Raamattu vuodessa elokuu 15

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 15
____________________________________

Neh 9:22 – 10:39

22. Sinä annoit heidän haltuunsa valtakuntia ja kansoja, jaoit ne alue alueelta. He valloittivat Hesbonin kuninkaan Siihonin maan ja Baasanin kuninkaan Oogin maan.
23. Heidän lastensa luvun sinä teit paljoksi kuin taivaan tähdet. Sinä veit heidät maahan, josta olit antanut heidän isilleen lupauksen, että he saavat mennä ottamaan sen omakseen.
24. Heidän lapsensa tulivat ja ottivat sen maan omakseen. Sinä alistit heidän edessään maan asukkaat, kanaanilaiset, annoit nämä heidän käsiinsä, sekä heidän kuninkaansa että sen maan kansat, niin että he tekivät näille, mitä tahtoivat.
25. He valloittivat varustetut kaupungit ja lihavan maan, ottivat omikseen talot, jotka olivat täynnä kaikkea hyvää, kallioon hakatut vesisäiliöt, viinitarhat, öljypuut ja hedelmäpuita suuret määrät. He söivät, tulivat ravituiksi ja lihaviksi, pitäen hyviä päiviä sinun antimiesi runsaudessa.
26. Silti he niskoittelivat ja kapinoivat sinua vastaan ja heittivät sinun lakisi selkänsä taa. He tappoivat sinun profeettojasi, jotka heitä varoittivat kääntääkseen heidät sinun puoleesi, ja pilkkasivat paljon Jumalaa.
27. Sen tähden sinä annoit heidät ahdistajain käsiin, ja nämä ahdistivat heitä. Kun he ahdinkonsa aikana huusivat sinulta armoa ja apua, sinä kuulit taivaasta ja suuressa laupeudessasi annoit heille vapauttajia, jotka vapahtivat heidät ahdistajain käsistä.
28. Rauhaan päästyään he kuitenkin jälleen tekivät sitä, mikä on pahaa sinun edessäsi. Silloin sinä jätit heidät vihollisten käsiin, niin että nämä vallitsivat heitä. Mutta kun he jälleen huusivat sinua, sinä kuulit taivaasta ja pelastit heidät laupeudessasi monta kertaa.
29. Sinä varoitit heitä palauttaaksesi heidät seuraamaan sinun lakiasi. He olivat kuitenkin ylimielisiä eivätkä totelleet sinun käskyjäsi, vaan rikkoivat sinun säädöksesi. Kuitenkin se ihminen, joka ne pitää, on niistä elävä. Uppiniskaisina he käänsivät selkänsä ja olivat niskureita eivätkä totelleet.
30. Sinä kärsit heitä monta vuotta ja varoitit heitä Hengelläsi profeettojesi kautta, mutta he eivät ottaneet sitä korviinsa. Niin sinä annoit heidät muiden kansojen käsiin.
31. Suuressa laupeudessasi sinä et kuitenkaan tehnyt loppua heistä etkä hylännyt heitä. Sinä olet näet armahtavainen ja laupias Jumala.
32. Nyt siis, Jumalamme, sinä suuri, väkevä ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden. Älä katso vähäksi kaikkea sitä vaivaa, joka on kohdannut meitä, meidän kuninkaitamme, päämiehiämme, pappejamme, profeettojamme, isiämme ja koko sinun kansaasi, Assurin kuningasten ajoista tähän päivään saakka.
33. Sinä olet vanhurskas kaikessa, mikä on meitä kohdannut. Sinä olet ollut uskollinen teoissasi, mutta me olemme olleet jumalattomia.
34. Meidän kuninkaamme, päämiehemme, pappimme ja isämme eivät ole seuranneet sinun lakiasi eivätkä tarkanneet käskyjäsi ja säädöksiäsi, jotka olit heille antanut.
35. Vaikka he elivät omassa valtiossaan ja siinä antimien runsaudessa, minkä olit heille antanut, avarassa ja viljavassa maassa, jonka olit heille antanut, he eivät kuitenkaan palvelleet sinua eivätkä kääntyneet pois pahoista teoistaan.
36. Me olemme nyt orjia. Siinä maassa, jonka sinä annoit meidän isillemme, että he söisivät sen hedelmiä ja antimia, siinä meidän täytyy olla orjina.
37. Sen runsas sato tulee niille kuninkaille, jotka olet pannut hallitsemaan meitä. He vallitsevat meitä ja meidän karjaamme mielensä mukaan, ja me olemme suuressa ahdistuksessa.”

