Raamattu vuodessa kesäkuu 5

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

kesäkuu 5
____________________________________

2Sam 23:24-24:25

24. Niiden 30 joukossa oli Asael, Jooabin veli. Elhanan, Doodon poika, Beetlehemistä.
25. Harodilainen Samma. Harodilainen Elika.
26. Pleettiläinen Heles. Tekoalainen Iira, Ikkeksen poika.
27. Anatotilainen Abieser. Huusalainen Mebunnai.
28. Ahohilainen Salmon. Netofalainen Maharai.
29. Netofalainen Heeleb, Baanan poika. Ittai, Riibain poika, benjaminilaisten Gibeasta.
30. Piratonilainen Benaja. Hiddai Nahale-Gaasista.
31. Arabalainen Abi-Albon. Barhumilainen Asmavet.
32. Saalbonilainen Eljahba. Bene-Jaasen. Joonatan.
33. Hararilainen Samma. Ararilainen Ahiam, Sararin poika.
34. Elifelet, Ahasbain poika, joka oli erään maakatilaisen poika. Giilolainen Eliam, Ahitofelin poika.
35. Karmelilainen Hesrai. Arabilainen Paarai.
36. Jigal, Naatanin poika, Soobasta. Gaadilainen Vaani.
37. Ammonilainen Selek. Beerotilainen Naharai, Jooabin, Serujan pojan, aseenkantaja.
38. Jeteriläinen Iira. Jeteriläinen Gaareb.
39. Heettiläinen Uuria. Kaikkiaan 37.

24. LUKU

Väenlasku ja rutto

1. Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan, niin että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen: ”Mene ja laske Israel ja Juuda.”
2. Niin kuningas sanoi Jooabille, sotajoukon päällikölle, joka oli hänen luonaan: ”Kiertele kaikki Israelin heimot Daanista Beersebaan asti. Suorittakaa kansan väenlasku, että minä saisin tietää kansan lukumäärän.”
3. Jooab vastasi kuninkaalle: ”Herra, sinun Jumalasi, lisätköön kansan, olkoon se kuinka suuri tahansa, satakertaiseksi, ja saakoon herrani, kuningas, nähdä sen omin silmin. Mutta miksi herrani, kuningas, haluaa sellaista?”
4. Kuninkaan sana kuitenkin velvoitti Jooabia ja sotaväen päällikköjä. Niin Jooab ja sotaväen päälliköt lähtivät kuninkaan luota suorittamaan Israelin kansan väenlaskua.
5. He menivät Jordanin yli ja leiriytyivät Aroeriin, oikealle puolelle jokilaakson keskikohdalla olevaa kaupunkia, Gaadiin ja Jaeseriin päin.
6. Sitten he tulivat Gileadiin ja Tahtim-Hodsin maahan. He kulkivat Daan-Jaaniin ja sieltä ympäri Siidoniin.
7. Sitten he tulivat Tyyron linnoitukseen ja kaikkiin hivviläisten ja kanaanilaisten kaupunkeihin, mennen sieltä Juudan Negeviin Beersebaan asti.
8. Kun he olivat kierrelleet koko maan, he tulivat 9 kuukauden ja 20 päivän kuluttua takaisin Jerusalemiin.
9. Jooab ilmoitti kuninkaalle kansan lasketun lukumäärän: Israelissa oli 800.000 sotakuntoista miekkamiestä, ja Juudassa 500.000 miestä.
10. Daavidin omatunto kuitenkin soimasi häntä hänen laskettuaan kansan, ja hän sanoi Herralle: ”Minä olen tehnyt suuren synnin tehdessäni tämän. Mutta anna nyt, Herra, anteeksi palvelijasi rikos, sillä minä olen menetellyt ylen tyhmästi.”
11. Kun Daavid nousi aamulla, profeetta Gaadille, Daavidin näkijälle, oli tullut tämä Herran sana:
12. ”Mene ja puhu Daavidille: Näin sanoo Herra: Kolme ehtoa minä asetan sinun eteesi: valitse yksi niistä, niin minä teen sen sinulle.”
13. Niin Gaad meni Daavidin luo, ilmoitti ja sanoi hänelle: ”Tuleeko nälkä kolmeksi* vuodeksi sinun maahasi, vai pakenetko kolme kuukautta vihollisiasi, jotka ajavat sinua takaa, vai tuleeko maahasi rutto kolmeksi päiväksi? Mieti nyt ja katso, mitä minä vastaan hänelle, joka minut lähetti.”
14. Daavid vastasi Gaadille: ”Minä olen suuressa hädässä. Me tahdomme jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupeutensa on suuri. Ihmisten käsiin en halua joutua.”
15. Niin Herra antoi ruton tulla Israeliin, aamusta alkaen määrättyyn aikaan asti. Kansaa kuoli Daanista Beersebaan asti 70.000 henkeä.
16. Mutta kun enkeli ojensi kätensä Jerusalemia kohti tuhotakseen sitä, Herra sääli kansaa sen pahan tähden*, joka sitä hävitti. Hän sanoi enkelille, joka surmasi kansaa: ”Jo riittää! Laske kätesi alas.” Herran enkeli oli silloin jebusilaisen Araunan puimatantereen luona.
17. Nähdessään enkelin surmaavan kansaa Daavid sanoi Herralle: ”Minä olen tehnyt syntiä, olen tehnyt väärin. Mutta nämä minun lampaani, mitä he ovat tehneet? Sattukoon sinun kätesi minuun ja minun isäni perheeseen.”
18. Gaad tuli Daavidin luo samana päivänä ja sanoi hänelle: ”Mene ja pystytä Herralle alttari jebusilaisen Araunan puimatantereelle.”
19. Daavid meni sinne Gaadin sanan ja Herran käskyn mukaan.
20. Kun Arauna katsahti ulos ja näki kuninkaan palvelijoineen tulevan luokseen, hän meni ulos ja kumartui kasvoilleen maahan kuninkaan eteen.
21. Arauna kysyi: ”Miksi herrani kuningas tulee palvelijansa luo?” Daavid vastasi: ”Ostamaan sinulta puimatantereen, rakentaakseni alttarin Herralle, että vitsaus taukoaisi kansasta.”
22. Arauna sanoi Daavidille: ”Herrani kuningas ottakoon ja uhratkoon, mitä hyväksi näkee. Tässä on härkiä polttouhriksi sekä puimaäkeet ja härkien valjaat haloiksi.
23. Tämän kaiken, kuningas, Arauna antaa kuninkaalle.” Arauna sanoi vielä kuninkaalle: ”Olkoon Herra, Jumalasi, sinulle suosiollinen.”
24. Mutta kuningas sanoi Araunalle: ”Ei niin, vaan minä ostan ne sinulta täydestä hinnasta. Minä en uhraa Herralleni, Jumalalle, ilmaiseksi saatuja polttouhreja.” Daavid osti puimatantereen ja härät 50 sekelillä hopeaa*.
25. Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja. Niin Herra kuuli maan rukoukset*, ja vitsaus taukosi Israelista.

