Raamattu vuodessa elokuu 3

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 3
____________________________________

2Aik 33:14 – 34:33

14. Sen jälkeen hän rakennutti Daavidin kaupungin ulomman muurin, länteen päin Giihonista, laaksoon, Kalaporttiin saakka, niin että se ympäröi Oofelin, ja hän teki siitä hyvin korkean. Hän asetti sotapäällikköjä kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin.
15. Hän poisti vieraat jumalat ja kuvapatsaan Herran temppelistä sekä kaikki alttarit, jotka hän oli rakennuttanut Herran temppelin vuorelle ja Jerusalemiin, ja heitätti ne kaupungin ulkopuolelle.
16. Hän pani kuntoon Herran alttarin ja uhrasi sillä yhteys- ja kiitosuhreja sekä kehotti Juudaa palvelemaan Herraa, Israelin Jumalaa.
17. Kansa uhrasi kuitenkin edelleen uhrikukkuloilla, mutta vain Herralle, Jumalalleen.
18. Mitä muuta on kerrottavaa Manassesta, kuinka hän rukoili Jumalaansa, ja näkijäin puheista, jotka puhuivat hänelle Herran, Israelin Jumalan, nimessä, se on Israelin kuningasten aikakirjassa.
19. Hänen rukouksestaan ja kuinka hän tuli kuulluksi, kaikista hänen synneistään ja uskottomuudestaan ja niistä paikoista, joihin hän ennen nöyrtymistään rakennutti uhrikukkuloita ja pystytti asera-karsikoita ja jumalankuvia, niistä on kirjoitettu Hoosain aikakirjassa.
20. Manasse meni lepoon isiensä luo, ja hänet haudattiin linnaansa. Hänen poikansa Aamon tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Aamon Juudan kuninkaana (642-640 eKr.)

21. Aamon oli 22-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksi vuotta.
22. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, niin kuin hänen isänsä Manasse oli tehnyt. Aamon uhrasi kaikille niille jumalankuville, jotka hänen isänsä Manasse oli teettänyt, ja palveli niitä.
23. Hän ei nöyrtynyt Herran edessä, kuten hänen isänsä Manasse oli nöyrtynyt, vaan yhä lisäsi syntivelkaansa.
24. Hänen palvelijansa tekivät salaliiton häntä vastaan ja surmasivat hänet hänen linnassaan.
25. Mutta maan kansa tappoi kaikki ne, jotka olivat tehneet salaliiton kuningas Aamonia vastaan. Maan kansa teki hänen poikansa Joosian kuninkaaksi hänen sijaansa.

34. LUKU

Joosia Juudan kuninkaana (640-608 eKr.)

1. Joosia oli 8-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta.
2. Hän teki sitä, mikä oli oikeaa Herran silmissä. Hän vaelsi isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle.

Epäjumalisuus hävitetään

3. Kahdeksantena hallitusvuotenaan, ollessaan vielä nuorukainen, Joosia alkoi etsiä isänsä Daavidin Jumalaa. 18-vuotiaana hän ryhtyi hävittämään Juudasta ja Jerusalemista uhrikukkuloita, asera-karsikkoja sekä veistettyjä ja valettuja jumalankuvia.
4. Baalin alttarit kukistettiin hänen läsnäollessaan, ja niiden yli kohoavat auringonpatsaat hän hakkasi maahan. Asera-karsikot sekä veistetyt ja valetut jumalankuvat hän murskasi, rouhensi ja sirotteli niiden haudoille, jotka olivat niille uhranneet.
5. [Epäjumalisten] pappien luut hän poltti heidän alttareillaan. Niin hän puhdisti Juudan ja Jerusalemin.
6. Manassen, Efraimin ja Simeonin kaupungeissa Naftaliin asti, kaikkialla,
7. hän kukisti alttarit, löi palasiksi ja rouhensi asera-karsikot ja jumalankuvat, sekä hakkasi maahan kaikki auringonpatsaat koko Israelin maasta. Sitten hän palasi Jerusalemiin.

