Raamattu vuodessa elokuu 13

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 13
____________________________________

Neh 5:14 – 7:60

14. Siitä päivästä asti, jona minut määrättiin olemaan heidän käskynhaltijanaan Juudan maassa, siis kuningas Artakserkseen 20.hallitusvuodesta hänen 32. hallitusvuoteensa saakka, eli 12. vuotena, minäkään ja minun veljeni emme ole syöneet käskynhaltijalle tulevaa ruokaa.
15. Edelliset käskynhaltijat olivat rasittaneet kansaa ottaen siltä leivän ja viinin lisäksi vielä 40 hopeasekeliä. Myös heidän palvelijansa olivat sortaneet kansaa. Minä en tehnyt niin, koska pelkäsin Jumalaa.
16. Minä itsekin kävin käsiksi tämän muurin tekoon. Me emme ostaneet mitään peltoa. Kaikki palvelijani olivat kokoontuneet sinne työhön.
17. Myös 150 miestä, juutalaisia ja esimiehiä, söi minun pöydässäni ja samoin ne, jotka ympärillämme olevista kansoista tulivat luoksemme.
18. Mitä päivittäin valmistettiin ruuaksi, nimittäin härkä, kuusi valiolammasta ja lintuja, tapahtui minun kustannuksellani. Joka kymmenes päivä hankittiin viljalti kaikenlaisia viinejä. Siitä huolimatta minä en vaatinut itselleni käskynhaltijalle tulevaa ruokaa, koska työ painoi raskaasti tätä kansaa.
19. Muista, Jumalani, minun hyväkseni kaikki, mitä olen tehnyt tämän kansan hyväksi.

6. LUKU

Salahankkeita Nehemiaa vastaan

1. Kun Sanballat, Tobia, arabialainen Gesem ja muut vihollisemme kuulivat, että minä olin rakentanut muurin, ja ettei siinä enää ollut aukkoa (vaikka en ollutkaan vielä siihen aikaan asettanut portteihin ovia paikoilleen),
2. Sanballat ja Gesem lähettivät minulle sanan: ”Tule, kohdatkaamme toisemme Kefirimissä, Oonon laaksossa.” He suunnittelivat tehdä minulle pahaa.
3. Minä lähetin heille sanansaattajan mukana vastauksen: ”Minulla on suuri työ tekeillä, enkä voi tulla. Keskeytyisihän työ, jos jättäisin sen ja tulisin teidän luoksenne.”
4. He lähettivät minulle saman sanan neljä kertaa, mutta vastaukseni heille oli aina sama.
5. Sanballat lähetti viidennen kerran palvelijansa luokseni samassa asiassa, ja tällä oli kädessään avoin kirje.
6. Siihen oli kirjoitettu: ”Kansojen kesken huhuillaan, ja myös Gasmu sanoo, että sinä ja juutalaiset suunnittelette kapinaa. Siksi sinä rakennat muuria, ja sinä pyrit heidän kuninkaakseen, niin kerrotaan.
7. Olet myös hankkinut profeettoja julistamaan itsestäsi Jerusalemissa: ’Juudassa on kuningas’. Tämä tulee kyllä kuninkaankin tietoon. Tule siis ja neuvotelkaamme keskenämme.”
8. Minä lähetin hänelle sanan: ”Ei ole tapahtunut mitään semmoista, mistä puhut. Sinä olet keksinyt sen omasta päästäsi.”
9. He kaikki pelottelivat näin meitä arvellen: ”Heidän kätensä herpoavat työssä, ja se jää tekemättä.” Jumala, vahvista minun käteni.
10. Minä menin Semajan, Delajan pojan, Mehetabelin pojanpojan, taloon, kun hän oli eristettynä. Hän sanoi: ”Menkäämme yhdessä Jumalan temppeliin, temppelisaliin, ja sulkekaamme sen ovet, sillä he tulevat tappamaan sinua. Yöllä he tulevat ja tappavat sinut.”
11. Minä vastasin: ”Pakenisiko minunlaiseni mies? Tai kuinka voisi minunlaiseni mies mennä temppeliin ja kuitenkin jäädä eloon? Minä en mene.”
12. Minä näet ymmärsin, ettei Jumala ollut häntä lähettänyt. Hän oli lausunut minulle sen ennustuksen, koska Tobia ja Sanballat olivat palkanneet hänet.
13. Hänet oli palkattu, että minä pelästyisin ja menettelisin sillä tavalla ja niin tekisin syntiä. He saisivat siten aiheen häväistä minua.
14. Muista, Jumalani, Tobiaa ja Sanballatia näiden heidän tekojensa mukaan, niin myös naisprofeetta Nooadjaa ja muita profeettoja, jotka ovat yrittäneet pelotella minua.
15. Muuri valmistui elulkuun 25. päivänä, 52 päivän kuluttua.
16. Kun kaikki vihollisemme kuulivat tämän, ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen, he havaitsivat joutuneensa aivan alakynteen. He tunsivat, että tämä työ oli suoritettu Jumalamme avulla.
17. Niinä päivinä meni myös Juudan ylimyksiltä lukuisia kirjeitä Tobialle, ja Tobialta tuli kirjeitä heille.
18. Juudassa oli monia, jotka olivat valalla liittoutuneet hänen kanssaan. Hän oli Sekanjan, Aarahin pojan, vävy, ja hänen poikansa Joohanan oli ottanut vaimokseen Mesullamin, Berekjan pojan, tyttären.
19. He kehuivat Tobiaa minulle ja kertoivat sitten hänelle, mitä minä olin sanonut. Tobia pelotteli minua kirjeilläkin.

