Raamattu vuodessa huhtikuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 18
____________________________________

Joos 16:1 – 18:28

16. LUKU

Joosef

1. Joosefilaisille arpa määräsi rajan kulkemaan idästä päin Jordanista Jerikon luota Jerikon lähteille ja sieltä erämaahan, joka kohoaa Jerikosta vuoristoon Beeteliä kohti.
2. Beetelistä raja jatkuu Luusiin ja kulkee arkilaisten alueeseen, Atarotiin.
3. Sitten se laskeutuu länteen päin jafletilaisten alueeseen, aina alisen Beet-Hooronin alueeseen ja Geseriin asti ja päättyy mereen.
4. Joosefilaiset, Manasse ja Efraim, saivat perintöosakseen tämän:
5. Efraimilaiset, heidän sukunsa, saivat seuraavan alueen: Heidän perintöosansa itäinen raja kulkee Aterot-Addarista yliseen Beet-Hooroniin.
6. Sitten raja päättyy mereen. Pohjoisessa on Mikmetat rajana. Sieltä raja kääntyy itään päin Taanat-Siiloon ja menee sen itäpuolitse Janohaan.
7. Janohasta se laskeutuu Atarotiin ja Naaraan, koskettaa Jerikoa ja päättyy Jordaniin.
8. Tappuahista raja kulkee länteen päin Kaanapuroon ja päättyy mereen. Tämä on efraimilaisten sukukunnan, heidän sukujensa, perintöosa,
9. ja lisäksi ne kaupungit, jotka erotettiin efraimilaisille keskeltä manasselaisten perintöosaa, kaikki ne kaupungit kylineen.
10. He eivät karkottaneet kanaanilaisia, jotka asuivat Geserissä. Niin kanaanilaisia jäi asumaan Efraimin keskeen tähän päivään asti, mutta he joutuivat työveron alaisiksi.

