Raamattu vuodessa heinäkuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 5
____________________________________

1 Aik 1:1 – 2:17

1. LUKU

Sukuluettelo: Aadam – Iisak

1. Aadam, Seet, Enos,
2. Keenan, Mahalalel, Jered,
3. Hanok, Metusalah, Lemek,
4. Nooa, Seem, Haam ja Jaafet.
5. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras.
6. Goomerin. pojat olivat Askenas, Riifat* ja Toogarma.
7. Jaavanin pojat olivat Elisa ja Tarsisa, kittiläiset ja roodanilaiset.
8. Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan.
9. Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.
10. Kuusille syntyi Nimrod, ensimmäinen valtias maan päällä.
11. Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset,
12. patroslaiset ja kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset.
13. Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,
14. sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,
15. hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,
16. arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset.
17. Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud, Aram, Uus, Huul, Geter ja Mesek.
18. Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
19. Eeberille syntyi kaksi poikaa. Toisen nimi oli Peleg*, sillä hänen aikanaan jakaantui maa, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.
20. Joktanille syntyivät Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah,
21. Hadoram, Uusal, Dikla,
22. Eebal, Abimael, Saba,
23. Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia.
24. Seem, Arpaksad*, Selah,
25. Eeber, Peleg, Regu,
26. Serug, Naahor, Terah,
27. Abram/Aabraham.

Aabrahamin jälkeläiset

28. Aabrahamin pojat olivat Iisak ja Ismael.
29. Tämä on Ismaelin sukuluettelo: Nebajot, Ismaelin esikoinen, Keedar, Adbeel, Mibsan,
30. Misma, Duuma, Massa, Hadad, Teema,
31. Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä olivat Ismaelin pojat.
32. Keturan, Aabrahamin sivuvaimon, pojat, jotka tämä synnytti, olivat Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak ja Suuah. Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.
33. Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä olivat Keturan jälkeläisiä.
34. Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakin pojat olivat Eesau ja Jaakob/Israel.
35. Eesaun pojat olivat Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Koorah.
36. Elifaan pojat olivat Teeman, Oomar, Sefi, Gaetam, Kenas, Timna ja Amalek.
37. Reguelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.
38. Seirin pojat olivat Lootan, Soobal, Sibon, Ana, Diison, Eeser ja Diisan.
39. Lootanin pojat olivat Hoori ja Hoomam. Lootanin sisar oli Timna.
40. Soobalin pojat olivat Aljan, Maanahat, Eebal, Sefi ja Oonan. Sibonin pojat olivat Aija ja Ana.
41. Anan pojat olivat Diison. Diisonin pojat olivat Hamran, Esban, Jitran ja Keran.
42. Eeserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Jaakan. Diisanin pojat olivat Uus ja Aran.

Edomin hallitsijat

43. Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa, ennen kuin mikään kuningas oli hallinnut israelilaisia: Bela, Beorin poika. Hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba.
44. Kun Bela kuoli, tuli Joobab, Serahin poika, Bosrasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
45. Kun Joobab kuoli, tuli Huusam, teemanilaisten maasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
46. Kun Huusam kuoli, tuli Hadad, Bedadin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa, hän, joka voitti midianilaiset Mooabin maassa. Hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.
47. Kun Hadad kuoli, tuli Samla, Masrekasta, kuninkaaksi hänen sijaansa.
48. Kun Samla kuoli, tuli Saul, virran rannalla olevasta Rehobotista, kuninkaaksi hänen sijaansa.
49. Kun Saul kuoli, tuli Baal-Haanan, Akborin poika, kuninkaaksi hänen sijaansa.
50. Kun Baal-Haanan kuoli, tuli Hadad kuninkaaksi hänen sijaansa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Paagi. Hänen vaimonsa nimi oli Mehetabel, Matredin tytär, joka oli Mee-Saahabin tytär.
51. Hadad kuoli. Edomin sukuruhtinaat olivat: ruhtinas Timna, ruhtinas Alva, ruhtinas Jetet,
52. ruhtinas Oholibama, ruhtinas Eela, ruhtinas Piinon,
53. ruhtinas Kenas, ruhtinas Teeman, ruhtinas Mibsar,
54. ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iiram. Nämä olivat Edomin sukuruhtinaat.