7. LUKU

Porttien vartiointi

1. Kun muuri oli rakennettu, minä asetin ovet paikoilleen. Ovenvartijat, veisaajat ja leeviläiset saivat tehtäväkseen niiden vartioimisen.
2. Jerusalemin päämieheksi minä asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikön Hananjan, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin moni muu.
3. Sanoin heille: ”Jerusalemin portteja älköön avattako, kunnes aurinko on polttavimmillaan. Vartijain vielä seisoessa paikoillaan ovet on suljettava ja teljettävä salvoilla. Jerusalemin asukkaita pantakoon vartioimaan, kukin vartiopaikalleen, kukin oman talonsa kohdalle.
4. Kaupunki oli joka suuntaan tilava ja suuri, mutta väkeä siinä oli vähän, ja taloja oli vielä rakentamatta.

Luettelo kotimaahan palanneista

5. Jumala pani sydämeeni, että minun oli koottava ylimykset, esimiehet ja kansa merkittäviksi sukuluetteloon. Minä löysin silloin ensiksi palanneiden sukuluettelot, ja huomasin, että siihen oli kirjoitettu:
6. ”Nämä ovat tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta, johon Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli heidät vienyt, palaten Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa,
7. ne, jotka tulivat Serubbaabelin, Joosuan, Nehemian, Asarjan, Raamian, Nahamanin, Mordokain, Bilsanin, Misperetin, Bigvain, Nehumin ja Beenan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärät olivat:
8. Paroksen jälkeläisiä 2.172.
9. Sefatjan jälkeläisiä 372.
10. Aarahin jälkeläisiä 652.
11. Pahat-Mooabin, se on, Jeesuan ja Jooabin jälkeläisiä, 2818.
12. Eelamin jälkeläisiä 1.254.
13. Sattun jälkeläisiä 845.
14. Sakkain jälkeläisiä 760.
15. Binnuin jälkeläisiä 648.
16. Beebain jälkeläisiä 628.
17. Asgadin jälkeläisiä 2.322.
18. Adonikamin jälkeläisiä 667.
19. Bigvain jälkeläisiä 2067.
20. Aadinin jälkeläisiä 655.
21. Aaterin, se on, Hiskian, jälkeläisiä 98.
22. Haasumin jälkeläisiä 328.
23. Beesain jälkeläisiä 324.
24. Haarifin jälkeläisiä 112.
25. Gibeonilaisia 95.
26. Beetlehemin ja Netofan miehiä 188.
27. Anatotin miehiä 128.
28. Beet-Asmavetin miehiä 42.
29. Kirjat-Jearimin, Kefiran ja Beerotin miehiä 743.
30. Raaman ja Geban miehiä 621.
31. Mikmaan miehiä 122.
32. Beetelin ja Ain* miehiä 123.
33. Toisen Nebon miehiä 52.
34. Toisen Eelamin jälkeläisiä 1.254.
35. Haarimin jälkeläisiä 320.
36. Jerikolaisia 345.
37. Loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia 721.
38. Senaalaisia 3.930.
39. Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, Joosuan sukua 973.
40. Immerin jälkeläisiä 1.052.
41. Pashurin jälkeläisiä 1.247.
42. Haarimin jälkeläisiä 1.017.
43. Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin, se on, Hoodevan jälkeläisiä, 74.
44. Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä 148.
45. Ovenvartijoita oli: Sallumin, Aaterin, Talmonin, Akkubin, Hatitan ja Soobain jälkeläisiä 138.
46. Temppelipalvelijoita oli: Siihan, Hasufan ja Tabbaotin jälkeläiset,
47. Keeroksen, Siian ja Paadonin jälkeläiset,
48. Lebanan, Hagaban, Salmain,
49. Haananin, Giddelin, Gaharin,
50. Reajan, Resinin, Nekodan,
51. Gassamin, Ussan, Paaseahin,
52. Beesain, Meunimin, Nefusesimin,
53. Bakhudin, Hakufan, Harhurin,
54. Baslutin, Mehidan, Harsan,
55. Barkoksen, Siiseran, Taamahin,
56. Nesiahin ja Hatifan jälkeläiset.
57. Salomon palvelijain jälkeläisiä olivat: Sootain, Sooferetin, Peridan,
58. Jaalan, Darkonin, Giddelin,
59. Sefatjan, Hattilin ja Aamonin jälkeläiset.
60. Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan 392.

