Raamattu vuodessa huhtikuu 11

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 11
____________________________________

Joos 3:1 – 4:24

3. LUKU

Jordanin ylittäminen

1. Joosua nousi varhain seuraavana aamuna. Hän ja kaikki israelilaiset lähtivät liikkeelle Sittimistä ja tulivat Jordanille. He olivat siellä yötä ennen virran ylitystä.
2. Kolmen päivän kuluttua kulkivat päälliköt leirin halki
3. ja antoivat kansalle käskyn: ”Kun te näette Herran, teidän Jumalanne, liitonarkin ja leeviläiset papit sitä kantamassa, lähtekää tekin liikkeelle paikoiltanne ja seuratkaa sitä.
4. Olkoon kuitenkin noin 2000 kyynärän välimatka teidän ja sen välillä. Älkää menkö sen lähelle. Näin siksi, että tietäisitte tien, jota teidän on kuljettava. Tehän ette ole ennen kulkeneet sitä tietä.”
5. Joosua sanoi kansalle: ”Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra on tekevä ihmeitä teidän keskuudessanne.”
6. Papeille Joosua sanoi: ”Ottakaa liitonarkki ja kulkekaa kansan edellä.” Niin he ottivat liitonarkin ja kulkivat kansan edellä.
7. Herra sanoi Joosualle: ”Tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät minun olevan sinunkin kanssasi, kuten olin Mooseksen kanssa.
8. Käske pappeja, jotka kantavat liitonarkkia: ’Kun te tulette Jordanin veden ääreen, pysähtykää Jordanin rantaan’.”
9. Joosua sanoi israelilaisille: ”Tulkaa tänne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, sanat.”
10. Joosua jatkoi: ”Tästä te tiedätte, että elävä Jumala on teidän keskellänne ja karkottaa teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset:
11. Herran, koko maan valtiaan, liitonarkki kulkee teidän edellänne Jordanin poikki.
12. Ottakaa 12 miestä Israelin sukukunnista, yksi mies kustakin sukukunnasta.
13. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, kaiken maan valtiaan, liitonarkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, sen vesi lakkaa virtaamasta, ja yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät juoksussaan kuin läjäksi.”
14. Kun kansa sitten lähti liikkeelle teltoistaan mennäkseen Jordanin poikki, liitonarkkia kantavat papit kulkivat kansan edellä.
15. Kun liitonarkin kantajat tulivat Jordanille, ja sitä kantavien pappien jalat painuivat rantaveteen, – vaikka Jordan koko elonleikkuuajan on tulvillaan yli kaikkien äyräittensä –
16. ylempää virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi hyvin kaukana Aadamin kaupungin luona, Saaretanin lähellä. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseenmereen, ja virtaava vesi hävisi kokonaan. Niin kansa kulki virran poikki Jerikon kohdalla.
17. Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat paikallaan kuivalla maalla Jordanin keskellä Israelin kansan kulkiessa kuivaa myöten, kunnes he kaikki olivat päässeet Jordanin yli.

4. LUKU

Muistokivet Jordanissa ja Gilgalissa

1. Kun koko kansa oli kulkenut Jordanin yli, Herra sanoi Joosualle:
2. ”Ottakaa kansasta 12 miestä, kustakin heimosta yksi mies,
3. ja käskekää heitä: ’Ottakaa 12 kiveä tästä Jordanin keskeltä, siltä kohdalta, missä papit seisovat, viekää ne mukananne ja asettakaa ne siihen paikkaan, mihin jäätte ensi yöksi’.”
4. Joosua valitsi israelilaisista 12 miestä, yhden miehen kustakin heimosta,
5. ja sanoi heille: ”Menkää Herran, Jumalanne, arkin eteen keskelle Jordania. Nostakaa kukin olallenne kivi, niin että niitä tulee Israelin heimojen luvun mukaan.
6. Kivet olkoot merkkinä teidän keskuudessanne. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät ja sanovat: ’Mitä nämä kivet merkitsevät?’
7. vastatkaa heille: ’Sitä, että Jordanin vesi katkesi juoksussaan Herran liitonarkin edessä sen kulkiessa Jordanin yli. Jordanin vesi katkesi juoksussaan, ja nämä kivet ovat siitä israelilaisille ainaisena muistona’.”
8. Israelilaiset tekivät, kuten Joosua oli käskenyt. He ottivat israelilaisten heimojen luvun mukaan 12 kiveä keskeltä Jordania, kuten Herra oli puhunut Joosualle. He veivät ne mukanaan yöpymispaikkaan ja asettivat ne sinne.
9. Joosua pystytti [lisäksi] 12 kiveä Jordanin keskelle siihen paikkaan, missä liitonarkkia kantavat papit seisoivat. Ne ovat siellä vielä tänäkin päivänä.

