Raamattu vuodessa heinäkuu 29

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 29
____________________________________

2 Aik 24:1 – 25:28

24. LUKU

1. Jooas oli 7-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 40 vuotta. Hänen äitinsä nimi oli Sibja, Beersebasta.
2. Niin kauan kuin pappi Joojada eli, Jooas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä.
3. Joojada otti hänelle kaksi vaimoa, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.

Temppelin kunnostaminen

4. Sen jälkeen Jooas päätti kunnostaa Herran temppelin.
5. Hän kutsui kokoon papit ja leeviläiset ja sanoi heille: ”Menkää Juudan kaupunkeihin ja kootkaa koko Israelista rahaa Jumalanne temppelin kunnostamiseksi, vuodesta vuoteen, ja jouduttakaa tätä asiaa.” Leeviläiset eivät kuitenkaan jouduttaneet sitä.
6. Silloin kuningas kutsui luokseen ylimmäisen papin Joojadan ja sanoi hänelle: ”Miksi et ole pitänyt huolta siitä, että leeviläiset toisivat Juudasta ja Jerusalemista Herran palvelijan Mooseksen määräämän Israelin seurakunnan veron pyhäkköä varten?
7. Jumalaton Atalja ja hänen poikansa ovat murtautuneet Jumalan temppeliin. He ovat käyttäneet baaleja varten kaikki Herran temppelin pyhät lahjat.”
8. Kuninkaan käskystä tehtiin arkku, joka asetettiin Herran temppelin portin ulkopuolelle.
9. Juudassa ja Jerusalemissa kuulutettiin, että vero, jonka Jumalan palvelija Mooses oli erämaassa määrännyt Israelille, oli tuotava Herralle.
10. Kaikki päämiehet ja koko kansa toivat iloiten rahaa ja heittivät arkkuun, kunnes se täyttyi.
11. Leeviläiset toivat arkun [päivittäin] kuninkaan asettamien tarkastajien luo. Kun nähtiin, että siinä oli paljon rahaa, tulivat kuninkaan kirjuri ja ylimmäisen papin edustaja tyhjentämään arkun. Sitten he kantoivat sen takaisin paikalleen. Niin he tekivät päivä päivältä ja kokosivat paljon rahaa.
12. Kuningas ja Joojada antoivat sen niille, jotka teettivät työt Herran temppelissä. Nämä palkkasivat kivenhakkaajia ja puuseppiä kunnostamaan Herran temppeliä, niin myös rauta- ja vaskiseppiä korjaamaan sitä.
13. Työnteettäjät toimivat niin, että työ edistyi heidän käsissään. He saattoivat Jumalan temppelin entiselleen sen määrämittojen mukaan ja panivat sen kuntoon.
14. Kun he olivat päättäneet työnsä, loput rahat vietiin kuninkaalle ja Joojadalle. Niillä teetettiin Herran temppeliin
kalustoa jumalanpalvelusta ja uhraamista varten, kuppeja sekä kulta- ja hopeakaluja. Herran temppelissä uhrattiin vakituisesti polttouhreja niin kauan kuin Joojada eli.
15. Joojada tuli vanhaksi, sai elämästä kyllänsä, ja hän kuoli. Hän oli kuollessaan 130 vuoden ikäinen.
16. Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin kuningasten joukkoon, sillä hän oli tehnyt Israelille, Jumalalle ja hänen temppelilleen sitä, mikä on hyvää.