____________________________________

1Kr 8:1-13

8. LUKU

Epäjumalille uhrattu liha

1. Mitä epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, meillä kaikilla on asiasta tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
2. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa.
3. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee.
4. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä me tiedämme, ettei maailmassa ole epäjumalia, vaan on olemassa vain yksi Jumala.
5. Taivaassa ja maassa on kyllä niin sanottuja jumalia. Sellaisia [epä]jumalia ja herroja on paljonkin.
6. Meillä on kuitenkin vain yksi Jumala, Isä, josta kaikki on, ja me häneen, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on luotu, myös me hänen kauttaan.
7. Kaikilla ei kuitenkaan ole tätä tietoa. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut vielä nytkin syövät uhrilihaa ajatellen sen olevan epäjumalille uhrattua, ja heidän epävarma omatuntonsa tahraantuu siitä.
8. Ruoka ei vie meitä lähemmäksi Jumalaa. Jos olemme syömättä, se ei meitä vahingoita. Jos syömme, emme siitä hyödy.
9. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä vapautenne saa heikkoja kompastumaan.
10. Jos joku näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan huoneessa, eikö hänen, heikon, omatuntonsa saa siitä tukea epäjumalille uhratun lihan syömiseen?
11. Niin sinun tietosi turmelee tuon heikon veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut.
12. Tehdessänne näin syntiä veljiä vastaan ja haavoittaessanne heidän horjuvaa omaatuntoaan te teette syntiä Kristusta vastaan.
13. Jos siis ruoka on viettelykseksi veljelleni, en ikinä enää syö [uhri]lihaa, etten viettelisi veljeäni syntiin.

____________________________________

Ps 33:1-11

33. PSALMI

Herralle uusi virsi

1. Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten sopii kiittää häntä.
2. Ylistäkää Herraa kitaralla, soittakaa hänelle kymmenkielisellä harpulla.
3. Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemuiten.
4. Sillä Herran sana on oikea, ja kaikki hänen tekonsa on tehty uskollisuudessa.
5. Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta. Maa on täynnä Herran armoa.
6. Herra on sanallaan luonut taivaat ja kaikki niiden [tähtien] joukot suunsa Hengellä.
7. Hän kokoaa meren vedet kuin leiliin, panee syvyydet säiliöihin.
8. Peljätköön Herraa koko maa, hänen edessään vaviskoot kaikki maanpiirin asukkaat.
9. Mitä hän sanoi, se tapahtui, mitä hän käski, se oli tehty.
10. Herra turhentaa kansojen hankkeet, tekee tyhjiksi kansakuntien aikeet.
11. Mutta Herran päätökset pysyvät iäti, hänen suunnitelmansa suvusta sukuun.

____________________________________

Snl 21:8-10

8. Rikollisen tie on mutkainen, mutta puhtaan teot ovat oikeita.
9. Parempi asua katon kulmalla kuin talossa riitaisan vaimon kanssa.
10. Jumalattoman sielu himoitsee pahaa, eikä lähimmäinen saa armoa hänen silmiensä edessä.

Scroll to Top