Raamattu vuodessa elokuu 4

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 4
____________________________________

2Aik 35:1 – 36:23

35. LUKU

Pääsiäisjuhla

1. Sitten Joosia järjesti Jerusalemissa pääsiäisjuhlan vieton Herran kunniaksi. Pääsiäislammas teurastettiin 1. kuun 14. päivänä*.
2. Hän asetti papit heidän palvelustehtäviinsä ja rohkaisi heitä palvelemaan Herran temppelissä.
3. Hän sanoi leeviläisille, jotka opettivat koko Israelia ja jotka oli pyhitetty Herralle: ”Pankaa pyhä arkki temppeliin, jonka Salomo, Daavidin poika, Israelin kuningas, on rakentanut. Teidän ei enää tarvitse kantaa sitä olallanne. Palvelkaa nyt Herraa, Jumalaanne, ja hänen kansaansa Israelia.
4. Valmistautukaa perhekunnittain, osastojenne mukaan, Daavidin, Israelin kuninkaan, määräyksen ja hänen poikansa Salomon käskykirjan mukaan,
5. ja asettukaa pyhäkköön veljienne, kansan ja perhekuntaryhmien mukaan, niin että jokaista ryhmää kohden on yksi leeviläisten perhekuntaosasto.
6. Teurastakaa sitten pääsiäislammas, pyhittäytykää ja valmistakaa se veljillenne, tehdäksenne Herran sanan mukaan, joka on puhuttu Mooseksen kautta.”
7. Joosia antoi kansalle anniksi pikkukarjaa, karitsoja ja vohlia, 30.000 luvultaan, kaikki pääsiäisuhreiksi kaikille saapuvilla oleville, sekä 3000 nautaa, nämä kaikki kuninkaan omaisuutta.
8. Hänen päämiehensäkin antoivat vapaaehtoisesti lahjoja kansalle, papeille ja leeviläisille. Hilkia, Sakarja ja Jehiel, Jumalan temppelin esimiehet, antoivat papeille pääsiäisuhreiksi 2600 karitsaa ja 300 nautaa.
9. Koonanja, Semaja ja hänen veljensä Netanel, sekä Hasabja, Jegiel ja Joosabad, leeviläisten päämiehet, antoivat lahjoina leeviläisille pääsiäisuhreiksi 5000 karitsaa ja 500 nautaa.
10. Näin järjestettiin jumalanpalvelus. Papit asettuivat paikoilleen ja samoin leeviläiset osastoittain, kuten kuningas oli käskenyt.
11. Sitten teurastettiin pääsiäislammas, ja papit vihmoivat sen veren, jonka olivat ottaneet leeviläisten käsistä. Leeviläiset nylkivät nahan.
12. He panivat syrjään polttouhrikappaleet antaakseen ne kansalle perhekuntaryhmittäin, uhrattaviksi Herralle, niin kuin on kirjoitettuna Mooseksen kirjassa. Samoin he tekivät myös naudoille.
13. He paistoivat tulella pääsiäislampaan säädetyllä tavalla. Pyhät lahjat he keittivät padoissa, ruukuissa ja vadeissa ja veivät ne kiiruusti kansalle.
14. Sitten he valmistivat pääsiäisaterian itselleen ja papeille. Papit, Aaronin pojat [jälkeläiset] olivat yöhön saakka uhraamassa polttouhria ja rasvoja. Sen vuoksi leeviläiset valmistivat aterian sekä itselleen että papeille, Aaronin pojille.
15. Veisaajat, Aasafin pojat [jälkeläiset] olivat paikoillaan, kuten Daavid, Aasaf, Heeman ja Jedutun, kuninkaan näkijä, olivat määränneet, niin myös ovenvartijat jokaisella portilla. He eivät saaneet lähteä palveluksestaan, vaan heidän leeviläiset veljensä valmistivat heille aterian.
16. Näin järjestettiin kaikki Herran palvelus sinä päivänä, pääsiäisen vietto ja polttouhrien uhraaminen Herran alttarilla, niin kuin kuningas Joosia oli käskenyt.
17. Saapuvilla olevat israelilaiset viettivät sinä aikana pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa 7 päivää.
18. Sellaista pääsiäistä ei oltu vietetty Israelissa profeetta Samuelin ajoista asti. Kukaan Israelin kuninkaista ei näet ollut viettänyt sellaista pääsiäistä kuin nyt viettivät Joosia, papit ja leeviläiset, koko Juuda, saapuvilla olevat israelilaiset ja Jerusalemin asukkaat.
19. Tämä pääsiäinen vietettiin Joosian 18. hallitusvuotena.