Luopumus Herrasta

17. Joojadan kuoleman jälkeen Juudan päämiehet tulivat ja kumarsivat kuningasta, ja kuningas kuuli heitä.
18. He hylkäsivät Herran, isiensä Jumalan, temppelin ja alkoivat palvella aseroita ja epäjumalankuvia. Niin [Jumalan] viha kohtasi Juudaa ja Jerusalemia tämän heidän rikoksensa tähden.
19. Herra lähetti heidän keskuuteensa profeettoja kääntämään heitä Hänen puoleensa, ja nämä varoittivat heitä, mutta he eivät kuunnelleet.
20. Niin Jumalan Henki täytti Sakarjan, pappi Joojadan [pojan]pojan*. Tämä astui kansan eteen ja sanoi heille: ”Näin sanoo Jumala: ’Miksi te rikotte Herran käskyt omaksi turmioksenne?’ Koska te olette hylänneet Herran, hänkin hylkää teidät.”
21. He tekivät salaliiton Sakarjaa vastaan ja kuninkaan käskystä kivittivät hänet kuoliaaksi Herran temppelin esipihalla.
22. Kuningas Jooas ei muistanut rakkautta, jota Sakarjan [iso]isä* Joojada oli hänelle osoittanut, vaan murhasi Joojadan [pojan]pojan*. Tämä sanoi kuollessaan: ”Herra nähköön ja rangaiskoon.”

Jooaan kärsimä rangaistus

23. Vuoden vaihteessa kävi aramilaisten sotajoukko Jooaan kimppuun. Se tunkeutui Juudaan ja Jerusalemiin asti ja surmasi kansasta kaikki sen johtomiehet. Kaiken saaliinsa se lähetti Damaskon kuninkaalle.
24. Vaikka aramilaisten sotajoukko tuli vähälukuisena, Herra antoi sen käsiin hyvin suuren [Juudan] sotajoukon, koska he olivat hylänneet Herran, isiensä Jumalan. Niin aramilaiset panivat toimeen rangaistustuomion Jooaalle.
25. Heidän lähtiessään Jooasta ahdistamasta hän jäi hyvin sairaaksi. Silloin hänen palvelijansa tekivät salaliiton häntä vastaan pappi Joojadan pojan [pojan pojan] murhan tähden ja tappoivat hänet vuoteeseen, ja niin hän kuoli. Hänet haudattiin Daavidin kaupunkiin. Häntä ei kuitenkaan haudattu kuningasten hautoihin.
26. Jooasta vastaan salaliiton tehneet olivat Saabad, ammonilaisen vaimon Simeatin poika, ja Joosabad, mooabilaisen vaimon Simritin poika.
27. Jooaan pojista, monista häntä vastaan lausutuista profetioista ja Jumalan temppelin kunnostamisesta on kirjoitettu Kuningasten kirjan selityskirjaan. Jooaan poika Amasja tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

25. LUKU

Ahasja Juudan kuninkaana (796-767 eKr.)