17. LUKU

Manasse

1. Manassen heimo sai sekin arpaosansa, sillä hän oli Joosefin esikoinen. Maakir, Manassen esikoinen, Gileadin isä, sai Gileadin ja Baasanin, sillä hän oli sotilas.
2. Muutkin manasselaiset saivat osuutensa, suvuittain: abieserilaiset, heelekiläiset, asrielilaiset, sekemiläiset, heeferiläiset ja semidalaiset. Nämä ovat Manassen, Joosefin pojan, miespuoliset jälkeläiset suvuittain.
3. Selofhadilla, Heeferin pojalla, joka oli Gileadin poika, joka Maakirin poika, joka Manassen poika, ei ollut poikia, vaan ainoastaan tyttäriä. Nämä olivat hänen tyttäriensä nimet: Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa.
4. He tulivat pappi Eleasarin ja Joosuan, Nuunin pojan eteen ja sanoivat: ”Herra käski Moosesta antamaan meille perintöosan veljiemme keskuudessa.” Silloin Joosua antoi heille Herran käskyn mukaisesti perintöosan heidän isänsä veljien keskuudessa.
5. Niin Manasselle tuli, paitsi Gileadin maata ja Baasania tuolla puolella Jordanin, kymmenen osaa,
6. koska Manassen tyttäret saivat perintöosan hänen poikiensa keskuudessa. Gileadin maa joutui Manassen muille jälkeläisille.
7. Manassen raja kulkee Asserista Mikmetatiin, joka on Sikemin itäpuolella. Sitten raja menee oikealle Een-Tappuahin asukkaiden tienoille.
8. Tappuahin maa joutui Manasselle, mutta Tappuah, Manassen rajalla, efraimilaisille.
9. Sitten raja laskeutuu Kaanapuroon, puron eteläpuolelle. Mutta siellä, Manassen kaupunkien keskellä, olevat kaupungit joutuivat Efraimille. Sitten Manassen raja kulkee puron pohjoispuolelle ja päättyy mereen.
10. Eteläpuolella oleva maa joutui Efraimille, mutta pohjoispuolella oleva maa joutui Manasselle, ja meri on sen rajana. Pohjoisessa sen raja koskettaa Asseria ja idässä Isaskaria.
11. Isaskarista ja Asserista joutui Manasselle Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Jibleam ja sen tytärkaupungit, Doorin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Een-Doorin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Taanakin asukkaat ja sen tytärkaupungit, Megiddon asukkaat ja sen tytärkaupungit, kolme kukkulaa.
12. Manasselaiset eivät kuitenkaan kyenneet ottamaan haltuunsa näitä kaupunkeja, vaan kanaanilaiset onnistuivat jäämään siihen maahan.
13. Kun israelilaiset sitten voimistuivat, he saattoivat kanaanilaiset työveron alaisiksi, mutta eivät karkottaneet heitä.
14. Joosefilaiset puhuivat Joosualle: ”Miksi sinä olet antanut minulle perintöosaksi vain yhden arvan ja yhden osan, vaikka minä olen lukuisa kansa, kun Herra aina tähän asti on minua siunannut?”
15. Joosua vastasi heille: ”Jos sinä olet niin lukuisa kansa, niin mene metsäseutuun ja raivaa itsellesi maata, perissiläisten ja refalaisten maasta, kun kerran Efraimin vuoristo on sinulle liian ahdas.”
16. Joosefilaiset selittivät: ”Ei vuoristo riitä meille. Ja kaikilla kanaanilaisilla, jotka asuvat tasangoilla, on raudoitettuja sotavaunuja, sekä niillä, jotka asuvat Beet-Seanissa ja sen tytärkaupungeissa, että niillä, jotka asuvat Jisreelin tasangolla.”
17. Joosua sanoi Joosefin heimolle, Efraimille ja Manasselle: ”Sinä olet lukuisa kansa ja sinun voimasi on suuri. Sinua ei ole jätettävä yhdelle ainoalle arpaosalle,
18. vaan vuoristo on tuleva sinun omaksesi. Koska se on metsäseutua, sinun on raivattava se, ja sen laitapuoletkin tulevat sinun omiksesi. Sinun on karkotettava kanaanilaiset, vaikka heillä on raudoitettuja sotavaunuja ja vaikka he ovat voimakkaita.”

18. LUKU

Liitonmaja Siiloon

1. Kun koko maa oli tullut israelilaisille alamaiseksi, sen seurakunta kokoontui Siiloon, ja he pystyttivät sinne liitonmajan.

Seitsemän heimon osuudet

2. Israelilaisista oli vielä jäljellä seitsemän heimoa, joiden perintöosa oli jakamatta.
3. Joosua sanoi israelilaisille: ”Kuinka kauan te hidastelette ettekä mene ottamaan omaksenne maata, jonka Herra teidän isienne Jumala, on teille antanut?
4. Tuokaa tänne jokaisesta heimosta kolme miestä, niin minä lähetän heidät menemään ja kiertelemään maata ja kirjoittamaan sen muistiin heidän perintöosiaan silmällä pitäen. Tulkoot he sitten takaisin minun luokseni.
5. Heidän on jaettava maa seitsemään osaan. Juuda pysyköön alueellaan etelässä, ja Joosefin heimo pysyköön alueellaan pohjoisessa.
6. Kirjoittakaa muistiin maa, ne seitsemän osaa, ja tuokaa se tänne minulle, niin minä heitän teidän puolestanne arpaa täällä Herran, meidän Jumalamme, edessä.
7. Leeviläisillä ei ole osuutta teidän keskuudessanne, vaan Herran pappeus on heidän perintöosansa. Gaad ja Ruuben ja toinen puoli Manassen heimoa saivat tuolta puolelta Jordanin, idän puolelta, perintöosansa, jonka Herran palvelija Mooses antoi heille.”
8. Miehet nousivat ja lähtivät. Joosua käski lähteviä kirjoittamaan muistiin maan, sanoen: ”Menkää ja kierrelkää maa ja kirjoittakaa se muistiin ja palatkaa sitten minun luokseni, niin minä heitän teidän puolestanne arpaa täällä Herran edessä Siilossa.”
9. Miehet lähtivät, kulkivat kautta maan ja panivat sen kirjaan kaupunki kaupungilta, seitsemänä osana, ja tulivat takaisin Joosuan luo Siilon leiriin.
10. Joosua heitti heidän puolestaan arpaa Siilossa Herran edessä ja jakoi siellä maan israelilaisille heidän ryhmiensä mukaan.