Joosian kuolema

20. Kaiken tämän jälkeen, Joosian kunnostettua temppelin, lähti Neko, Egyptin kuningas, sotimaan Karkemiin*, joka on Eufratin varrella. Joosia meni häntä vastaan.
21. Neko lähetti sanansaattajia hänen luokseen sanomaan: ”Mitä sinulla on tekemistä minun kanssani, Juudan kuningas? Enhän minä nyt tule sinua vastaan, vaan sitä kansaa vastaan, joka on kanssani sodassa, ja Jumala on käskenyt minua kiiruhtamaan. Jätä rauhaan Jumala, joka on minun kanssani, ettei hän tuhoaisi sinua.”
22. Joosia ei kuitenkaan väistänyt häntä. Pukeutuen tuntemattomaksi taistellakseen Nekoa vastaan hän ei kuunnellut tämän sanoja, jotka kuitenkin tulivat Jumalan suusta. Hän meni taistelemaan Megiddon tasangolle.
23. Siellä jousimiehet ampuivat kuningas Joosiaa. Tämä sanoi palvelijoilleen: ”Viekää minut pois, sillä minä olen pahasti haavoittunut.”
24. Hänen palvelijansa siirsivät hänet sotavaunuista hänen toisiin vaunuihinsa ja kuljettivat hänet Jerusalemiin. Niin hän kuoli, ja hänet haudattiin isiensä hautoihin. Koko Juuda ja Jerusalem surivat Joosiaa.
25. Jeremia sepitti itkuvirren Joosiasta. Kaikki laulajat ja laulajattaret ovat itkuvirsissään puhuneet Joosiasta tähän päivään asti. Nämä ovat tulleet yleisiksi Israelissa. Ne ovat kirjoitettuina ”Itkuvirsissä”.
26. Mitä muuta on kerrottavaa Joosiasta ja hänen hurskaista teoistaan Herran lain mukaisesti,
27. hänen aikaisemmista ja myöhemmistä vaiheistaan, niistä kerrotaan Israelin ja Juudan kuningasten historiassa.

36. LUKU

Jooahas Juudan kuninkaana (608 eKr.)

1. Maan kansa otti Joosian pojan Jooahaan ja asetti hänet kuninkaaksi Jerusalemiin hänen isänsä jälkeen.
2. Jooahas oli 23-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 3 kuukautta.
3. Egyptin kuningas pani hänet viralta Jerusalemissa ja otti maasta pakkoverona 100 talenttia hopeaa ja talentin kultaa.

Joojakim Juudan kuninkaana (608-597 eKr.)

4. Egyptin kuningas asetti hänen veljensä Eljakimin Juudan ja Jerusalemin kuninkaaksi ja muutti hänen nimensä Joojakimiksi. Hänen veljensä Jooahaan Neko vei Egyptiin.
5. Joojakim oli 25-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa 11 vuotta. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran, hänen Jumalansa, edessä.

Nebukadnessar hyökkää Jerusalemiin (605 eKr.)

6. Nebukadnessar, Baabelin kuningas [605-562 eKr.], lähti häntä vastaan ja kytki hänet vaskikahleisiin viedäkseen hänet Baabeliin*.
7. Nebukadnessar vei Herran temppelin kaluja Baabeliin ja pani ne siellä temppeliinsä.
8. Mitä muuta on kerrottavaa Joojakimista ja hänen tekemistään kauhistuksista, ja mitä hänessä havaittiin, se on kirjoitettuna Israelin ja Juudan kuningasten kirjassa. Hänen poikansa Joojakin tuli kuninkaaksi hänen sijaansa.

Joojakin/Jekonja/Konja Juudan kuninkaana (597 eKr.)

9. Joojakin oli 18-vuotias tullessaan kuninkaaksi ja hallitsi Jerusalemissa kolme kuukautta ja kymmenen päivää. Hän teki sitä,mikä oli pahaa Herran silmissä.
10. Vuoden vaihteessa kuningas Nebukadnessar lähetti noutamaan hänet Baabeliin ja hänen kanssaan Herran temppelin kallisarvoisia kaluja. Hän asetti Joojakinin [isän] veljen Sidkian Juudan ja Jerusalemin kuninkaaksi.

Sidkia Juudan kuninkaana (597-586 eKr.)

11. Sidkia oli 21-vuotias tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa yksitoista vuotta.
12. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran, hänen Jumalansa, silmissä, eikä nöyrtynyt profeetta Jeremian edessä, jonka sana tuli Herran suusta.
13. Lisäksi hän kapinoi kuningas Nebukadnessaria vastaan, joka oli vannottanut häntä Jumalan kautta. Hän oli niskuri ja paadutti sydämensä, niin ettei kääntynyt Herran, Israelin Jumalan, puoleen.
14. Myös kaikki pappien päämiehet ja kansa harjoittivat paljon uskottomuutta jäljittelemällä kaikenlaisia pakanain kauhistuksia, ja he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa.
15. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti, varhaisesta alkaen, vähän väliä heille varoituksia sananviejiensä kautta, sillä hän sääli kansaansa ja pyhäkköään.
16. Mutta he pilkkasivat näitä Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanaansa ja häpäisivät hänen profeettojaan, kunnes Herran viha kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut.

