Raamattu vuodessa huhtikuu 20

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

huhtikuu 20
____________________________________

Joos 21:1 – 22:20

21. LUKU

Leeviläisten kaupungit

1. Leeviläisten perhekunta-päämiehet astuivat pappi Eleasarin, Joosuan, Nuunin pojan, ja israelilaisten heimojen perhekuntien päämiesten eteen.
2. He puhuivat näille Siilossa Kanaanin maassa, sanoen: ”Herra käski Mooseksen kautta antaa meille kaupunkeja asuaksemme ja niiden laidunmaat karjaamme varten.”
3. Niin israelilaiset antoivat leeviläisille perintöosistaan Herran käskyn mukaan nämä kaupungit laidunmaineen:
4. Arpa tuli kehatilaisten suvuille niin, että leeviläisistä pappi Aaronin jälkeläiset saivat arvalla Juudan, Simeonin ja Benjaminin heimolta 13 kaupunkia.
5. Muut kehatilaiset saivat arvalla Efraimin heimon suvuilta, Daanin heimolta ja toiselta puolelta Manassen heimoa, 10 kaupunkia.
6. Geersonilaiset saivat arvalla Isaskarin heimon suvuilta, Asserin ja Naftalin heimolta sekä toiselta puolelta Manassen heimoa Baasanista 13 kaupunkia.
7. Merarilaiset, heidän sukunsa, saivat Ruubenin, Gaadin ja Sebulonin heimolta 12 kaupunkia.
8. Israelilaiset antoivat arvalla leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen, kuten Herra oli käskenyt Mooseksen kautta.
9. Juudan jälkeläisten ja simeonilaisten heimoista annettiin nämä nimeltä mainitut kaupungit:
10. Leevin jälkeläisiin, kehatilaisten sukuihin, kuuluville Aaronin jälkeläisille, joille arpa tuli ensin,
11. annettiin Kirjat-Arba, anakilaisten kantaisän Arban kaupunki, se on Hebron, Juudan vuoristosta, ympärillä olevine laidunmaineen.
12. Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle, perintömaaksi.
13. Pappi Aaronin jälkeläisille annettiin tappajan turvakaupunki Hebron laidunmaineen sekä Libna,
14. Jattir, Estemoa,
15. Hoolon, Debir,
16. Ain, Jutta ja Beet-Semes laidunmaineen: 9 kaupunkia näistä kahdesta heimosta.
17. Benjaminin heimosta Gibeon, Geba,
18. Anatot ja Almon laidunmaineen: 4 kaupunkia.
19. Aaronin jälkeläisten, pappien, kaupunkeja oli kaikkiaan
13 kaupunkia laidunmaineen.
20. Muut leeviläisiin kuuluvat kehatilaisten suvut, muut kehatilaiset, saivat arvalla Efraimin heimolta seuraavat kaupungit:
21. heille annettiin tappajan turvakaupunki Sikem laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser,
22. Kibsaim ja Beet-Hooron laidunmaineen: 4 kaupunkia.
23. Daanin heimosta Elteke, Gibbeton,
24. Aijalon ja Gat-Rimmon laidunmaineen: 4 kaupunkia,
25. sekä toisesta puolesta Manassen heimoa Taanak ja Gat-Rimmon laidunmaineen: 2 kaupunkia.
26. Näiden muiden kehatilaisten sukujen kaupunkeja laidunmaineen oli kaikkiaan 10.
27. Leeviläisten sukuihin kuuluvat geersonilaiset saivat toiselta puolelta Manassen heimoa tappajan turvakaupungin Goolanin Baasanista ja Beesteran laidunmaineen: 2 kaupunkia.
28. Isaskarin heimolta Kisjonin, Daberatin,
29. Jarmutin ja Een-Gannimin laidunmaineen: 4 kaupunkia.
30. Asserin heimolta Misalin, Abdonin,
31. Helkatin ja Rehobin laidunmaineen: 4 kaupunkia
32. Naftalin heimolta tappajan turvakaupungin Kedeksen Galileasta, Hammot-Doorin ja Kartanin laidunmaineen: 3 kaupunkia.
33. Geersonilaisten, heidän sukujensa, kaupunkeja oli kaikkiaan 13 kaupunkia laidunmaineen.
34. Muut leeviläisiin kuuluvat merarilaisten suvut saivat Sebulonin heimolta Jokneamin, Kartan,
35. Dimnan ja Nahalalin laidunmaineen: 4 kaupunkia.
36. Ruubenin heimolta Beserin, Jahaan,
37. Kedemotin ja Meefaatin laidunmaineen: 4 kaupunkia.
38. Gaadin heimolta tappajan turvakaupungin Raamotin Gileadista, Mahanaimin,
39. Hesbonin ja Jaeserin laidunmaineen: yhteensä 4 kaupunkia.
40. Niitä kaupunkeja, jotka nämä muut leeviläisten sukuihin kuuluvat merarilaiset, heidän sukunsa, saivat arvalla, oli kaikkiaan 12 kaupunkia.
41. Kaikkiaan oli leeviläisten kaupunkeja israelilaisten perintömaassa 48 kaupunkia laidunmaineen.
42. Näihin kaupunkeihin kuului kuhunkin itse kaupunki ja sen ympärillä olevat laidunmaat. Sellaisia olivat kaikki nämä kaupungit.
43. Näin Herra antoi Israelille koko sen maan, minkä hän oli vannonut antavansa heidän isilleen. He ottivat sen omakseen ja asettuivat siihen.
44. Herra soi heidän päästä rauhaan kaikkialla, kuten hän valalla vannoen oli luvannut heidän isilleen. Yksikään heidän vihollisistaan ei kestänyt heidän edessään, vaan kaikki heidän vihollisensa Herra antoi heidän käsiinsä.
45. Yksikään kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut Israelin kansalle, ei jäänyt täyttämättä, vaan ne kaikki toteutuivat.