Temppeli korjataan

8. Puhdistaessaan 8. hallitusvuotenaan maata ja temppeliä Joosia lähetti Saafanin, Asaljan pojan, kaupungin päällikön Maasejan ja kansleri Jooahin, Jooahaan pojan, korjaamaan Herran, Jumalansa, temppeliä.
9. He tulivat ylimmäisen papin Hilkian luo ja jättivät Jumalan temppeliin tuodut rahat, joita leeviläiset, ovenvartijat, olivat koonneet Manassesta, Efraimista, koko muusta Israelista* sekä koko Juudasta, Benjaminista ja Jerusalemin asukkailta.
10. He antoivat ne työnjohtajille, jotka oli pantu valvomaan töitä Herran temppelissä. Nämä maksoivat niillä työmiehet, jotka työskentelivät Herran temppelissä, laittoivat ja kunnostivat sitä.
11. Niistä annettiin myös puusepille ja rakentajille, että nämä ostaisivat hakattuja kiviä ja puutavaraa kiinnitysparruiksi ja kattohirsiksi niihin rakennuksiin, jotka Juudan kuninkaat olivat turmelleet.
12. Nämä miehet toimivat siinä työssä luottamusmiehinä. Leeviläiset Jahat ja Obadja, Merarin jälkeläiset, sekä Sakarja ja Mesullam, Kehatin jälkeläiset, oli pantu valvomaan ja johtamaan heitä, ja myös kaikki leeviläiset, jotka ymmärsivät soittimia.
13. He myös valvoivat taakankantajia ja johtivat kaikkia työmiehiä eri töissä. Leeviläisiä oli kirjureina, virkamiehinä ja ovenvartijoina.

Mooseksen opetuskirja löydetään

14. Heidän ollessaan viemässä pois Herran temppeliin tuotuja rahoja, pappi Hilkia löysi Herran lain kirjan, joka oli annettu Mooseksen kautta.
15. Hilkia sanoi kirjuri Saafanille: ”Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan.” Hilkia antoi kirjan Saafanille.
16. Saafan vei kirjan kuninkaalle ja selosti hänelle asiaa. Hän sanoi: ”Kaikki, mitä annettiin palvelijaisi tehtäväksi, he ovat tehneet:
17. He ovat ottaneet esille rahat, jotka olivat Herran temppelissä, ja antaneet ne työnvalvojille ja johtajille.”
18. Kirjuri Saafan kertoi kuninkaalle: ”Pappi Hilkia antoi minulle erään kirjan.” Saafan luki siitä kuninkaalle.
19. Kun kuningas kuuli lain kirjan sanat, repäisi hän vaatteensa.
20. Kuningas käski Hilkiaa, Ahikamia, Saafanin poikaa, Abdonia, Miikan poikaa, kirjuri Saafania ja Asajaa, kuninkaan palvelijaa, sanoen:
21. ”Menkää ja kysykää minun puolestani ja niiden puolesta, joita on jäljellä Israelista ja Juudasta, neuvoa Herralta tästä löydetystä kirjasta. Sillä suuri on Herran viha, joka on vuodatettu meidän päällemme sen tähden, että isämme eivät ole noudattaneet Herran sanaa eivätkä tehneet mitään kaikesta siitä, mitä on kirjoitettuna tässä kirjassa.”

Naisprofeetta Huldan viesti

22. Niin Hilkia ja ne muut, jotka kuningas määräsi, menivät naisprofeetta Huldan luo, joka oli vaatevaraston hoitajan Sallumin, Tokhatin pojan, Hasran pojanpojan, vaimo ja asui Jerusalemissa, toisessa kaupunginosassa. He esittivät hänelle edellä kerrotun.
23. Tämä sanoi heille: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Sanokaa sille miehelle, joka lähetti teidät minun luokseni:
24. ’Näin sanoo Herra: Minä annan onnettomuuden kohdata tätä paikkaa ja sen asukkaita, kaikkien kirousten, jotka on kirjoitettu siihen kirjaan, jota on luettu Juudan kuninkaalle,
25. koska he ovat hylänneet minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja vihoittaneet minut kaikilla kättensä teoilla. Minun vihani on vuodatettu tämän paikan päälle, eikä se ole sammuva.
26. Mutta Juudan kuninkaalle, joka on lähettänyt teidät kysymään neuvoa Herralta, sanokaa: Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, niistä sanoista, jotka olet kuullut:
27. ’Koska sydämesi on pehminnyt, ja sinä olet nöyrtynyt Jumalan edessä kuullessasi, mitä hän on puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, koska olet nöyrtynyt minun edessäni, reväissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin minä myös olen kuullut sinua, sanoo Herra.
28. Minä korjaan sinut isiesi luo, ja sinä saat rauhassa siirtyä hautaasi. Sinun silmäsi pääsevät näkemästä kaikkea onnettomuutta, minkä minä annan kohdata tätä paikkaa ja sen asukkaita’.” He toivat kuninkaalle tämän vastauksen.
29. Kuningas lähetti kokoamaan luokseen kaikki Juudan ja Jerusalemin vanhimmat.
30. Kuningas meni Herran temppeliin, hän ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, myös papit ja leeviläiset, kaikki kansa suurimmasta pienimpään, ja hän luki heidän kuultensa kaikki Herran temppelistä löydetyn liitonkirjan* sanat.