Virran yli meneminen

10. Arkkia kantavat papit seisoivat Jordanin keskellä, kunnes oli suoritettu kaikki, mistä Herra oli käskenyt Joosuan puhua kansalle, kaikki, mistä Mooses oli antanut Joosualle käskyn. Kansa kulki nopeasti virran poikki.
11. Kun koko kansa oli ylittänyt virran, Herran arkki ja papit menivät sen poikki kansan eteen.
12. Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa kulkivat taisteluun valmiina israelilaisten kärkijoukkona, kuten Mooses oli heitä käskenyt.
13. Noin 40.000 miestä käsittävä sotaan varustettu joukko heitä kulki Herran [liitonarkin] edellä Jerikon tasangolle taisteluun valmiina.
14. Sinä päivänä Herra teki Joosuan suureksi koko Israelin silmissä. He kunnioittivat häntä kaikkena hänen elinaikanaan, kuten olivat kunnioittaneet Moosesta.
15. Herra sanoi Joosualle:
16. ”Käske liitonarkkia kantavia pappeja astumaan ylös Jordanista.”
17. Niin Joosua antoi papeille käskyn: ”Astukaa ylös Jordanista.”
18. Kun Herran liitonarkkia kantavat papit astuivat ylös Jordanista, ja heidän jalkansa tuskin olivat nousseet kuivalle maalle, Jordanin vesi palasi uomaansa ja tulvi entiseen tapaan yli kaikkien äyräittensä.
19. Kansa nousi Jordanin uomasta ensimmäisen kuun 10. päivänä. He leiriytyivät Gilgaliin, Jerikon itäiselle rajalle.
20. Ne 12 kiveä, jotka he olivat ottaneet Jordanista, Joosua pystytti Gilgaliin.
21. Hän sanoi israelilaisille: ”Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät isiltään: ’Mitä nämä kivet merkitsevät?’
22. niin selittäkää heille: ’Israel kulki tämän Jordanin poikki kuivaa myöten.
23. Herra, teidän Jumalanne, kuivasi Jordanin veden teidän tieltänne, kunnes olitte kulkeneet virran poikki, kuten Herra, teidän Jumalanne, oli tehnyt Kaislamerelle, jonka hän oli kuivannut meidän tieltämme, kunnes olimme kulkeneet sen poikki.
24. Tämä tapahtui, että kaikki maan kansat tulisivat tuntemaan Herran käden voiman, ja että te aina pelkäisitte Herraa, Jumalaanne’.”

____________________________________

Lk 14:7-35

Ylpeys ja vaatimattomuus

7 Huomatessaan, kuinka kutsutut valitsivat itselleen ensimmäisiä sijoja, Jeesus esitti heille vertauksen:
8 ”Kun joku on kutsunut sinut häihin, älä asetu aterioimaan ensimmäiselle sijalle. Jos hän on kutsunut jonkun sinua arvokkaamman, niin
9 teidän kummankin kutsuja ehkä tulee ja sanoo sinulle: ’Anna tälle sija’, niin sinä joudut nolona siirtymään viimeiselle sijalle.
10. Kun olet kutsuttu, mene ja valitse vaatimattomin paikka. Silloin sinun kutsujasi sisään tullessaan sanoo sinulle: ’Ystäväni, siirry ylemmäksi’. Näin sinulle tulee kunnia kaikkien pöytäkumppaniesi edessä.
11. Joka itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään.”
12. Jeesus sanoi myös pitoihin kutsujalle: ”Kun laitat päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, veljiäsi, sukulaisiasi äläkä rikkaita naapureita, etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua, ja ettet siten saisi korvausta.
13. Järjestäessäsi pidot kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja ja sokeita.
14. Sinä olet oleva autuas, koska he eivät voi korvata sinulle. Sinulle maksetaan vanhurskasten ylösnousemuksessa*.

