Raamattu vuodessa elokuu 16

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 16
____________________________________

Neh 11:1 – 12:26

11. LUKU

Jerusalemin ja Juudan asukkaat

1. Kansan päämiehet asettuivat Jerusalemiin, mutta muu kansa heitti arpaa saadakseen yhden kymmenestä asettumaan Jerusalemiin, pyhään kaupunkiin, yhdeksän kymmenestä jäädessä asumaan muihin kaupunkeihin.
2. Kansa siunasi kaikkia niitä miehiä, jotka vapaaehtoisesti asettuivat Jerusalemiin.
3. Nämä olivat ne maakunnan päämiehet, jotka asettuivat Jerusalemiin ja Juudan kaupunkeihin. He asuivat kukin perintöosassaan, kaupungeissaan, Israel, papit, leeviläiset ja temppelipalvelijat sekä Salomon palvelijain jälkeläiset.
4. Jerusalemissa asuivat seuraavat Juudan ja Benjaminin miehet: Juudan miehiä: Ataja, Ussian poika, joka oli Sakarjan poika, joka Amarjan poika, joka Sefatjan poika, joka Mahalalelin poika, Pereksen jälkeläisiä,
5. Maaseja, Baarukin poika, joka oli Kolhoosen poika, joka Hasajan poika, joka Adajan poika, joka Joojaribin poika, joka Sakarjan poika, joka siilonilaisen poika.
6. Jerusalemissa asuvia Pereksen jälkeläisiä oli kaikkiaan 468 sotakuntoista miestä.
7. Benjaminilaiset olivat nämä: Sallu, Mesullamin poika, joka oli Jooedin poika, joka Pedajan poika, joka Koolajan poika, joka Maasejan poika, joka Iitielin poika, joka Jesajan poika,
8. ja hänen jälkeensä Gabbai ja Sallai, 928.
9. Jooel, Sikrin poika, oli heidän päällikkönään ja Juuda, Senuan poika, toisena kaupunginpäällikkönä.
10. Pappeja: Jedaja, Joojaribin poika, Jaakin,
11. Seraja, Hilkian poika, joka oli Mesullamin poika, joka Saadokin poika, joka Merajotin poika, joka Ahitubin poika, Jumalan temppelin esimies,
12. sekä heidän veljensä, jotka toimittivat palvelusta temppelissä, 822. Adaja, Jerohamin poika, joka oli Pelaljan poika, joka Amsin poika, joka Sakarjan poika, joka Pashurin poika, joka Malkian poika,
13. sekä hänen veljensä, jotka olivat perhekunta-päämiehiä, 242. Amassai, Asarelin poika, joka oli Ahsain poika, joka Mesillemotin poika, joka Immerin poika,
14. sekä heidän veljensä, jotka olivat sotaurhoja, 128 miestä. Heidän päällikkönään oli Sabdiel, Gedolimin poika.
15. Leeviläisiä: Semaja, Hassubin poika, joka oli Asrikamin poika, joka Hasabjan poika, joka Bunnin poika.
16. Sabbetai ja Joosabad, jotka valvoivat maallisia toimia Jumalan temppelissä ja olivat leeviläisten päämiehiä,
17. Mattanja, Miikan poika, joka oli Sabdin poika, joka Aasafin, ensimmäisen johtajan, poika, joka rukoiltaessa aloitti kiitosvirren, ja Bakbukja, hänen veljistään toinen, ja Abda, Sammuan poika, joka oli Gaalalin poika, joka Jedutunin poika.
18. Leeviläisiä oli pyhässä kaupungissa kaikkiaan 284.
19. Ovenvartijat olivat Akkub, Talmon sekä heidän veljensä, jotka vartioivat portteja, 172.
20. Muut israelilaiset, papit ja leeviläiset asuivat kaikissa muissa Juudan kaupungeissa, kukin perintöosassaan.
21. Temppelipalvelijat asuivat Oofelilla. Siiha ja Gispa valvoivat temppelipalvelijoita.
22. Leeviläisten päällysmiehenä Jerusalemissa Jumalan temppelintoimissa oli Ussi, Baanin poika, joka oli Hasabjan poika, joka Mattanjan poika, joka Miikan poika, Aasafin jälkeläisiä, veisaajia.
23. Heitä koskeva kuninkaan käsky takasi veisaajille heidän jokapäiväiset tarpeensa.
24. Petahja, Mesesabelin poika, Serahin, Juudan pojan, jälkeläisiä, oli kuninkaan edusmiehenä kaikissa kansaa koskevissa asioissa.