10. LUKU

Kansa sitoutuu kuuliaisuuteen

”Kaiken tämän johdosta me teemme sitoumuksen ja kirjoitamme siihen nimemme. Sinetöidyssä asiakirjassa ovat meidän päämiestemme, leeviläistemme ja pappiemme nimet.
1. Sinetöidyissä asiakirjoissa ovat nämä nimet: Nehemia, Hakaljan poika, maaherra, ja Sidkia,
2. Seraja, Asarja, Jeremia,
3. Pashur, Amarja, Malkia,
4. Hattus, Sebanja, Malluk,
5. Haarim, Meremot, Obadja,
6. Daniel, Ginneton, Baaruk,
7. Mesullam, Abia, Miijamin,
8. Maasja, Bilgai ja Semaja: Nämä ovat pappeja.
9. Leeviläisiä ovat: Jeesua, Asanjan poika, Binnui, Heenadadin jälkeläinen, Kadmiel
10. ja heidän veljensä Sebanja, Hoodia, Kelita, Pelaja, Haanan,
11. Miika, Rehob, Hasabja,
12. Sakkur, Seerebja, Sebanja,
13. Hoodia, Baani ja Beninu.
14. Kansan päämiehiä ovat: Paros, Pahat-Mooab, Eelam, Sattu, Baani,
15. Bunni, Asgad, Beebai,
16. Adonia, Bigvai, Aadin,
17. Aater, Hiskia, Assur,
18. Hoodia, Haasum, Beesai,
19. Haarif, Anatot, Nuubai,
20. Magpias, Mesullam, Heesir,
21. Mesesabel, Saadok, Jaddua,
22. Pelatja, Haanan, Anaja,
23. Hoosea, Hananja, Hassub,
24. Loohes, Pilha, Soobek,
25. Rehum, Hasabna, Maaseja,
26. Ahia, Haanan, Aanan,
27. Malluk, Haarim ja Baana.
28. Muu kansa, papit, leeviläiset, ovenvartijat, veisaajat, temppelipalvelijat ja kaikki, jotka ovat erottautuneet maiden kansoista Jumalan lain puolelle, sekä heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, kaikki, jotka pystyvät lakia ymmärtämään,
29. liittyvät ylhäisiin veljiinsä, tulevat valalle ja vannovat vaeltavansa Jumalan lain mukaan, joka on annettu Jumalan palvelijan Mooseksen kautta, ja noudattavansa ja seuraavansa kaikkia Herran, meidän Herramme, käskyjä, ohjeita ja säädöksiä.
30. Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriään pojillemme vaimoiksi.
31. Me emme osta sapattina tai pyhäpäivänä maan kansoilta, jos ne sapattina tuovat myytäväksi kauppatavaraa tai viljaa, mitä tahansa. Me jätämme joka seitsemäntenä vuotena maan lepäämään ja kaikki saatavat velkomatta.
32. Me sitoudumme suorittamaan vuodessa kolmasosan sekeliä Jumalamme temppelissä suoritettavaa palvelusta varten:
33. näkyleipiä, jokapäiväistä ruokauhria ja polttouhria, sapattiuhreja, uudenkuun uhreja, juhlauhreja, pyhiä lahjoja, Israelille sovituksen toimittamiseksi uhrattavia syntiuhreja ja kaikkea sitä varten, mitä meidän Jumalamme temppelissä on toimitettava.
34. Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme heittäneet arpaa uhrilahjahalkojen tuomisesta perhekunnittain Jumalamme temppeliin määräaikoina joka vuosi, poltettaviksi Herran, meidän Jumalamme, alttarilla, kuten laissa on kirjoitettuna.
35. Me sitoudumme tuomaan maamme uutiset ja kaikkinaisten hedelmäpuiden uutiset joka vuosi Herran temppeliin
36. sekä esikoiset pojistamme ja karjastamme, niin kuin laissa on kirjoitettuna, ja tuomaan nautojemme ja lampaittemme esikoiset Jumalamme temppeliin papeille, jotka toimittavat virkaansa Jumalamme temppelissä.
37. Me tuomme parhaat jyvärouheemme ja antimemme, parhaat kaikkinaisten puiden hedelmät, parhaan viinin ja öljyn papeille, Jumalamme temppelin kammioihin, ja maamme kymmenykset leeviläisille. Leeviläiset itse kantavat kymmenykset kaikista kaupungeista, missä meillä on maanviljelystä.
38. Papin, Aaronin pojan, tulee olla leeviläisten kanssa, heidän kantaessaan kymmenyksiä, ja leeviläisten tulee viedä kymmenykset kymmenyksistä meidän Jumalamme temppeliin, varastohuoneen kammioihin.
39. Israelilaisten ja leeviläisten on vietävä anti jyvistä, viinistä ja öljystä näihin kammioihin, joissa ovat pyhäkön kalut sekä virkaansa toimittavat papit, ovenvartijat ja veisaajat. Me emme laiminlyö Jumalamme temppeliä.”