Suuret illalliset

15. Tämän kuullessaan eräs pöytävieraista sanoi Jeesukselle: ”Autuas se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa.”
16. Jeesus sanoi hänelle: ”Eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta.
17. Illallisajan tullessa hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille: ’Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina’.
18. He kaikki rupesivat kuitenkin esittämään verukkeita. Eräs sanoi: ’Olen ostanut pellon, ja minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän sinua, pidä minua estettynä’.
19. Toinen sanoi: ’Ostin viisi paria härkiä ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidä minua estettynä’.
20. Muuan sanoi: ’Olen juuri mennyt naimisiin, ja siksi en voi tulla’.
21. Palvelija tuli takaisin ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalleen: ’Mene kiiruusti kaupungin kaduille ja kujille ja tuo tänne köyhiä, raajarikkoja, sokeita ja rampoja’.
22. Palvelija tuli sanomaan: ’Herra, se on tehty, mitä käskit, ja vielä on tilaa’.
23. Herra sanoi palvelijalle: ’Mene teille ja aitovierille ja vaadi* heitä tulemaan sisälle, että taloni täyttyisi.
24. Minä sanon teille: Kukaan niistä miehistä, jotka oli kutsuttu, ei ole maistava minun illallisiani’.”

Jeesus ensimmäiseksi

25. Jeesuksen mukana kulki paljon kansaa. Hän kääntyi ja sanoi heille:
26. ”Jos joku tulee minun luokseni eikä ole valmis luopumaan*isästään ja äidistään, vaimostaan, lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästäänkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni.
27. Joka ei kanna ristiään ja seuraa minua, ei voi olla minun opetuslapseni.

Laske kustannukset

28. Jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.
29. Muuten voi käydä niin, että hän perustuksen laskettuaan on kykenemätön saamaan rakennusta valmiiksi, ja kaikki, jotka sen näkevät, alkavat pilkata häntä:
30. ’Tuo mies ryhtyi rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi’!
31. Tai jos joku kuningas aikoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän 10 000:lla kohtaamaan häntä vastaan 20 000:lla tulevan?
32. Ellei kykene, hän toisen vielä ollessa kaukana lähettää hänen luokseen lähettiläitä hieromaan rauhaa.
33. Niin ei teistäkään voi kukaan olla minun opetuslapseni, ellei luovu kaikesta, mitä hänellä on.
34. Suola on tarpeellista. Mutta jos se käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi?
35. Se ei kelpaa peltoon eikä tunkioon. Se heitetään pois. Jolla on korvat kuulla, hän kuulkoon.”

____________________________________

Ps 80:1-20

80. PSALMI

Herra, saata meidät entisellemme

1. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuten ”Liljat.” Aasafin psalmi.
2. Kuuntele, Israelin Paimen. Ilmesty kirkkaudessasi sinä, joka johdat Joosefia kuin lammaslaumaa, ja jonka valtaistuinta kerubit kannattavat.
3. Efraimin, Benjaminin ja Manassen edessä herätä voimasi, tule avuksemme.
4. Jumala, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me tulemme autetuiksi.
5. Herra, Jumala Sebaot, kuinka kauan annat vihasi suitsuta, kun kansasi rukoilee sinua?
6. Sinä olet syöttänyt heille kyynelten leipää, olet juottanut heille maljoittain kyyneleitä.
7. Sinä olet pannut meidät riidaksi naapureillemme, ja vihollisemme pilkkaavat meitä.
8. Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me tulemme autetuiksi.
9. Sinä siirsit viiniköynnöksen Egyptistä, karkotit kansoja sen tieltä ja istutit sen.
10. Sinä raivasit sille asuinsijan. Se juurtui ja täytti maan.
11. Se peitti vuoret varjollaan ja Jumalan setrit oksillaan.
12. Se levitti köynnöksensä mereen asti ja vesansa Eufratvirtaan saakka.
13. Miksi sinä hajotit muurin sen ympäriltä, niin että kaikki tien kulkijat sitä repivät?
14. Metsäkarju jyrsii sitä, ja kedon eläimet sitä syövät.
15. Jumala Sebaot, käänny takaisin, katso alas taivaasta ja näe. Ota hoitaaksesi tämä viiniköynnös
16. ja suojaa tätä tainta, jonka oikea kätesi istutti ja minkä sinä kasvatit suureksi itseäsi varten.
17. Se on tulen polttama, se on karsittu. He tuhoutuvat sinun kasvojesi uhkauksesta.
18. Kätesi suojelkoon oikean kätesi miestä, ihmislasta, jonka kasvatit suureksi itseäsi varten.
19. Silloin me emme sinusta luovu. Suo meidän elää, niin me huudamme avuksemme sinun nimeäsi.
20. Herra, Jumala Sebaot, saata meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me tulemme autetuiksi.

____________________________________

Snl 12:27-28

27. Laiska ei saa ajetuksi itselleen riistaa, mutta ahkeruus on ihmiselle arvokas om(in)aisuus.
28. Vanhurskauden polulla on elämä, eikä sen tien kulku ole kuolemaksi.

Scroll to Top