Raamattu vuodessa huhtikuu 19

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 19
____________________________________

Joos 19:1 – 20:9

19. LUKU

Simeon

1. Toinen. arpa tuli. Simeonille, simeonilaisten heimolle, heidän suvuilleen. Heidän perintöosansa tuli olemaan Juudan heimon perintöosan keskellä.
2. Heidän perintöosakseen tuli: Beerseba, Seba, Moolada,
3. Hasar-Suual, Baala, Esem,
4. Eltolad, Betul, Horma,
5. Siklag, Beet-Markabot, Hasar-Suusa,
6. Beet-Lebaot ja Saaruhen: 13 kaupunkia kylineen.
7. Ain, Rimmon, Eeter ja Aasan: 4 kaupunkia kylineen.
8. kaikki ne kylät, jotka ovat näiden kaupunkien ympärillä Baalat-Beeriin, Etelämaan Raamaan, saakka. Tämä on simeonilaisten heimon, heidän sukujensa, perintöosa.
9. Juudan jälkeläisten osasta simeonilaiset saivat perintöosansa, sillä Juudan jälkeläisille heidän osuutensa oli liian suuri. Niin simeonilaiset saivat perintöosansa heidän perintöosansa keskeltä.

Sebulon

10. Kolmas arpa nousi sebulonilaisille, heidän suvuilleen, ja heidän perintöosansa alue tuli ulottumaan Saaridiin saakka.
11. Länteen päin heidän rajansa nousee Maralaan, koskettaa Dabbesetia ja sitä puroa, joka on Jokneamin itäpuolella.
12. Itään päin, auringonnousuun päin, raja kääntyy Saaridista Kislot-Taaborin alueelle ja jatkuu Daberatiin ja nousee Jaafiaan.
13. Sieltä se kulkee itään päin, auringonnousuun päin, Gat-Heeferiin ja Eet-Kasiniin ja jatkuu Rimmoniin, joka ulottuu Neegaan.
14. Sitten raja kääntyy sen pohjoispuolitse Hannatoniin ja päättyy Jiftah-Eelin laaksoon.
15. Kattat, Nahalal, Simron, Jidala ja Beetlehem: 12 kaupunkia kylineen.
16. Tämä on sebulonilaisten sukujen perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

Isaskar

17. Neljäs arpa tuli Isaskarille, isaskarilaisille, heidän suvuilleen.
18. Heidän alueellaan tuli olemaan Jisreel, Kesullot, Suunem,
19. Hafaraim, Siion, Anaharat,
20. Rabbit, Kisjon, Ebes,
21. Remet, Een-Gannim, Een-Hadda ja Beet-Passes.
22. Raja koskettaa Taaboria, Sahasimia, Beet-Semestä, ja heidän rajansa päättyy Jordaniin: 16 kaupunkia kylineen.
23. Tämä on isaskarilaisten heimon sukujen perintöosa, kaupungit kylineen.

Asser

24. Viides arpa tuli asserilaisten heimon suvuille.
25. Heidän alueellaan tuli olemaan Helkat, Hali, Beten ja Aksaf,
26. Alammelek, Amad ja Misal. Lännessä raja koskettaa Karmelia ja Siihor-Libnatia,
27. kääntyy sitten auringonnousuun päin Beet-Daagoniin ja koskettaa Sebulonia ja Jiftah-Eelin laaksoa pohjoisessa, Beet-Eemekiä ja Negieliä ja jatkuu Kaabulin pohjoispuolitse
28. Ebroniin, Rehobiin, Hammoniin ja Kaanaan, suureen Siidoniin saakka.
29. Sitten raja kääntyy Raamaan ja menee Tyyron varustettuun kaupunkiin saakka; sitten raja kääntyy Hoosaan ja päättyy mereen, Heebelistä Aksibiin.
30. Umma, Afek ja Rehob: 22 kaupunkia kylineen.
31. Tämä on asserilaisten heimon sukujen perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

Naftali

32. Kuudes arpa tuli naftalilaisille, naftalilaisten suvuille.
33. Heidän rajansa tuli kulkemaan Heelefistä, Saanannimin tammesta, Adami-Nekebin ja Jabneelin kautta Lakkumiin asti ja päättyy Jordaniin.
34. Raja kääntyy länteen päin Asnot-Taaboriin ja jatkuu sieltä Hukkokiin ja koskettaa etelässä Sebulonia, lännessä Asseria ja idässä Juudaa Jordanin luona.
35. Varustettuja kaupunkeja ovat: Siddim, Seer, Hammat, Rakkat, Kinneret,
36. Adama, Raama, Haasor,
37. Kedes, Edrei, Een-Haasor,
38. Jireon, Migdal-Eel, Horem, Beet-Anat ja Beet-Semes:
19 kaupunkia kylineen.
39. Tämä on naftalilaisten heimon sukujen perintöosa, kaupungit kylineen.

