Raamattu vuodessa huhtikuu 17

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 17
____________________________________

Joos 15:1-63

15. LUKU

Juuda

1. Juudan jälkeläisten heimo, heidän sukunsa, saivat arpaosansa etelästä, Edomin rajaan ja Siinin erämaahan päin, etäisintä etelää myöten.
2. Heidän eteläinen rajansa alkaa Kuolleenmeren eteläpäästä Lisaninniemen kohdalta,
3. jatkuu Akrabbimin solan eteläpuolitse, kulkee Siiniin, nousee Kaades-Barnean eteläpuolitse, kulkee Hesroniin, nousee Addariin ja kääntyy Karkaan päin.
4. Edelleen se kulkee Asmoniin ja jatkuu Egyptin puroon*. Sitten raja päättyy mereen. Tämä olkoon teidän eteläinen rajanne.
5. Itäisenä rajana on Kuollutmeri Jordanin suuhun saakka. Pohjoinen raja alkaa siitä meren pohjukasta, jossa on Jordanin suu.
6. Sieltä raja nousee Beet-Hoglaan ja kulkee Beet-Araban pohjoispuolitse. Edelleen raja nousee Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.
7. Sitten raja nousee Debiriin Aakorin laaksosta ja kääntyy pohjoiseen päin Gilgalia kohti, joka on vastapäätä puron eteläpuolella olevaa Adumminin solaa; sitten raja kulkee Een-Semeksen veteen ja päättyy Roogelin lähteeseen.
8. Edelleen raja nousee Ben-Hinnomin laaksoon, Jebusilaiskukkulan, se on Jerusalemin, eteläpuolitse. Sitten raja nousee sen vuoren laelle, joka on vastapäätä Hinnomin laaksoa, lännessä päin, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa.
9. Tämän vuoren laelta raja kaartuu Neftoahin veden lähteelle ja jatkuu Efronin vuoren kaupunkeihin, ja sitten raja kaartuu Baalaan, se on Kirjat-Jearimiin.
10. Baalasta raja kääntyy länteen päin Seirin vuoreen, kulkee Jearimin vuoren kukkulan, se on Kesalonin, pohjoispuolitse, laskeutuu Beet-Semekseen ja kulkee sitten Timnaan.
11. Edelleen raja jatkuu Ekronin kukkulaan, pohjoiseen päin. Sitten raja kaartuu Sikkeroniin, kulkee Baalavuoreen ja jatkuu Jabneeliin. Sitten raja päättyy mereen.
12. Läntisenä rajana on Välimeri. Se on rajana. Nämä ovat Juudan jälkeläisten, heidän sukukuntiensa, rajat yltympäri.

