israelilaiset veivät veljiltään vangeiksi vaimoja, poikia ja tyttäriä 200.000, ryöstivät heiltä myös paljon saalista ja veivät saaliin Samariaan.
9. Siellä oli Herran profeetta nimeltä Ooded. Tämä meni sotajoukkoa vastaan, kun se oli tulossa Samariaan, ja sanoi heille: ”Herra, teidän isienne Jumala, on vihastunut Juudaan ja antanut heidät teidän käsiinne, ja te olette tappaneet heitä raivossa, joka ulottuu taivaaseen asti.
10. Nyt te ajattelette pakottaa tämän Juudan väen ja Jerusalemin orjiksenne ja orjattariksenne. Eikö teillä jo ole tunnollanne kyllin rikkomuksia Herraa, Jumalaanne, vastaan?
11. Kuulkaa nyt minua ja palauttakaa vangit, jotka olette ottaneet veljienne joukosta, sillä Herran vihan hehku on teidän päällänne.”
12. Silloin muutamat efraimilaisten päämiehistä, Asarja, Joohananin poika, Berekia, Mesillemotin poika, Hiskia, Sallumin poika, ja Amasa, Hadlain poika, nousivat sotaretkeltä tulevia vastaan
13. ja sanoivat heille: ”Älkää tuoko tänne noita vankeja, sillä te saatatte meidät syyllisiksi Herran edessä, kun ajattelette lisätä meidän syntejämme ja syyllisyyttämme. Onhan meidän syyllisyytemme jo suuri, ja vihan hehku on Israelin päällä.”
14. Silloin aseväki luopui vangeista ja saaliista päämiesten ja koko seurakunnan edessä.
15. Nimeltä mainitut miehet nousivat ja ottivat huostaansa vangit ja antoivat saaliista vaatteita heidän joukossaan kaikille, joilla ei niitä ollut. He antoivat näille vaatteita ja kenkiä, ruokaa ja juomaa, voitelivat heitä ja toimittivat heille, kaikille uupuneille, aasit ja veivät heidät Jerikoon, Palmukaupunkiin, lähelle heidän veljiään. Sitten he palasivat Samariaan.
16. Siihen aikaan kuningas Aahas lähetti sananviejiä Assurin kuningasten luo saadakseen apua.
17. Edomilaisetkin olivat näet tulleet ja voittaneet Juudan ja ottaneet vankeja.
18. Filistealaiset olivat tehneet ryöstöretken Sefeelan sekä Juudan Negevin kaupunkeihin ja valloittaneet Beet-Semeksen, Aijalonin, Gederotin ja Sookon ympäristökylineen, Timran ja Gimson ympäristökylineen, asettuen niihin asumaan.
19. Herra nöyryytti Juudaa Aahaan, Israelin kuninkaan, tähden, koska tämä oli saattanut Juudan luopumuksen valtaan ja ollut uskoton Herraa kohtaan.

Tillegat-Pilneser III (746-728 eKr.)

20. Tillegat-Pilneser*, Assurin kuningas, lähti häntä vastaan ja ahdisti häntä eikä tukenut häntä.
21. Vaikka Aahas ryösti Herran temppeliä sekä kuninkaan ja päämiesten linnoja ja antoi kaiken Assurin kuninkaalle, hänelle ei ollut siitä apua.
22. Silloinkin kun häntä ahdistettiin, hän, kuningas Aahas, oli edelleen uskoton Herraa kohtaan.
23. Hän uhrasi Damaskon jumalille, jotka olivat voittaneet hänet. Hän näet ajatteli: ”Koska Aramin kuningasten jumalat ovat auttaneet heitä, minäkin uhraan niille, että ne auttaisivat myös minua.” Mutta ne tulivatkin lankeemukseksi hänelle ja koko Israelille.
24. Aahas kokosi Jumalan temppelin kaluston ja hakkasi sen kappaleiksi. Hän sulki Herran temppelin ovet ja teetti itselleen alttareita Jerusalemin joka kolkkaan.
25. Jokaiseen Juudan kaupunkiin hän teetti uhrikukkuloita polttaakseen uhreja muille jumalille. Niin hän vihoitti Herran, isiensä Jumalan.
26. Mitä muuta on kerrottavaa hänestä ja kaikesta hänen vaelluksestaan, sekä aikaisemmasta että myöhemmästä, se on kirjoitettuna Juudan ja Israelin kuningasten aikakirjassa.
27. Aahas meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin kaupunkiin, Jerusalemiin. Häntä ei viety Israelin kuningasten hautoihin. Hänen poikansa Hiskia tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

____________________________________

Room 13:1-14

13. LUKU

Alamaisuus esivallalle

1. Olkoon kukin alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Eihän ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat [esivallan viranomaisina], ovat Jumalan asettamia.
2. Joka siis asettuu esivaltaa vastaan, nousee Jumalan säätämystä vastaan. Ne, jotka nousevat vastaan, tuottavat itselleen tuomion.
3. Eiväthän viranomaiset ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, tee sitä, mikä on hyvää, ja sinä saat siltä kiitosta.
4. Sehän on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos teet pahaa, pelkää. Se ei näet turhaan kanna miekkaa, koska se on Jumalan palvelija, joka panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen.
5. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.
6. Sen vuoksi te verojakin maksatte. Sillä viranomaiset ovat tätä tehtäväänsä hoitaessaan Jumalan palvelijoita.
7. Antakaa kaikille, mitä olette velvollisia: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

Keskinäinen rakkaus

8. Älkää olko kenellekään muuta velkaa, kuin että toisianne rakastatte. Joka toista rakastaa, on lain täyttäjä.
9. Nämä käskyt: ”Älä tee huorin, älä murhaa, älä varasta, älä himoitse,” ja mikä muu käsky tahansa, ne kaikki sisältyvät tähän sanaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”
10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus täyttää lain.

Valossa vaeltaminen

11. Tehän tiedätte tämän ajan, että jo on hetki teidän nousta unesta. Pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon.
12. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valon varuksiin.
13. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14. vaan pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin hemmotelko ruumistanne, että himot heräävät.

____________________________________

Ps 23:1-6

23. PSALMI

Herra on hyvä paimen

1. Daavidin psalmi.
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten luo hän minut johtaa.
3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
4. Vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua.
5. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni öljyllä. Maljani on ylitsevuotava.
6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

____________________________________

Snl 20:11

11. Teoistaan tuntee jo poikasenkin, onko hänen menonsa puhdas ja oikea.

Scroll to Top