1. Amasja oli 25-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä nimi oli Jooaddan, Jerusalemista.
2. Hän teki sitä, mikä oli oikein Herran silmissä, ei kuitenkaan ehyellä sydämellä.
3. Kun hänen kuninkuutensa oli vahvistunut, hän teloitti ne palvelijansa, jotka olivat murhanneet kuninkaan, hänen isänsä.
4. Mutta heidän lapsensa hän jätti surmaamatta. Hän teki kuten on kirjoitettu laissa, Mooseksen kirjassa, jossa Herra on käskenyt: ”Älkööt isät kuolko lasten tähden älköötkä lapset isien tähden. Kukin kuolkoon oman syntinsä tähden.”
5. Sitten Amasja kokosi Juudan miehet ja järjesti heidät perhekunnittain, tuhannen- ja sadanpäällikköjen mukaan, koko Juudan ja Benjaminin. Hän piti katselmuksen heistä, 20 vuoden ikäisistä ja sitä vanhemmista, ja huomasi heitä olevan 300.000 sotakelpoista, keihästä ja kilpeä käyttävää valiomiestä.
6. Lisäksi hän palkkasi Israelista 100 hopeatalentilla 100.000 sotilasta.
7. Mutta hänen luokseen tuli Jumalan mies, joka sanoi: ”Kuningas! Älköön Israelin sotajoukko lähtekö sinun kanssasi, sillä Herra ei ole Israelin, kaikkien näiden efraimilaisten, kanssa.
8. Lähde sinä yksin, käy rohkeasti taisteluun. Muutoin Jumala antaa vihollistesi voittaa sinut, sillä hänellä on valta auttaa ja kaataa.” Amasja kysyi Jumalan mieheltä:
9. ”Miten sitten käy niiden sadan talentin, jotka olen antanut Israelin joukolle?” Jumalan mies vastasi: ”Herra voi antaa sinulle paljon enemmän kuin sen.”
10. Silloin Amasja erotti hänen luokseen Efraimista tulleen joukon ja palautti sen kotiinsa. He suuttuivat siitä kovin Juudalle ja menivät kotiinsa vihasta hehkuen.
11. Amasja rohkaisi mielensä, lähti ja vei väkensä Suolalaaksoon, jossa hän surmasi seiriläisiä 10.000 miestä.
12. Toiset 10.000 Juudan miehet ottivat elävinä vangeiksi. He veivät nämä kalliojyrkänteen laelle ja syöksivät heidät sieltä alas, niin että he kaikki ruhjoutuivat.
13. Amasjan palauttamaan israelilaisten joukkoon kuuluvat, jotka eivät olleet päässeet hänen kanssaan sotaan, hyökkäsivät Juudan kaupunkeihin Samariasta Beet-Hooroniin saakka. He surmasivat asukkaista 3000 ja ottivat paljon saalista.
14. Voitettuaan edomilaiset Amasja toi palatessaan mukanaan seiriläisten jumalat, asetti ne itselleen jumaliksi, kumarsi niitä ja poltti niille uhreja.
15. Herra vihastui Amasjaan ja lähetti hänen luokseen profeetan. Tämä sanoi hänelle: ”Miksi sinä palvelet tuon kansan jumalia, jotka eivät voineet pelastaa omaa kansaansa sinun käsistäsi?”
16. Hänen näin puhuessaan Amasja vastasi hänelle: ”Olemmeko me asettaneet sinut kuninkaan neuvonantajaksi? Lopeta jo, muutoin sinut surmataan.” Profeetta lopetti ja sanoi: ”Minä tiedän, että Jumala on päättänyt tuhota sinut, koska teet näin etkä kuule minun neuvoani.”

Juudan ja Israelin sota

17. Neuvoteltuaan asiasta Amasja,   Juudan kuningas, lähetti Jooaalle*, Jooahaan pojalle, Jeehun pojanpojalle, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: ”Tule, asettukaamme kasvokkain*.”
18. Jooas, Israelin kuningas, lähetti Amasjalle, Juudan kuninkaalle tämän sanan: ”Libanonilla kasvava ohdake lähetti Libanonilla kasvavalle setripuulle tämän sanan: ’Anna tyttäresi vaimoksi minun pojalleni’. Mutta metsän eläimet Libanonilla kulkivat ohdakkeen yli ja tallasivat sen maahan.
19. Sinä sanot: ’Minä olen voittanut edomilaiset’, ja olet ylpistynyt saatuasi kunniaa. Mutta pysy kotonasi. Miksi tahdot hankkia onnettomuuden? Sinä itse kukistut ja Juuda sinun kanssasi?”
20. Mutta Amasja ei kuunnellut häntä. Tämä tuli Jumalalta, joka tahtoi antaa heidät Jooaan käsiin, koska he olivat palvoneet Edomin jumalia.
21. Jooas, Israelin kuningas, hyökkäsi maahan. Hänellä ja Amasjalla, Juudan kuninkaalla, oli taistelu Beet-Semeksessä, joka on Juudan aluetta.
22. Israelilaiset voittivat Juudan miehet, ja nämä pakenivat kukin kotiinsa.
23. Beet-Semeksessä Jooas, Israelin kuningas, otti vangiksi Juudan kuninkaan Amasjan, Jooaan pojan, Jooahaan pojanpojan, ja vei hänet Jerusalemiin. Sitten hän revitti Jerusalemin muuria Efraimin portista Kulmaporttiin saakka, 400 kyynärää.
24. Hän otti Herran temppelistä kaiken kullan ja hopean, Oobed-Edomin huostassa olevan kaluston ja kuninkaan linnan aarteet sekä panttivankeja ja palasi Samariaan.
25. Amasja, Jooaan poika, Juudan kuningas, eli Jooaan, Jooahaan pojan, Israelin kuninkaan, kuoleman jälkeen 15 vuotta.
26. Mitä muuta on kerrottavaa Amasjan aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheista, se on kirjoitettuna Juudan ja Israelin kuningasten kirjassa.