Maaseutukylien asukkaita

25. Heidän peltomaillaan olevissa kylissä asui Juudan miehiä: Kirjat-Arbassa ja sen tytärkaupungeissa, Diibonissa ja sen tytärkaupungeissa, Jekabseelissa ja siihen kuuluvissa kylissä,
26. Jeesuassa, Mooladassa, Beet-Peletissä,
27. Hasar-Suualissa, Beersebassa ja sen tytärkaupungeissa,
28. Siklagissa, Mekonassa ja sen tytärkaupungeissa,
29. Een-Rimmonissa, Sorassa, Jarmutissa,
30. Saanoahissa, Adullamissa ja niihin kuuluvissa kylissä, Laakiissa ja sen peltomailla, Asekassa ja sen tytärkaupungeissa. He sijoittuivat asumaan Beersebasta Hinnomin laaksoon saakka.
31. Benjaminilaiset asuivat Gebasta alkaen, Mikmaassa, Aijassa, Beetelissä ja sen tytärkaupungeissa,
32. Anatotissa, Noobissa, Ananjassa,
33. Haasorissa, Raamassa, Gittaimissa,
34. Haadidissa, Seboimissa, Neballatissa,
35. Loodissa, Oonossa, Seppäinlaaksossa.
36. Leeviläisistä asui eräitä Juudan osastoja Benjaminissa.

12. LUKU

Serubbaabelin ja Joosuan kanssa palanneita

1. Nämä olivat ne papit ja leeviläiset, jotka lähtivät Serubbaabelin, Sealtielin pojan, ja Joosuan kanssa: Seraja, Jeremia, Esra,
2. Amarja, Malluk, Hattus,
3. Sekanja, Rehum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoi, Abia,
5. Miijamin, Maadja, Bilga,
6. Semaja, Joojarib, Jedaja,
7. Sallu, Aamok, Hilkia ja Jedaja. Nämä olivat pappien ja veljiensä päämiehet Joosuan aikana.
8. Leeviläiset olivat: Joosua, Binnui, Kadmiel, Seerebja, Juuda ja Mattanja, joka yhdessä veljiensä kanssa johti kiitosveisua.
9. Heidän veljensä Bakbukja ja Unni seisoivat vastapäätä heitä tehtäviään suorittamassa.
10. Joosualle syntyi Joojakim, Joojakimille syntyi Eljasib, Eljasibille syntyi Joojada,
11. Joojadalle syntyi Joonatan ja Joonatanille syntyi Jaddua.
12. Joojakimin aikana olivat seuraavat papit perhekuntien päämiehinä: Serajalla Meraja, Jeremialla Hananja,
13. Esralla Mesullam, Amarjalla Joohanan,
14. Mallukilla Joonatan, Sebanjalla Joosef,
15. Haarimilla Adna, Merajotilla Helkai,
16. Iddolla Sakarja, Ginnetonilla Mesullam,
17. Abialla Sikri, Minjaminilla, Mooadjalla Piltai,
18. Bilgalla Sammua, Semajalla Joonatan,
19. Joojaribilla Mattenai, Jedajalla Ussi,
20. Sallailla Kallai, Aamokilla Eeber,
21. Hilkialla Hasabja ja Jedajalla Netanel.
22. Leeviläisistä merkittiin Eljasibin, Joojadan, Joohananin ja Jadduan aikana perhekuntien päämiehet muistiin, ja samoin papit persialaisen Daarejaveksen* hallitusaikana.
23. Leevin jälkeläisistä ovat perhekuntien päämiehet merkittyinä aikakirjaan Joohananin, Eljasibin pojan, aikaan asti.
24. Leeviläisten päämiehet olivat Hasabja, Seerebja ja Jeesua, Kadmielin poika, sekä heidän veljensä, jotka seisoivat heitä vastapäätä ylistämässä ja kiittämässä, kuten Jumalan mies Daavid oli käskenyt, osasto osaston vieressä.
25. Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub, ovenvartijat, jotka vartioivat porttien varastohuoneita.
26. Nämä olivat Joojakimin, Jeesuan pojan, Joosadakin pojanpojan, aikalaisia ja käskynhaltija Nehemian ja pappi Esran, kirjanoppineen, aikalaisia.