Benjamin

11. Arpa nousi benjaminilaisten heimolle, heidän suvuilleen. Heidän arvalla saamansa alue oli Juudan jälkeläisten ja joosefilaisten välissä.
12. Heidän pohjoinen rajansa lähtee Jordanista, ja raja nousee Jerikon pohjoispuolella olevalle kukkulalle ja sieltä vuoristoon, länteen päin, päättyen Beet-Aavenin erämaahan.
13. Sieltä raja kulkee Luusiin, Luusin eteläpuolella olevaan kukkulaan, se on Beeteliin. Sitten raja laskeutuu Aterot-Addariin vuoren yli, joka on alisen Beet-Hooronin eteläpuolella.
14. Sen jälkeen raja kaartuu ja kääntyy läntisenä rajana etelään päin siitä vuoresta, joka on vastapäätä Beet-Hooronia, sen eteläpuolella, ja päättyy Kirjat-Baaliin, se on Kirjat-Jearimiin, Juudan jälkeläisten kaupunkiin. Tämä on läntinen raja.
15. Eteläinen raja taas lähtee Kirjat-Jearimin laidasta, lännen puolelta, ja jatkuu Neftoahin veden lähteelle.
16. Sitten raja laskeutuu sen vuoren päähän, joka on vastapäätä Ben-Hinnomin laaksoa, Refaimin tasangon pohjoisessa laidassa; sieltä se laskeutuu Hinnomin laaksoon Jebusilaiskukkulan eteläpuolitse ja edelleen Roogelin lähteelle.
17. Sitten se kaartuu pohjoiseen päin ja jatkuu Een-Semekseen ja edelleen kivitarhoille, jotka ovat vastapäätä Adummimin solaa, ja laskeutuu Boohanin, Ruubenin pojan, kiveen.
18. Edelleen se kulkee Aromaahan päin olevan kukkulan pohjoispuolitse ja laskeutuu Arabaan.
19. Sitten raja kulkee Beet-Hoglan kukkulan pohjoispuolitse, ja raja päättyy Kuolleenmeren pohjoiseen pohjukkaan, Jordanin eteläpäähän. Tämä on eteläinen raja.
20. Idän puolella on Jordan rajana. Tämä on benjaminilaisten, heidän sukujensa, perintöosa rajoineen yltympäri.
21. Benjaminilaisten heimon sukujen kaupungit ovat: Jeriko, Beet-Hogla, Eemek-Kesis,
22. Beet-Araba, Semaraim, Beetel,
23. Avvim, Paara, Ofra,
24. Kefar-Ammoni, Ofni ja Gega: 12 kaupunkia kylineen.
25. Gibeon, Raama, Beerot,
26. Mispe, Kefira, Moosa,
27. Rekem, Jirpeel, Tarala,
28. Seela, Elef, Jebus, se on Jerusalem, Gibeat ja Kirjat: 14 kaupunkia kylineen. Tämä on benjaminilaisten sukujen perintöosa.

____________________________________

Lk 19:1-27

19. LUKU

Jeesus ja Sakkeus

1. Jeesus tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.
2. Siellä oli mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.
3. Hän koetti nähdä Jeesuksen, kuka hän oli, mutta ei voinut väkijoukolta, kun oli kooltaan pieni.
4. Niin hän juoksi edelle ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli kulkeva siitä ohi.
5. Tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: ”Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun on oltava sinun kodissasi.”
6. Hän tuli nopeasti alas ja otti Jeesuksen iloiten vastaan.
7. Sen nähdessään ihmiset paheksuivat ja sanoivat: ”Syntisen miehen luo hän meni majailemaan.”
8. Pysähtyen Herran eteen Sakkeus sanoi hänelle: ”Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos olen joltakulta kiskonut liikaa, minä maksan nelinkertaisesti takaisin.”
9. Niin Jeesus sanoi hänestä: ”Tänään on pelastus tullut tälle perheelle. Onhan hänkin Aabrahamin poika.
10. Ihmisen Poika on näet tullut etsimään ja pelastamaan kadonnutta.”