Daan

40. Seitsemäs arpa tuli daanilaisten heimolle, heidän suvuilleen.
41. Heidän perintöosansa alueella tuli olemaan Sora, Estaol, Iir-Semes,
42. Saalabbin, Aijalon, Jitla,
43. Eelon, Timna, Ekron,
44. Elteke, Gibbeton, Baalat,
45. Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46. Mee-Jarkon, Rakkon ja Jaafoon [=Jaffaan] päin oleva alue.
47. Daanilaisten alue joutui kuitenkin heiltä pois. Niin daanilaiset lähtivät ja taistelivat Lesemiä vastaan ja valloittivat sen, surmasivat miekan terällä sen asukkaat, ottivat sen omakseen ja asettuivat sinne. He antoivat Lesemille nimen Daan, isänsä Daanin mukaan.
48. Tämä on daanilaisten heimon sukujen perintöosa, nämä kaupungit kylineen.

Joosua

49. Kun israelilaiset olivat saaneet jaetuksi maan sen rajoja myöten, he antoivat Joosualle, Nuunin pojalle, perintöosan keskuudessaan.
50. Herran käskyn mukaisesti he antoivat hänelle sen kaupungin, jota hän pyysi, Timnat-Serahin Efraimin vuoristossa. Hän rakensi kaupungin uudestaan ja asettui sinne.
51. Nämä ovat ne perintöosat, jotka pappi Eleasar, Joosua, Nuunin poika, ja israelilaisten heimojen ja perhekuntien päämiehet jakoivat arvalla Siilossa Herran edessä liitonmajan ovella. Niin he lopettivat maan jakamisen.

20. LUKU

Turvakaupungit

1. Herra puhui Joosualle sanoen:
2. ”Puhu israelilaisille ja sano: Määrätkää itsellenne ne turvakaupungit, joista minä olen puhunut teille Mooseksen kautta,
3. että niihin voisi paeta tappaja, joka vahingossa, tahtomattaan, on jonkun surmannut. Ne olkoot teillä turvapaikkoina verenkostajalta.
4. Kun joku pakenee johonkin näistä kaupungeista, hän pysähtyköön kaupungin portin ovelle ja kertokoon asiansa sen kaupungin vanhimmille. Heidän on päästettävä hänet luokseen kaupunkiin ja annettava hänelle paikka, missä hän saa asua heidän luonaan.
5. Jos verenkostaja ajaa häntä takaa, älkööt he luovuttako tappajaa hänen käsiinsä, koska hän on vahingossa tappanut lähimmäisensä, häntä ennestään vihaamatta.
6. Hän asukoon siinä kaupungissa, kunnes on ollut kansan tuomittavana, ja silloisen ylimmäisen papin kuolemaan saakka. Sitten tappaja tulkoon takaisin omaan kaupunkiinsa ja kotiinsa, kaupunkiin, josta oli paennut.”
7. Israelilaiset pyhittivät sitä varten Kedeksen Galileasta, Naftalin vuoristosta, Sikemin Efraimin vuoristosta ja Kirjat-Arban, se on Hebronin, Juudan vuoristosta.
8. Jerikon Jordanin tuolta puolelta, idän puolelta, he määräsivät Ruubenin heimosta Beserin erämaasta, ylätasangolta, Gaadin heimosta Gileadin Raamotin, ja Manassen heimosta Goolanin, Baasanista.
9. Nämä ovat ne kaupungit, jotka asetettiin kaikille israelilaisille ja heidän keskuudessaan asuville muukalaisille sitä varten, että niihin voisi paeta jokainen, joka tapaturmaisesti oli jonkun surmannut, ja ettei hänen tarvitsisi kuolla verenkostajan käden kautta, kunnes oli ollut kansan tuomittavana.