Kaalebin osuus

13. Kaalebille, Jefunnen pojalle, Joosua antoi, kuten Herra oli häntä käskenyt, osuuden Juudan jälkeläisten keskuudessa, Kirjat-Arban, anakilaisten isän Arban kaupungin, se on Hebronin.
14. Kaaleb karkotti sieltä kolme anakilaista, Anakin jälkeläiset Seesain, Ahimanin ja Talmain,
15. ja lähti sieltä Debirin asukkaita vastaan. Debirin nimi oli muinoin Kirjat-Seefer.
16. Kaaleb sanoi: ”Joka voittaa ja valloittaa Kirjat-Seeferin, sille minä annan tyttäreni Aksan vaimoksi.”
17. Otniel, Kenaan, Kaalebin veljen, poika, valloitti sen. Niin hän antoi tälle tyttärensä Aksan vaimoksi.
18. Kun Aksa tuli, hän rohkaisi miestään pyytämään hänen isältään peltomaata. Aksa pudottautui aasin selästä maahan. Kaaleb sanoi hänelle: ”Mikä sinun on?”
19. Hän vastasi: ”Anna minulle siunaus*, sillä sinä olet antanut minulle Negevin maata*. Anna siis minulle vesilähteitä.” Niin Kaaleb antoi hänelle Ylälähteet ja Alalähteet.
20. Tämä on Juudan jälkeläisten heimon, heidän sukujensa, perintöosa:
21. Juudan jälkeläisten heimon etäisimmät kaupungit Edomin rajalla Negevissä ovat: Kabseel, Eeder, Jaagur,
22. Kiina, Diimona, Adada,
23. Kedes, Haasor, Jitnan,
24. Siif, Telem, Bealot,
25. Haasor-Hadatta, Kerijot-Hesron, se on Haasor,
26. Amam, Sema, Moolada,
27. Hasar-Gadda, Hesmon, Beet-Pelet,
28. Hasar-Suual, Beerseba ja Bisjotja,
29. Baala, Ijjim, Esem,
30. Eltolad, Kesil, Horma,
31. Siklag, Madmanna, Sansanna,
32. Lebaot, Silhim, Ain ja Rimmon: Kaikkiaan 29 kaupunkia kylineen.
33. Negevissä: Estaol, Sora, Asna,
34. Saanoah, Een-Gannim, Tappuah, Eenam,
35. Jarmut, Adullam, Sooko, Aseka,
36. Saaraim, Aditaim, Gedera ja Gederotaim: 14 kaupunkia kylineen;
37. Senan, Hadasa, Migdal-Gaad,
38. Dilan, Mispe, Jokteel,
39. Laakis, Boskat, Eglon,
40. Kabbon, Lahmas, Kitlis,
41. Gederot, Beet-Daagon, Naema ja Makkeda: 16 kaupunkia kylineen;
42. Libna, Eter, Aasan,
43. Jiftah, Asna, Nesib,
44. Kegila, Aksib ja Maaresa: 9 kaupunkia kylineen.
45. Ekron ja sen tytärkaupungit ja kylät.
46. Koko se alue kylineen, joka on Asdodin puolella Ekronista mereen kulkevaa rajaa.
47. Asdod ja sen tytärkaupungit ja kylät. Gassa ja sen tytärkaupungit ja kylät Egyptin puroon asti. Välimeri on rajana.
48. Vuoristossa: Saamir, Jattir, Sooko,
49. Danna, Kirjat-Sanna, se on Debir.
50. Anab, Estemo, Aanim.
51. Goosen, Hoolon ja Giilo: 11 kaupunkia kylineen.
52. Arab, Duuma, Esan,
53. Jaanum, Beet-Tappuah, Afeka,
54. Humta, Kirjat-Arba, se on Hebron, ja Siior: 9 kaupunkia kylineen.
55. Maaon, Karmel, Siif, Jutta,
56. Jisreel, Jokdeam ja Saanoah,
57. Kain, Gibea, Timna: 10 kaupunkia kylineen.
58. Halhul, Beet-Suur, Gedor,
59. Maarat, Beet-Anot ja Eltekon: 6 kaupunkia kylineen. [LXX:ssä oleva lisäys: Tekoa, Efrata eli Beetlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Sores, Kerem, Gallim, Beter ja Manoho: 11 kaupunkia kylineen].
60. Kirjat-Baal, se on Kirjat-Jearim, ja Rabba: 2 kaupunkia kylineen.
61. Erämaassa: Beet-Araba, Middin, Sekaka,
62. Nibsan, Iir-Melah ja Een-gedi: 6 kaupunkia kylineen.
63. Jebusilaisia, jotka asuivat Jerusalemissa, Juudan jälkeläiset eivät kyenneet karkottamaan, ja niin jebusilaiset jäivät asumaan Juudan jälkeläisten keskuuteen, Jerusalemiin, tähän päivään asti.

