Raamattu vuodessa heinäkuu 6

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 6
____________________________________

1 Aik 2:18 – 4:4

18. Kaalebille, Hesronin pojalle, syntyi lapsia Asubasta, hänen vaimostaan, ja Jeriotista. Nämä olivat Asuban pojat: Jeeser, Soobab ja Ardon.
19. Kun Asuba kuoli, Kaaleb nai Efratin, ja tämä synnytti hänelle Huurin.
20. Huurille syntyi Uuri, ja Uurille syntyi Besalel.
21. Sen jälkeen Hesron meni Maakirin, Gileadin isän, tyttären luo. Hän nai tämän ollessaan 60-vuotias. Tämä synnytti hänelle Segubin.
22. Segubille syntyi Jaair. Tällä oli 23 kaupunkia Gileadin maassa.
23. Mutta gesurilaiset ja aramilaiset ottivat heiltä Jaairin leirikylät sekä Kenatin ja sen tytärkaupungit, 60 kaupunkia. Kaikki nämä olivat Maakirin, Gileadin isän, poikia.
24. Kun Hesron oli kuollut Kaaleb-Efratassa, synnytti Abia (hän oli Hesronin vaimo) hänelle Ashurin, Tekoan isän.
25. Jerahmeelin, Hesronin esikoisen, pojat olivat Raam, esikoinen, ja Buuna, Ooren, Oosem ja Ahia.
26. Jerahmeelilla oli vielä toinen vaimo, jonka nimi oli Atara. Hän oli Oonamin äiti.
27. Raamin, Jerahmeelin esikoisen, pojat olivat Maas, Jaamin ja Eeker.
28. Oonamin pojat olivat Sammai ja Jaada. Sammain pojat olivat Naadab ja Abisur.
29. Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Moolidin.
30. Naadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Seled kuoli lapsetonna.
31. Appaimin poika oli Jisi. Jisin poika oli Seesan. Seesanin poika oli Ahlai.
32. Jaadan, Sammain veljen, pojat olivat Jeter ja Joonatan. Jeter kuoli lapsetonna.
33. Joonatanin pojat olivat Pelet ja Saasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä.
34. Seesanilla ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Seesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha.
35. Seesan antoi tyttärensä vaimoksi palvelijalleen Jarhalle, ja hän synnytti tälle Attain.
36. Attaille syntyi Naatan, ja Naatanille syntyi Saabad.
37. Saabadille syntyi Eflal, ja Eflalille syntyi Oobed.
38. Oobedille syntyi Jeehu, ja Jeehulle syntyi Asarja.
39. Asarjalle syntyi Heles, ja Helekselle syntyi Eleasa.
40. Eleasalle syntyi Sismai, ja Sismaille syntyi Sallum.
41. Sallumille syntyi Jekamja, ja Jekamjalle syntyi Elisama.
42. Kaalebin, Jerahmeelin veljen, pojat olivat Meesa, hänen esikoisensa, joka oli Siifin isä, ja Maaresan, Hebronin isän, pojat.
43. Hebronin pojat olivat Koorah, Tappuah, Rekem ja Sema.
44. Semalle syntyi Raham, Jorkeamin isä, ja Rekemille syntyi Sammai.
45. Sammain poika oli Maaon, ja Maaon oli Beet-Suurin isä.
46. Eefa, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Haaranin, Moosan ja Gaaseksen. Haaranille syntyi Gaases.
47. Jahdain pojat olivat Regem, Jootam, Geesan, Pelet, Eefa ja Saaf.
48. Maaka, Kaalebin sivuvaimo, synnytti Seberin ja Tirhanan.
49. Hän synnytti myös Saafin, Madmannan isän, Sevan, Makbenan isän ja Gibean isän. Kaalebin tytär oli Aksa.
50. Nämä olivat Kaalebin jälkeläisiä. Huurin, Efratan esikoisen, pojat olivat Soobal, Kirjat-Jearimin isä,
51. Salma, Beetlehemin isä, ja Haaref, Beet-Gaaderin isä.
52. Soobalin, Kirjat-Jearimin isän, jälkeläiset olivat Rooe ja toinen puoli Manahatin asukkaista.
53. Kirjat-Jearimin suvut olivat jeteriläiset, puutilaiset, suumatilaiset ja misrailaiset. Heistä ovat soratilaiset ja estaolilaiset lähteneet.
54. Salman jälkeläiset olivat Beetlehem ja netofalaiset, Atrot, Beet-Jooab ja toinen puoli manahatilaisia, sorilaiset.
55. Seferiläisten suvut, jotka asuivat Jaebeksessa, olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keeniläiset, jotka polveutuvat Hammatista, Reekabin suvun isästä.