____________________________________

Lk 19:28-48

Jeesus tulee Jerusalemiin

28. Tämän sanottuaan Jeesus lähti nousemaan Jerusalemiin, kulkien toisten edellä.
29. Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle lähelle Beetfagea ja Betaniaa, hän lähetti kaksi opetuslastaan
30. ja sanoi: ”Menkää edessä olevaan kylään. Sinne tullessanne te löydätte sidottuna nuoren aasin, jonka selässä kukaan ei vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne.
31. Jos joku kysyy teiltä: ’Miksi te sen päästätte?’ niin sanokaa: ’Herra tarvitsee sitä’.”
32. Lähetetyt miehet menivät ja havaitsivat asiain olevan kuten Jeesus oli heille sanonut.
33. Heidän päästäessään nuorta aasia sen omistajat kysyivät: ”Miksi te päästätte sen aasin?”
34. He vastasivat: ”Herra tarvitsee sitä.”
35. He toivat sen Jeesukselle, ja heittäen vaatteitaan aasin päälle he auttoivat Jeesuksen istumaan sen selkään.
36. Hänen mennessään he levittivät vaatteitaan tielle.
37. Kun hän lähestyi Öljymäeltä alas vievää rinnettä, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen kiittää Jumalaa kaikista näkemistään voimateoista.
38. He sanoivat: ”Siunattu hän, Kuningas, joka tulee Herran nimessä! Rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa!”
39. Jotkut fariseukset kansanjoukosta sanoivat Jeesukselle: ”Opettaja, nuhtele opetuslapsiasi.”
40. Hän vastasi: ”Minä sanon teille: jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.”

Jeesus itki

41. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän itki sitä
42. ja sanoi: ”Jospa sinäkin tänä päivänä tietäisit, mitä rauhasi vaatii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.
43. Sinulle tulevat päivät, jolloin vihollisesi saartavat sinut vallilla, piirittävät sinua ja ahdistavat sinua joka puolelta.
44. He kukistavat sinut maan tasalle, surmaavat sinussa olevat asukkaasi* eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, koska et tuntenut etsikkoaikaasi.”

Temppelin puhdistaminen

45. Jeesus meni temppeliin ja ryhtyi ajamaan ulos myyjiä.
46. Hän sanoi heille: ”On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukoushuone’, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.”
47. Hän opetti joka päivä temppelissä. Ylipapit, kirjanoppineet ja kansan johtomiehet miettivät, miten raivaisivat hänet pois tieltä.
48. He eivät kuitenkaan keksineet, mitä tehdä, sillä koko kansa oli hänen ympärillään ja kuunteli häntä.

____________________________________

Ps 88:1-19

88. PSALMI

Rukous syvässä ahdistuksessa

1. Koorahilaisten psalmi. Veisuunjohtajalle. Veisataan kuin ”Sairaus.” Esrahilaisen Heemanin virsi.
2. Herra Jumala, pelastajani, päivin ja öin minä huudan sinua avuksi.
3. Anna rukoukseni tulla kasvojesi eteen, kallista korvasi huutoni puoleen.
4. Sieluni on kärsimyksistä kylläinen, ja elämäni on lähellä hautaa*.
5. Minua pidetään hautaan menevien joukkoon kuuluvana. Olen kuin mies, jolta voima on poissa.
6. Minut on jätetty kuolleitten joukkoon. Olen kuin haudassa makaavat kaatuneet, joita sinä et enää muista, ja jotka on erotettu kätesi hoidosta.
7. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin.
8. Vihasi painaa minua, ja kaikki kuohusi sinä vyörytät päälleni. Sela.
9. Tuttavani olet karkottanut minusta kauas, olet tehnyt minut heille inhottavaksi. Minut on suljettu sisään enkä pääse ulos.
10. Kasvoni ovat kuihtuneet kurjuudesta. Joka päivä minä huudan [avuksi] sinua, Herra, ja ojennan käteni puoleesi.
11. Teetkö sinä ihmeitä kuolleille, tai nousevatko tuonelassa olevat kuolleiden henget* kiittämään sinua? Sela.
12. Kerrotaanko haudassa sinun armostasi, tuonelassa* uskollisuudestasi?
13. Tunnetaanko sinun ihmeitäsi pimeässä ja vanhurskauttasi unohduksen maassa?
14. Mutta minä huudan avukseni sinua, Herra, ja rukoukseni tulee varhain eteesi.
15. Miksi, Herra, hylkäät minut, miksi peität kasvosi minulta?
16. Minä olen kurja ja nuoruudestani asti lähellä kuolemaa. Sinun kauhujasi minä kärsin ja olen neuvoton.
17. Sinun vihasi vyöryy päälleni, kauhusi tuhoavat minut.
18. Kaiken päivää ne saartavat minua kuin vedet, ne kaikki yhdessä piirittävät minua.
19. Ystävät ja läheiset sinä olet karkottanut minusta kauas, vain pimeys on seuranani.

____________________________________

Snl 13:12-14

12. Pitkä odotus saa sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt halu on elämän puu.
13. Sanaa halveksiva joutuu maksamaan siitä, mutta käskyä kunnioittava tulee palkituksi.
14. Viisaan opetus on elämän lähde kuoleman paulojen välttämiseksi.

Scroll to Top