Raamattu vuodessa elokuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

elokuu 5
____________________________________

Esra 1:1 – 2:70

Esra

1. LUKU

Kooreksen julistus (537 eKr.)

1. Kooreksen, Persian kuninkaan, 1. hallitusvuotena herätti Herra tämän Persian hallitsijan hengen täyttämään Jeremian suulla puhuttua sanaansa. Koores kuulutti koko valtakunnassaan ja käskykirjassa julistutti:
2. ”Näin sanoo Koores, Persian kuningas: ’Herra, taivaan Jumala, on antanut minulle kaikki maan valtakunnat, ja hän on käskenyt minua rakentamaan itselleen temppelin Jerusalemiin*, joka on Juudassa.
3. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansaansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa, ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan, temppeliä. Hän on Jumala, joka asuu Jerusalemissa.
4. Kuka vain on jäljellä, missä asuukin muukalaisena, saakoon paikkakuntansa miehiltä kannatukseksi hopeaa ja kultaa, tavaraa ja karjaa sekä vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelin rakentamiseksi Jerusalemiin.”
5. Silloin nousivat Juudan ja Benjaminin perhekuntien päämiehet sekä papit ja leeviläiset, kaikki, joiden hengen Jumala herätti menemään ja rakentamaan Herran temppeliä Jerusalemiin.
6. Kaikki heidän ympärillään asuvat avustivat heitä hopeakaluilla, kullalla, tavaralla, karjalla ja kalleuksilla. Tämä tuli kaiken sen lisäksi, mitä annettiin vapaaehtoisina lahjoina.
7. Kuningas Koores tuotatti esiin Herran temppelin kalut, jotka Nebukadnessar oli vienyt pois Jerusalemista ja pannut oman jumalansa temppeliin.
8. Koores, Persian kuningas, tuotatti ne Mitredatille, aarteiston vartijalle, ja tämä laski niiden luvun Sesbassarille, Juudan ruhtinaalle.
9. Tämä oli niiden luku: 30 kultamaljaa, 1000 hopeamaljaa, 29 uhriastiaa,
10. 30 kultapikaria, niitä arvolta lähinnä 410 hopeapikaria ja 1000 muuta kalua.
11. Kulta- ja hopeakaluja oli kaikkiaan 5.400. Kaikki nämä Sesbassar toi pakkosiirtolaisten mennessä Baabelista Jerusalemiin.