3. LUKU

Daavidin jälkeläiset

1. Nämä ovat ne Daavidin pojat, jotka hänelle syntyivät Hebronissa: Esikoinen Amnon, jisreeliläisestä Ahinoamista, toinen Daniel, karmelilaisesta Abigailista,
2. kolmas Absalom, Maakan, Gesurin kuninkaan Talmain tyttären, poika, neljäs Adonia, Haggitin poika,
3. viides Sefatja, Abitalista, kuudes Jitream, hänen vaimostaan Eglasta.
4. Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa, jossa hän hallitsi 7 vuotta ja 6 kuukautta. Jerusalemissa hän hallitsi 33 vuotta.
5. Nämä syntyivät Daavidille Jerusalemissa: Simea, Soobab, Naatan ja Salomo, kaikkiaan neljä, Bat-Sebasta, Ammielin tyttärestä*.
6. Sitten Jibhar, Elisama, Elifelet,
7. Noogah, Nefeg, Jaafia,
8. Elisama, Eljada ja Elifelet; kaikkiaan yhdeksän.
9. Tässä ovat kaikki Daavidin pojat, lukuunottamatta sivuvaimojen poikia. Taamar oli heidän sisarensa.
10. Salomon poika oli Rehabeam, tämän poika Abija, tämän poika Aasa, tämän poika Joosafat,
11. tämän poika Jooram, tämän poika Ahasja, tämän poika Jooas,
12. tämän poika Amasja, tämän poika Asarja/Ussia, tämän poika Jootam,
13. tämän poika Aahas, tämän poika Hiskia, tämän poika Manasse,
14. tämän poika Aamon, tämän poika Joosia.
15. Joosian pojat olivat esikoinen Joohanan, toinen Joojakim, kolmas Mattanja/Sidkia, neljäs Sallum.
16. Joojakimin poika oli Joojakin/Jekonja/Konja.
17. Vangitun Joojakinin/Jekonjan pojat olivat: hänen poikansa Sealtiel*,
18. Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hoosama ja Nedabja.
19. Pedajan pojat olivat Serubbaabel ja Siimei. Serubbaabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja, ja heidän sisarensa oli Selomit;
20. vielä Hasuba, Oohel, Berekja, Hasadja ja Juusab-Hesed, kaikkiaan viisi.
21. Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaja, Refajan pojat, Arnanin pojat, Obadjan pojat ja Sekanjan pojat.
22. Sekanjan poika oli Semaja. Tämän pojat olivat Hattus, Jigal, Baariah, Nearja ja Saafat, kaikkiaan kuusi.
23. Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskia, Asrikam, kaikkiaan kolme.
24. Eljoenain pojat olivat Hoodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Joohanan, Delaja ja Anani, kaikkiaan seitsemän.

4. LUKU

Muita Juudan jälkeläisiä

1. Juudan pojat olivat Peres, Hesron, Karmi, Huur ja Soobal.
2. Reajalle, Soobalin pojalle, syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä ovat soratilaisten suvut.
3. Nämä olivat Eetamin isän pojat: Jisreel, Jisma ja Jidbas, ja heidän sisarensa Haslelponi;
4. vielä Penuel, Gedorin isä, ja Eeser, Huusan isä. Nämä olivat Huurin, Efratan esikoisen, Beetlehemin isän, pojat.

____________________________________

Apt 24:1-27

24. LUKU

Paavali Feeliksin edessä

1. Viiden päivän kuluttua ylimmäinen pappi Ananias meni Kesareaan muutamien vanhinten ja Tertullus-nimisen asianajajan kanssa. He ilmoittivat maaherralle syyttävänsä Paavalia.
2. Kun Paavali oli kutsuttu esille, Tertullus ryhtyi syyttämään häntä ja sanoi:
3. ”Sinun toimestasi, korkea-arvoinen Feeliks, me olemme saaneet nauttia runsasta rauhaa, ja sinun huolenpidostasi on saatu aikaan parannuksia tämän kansan hyväksi. Sen me kaikin puolin, kaikkialla ja kaikella kiitollisuudella tunnustamme.
4. Etten aivan kauan viivyttäisi sinua, minä pyydän sinua suosiollisesti kuulemaan meitä hetkisen.
5. Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja koko maailman kaikkien juutalaisten keskuudessa, ollen nasaretilaisten lahkon päämies.
6. Hän on koettanut saastuttaa pyhäkönkin. Sen tähden otimme hänet kiinni. [Tahdoimme tuomita hänet oman lakimme mukaan,
7. mutta komentaja Lysias tuli paikalle, riisti väkivalloin hänet käsistämme ja vei hänet pois.
8. Komentaja sanoi, että niiden, jotka tahtovat esittää syytteen häntä vastaan, on tultava sinun luoksesi.]* Häntä kuulustelemalla voit itse päästä perille kaikesta siitä, mistä me häntä syytämme.”
9. Juutalaiset yhtyivät tähän syytökseen ja väittivät asian olevan niin.