Amasja murhataan

27. Siitä ajasta alkaen, jolloin Amasja luopui Herrasta, Jerusalemissa punottiin salaliittoa häntä vastaan. Hän pakeni Laakiiseen, mutta sinne lähetettiin miehiä hänen jälkeensä, ja he surmasivat hänet siellä.
28. Hänet nostettiin hevosten selkään ja haudattiin isiensä viereen Juudan kaupunkiin.

____________________________________

Room 12:1-21

21. LUKU

Uusi elämä

1. Jumalan armahtavan laupeuden kautta minä kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järkevä hengellinen* jumalanpalveluksenne.
2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä.
3. Minulle annetun armon kautta sanon teille jokaiselle, ettei pidä ajatella itsestään enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut.

Seurakunta ja armolahjat

4. Kuten meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5. niin me, vaikka meitä on monta, olemme Kristuksessa yksi ruumis, ollen kukin toistemme jäseniä.
6. Meillä on erilaisia armolahjoja saamamme armon mukaan: Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä yhtäpitävästi uskottavan totuuden kanssa*.
7. Jos palveluvirka, tehköön samoin. Jos joku opettaa, opettamisessaan;
8. jos kehottaa, kehottamisessaan. Joka jakelee omastaan, tehköön sen alttiisti. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sen iloiten.
9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, pitäytykää siihen, mikä on hyvää.
10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämisiä toisianne kohtaan. Toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
11. Älkää harrastuksessanne olko velttoja. Olkaa Hengessä palavia, palvelkaa Herraa.
12. Olkaa toivossa iloisia, ahdistuksessa kärsivällisiä, rukouksessa kestäviä.
13. Pitäkää pyhien tarpeita ominanne. Harrastakaa vieraanvaraisuutta.
14. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkää kirotko.
15. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
16. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
17. Älkää kenellekään kostako pahaa pahalla. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18. Jos on mahdollista, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19. Rakkaani, älkää itse kostako, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä on kirjoitettu: ”Minun on ansaittu rankaisu*, minä olen maksava, sanoo Herra.”
20. ”Jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.”
21. Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

____________________________________

Ps 22:19-32

19. He jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa.
20. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana. Sinä, minun voimani, riennä avukseni.
21. Vapahda minut miekalta, ainoani* koirilta.
22. Pelasta minut leijonien kidasta, oryx-antilooppien sarvista. Vastaa minulle!
23. Minä julistan nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä.
24. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin jälkeläiset. Kaikki Israelin suku, peljätkää häntä.
25. Hän ei halveksi kurjan kärsimystä. Hän ei pidä sitä mitättömänä eikä kätke häneltä kasvojaan, vaan kuulee, kun hän huutaa avuksi.
26. Sinusta on ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Häntä pelkäävien edessä minä täytän lupaukseni.
27. Köyhät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Herraa etsivät ylistävät häntä. Eläkööt sydämenne ainiaan!
28. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja kääntyvät Herran puoleen. Häntä kumartavat kaikki kansojen sukukunnat.
29. Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva kansoja.
30. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat. Hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka menevät mullan alle, ja heidän sielunsa elävät Hänelle*.
31. Heidän jälkeensä tulevat palvelevat Häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta.
32. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt.

____________________________________

Snl 20:8-10

8. Kuningas istuu tuomioistuimella, hän perkaa silmillään pois kaiken pahan.
9. Kuka voi sanoa: ”Olen puhdistanut sydämeni, olen puhdas synnistäni”?
10. Kahtalainen paino ja kahtalainen mitta: molemmat ovat Herralle kauhistus.

Scroll to Top