____________________________________

1Kr 9:19 – 10:13

Voittaakseni ihmisiä Kristukselle

19. Vaikka olenkin riippumaton kaikista, olen antautunut kaikkien palvelijaksi voittaakseni mahdollisimman monia.
20. Juutalaisille olen ollut kuin juutalainen voittaakseni juutalaisia. Lain alaisille olen ollut kuin lain alainen, voittaakseni lain alaisia.
21. Ilman lakia oleville olen ollut kuin olisin ilman lakia. En kuitenkaan ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa. Minä teen näin voittaakseni niitä, jotka ovat ilman lakia.
22. Heikoille olen ollut heikko voittaakseni heikkoja. Kaikille olen ollut kaikkea pelastaakseni edes muutamia.
23. Kaiken tämän teen evankeliumin tähden, että olisin itsekin siitä osallinen yhdessä muiden kanssa.

Kohti voittopalkintoa

24. Ettekö tiedä, että kilparadalla tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon? Juoskaa kuten hän, että sen saisitte.
25. Jokainen kilpailija noudattaa itsekuria kaikessa, he saadakseen katoavan seppeleen, me taas katoamattoman.
26. En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan hosuen,
27. vaan minä kuritan ruumistani ja alistan sen tahtooni, etten minä muille saarnannut ehkä itse joutuisi hylättäväksi.

10. LUKU

Israelin vaellus esikuvana

1. Veljet, en tahdo pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla, kulkivat kaikki meren läpi,
2. saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä,
3. söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa
4. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. He näet joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Se kallio oli Kristus.
5. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt, koskapa he tuhoutuivat erämaassa.
6. Näin heistä tuli varoittavia esimerkkejä* meille, ettemme pahaa himoitsisi, kuten he himoitsivat.
7. Älkää myöskään ruvetko palvelemaan epäjumalia, kuten jotkut heistä palvelivat, kuten on kirjoitettu: ”Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat tanssimaan.”
8. Älkäämme harjoittako haureutta, kuten muutamat heistä harjoittivat haureutta, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23.000*.
9. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, kuten jotkut heistä kiusasivat ja saivat surmansa käärmeiltä.
10. Älkää napisko, kuten muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoojalta.
11. Tämä heille tapahtunut on esikuvallista* ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppuvaiheet* ovat tulleet.
12. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.

Kiusauksen kestäminen

13. Teitä on kohdannut vain inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne. Salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.

____________________________________

Ps 34:1-10

34. PSALMI

Pelastetun kiitos

1 Daavidin psalmi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin [Aakiin] edessä. Tämä karkotti hänet luotaan, ja hän meni pois.
2 Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati suussani.
3 Herra on sieluni kerskaus. Nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat.
4 Ylistäkää kanssani Herraa, kiittäkäämme yhdessä hänen nimeään.
5 Minä etsin Herraa, ja hän vastasi minulle. Hän vapahti minut kaikesta hädästä.
6 Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu.
7 Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistaan.
8 Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka Häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.
9 Maistakaa ja katsokaa, kuinka Herra on hyvä. Autuas se, joka häneen turvaa!
10. Peljätkää Herraa*, te hänen pyhänsä, sillä häntä pelkääviltä ei mitään puutu.

____________________________________

Snl 21:13

13. Joka tukkii korvansa puutetta kärsivän huudolta, joutuu itse huutamaan saamatta vastausta.

Scroll to Top