Jerusalemin hävitys (586 eKr.)

17. Herra toi heidän kimppuunsa kaldealaisten kuninkaan ja surmautti miekalla heidän nuoret miehensä heidän pyhäkössään. Hän ei säästänyt nuorukaista eikä neitosta, ei vanhusta eikä harmaapäätä. Heidät kaikki hän antoi tämän käsiin.
18. Kaikki Jumalan temppelin kalut, suuret ja pienet, sekä Herran temppelin aarteet että kuninkaan ja hänen päämiestensä aarteet, ne kaikki hän vei Baabeliin.
19. Jumalan temppeli poltettiin, Jerusalemin muurit revittiin, kaikki sen palatsit poltettiin tulella, ja kaikki sen kallisarvoiset esineet hävitettiin.

Baabelin pakkosiirtolaisuus

20. Kaupungissa miekalta säilyneet vietiin pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. He olivat Nebukadnessarin ja hänen poikiensa palvelijoina, kunnes Persian valtakunta sai vallan.
21. Niin toteutui Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta. Maa oli autiona ja lepäsi niin kauan, että se oli saanut hyvityksen sapateistaan, kunnes 70 vuotta oli kulunut.

Kooreksen vapautusjulistus (537 eKr.)

22. Persian kuninkaan Kooreksen* hallituksen 1. vuotena Herra toteutti sanansa, jonka hän oli puhunut Jeremian suulla. Hän herätti silloin Kooreksen hengen, niin että tämä kuulutti kaikkialla valtakunnassaan ja julistutti myös käskykirjassa:

Kooreksen julistus

23. ”Näin sanoo Koores Persian kuningas: Kaikki maan valtakunnat on Herra, taivaan Jumala, antanut minulle, ja hän on käskenyt minua rakentamaan itselleen temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa*. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, hänen kanssaan olkoon Herra, hänen Jumalansa, ja hän menköön sinne.”

____________________________________

1Kr 1:1-17

Paavalin ensimmäinen kirje korinttolaisille

1. LUKU

Alkutervehdys

1. Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan tahdosta tehtäväänsä kutsuttu, ja veli Soostenes
2. tervehtivät Korintossa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämää, sekä kaikkia kutsuttuja pyhiä*, niitä, jotka samoin kuin me huutavat avuksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikoissa, missä asuvatkin.
3. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Jumalan armotyö Korintossa

4. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on teille annettu Kristuksessa Jeesuksessa.
5. Te olette kaikessa rikastuneet Hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa,
6. sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on vahvistettu teissä,
7. niin että teiltä ei mitään puutu missään armolahjassa odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä.
8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti olemaan nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen [tulemisen] päivänä.
9. Jumala on uskollinen, hän, joka on kutsunut teidät Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

Riidat ja puoluehenki

10. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä kehotan teitä, veljet, että kaikki olisitte puheessa yksimielisiä, ja ettei teillä olisi erimielisiin ryhmiin jakaantumisia*, vaan että teillä olisi sama mieli ja ajatustapa.
11. Olen näet Kloen perheväeltä kuullut, että teillä, veljeni, on riitoja keskuudessanne.
12. Tarkoitan sitä, että joku teistä sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, toinen: ”Minä Apolloksen”, joku taas: ”Minä Keefaan”, joku vielä: ”Minä Kristuksen”.
13. Onko Kristus jaettu? Eihän Paavali ole ristiinnaulittu teidän puolestanne? Vai onko teidät kastettu Paavalin nimeen?
14. Jumalan kiitos, en ole kastanut teistä muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen,
15. niin ettei kukaan saata sanoa, että teidät on kastettu minun nimeeni.
16. Kastoinhan kyllä Stefanaankin perhekunnan. Sitten en tiedä, olenko kastanut ketään muuta.
17. Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan, vaan julistamaan evankeliumia, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi.

____________________________________

Ps 27:1-6

27. PSALMI

Herra on valoni ja apuni

1. Daavidin psalmi.
 Herra on minun valoni ja pelastukseni. Ketä minä pelkäisin? Herra on elämäni turva. Ketä minä säikkyisin?
2. Kun pahat käyvät kimppuuni syömään lihaani, niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.
3. Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei sydämeni pelkäisi. Vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin olisin turvassa.
4. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän: että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsella Herran suloisuutta ja tutkistella hänen pyhäkössään*.
5. Hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän turvaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.
6. Niin pääni kohoaa minua saartavien vihollisteni yli, ja minä uhraan riemuiten uhreja hänen [liiton]majassaan. Herralle minä veisaan ja soitan.

____________________________________

Snl 20:20-21

20. Isäänsä ja äitiään kiroavan lamppu sammuu pilkkopimeään.
21. Aluksi kiihkeästi tavoiteltu tavara ei lopulta tuo siunausta.

Scroll to Top