2. LUKU

Jaakobin ja Juudan jälkeläiset

1. Nämä olivat Jaakobin/Israelin pojat: Ruuben, Simeon, Leevi ja Juuda, Isaskar ja Sebulon,
2. Daan, Joosef ja Benjamin, Naftali, Gaad ja Asser.
3. Juudan pojat olivat Eer, Oonan ja Seela. Nämä kolme synnytti hänelle Suuahin tytär, kanaanilainen. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut otollinen Herran silmissä. Sen tähden hän antoi tämän kuolla.
4. Taamar, Juudan miniä, synnytti hänelle Pereksen ja Serahin. Juudan poikia oli kaikkiaan viisi.
5. Pereksen pojat olivat Hesron ja Haamul.
6. Serahin pojat olivat Simri, Eetan, Heeman, Kalkol ja Daara. Heitä oli kaikkiaan viisi.
7. Karmin pojat olivat Aakan, joka syöksi Israelin onnettomuuteen, kun oli uskoton ja anasti tuhon omaksi vihittyä.
8. Eetanin poika oli Asarja.
9. Hesronin pojat, jotka hänelle syntyivät, olivat Jerahmeel, Raam ja Kelubai.
10. Raamille syntyi Amminadab, ja Amminadabille syntyi Nahson, Juudan jälkeläisten ruhtinas.
11. Nahsonille syntyi Salma, ja Salmalle syntyi Booas.
12. Booaalle syntyi Oobed, ja Oobedille syntyi Iisai.
13. Iisaille syntyi esikoisena Eliab, toisena Abinadab, kolmantena Simea,
14. neljäntenä Netanel, viidentenä Raddai,
15. kuudentena Oosem ja seitsemäntenä Daavid.
16. Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail. Serujan pojat olivat Abisai, Jooab ja Asael, kaikkiaan kolme.
17. Abigail synnytti Amasan. Amasan isä oli ismaelilainen Jeter.

____________________________________

Apt 23:11-35

11. Seuraavana yönä Herra seisoi Paavalin luona ja sanoi: ”Ole turvallisella mielellä. Kuten olet todistanut minusta
Jerusalemissa, sinun on todistettava minusta myös Roomassa.”

Salaliitto Paavalia vastaan

12. Päivän tultua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat, etteivät söisi eivätkä joisi, kunnes olivat tappaneet Paavalin.
13. Tähän valaan yhtyneitä oli viidettäkymmentä miestä.
14. He menivät ylipappien ja vanhinten luo ja sanoivat: ”Me olemme kirouksen uhalla vannoneet, ettemme maista mitään, kunnes olemme tappaneet Paavalin.
15. Pyytäkää nyt yhdessä Neuvoston kanssa komentajalta, että hän toisi hänet alas teidän luoksenne aivan kuin aikoisitte tarkemmin tutkia hänen asiaansa. Me olemme valmiit tappamaan hänet ennen kuin hän pääsee perille.”
16. Paavalin sisarenpoika, joka oli saanut kuulla väijytyksestä, tuli kasarmille, meni sisälle ja ilmoitti sen Paavalille.
17. Paavali kutsui luokseen erään sadanpäällikön ja sanoi: ”Vie tämä nuorukainen komentajan luo, sillä hänellä on jotakin ilmoitettavaa hänelle.”
18. Tämä otti hänet mukaansa, vei hänet komentajan luo ja sanoi: ”Vanki Paavali kutsui minut luokseen ja pyysi tuomaan tämän nuorukaisen sinun luoksesi, sillä hänellä on jotakin puhuttavaa sinulle.”
19. Komentaja tarttui hänen käteensä, vei hänet syrjään ja kysyi: ”Mitä sinulla on minulle ilmoitettavaa?”
20. Hän vastasi: ”Juutalaiset ovat päättäneet anoa sinulta, että huomenna veisit Paavalin Neuvostoon, jotta he muka voisivat tarkemmin tutkia hänen asiaansa.
21. Älä suostu siihen, sillä viidettäkymmentä miestä heidän joukostaan on väijymässä. He ovat vannoneet, etteivät syö eivätkä juo, ennen kuin ovat surmanneet Paavalin. He ovat nyt valmiina ja odottavat sinun suostumustasi.”
22. Komentaja päästi nuorukaisen menemään ja sanoi hänelle: ”Älä virka kenellekään, että olet ilmaissut tämän minulle.”