Uskotut maanet

11. Jeesus esitti vielä kuulemassa oleville vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia, ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli heti kohta ilmestyvä.
12. Hän sanoi: ”Eräs ylhäisöön kuuluva mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen siellä nimityksen kuninkaaksi ja sitten palatakseen.
13. Hän kutsui luokseen kymmenen palvelijaansa, antoi heille kymmenen maanea* ja sanoi heille: ’Asioikaa näillä, kunnes minä palaan’.
14. Hänen kansalaisensa kuitenkin vihasivat häntä ja lähettivät hänen jälkeensä viestinviejiä sanomaan: ’Emme halua tätä miestä kuninkaaksemme’.
15. Saatuaan kuninkuuden ja palattuaan hän käski kutsua eteensä palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli niitä käyttämällä ansainnut.
16. Ensimmäinen tuli esiin ja sanoi: ’Herra, sinun maanesi on tuottanut kymmenen maanea’.
17. Hän sanoi tälle: ’Hyvä on, sinä hyvä palvelija. Koska olet vähimmässä ollut uskollinen, sinä saat hallita kymmentä kaupunkia’.
18. Toinen tuli ja sanoi: ’Herra, sinun maanesi on tuottanut viisi maanea’.
19. Hän sanoi tälle: ’Hallitse sinä viittä kaupunkia’.
20. Vielä tuli yksi ja sanoi: ’Herra, tässä on sinun maanesi, jota olen säilyttänyt liinasessa.
21. Minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies: sinä otat, mitä et ole tallettanut, ja korjaat, mitä et ole kylvänyt’.
22. Kuningas sanoi hänelle: ’Oman sanasi mukaan minä tuomitsen sinut, sinä kelvoton palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole tallettanut, ja korjaan, mitä en ole kylvänyt.
23. Miksi et siis pannut rahaani pankkiin, että palattuani olisin saanut nostaa sen korkoineen?’
24. Hän sanoi vieressä seisoville: ’Ottakaa häneltä pois se maane ja antakaa se sille, jolla on kymmenen maanea’.
25. He sanoivat hänelle: ’Herra, hänellä on jo kymmenen maanea’.
26. [Kuningas jatkoi:] ’Minä sanon teille: Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole, häneltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on.
27. Mutta nuo viholliseni, jotka eivät halunneet minua kuninkaakseen, tuokaa heidät tänne ja teloittakaa heidät minun edessäni’.”

____________________________________

Ps 87:1-7

87. PSALMI

Siion, Jumalan kaupunki

1. Koorahilaisten psalmi, laulu.
Herra on perustanut kaupungin pyhille vuorille.
2. Tämän Siionin portteja Herra rakastaa enemmän kuin mitään muita Jaakobin asuinsijoja.
3. On kunniakasta, mitä sinusta sanotaan, sinä Jumalan kaupunki: – Sela.
4. ”Minä mainitsen tunnustajikseni Rahabin ja Baabelin. Filisteasta, Tyyrosta ja Kuusista* minä mainitsen: Sekin on syntynyt siellä.”
5. Mutta Siionista sanotaan: ”Joka-ainoa on syntynyt siellä.” Korkein itse pitää sitä vahvana.
6. Kirjoittaessaan kansat kirjaan Herra luettelee: ”Tämäkin on syntynyt siellä*.” Sela.
7. Veisaten, karkeloiden sanotaan: ”Kaikki minun lähteeni ovat sinussa.”

____________________________________

Snl 13:11

11. Helposti saatu omaisuus vähenee, mutta vähin erin kokoava saa sen karttumaan.

Scroll to Top