Liitto seurata Herraa

31. Kuningas asettui paikalleen ja teki Herran edessä liiton, että heidän tuli seurata Herraa, noudattaa hänen käskyjään, todistuksiaan ja säädöksiään kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan sekä täyttää liiton sanat, jotka on kirjoitettu siihen kirjaan.
32. Hän otti tähän liittoon kaikki, jotka olivat Jerusalemissa ja Benjaminissa. Jerusalemin asukkaat tekivät, niin kuin Jumalan, heidän isiensä Jumalan, liitto vaati.
33. Joosia poisti kaikki kauhistukset israelilaisten kaikista maakunnista ja vaati jokaista, joka oli Israelissa, palvelemaan Herraa, heidän Jumalaansa. Niin kauan kuin hän eli, he eivät luopuneet pois Herrasta, isiensä Jumalasta.

____________________________________

Room 16:8-27

8. Tervehdys Ampliatukselle, rakkaalleni Herrassa.
9. Tervehdys Urbanukselle, työtoverillemme Kristuksessa, ja Stakykselle, rakkaalleni.
10. Tervehdys Apelleelle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Tervehdys Aristobuluksen perhekuntalaisille.
11. Tervehdys Herodionille, heimolaiselleni. Tervehdys Narkissuksen perhekuntalaisille, jotka ovat Herrassa.
12. Tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, jotka ovat nähneet vaivaa Herrassa. Tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa.
13. Tervehdys Rufukselle, valitulle Herrassa, ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin.
14. Tervehdys Asynkritukselle, Flegonille, Hermeelle, Patrobaalle, Hermaalle ja veljille, jotka ovat heidän kanssaan.
15. Tervehdys Filologukselle ja Julialle, Nereukselle ja hänen sisarelleen sekä Olympaalle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssaan.
16. Tervehtikää toisianne pyhällä suudelmalla. Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.

Varoitus harhaopettajista

17. Kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, minkä olette saaneet. Vetäytykää pois heistä.
18. Sellaiset eivät palvele Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa. Suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla he pettävät vilpittömien sydämet.
19. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Siksi iloitsen teistä ja toivon, että olisitte viisaita hyvään ja taitamattomia pahaan.
20. Rauhan Jumala on pian musertava Saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen armo olkoon kanssanne.

Lisää tervehdyksiä ja päätössiunaus

21. Teitä tervehtivät Timoteus, työtoverini, sekä heimolaiseni Lukius, Jaason ja Soosipater.
22. Minä Tertius, joka olen ollut kirjurina tämän kirjeen laatimisessa, tervehdin teitä Herrassa.
23. Gaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin varainhoitaja, ja veli Kvartus tervehtivät teitä.
24. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Aamen.
25. Hän voi vahvistaa teitä julistamani evankeliumin ja Jeesusta Kristusta koskevan saarnan mukaan. Sen kautta teille tulee tunnetuksi salaisuus, joka ikiajoista on ollut kätkettynä, mutta
26. on nyt saatettu julki profeetallisten kirjoitusten kautta ja iäisen Jumalan käskystä tehty tiettäväksi kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi.
27. Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iäti. Aamen.

____________________________________

Ps 26:1-12

26. PSALMI

Herra, auta minut oikeuteeni!

1. Daavidin psalmi.
Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut nuhteettomasti ja turvaan horjumatta Herraan.
2. Tutki minua, Herra, ja koettele minua, tutki sisimpäni ja sydämeni.
3. Sinun armosi on silmieni edessä, ja minä olen vaeltanut sinun totuudessasi.
4. En minä istu valehtelijain seurassa enkä kulje salakavalien kanssa.
5. Pahojen seuraa minä vihaan enkä istu jumalattomien parissa.
6. Minä pesen käteni, olenhan viaton, ja astun kulkueessa sinun alttarisi ympäri, Herra,
7. antaakseni kiitokseni äänen kuulua ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi.
8. Herra, minä rakastan sinun pyhäkköäsi, läsnäolosi sijaa, sitä paikkaa, jossa kirkkautesi asuu.
9. Älä tempaa pois sieluani syntisten kanssa äläkä henkeäni veren vuodattajien kanssa,
10. joiden käsiä tahraa ilkityö, joiden oikea käsi on lahjuksia täynnä.
11. Mutta minä vaellan nuhteettomasti. Vapahda minut ja ole minulle armollinen.
12. Jalkani seisovat oikealla perustalla*. Seurakunnan kokouksissa minä kiitän Herraa.

____________________________________

Snl 20:19

19. Panettelijana käyvä ilmaisee salaisuuden. Älä siksi antaudu avosuisen pariin.

Scroll to Top