____________________________________

Lk 18:18-43

Jeesus ja rikas mies

18. Eräs hallitusmies kysyi Jeesukselta: ”Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perisin iäisen elämän?”
19. Jeesus vastasi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Kukaan muu ei ole hyvä kuin yksin Jumala.
20. Sinä tiedät käskyt: ’Älä tee huorin’, ’Älä murhaa’*, ’Älä varasta’, ’Älä sano väärää todistusta’, ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’.”
21. Mies sanoi: ”Tätä kaikkea olen noudattanut nuoruudestani asti.”
22. Kuullessaan tämän Jeesus sanoi hänelle: ”Yksi sinulta vielä puuttuu: myy kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua.”
23. Tämän kuullessaan mies tuli kovin murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas.
24. Kun Jeesus näki miehen murheellisena, hän sanoi: ”Kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on rikkauksia, päästä Jumalan valtakuntaan!
25. Helpompi on kamelin mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.”
26. Kuulijat kysyivät: ”Kuka sitten voi pelastua?”
27. Jeesus sanoi: ”Mikä ihmisille on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista.”
28. Silloin Pietari sanoi: ”Me olemme luopuneet siitä, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua.”
29. Jeesus sanoi heille: ”Totisesti: ei ole ketään, joka Jumalan valtakunnan tähden on luopunut talosta tai vaimosta tai veljistä tai vanhemmista tai lapsista,
30. ja joka ei saisi monin verroin takaisin tässä ajassa, ja tulevassa maailmassa hän saa ikuisen elämän.”

Jeesuksen kärsimystie

31. Jeesus otti luokseen ne kaksitoista ja sanoi heille: ”Me menemme Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeetat ovat kirjoittaneet Ihmisen Pojasta.
32. Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan, häväistään ja hänen päälleen syljetään.
33. Ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös.”
34. He eivät kuitenkaan ymmärtäneet mitään tästä. Tämä puhe oli heiltä niin salattu, että he eivät käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.

Sokea kerjäläinen

35. Jeesuksen lähestyessä Jerikoa eräs sokea istui tien vieressä kerjäämässä.
36. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, hän kyseli, mitä se oli.
37. Hänelle sanottiin, että Jeesus, Nasaretilainen, oli menossa ohi.
38. Silloin hän huusi: ”Jeesus, Daavidin poika*, armahda minua!”
39. Edellä kulkijat nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi entistä kovemmin: ”Daavidin poika, armahda minua!”
40. Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Hänen tultuaan lähelle Jeesus kysyi häneltä:
41. ”Mitä tahdot minun tekevän sinulle?” Hän sanoi: ”Herra, että saisin näköni takaisin.”
42. Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Saa näkösi. Uskosi on parantanut sinut.”
43. Hän sai heti näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalaa. Kaikki, jotka näkivät tämän, ylistivät Jumalaa.

____________________________________

Ps 86:1-17

86. PSALMI

Herra, neuvo minulle tiesi

1. Daavidin rukous.
Kallista, Herra, korvasi puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä.
2. Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas. Jumalani, pelasta palvelijasi, joka turvaa sinuun.
3. Ole minulle armollinen, Herra, sillä kaiken päivää minä huudan sinua avukseni.
4. Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sydämeni.
5. Sinä, Herra, olet hyvä ja annat anteeksi, suuri armossa kaikille, jotka sinua avukseen huutavat.
6. Ota, Herra, korviisi rukoukseni, tarkkaa anomiseni ääntä.
7. Hätäni päivänä minä huudan sinua avukseni, sillä sinä vastaat minulle.
8. Ei ole jumalien joukossa sinun vertaistasi, Herra, eikä ole vertaa sinun töillesi.
9. Kaikki kansat, jotka sinä olet luonut, tulevat ja kumartuvat edessäsi, Herra, ja kunnioittavat nimeäsi.
10. Sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.
11. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin totuudessasi. Kiinnitä sydämeni siihen yhteen, että minä pelkäisin nimeäsi.
12. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan nimeäsi ainiaan.
13. Sinun armosi on suuri minua kohtaan: sinä olet pelastanut sieluni joutumasta alas tuonelaan.
14. Jumala, julkeat ovat nousseet minua vastaan, väkivaltaisten joukko etsii henkeäni. He eivät pidä sinua silmiensä edessä.
15. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtava Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa.
16. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijattaresi poikaa.
17. Anna minulle merkki, joka lupaa hyvää. Vihaajani nähkööt häpeäkseen, että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua.

____________________________________

Snl 13:9-10

9. Vanhurskaiden valo loistaa kirkkaasti, mutta jumalattomien lamppu sammuu.
10. Ylpeys tuottaa pelkkää riitaa, mutta viisas se, joka neuvoja kuulee.
11. Helposti saatu omaisuus vähenee, mutta vähin erin kokoava saa sen karttumaan.

Scroll to Top