22. LUKU

Ruuben, Gaad ja puoli Manassea

1. Joosua kutsui ruubenilaiset, gaadilaiset ja toisen puolen Manassen sukukuntaa
2. ja sanoi heille: ”Te olette noudattaneet kaikkea, mitä Herran palvelija Mooses on käskenyt teidän noudattaa, ja olette kuulleet minua kaikessa, mitä olen käskenyt teidän tehdä.
3. Te ette ole hylänneet veljiänne koko tämän pitkän ajan kuluessa tähän päivään asti, ja te olette noudattaneet, mitä Herra, teidän Jumalanne, on käskenyt.
4. Nyt on Herra, teidän Jumalanne, suonut teidän veljienne päästä rauhaan, kuten hän heille puhui. Palatkaa siis takaisin ja menkää majoillenne, siihen perintömaahanne, minkä Herran palvelija Mooses antoi teille Jordanin itäpuolelta.
5. Noudattakaa vain tarkoin niitä käskyjä ja sitä lakia, mitkä Herran palvelija Mooses on teille antanut. Rakastakaa Herraa, teidän Jumalaanne, vaeltakaa aina hänen teitään, noudattakaa hänen käskyjään, riippukaa hänessä kiinni ja palvelkaa häntä kaikesta sydämestänne ja sielustanne.”
6. Joosua siunasi heitä ja päästi heidät menemään, ja he menivät majoilleen.
7. Toiselle puolelle Manassen heimoa Mooses oli antanut maata Baasanista, ja toiselle puolelle Joosua oli antanut maata Jordanin länsipuolelta, heille samoin kuin heidän veljilleen. Kun Joosua päästi heidät menemään majoilleen ja siunasi heitä,
8. hän sanoi heille: ”Kun te palaatte majoillenne mukananne suuret rikkaudet ja suuri karjan paljous, suuri hopean, kullan, vasken, raudan ja vaatteiden runsaus, jakakaa veljienne kanssa vihollisiltanne saatu saalis.”
9. Niin ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen heimoa palasivat koteihinsa. He lähtivät pois israelilaisten luota Siilosta, joka on Kanaanin maassa, ja menivät Gileadin maahan, perintömaahansa, mihin he olivat asettuneet sen käskyn mukaan, jonka Herra oli antanut Mooseksen kautta.

Alttari Jordanin rannalla

10. Kun ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen heimoa tulivat Jordanin kivitarhoille, jotka ovat Kanaanin maan puolella, he rakensivat sinne Jordanin partaalle alttarin, valtavan alttarin.
11. Israelilaiset kuulivat sanottavan: ”Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen heimoa ovat rakentaneet alttarin Kanaanin, israelilaisten, puolelle Jordanin kivitarhojen luo.”
12. Kun israelilaiset sen kuulivat, israelilaisten koko väki kokoontui Siiloon lähteäkseen sotaan heitä vastaan.
13. Israelilaiset lähettivät ruubenilaisten, gaadilaisten ja Manassen heimokunnan toisen puolen luo Gileadin maahan pappi Piinehaan, Eleasarin pojan,
14. ja hänen kanssaan kymmenen päällikköä, yhden päällikön kustakin perhekunnasta, kaikista Israelin heimoista. Kukin heistä oli perhekunta-päämies Israelin heimoissa.
15. Nämä tulivat ruubenilaisten, gaadilaisten ja Manassen heimon toisen puolen luo Gileadin maahan. He puhuivat näille:
16. ”Näin sanoo koko Herran seurakunta: Kuinka te menettelette näin uskottomasti Israelin Jumalaa kohtaan, että nyt käännytte pois Herrasta rakentamalla itsellenne alttarin ja niin kapinoitte Herraa vastaan?
17. Eikö meille jo riitä Peorin vuoksi tehty rikos, josta emme ole päässeet puhdistumaan vielä tänäkään päivänä, ja josta rangaistus kohtasi Herran seurakuntaa?
18. Kuitenkin te tänään käännytte pois Herrasta! Kun te tänä päivänä kapinoitte Herraa vastaan, niin hän huomenna vihastuu koko Israelin seurakuntaan.
19. Mutta jos teidän perintömaanne on saastainen, niin tulkaa Herran perintömaahan, jossa on Herran pyhäkkö, ja asettukaa meidän keskuuteemme. Älkää kapinoiko Herraa vastaan älkääkä kapinoiko meitä vastaan rakentamalla itsellenne alttaria, toista kuin Herran, meidän Jumalamme, alttari.
20. Eikö silloin, kun Aakan, Serahin poika, oli ollut uskoton ja anastanut itselleen sitä, mikä oli vihitty tuhon omaksi, viha kohdannut koko Israelin seurakuntaa, vaikka hän olikin vain yksi mies? Eikö hänen täytynyt tuhoutua rikoksensa tähden?”