Paavali viedään Kesareaan

23. Komentaja kutsui luokseen kaksi sadanpäällikköä ja sanoi heille: ”Pitäkää yön kolmannesta tunnista* lähtien 200 jalkamiestä, 70 ratsumiestä ja 200 keihäsmiestä valmiina lähtemään Kesareaan.
24. Varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viekää hänet vahingoittumattomana maaherra Feeliksin luo.”
25. Hän kirjoitti heidän mukaansa näin kuuluvan kirjeen:
26. ”Klaudius Lysias tervehtii hänen korkea-arvoisuuttaan maaherra Feeliksiä.
27. Juutalaiset ottivat tämän miehen kiinni ja olivat vähällä tappaa hänet. Silloin minä tulin paikalle sotaväen kanssa, kun sain tietää, että hän on Rooman kansalainen.
28. Saadakseni selville, mistä asiasta he häntä syyttivät, minä vein hänet heidän Neuvostoonsa.
29. Siellä totesin, että häntä syytettiin heidän lakiaan koskevista riitakysymyksistä, ja ettei häntä vastaan ollut kannetta mistään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet.
30. Kun minulle on annettu ilmi, että miestä vastaan on tekeillä salahanke, minä lähetän hänet nyt heti sinun luoksesi. Olen myös käskenyt hänen syyttäjiään esittämään sanottavansa häntä vastaan sinun edessäsi.”
31. Saamansa käskyn mukaan sotilaat ottivat Paavalin ja veivät hänet yötä myöten Antipatrikseen.
32. Seuraavana päivänä he antoivat ratsumiesten jatkaa matkaa hänen kanssaan, mutta muut palasivat kasarmiin.
33. Tultuaan Kesareaan ratsumiehet antoivat kirjeen maaherralle ja veivät myös Paavalin hänen eteensä.
34. Luettuaan kirjeen hän kysyi, mistä maakunnasta Paavali oli. Saatuaan tietää, että hän oli Kilikiasta,
35. hän sanoi: ”Minä kuulustelen sinua, kun syyttäjäsikin saapuvat.” Hän määräsi, että Paavalia oli pidettävä vartioituna Herodeksen linnassa.

____________________________________

Ps 3:1-9

3. PSALMI

1. Daavidin psalmi hänen paetessaan poikaansa Absalomia.
2. Herra, kuinka paljon minulla onkaan vihollisia! Paljon on niitä, jotka nousevat minua vastaan.
3. Monet sanovat minusta: ”Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa.” Sela*.
4. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni ja kunniani, sinä kohotat minun pääni.
5. Ääneeni minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltaan. Sela.
6. Minä käyn levolle ja nukun. Minä herään, sillä Herra tukee minua.
7. En pelkää kymmentuhantista joukkoa, joka saartaa minut joka puolelta.
8. Nouse, Herra, pelasta minut, Jumalani! Sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, murskaat jumalattomien hampaat.
9. Herrassa on pelastus. Sinun siunauksesi on kansasi yllä. Sela.

____________________________________

Snl 18:14-15

14. Miehekäs mieli pitää sairaankin jalkeilla, mutta kuka voi kestää murtunutta mieltä?
15. Ymmärtävä sydän hankkii tietoa, ja sitä etsii viisaan korva.

Scroll to Top