Paavalin puolustuspuhe

10. Kun maaherra oli viitannut, että Paavali sai puhua, tämä vastasi: ”Koska tiedän sinun monta vuotta olleen tämän kansan tuomarina, puhun luottavasti asiani puolesta.
11. Kuten voit asian tarkistaa, ei ole enempää kuin 12 päivää siitä, kun menin Jerusalemiin rukoilemaan.
12. He eivät tavanneet minua kenenkään kanssa väittelemästä eikä aikaansaamasta väentungoksia temppelissä, synagogissa tai kaupungilla.
13. He eivät myöskään voi näyttää sinulle toteen sitä, mistä he nyt minua syyttävät.
14. Sen minä kuitenkin sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he sanovat lahkoksi, niin palvelen isieni Jumalaa, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna [Mooseksen] laissa ja profeetoissa.
15. Minulla on se toivo Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota he itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että väärien*.
16. Siksi minä myös ahkeroin, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä.
17. Useiden vuosien kuluttua tulin nyt tuomaan kansalleni avustuslahjaa ja toimittamaan uhreja.
18. Niitä toimittaessani muutamat Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut puhdistautuneena pyhäkössä. Mitään väentungosta tai meteliä ei ollut.
19. Heidän tulisi nyt olla saapuvilla sinun edessäsi ja syyttää, jos heillä olisi jotakin minua vastaan.
20. Tai sanokoot nämä läsnäolevat, mitä rikollista he huomasivat minussa, kun seisoin Neuvoston edessä,
21. ellei siksi luettane tätä ainoaa lausetta, jonka huusin seisoessani heidän keskellään: ’Kuolleitten ylösnousemuksen tähden olen tänään teidän tuomittavananne’.”
22. Feeliksillä oli varsin tarkka tieto tästä tiestä. Hän lykkäsi heidän asiansa myöhemmäksi sanoen: ”Kun komentaja Lysias tulee tänne, tutkin teidän asianne.”
23. Hän antoi sadanpäällikölle käskyn pitää Paavalia vartioituna, mutta lievässä vankeudessa, estämättä ketään hänen omaisistaan tekemästä hänelle palvelusta.
24. Muutamien päivien kuluttua Feeliks tuli juutalaissyntyisen vaimonsa Drusillan kanssa, haetti Paavalin ja kuunteli hänen puhettaan uskosta Kristukseen Jeesukseen.
25. Mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta, itsehillinnästä ja tulevasta tuomiosta, Feeliks pelästyi ja sanoi: ”Mene tällä haavaa pois. Kun minulle sopii, kutsutan sinut taas.”
26. Sen ohessa hän myös toivoi saavansa Paavalilta rahaa, ja siksi hän useita kertoja haetti hänet luokseen ja puheli hänen kanssaan.
27. Kahden vuoden kuluttua Porkius Festus tuli Feeliksin sijaan*. Kun Feeliks tavoitteli juutalaisten suosiota, jätti hän Paavalin kahleisiin.

____________________________________

Ps 4:1-9

4. PSALMI

Hurskas turvaa Herraan

1. Veisuunjohtajalle. Kielisoittimilla. Daavidin psalmi.
2. Kun minä huudan, vastaa minulle, vanhurskauteni Jumala, joka avaat minulle pääsyn ahdingosta. Armahda minua, kuule rukoukseni.
3. Te ihmiset*! Kuinka kauan minun kunniaani pidetään pilkkana, kuinka kauan te rakastatte turhuutta, etsitte valhetta? Sela.
4. Tietäkää: Herra on erottanut* hurskaan itselleen. Herra kuulee, kun minä huudan häntä avuksi.
5. Vihastukaa*, älkääkä tehkö syntiä. Puhukaa sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Sela.
6. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herraan.
7. Moni sanoo: ”Kuka antaa meille sitä, mikä on hyvää?” Käännä meihin kasvojesi valo, Herra.
8. Sinä annat sydämeeni suuremman ilon, kuin heillä on runsaasta viljasta ja rypälemehusta*.
9. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun, sillä sinä, Herra, annat minun asua turvassa.

____________________________________

Snl 18:16-18

16. Lahja antaa tilaa ihmiselle ja vie hänet isoisten pariin.
17. Käräjissä on kukin aluksi oikeassa, mutta sitten hänen riitapuolensa ottaa hänestä selvän.
18. Arpa asettaa riidat ja ratkaisee väkevien välit.

Scroll to Top