____________________________________

Lk 20:1-16

20. LUKU

Jeesuksen valtuudet

1. Eräänä päivänä, kun Jeesus temppelissä opetti kansaa ja julisti evankeliumia, ylipapit ja kirjanoppineet tulivat yhdessä vanhinten kanssa
2. ja sanoivat hänelle: ”Sano meille, millä valtuuksilla sinä näitä teet. Kuka on sinut valtuuttanut tähän?”
3. Jeesus vastasi heille: ”Minäkin teen teille kysymyksen: sanokaa minulle,
4. oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?”
5. He neuvottelivat keskenään: ”Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi ette sitten uskoneet häntä?’
6. Jos taas sanomme: ’Ihmisistä’, niin kansa kivittää meitä, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta.”
7. Niin he vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli.
8. Jeesus sanoi heille: ”En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä näitä teen.”

Viinitarhan vuokraajat

9. Jeesus puhui taas kansalle ja esitti tämän vertauksen: ”Mies istutti viinitarhan, vuokrasi sen tarhureille ja muutti pois maasta pitkäksi aikaa.
10. Ajan tullen hän lähetti palvelijan tarhurien luo, että he antaisivat hänelle osan viinitarhan sadosta. Mutta tarhurit pieksivät häntä ja lähettivät hänet pois tyhjin käsin.
11. Hän lähetti vielä toisen palvelijan. Häntäkin he pieksivät ja häpäisivät, lähettäen hänet pois tyhjin käsin.
12. Hän lähetti vielä kolmannen. Myös tätä he haavoittivat ja heittivät hänet ulos.
13. Viinitarhan omistaja mietti: ’Mitä minä teen? Minä lähetän rakkaan poikani. Häntä he kaiketi kavahtavat’.
14. Mutta kun tarhurit näkivät hänet, he neuvottelivat keskenään ja sanoivat: ’Tämä on perillinen. Tappakaamme hänet, niin perintö tulee meille’.
15. Niin he heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet. Mitä nyt viinitarhan omistaja tekee heille?
16. Hän tulee ja ottaa nämä tarhurit hengiltä ja antaa viinitarhan muille.” Kuullessaan tämän he sanoivat: ”Eihän toki!”

____________________________________

Ps 89:1-13

89. PSALMI

Herran armo ja uskollisuus

1. Esrahilaisen Eetanin psalmi*.
2. Minä laulan lakkaamatta Herran armoteoista, julistan suullani sinun uskollisuuttasi polvesta polveen.
3. Minä sanon: Ikiajoiksi on armo rakennettu, sinä olet perustanut uskollisuutesi taivaisiin.
4. ”Minä olen tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut:
5. ’Minä vahvistan jälkeläisesi* ainiaaksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen’.” Sela.
6. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra, ja pyhien seurakunta uskollisuuttasi.
7. Kuka taivaassa on Herran vertainen, kuka Jumalan poikien* joukossa on niin kuin Herra?
8. Hän on Jumala, ylen peljättävä pyhien kokouksessa, peljättävämpi kuin kaikki hänen ympärillään olevat.
9. Herra, Jumala Sebaot, kuka on voimassa sinun vertaisesi, Herra? Sinun uskollisuutesi ympäröi sinua.
10. Sinä hallitset meren raivon. Kun sen aallot kohoavat, sinä ne tyynnytät.
11. Sinä ruhjoit Rahabin* kuin sodassa kaatuneen. Väkevällä kädelläsi sinä ajoit vihollisesi hajalle.
12. Sinun ovat taivaat, sinun on myös maa. Sinä olet luonut maanpiirin ja kaiken, mitä siinä on.
13. Sinä loit pohjoisen ja etelän. Sinun nimestäsi riemuitsevat Taabor ja Hermon.

____________________________________

Snl 13:15-16

15. Hyvä ymmärrys tuottaa suosiota, mutta uskottomien tie vie tuhoon*.
16. Jokainen järkevä toimii taitavasti, mutta tyhmä levittää houkkamaisuutta.

Scroll to Top