____________________________________

1Kr 10:14-11:1

14. Sen tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalien palvelusta.

Ehtoollinen ja epäjumalat

15. Puhun teille kuin ymmärtäville: arvostelkaa itse, mitä sanon.
16. Siunauksen malja, minkä me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Leipä, jonka me murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?
17. Leipä on yksi, ja niin me monet olemme yksi ruumis. Me monet olemme näet kaikki osallisia tuosta yhdestä leivästä.
18. Katsokaa luonnollista Israelia: eivätkö uhreja syövät ole alttarista osallisia?
19. Mitä tällä tarkoitan? Onko epäjumalalle uhrattu jotakin? Tai onko epäjumala jotakin?
20. Ei ole, vaan mitä he uhraavat, he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle, enkä minä tahdo, että tulette osallisiksi riivaajista.
21. Te ette voi juoda sekä Herran maljasta että riivaajien maljasta, ettekä voi olla osallisia sekä Herran pöydästä että riivaajien pöydästä.
22. Vai tahdommeko herättää Herran kiivauden? Emmehän ole häntä voimakkaampia?

Luvallisuus ja hyöty

23. ”Kaikki on luvallista”, mutta kaikki ei ole hyödyksi. ”Kaikki on luvallista”, mutta kaikki ei rakenna.
24. Älköön kukaan katsoko omaa etuaan, vaan toisen parasta.
25. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa on myytävänä, kyselemättä mitään omantunnon tähden,
26. sillä ”maa ja kaikki, mitä siinä on, on Herran.”
27. Jos joku uskoa vailla oleva kutsuu teidät, ja te tahdotte mennä hänen luokseen, syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan kyselemättä mitään omantunnon tähden.
28. Mutta jos joku sanoo teille: ”Tämä on epäjumalille uhrattua”, jättäkää se syömättä hänen vuokseen, joka sen ilmaisi, ja omantunnon tähden.
29. En tarkoita sinun omaatuntoasi, vaan tuon toisen. Miksi minun vapauteni joutuisi toisen omantunnon tuomittavaksi?
30. Jos minä nautin sen kiittäen, miksi minua herjataan siitä, mistä itse kiitän?
31. Kun te siis syötte tai juotte tai teette mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.
32. Älkää olko loukkaukseksi juutalaisille, älkää kreikkalaisille, älkääkä Jumalan seurakunnalle.
33. Minäkin pyrin kelpaamaan kaikille kaikessa enkä katso omaa etuani, vaan monien parasta, että he pelastuisivat.

11. LUKU

Mies ja nainen seurakunnassa

1. Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja.

____________________________________

Ps 34:11-23

11. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiviltä ei mitään hyvää puutu.
12. Tulkaa, lapset, kuulkaa minua: Herran pelkoon minä teitä opetan.
13. Kuka oletkin, joka tahdot elää ja rakastat elämän päiviä, nauttiaksesi onnea,
14. varjele kielesi pahasta ja huulesi puhumasta vilppiä.
15. Karta pahaa ja tee hyvää, etsi rauhaa ja pyri siihen.
16. Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän huutoaan.
17. Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan, hän hävittää maasta heidän muistonsa.
18. Vanhurskaat huutavat, ja Herra kuulee ja vapahtaa heidät kaikista heidän ahdistuksistaan.
19. Herra on lähellä niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
20. Vanhurskaalla on monia kärsimyksiä, mutta Herra vapahtaa hänet niistä kaikista.
21. Hän varjelee kaikki hänen luunsa: ei yksikään niistä murru.
22. Pahuus tappaa jumalattoman, ja jotka vanhurskasta vihaavat, saavat tuomion.
23. Herra lunastaa palvelijainsa sielut, eikä kukaan, joka häneen turvaa, joudu syyllisenä tuomituksi.

____________________________________

Snl 21:14-16

14. Salainen lahja lepyttää vihan ja poveen kätketty lahjus kiivaan kiukun.
15. Oikeuden tekeminen on vanhurskaalle ilo, mutta kauhistus väärintekijöille.
16. Ihminen, joka eksyy viisaan harkinnan tieltä, joutuu haamujen* seuraan.

Scroll to Top