2. LUKU

Kotimaahan palanneiden luettelo

1. Nämä olivat ne tämän maakunnan asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten vankeudesta Baabelista, jonne Nebukadnessar, Baabelin kuningas, oli vienyt heidät, ja jotka palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin kaupunkiinsa.
2. He tulivat Serubbaabelin, Joosuan*, Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordekain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä oli:
3. Paroksen jälkeläisiä 2.172.
4. Sefatjan jälkeläisiä 372.
5. Aarahin jälkeläisiä 775.
6. Pahat-Mooabin jälkeläisiä, nimittäin Joosuan ja Jooabin jälkeläisiä, 2812.
7. Eelamin jälkeläisiä 1.254.
8. Sattun jälkeläisiä 945.
9. Sakkain jälkeläisiä 760.
10. Baanin jälkeläisiä 642.
11. Beebain jälkeläisiä 623.
12. Asgadin jälkeläisiä 1.222.
13. Adonikamin jälkeläisiä 666.
14. Bigvain jälkeläisiä 2.056.
15. Aadinin jälkeläisiä 454.
16. Aaterin, se on, Hiskian, jälkeläisiä 98.
17. Beesain jälkeläisiä 323.
18. Jooran jälkeläisiä 112.
19. Haasumin jälkeläisiä 223.
20. Gibbarin jälkeläisiä 95.
21. Beetlehemiläisiä 123.
22. Netofan miehiä 56.
23. Anatotin miehiä 128.
24. Asmavetilaisia 42.
25. Kirjat-aarimilaisia, kefiralaisia ja beerotilaisia 743.
26. Raamalaisia ja gebalaisia 621.
27. Mikmaan miehiä 122.
28. Beetelin ja Ain* miehiä 223.
29. Nebolaisia 52.
30. Magbiin jälkeläisiä 156.
31. Toisen Eelamin jälkeläisiä 1.254.
32. Haarimin jälkeläisiä 320.
33. Loodilaisia, haadidilaisia ja oonolaisia 725.
34. Jerikolaisia 345.
35. Senaalaisia 3.630.
36. Pappeja oli: Jedajan jälkeläisiä, Joosuan sukua 973.
37. Immerin jälkeläisiä 1.052.
38. Pashurin jälkeläisiä 1.247.
39. Haarimin jälkeläisiä 1.017.
40. Leeviläisiä oli: Jeesuan ja Kadmielin jälkeläisiä, Hoodavjan sukua 74.
41. Veisaajia oli: Aasafin jälkeläisiä 128.
42. Ovenvartijain jälkeläisiä oli: Sallumin jälkeläisiä, Aaterin jälkeläisiä, Talmonin jälkeläisiä, Akkubin jälkeläisiä, Hatitan jälkeläisiä, Soobain jälkeläisiä, kaikkiaan 139.
43. Temppelipalvelijoita oli: Siihan jälkeläiset, Hasufan jälkeläiset, Tabbaotin jälkeläiset,
44. Keeroksen jälkeläiset, Siiahan jälkeläiset, Paadonin jälkeläiset,
45. Lebanan jälkeläiset, Hagaban jälkeläiset, Akkubin jälkeläiset,
46. Haagabin jälkeläiset, Samlain jälkeläiset, Haananin jälkeläiset,
47. Giddelin jälkeläiset, Gaharin jälkeläiset, Reajan jälkeläiset,
48. Resinin jälkeläiset, Nekodan jälkeläiset, Gassamin jälkeläiset,
49. Ussan jälkeläiset, Paaseahin jälkeläiset, Beesain jälkeläiset,
50. Asnan jälkeläiset, Meunimin jälkeläiset, Nefusimin jälkeläiset,
51. Bakbukin jälkeläiset, Hakufan jälkeläiset, Harhurin jälkeläiset,
52. Baslutin jälkeläiset, Mehidan jälkeläiset, Harsan jälkeläiset,
53. Barkoksen jälkeläiset, Siiseran jälkeläiset, Taamahin jälkeläiset,
54. Nesiahin jälkeläiset, Hatifan jälkeläiset.
55. Salomon palvelijain jälkeläisiä oli: Sootain jälkeläiset, Sooferetin jälkeläiset, Perudan jälkeläiset,
56. Jaalan jälkeläiset, Darkonin jälkeläiset, Giddelin jälkeläiset,
57. Sefatjan jälkeläiset, Hattilin jälkeläiset, Pookeret-Sebaimin jälkeläiset, Aamin jälkeläiset.
58. Temppelipalvelijoita ja Salomon palvelijain jälkeläisiä oli kaikkiaan 392.
59. Nämä olivat ne, jotka lähtivät Teel-Melahista, Teel-Harsasta, Kerub-Addanista ja Immeristä, voimatta ilmoittaa perhekuntaansa ja syntyperäänsä, olivatko israelilaisia:
60. Delajan jälkeläisiä, Tobian jälkeläisiä, Nedokan jälkeläisiä, 652.
61. Pappien poikien joukossa olivat Habaijan jälkeläiset, Koosin jälkeläiset ja Barsillain jälkeläiset, sen, joka oli ottanut vaimon gileadilaisen Barsillain tyttäristä ja jota kutsuttiin heidän nimellään.
62. Nämä etsivät sukuluettelojaan, mutta eivät löytäneet niitä, ja niin heidät julistettiin pappeuteen kelpaamattomiksi.
63. Maaherra kielsi heitä syömästä korkeasti-pyhää, kunnes nousisi pappi, joka voi hoitaa uurimia ja tummimia*.
64. Koko seurakunta oli yhteensä 42.360,
65. paitsi heidän palvelijoitaan ja palvelijattariaan, joita oli 7.337. Lisäksi heillä oli 200 mies- ja naisveisaajaa.
66. Hevosia heillä oli 736, muuleja 245,
67. kameleja 435, aaseja 6.720.
68. Perhekuntien päämiehistä muutamat, tullessaan Herran temppelin paikalle, joka on Jerusalemissa, antoivat vapaaehtoisia lahjoja Jumalan temppelille, sen pystyttämiseksi paikalleen.
69. He antoivat rakennusrahastoon sen mukaan kuin voivat, 61.000 dareikkia kultaa, 5.000 maanea* hopeaa ja sata papinpaitaa.
70. Sitten papit, leeviläiset ja osa kansaa sekä veisaajat, ovenvartijat ja temppelipalvelijat asettuivat kaupunkeihinsa, ja samoin tekivät muut israelilaiset.

____________________________________

1Kr 1:18 – 2:5

Ristin sanoman hulluus ja viisaus

18. Sana rististä on hulluutta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
19. Onhan kirjoitettu: ”Minä hävitän viisaitten viisauden, ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi.”
20. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi?
21. Kun maailma ei Jumalan viisaudesta oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hulluuden kautta pelastaa ne, jotka uskovat.
22. Juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta,
23. me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hulluus,
24. mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
25. Jumalan hulluus on näet viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on voimakkaampi kuin ihmiset.
26. Ajatelkaa, veljet, omaa kutsumistanne: ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista.
27. Mikä maailmalle on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään, ja mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta.
28. Mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei ole yhtään mitään, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka on jotakin.
29. Siksi kukaan ihminen* ei voi kerskata Jumalan edessä.
30. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on Jumalalta tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.
31. Näin toteutuu kirjoitus: Joka kerskaa, kerskatkoon Herrasta.

2. LUKU

Ihmisen heikkous ja Jumalan voima

1. Tullessani teidän luoksenne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla julistamaan teille Jumalan todistusta.
2. Minä olin päättänyt olla luonanne tuntematta muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna.
3. Olin siellä heikkouden vallassa, pelossa ja hyvin arkana.
4. Puheeni ja saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5. ettei uskonne perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan.

____________________________________

Ps 27:7-14

7. Herra, kuule, kun huudan sinua avuksi, armahda minua ja vastaa minulle.
8. Sydämeni vetoaa omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani.” Herra, minä etsin sinun kasvojasi.
9. Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, sinä pelastukseni Jumala.
10. Vaikka isäni ja äitini minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen.
11. Herra, neuvo minulle tiesi ja johdata minua oikeaa polkua päästäkseni vihamiehistäni.
12. Älä jätä minua alttiiksi ahdistajieni vimmalle. Väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puhkuvat väkivaltaa.
13. Mutta minä totisesti uskon näkeväni Herran hyvyyttä elävien maassa.
14. Turvaa Herraan! Ole luja, ja olkoon sydämesi vakaa. Turvaa Herraan!

____________________________________

Snl 20:22-23

22. Älä sano: ”Minä kostan pahan.” Odota Herraa, hän auttaa sinua.
23. Kahtalainen paino on Herralle kauhistus, eikä väärä vaaka kelpaa.

Scroll to Top