____________________________________

Apt 3:1-26

3. LUKU

Rampa terveeksi

1. Pietari ja Johannes menivät temppeliin 9 tunnilla*, iltapäivärukouksen aikana.
2. Sinne kannettiin silloin miestä, joka oli ollut syntymästään asti rampa. Hänet pantiin päivittäin temppelin niin kutsutulle Kauniille portille anomaan almua temppeliin meneviltä.
3. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua.
4. Pietari ja Johannes loivat katseensa häneen, ja Pietari sanoi: ”Katso meihin.”
5. Hän katsoi heihin tarkkaavasti odottaen saavansa jotakin.
6. Pietari sanoi: ”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan: Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä, nouse ja kävele.”
7. Hän tarttui miehen oikeaan käteen ja nosti hänet ylös. Tämän jalat ja nilkat vahvistuivat heti.
8. Hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Mennessään heidän kanssaan temppeliin hän käveli, hyppeli ja ylisti Jumalaa.
9. Kaikki näkivät hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa.
10. Tuntien hänet mieheksi, joka oli istunut kerjäämässä temppelin Kauniilla portilla, he olivat täynnä hämmästynyttä ihmettelyä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut.
11. Kun mies pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa, kaikki riensivät ihmeissään heidän luokseen niin sanottuun Salomon pylväikköön.

Pietarin puhe temppelissä

12. Tämän nähdessään Pietari puhui kansalle: ”Israelin miehet, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te meitä noin katselette, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään?
13. Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on korottanut kirkkauteen Poikansa Jeesuksen, jonka te luovutitte tuomittavaksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt vapauttaa hänet.
14. Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan ja anoitte itsellenne murhamiestä.
15. Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista, ja me olemme sen todistajia.
16. Jeesuksen nimi ja usko siihen on vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Hänen kauttaan saatu usko on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne.
17. Minä tiedän, veljet, että tietämättömyydestä te teitte sen, te kuten hallitusmiehennekin.
18. Näin Jumala on täyttänyt sen, minkä hän oli ilmoittanut etukäteen kaikkien profeettojensa suulla, nimittäin että hänen Kristuksensa* oli kärsittävä.
19. Tehkää siis parannus ja kääntykää*, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20. että Herra antaisi virvoituksen ajat ja lähettäisi Kristuksen Jeesuksen, teille edeltämäärätyn.
21. Taivaan oli näet otettava hänet vastaan [olemaan siellä] niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan jälleen kohdalleen. Siitä Jumala on muinaisajoista asti puhunut pyhien profeettojensa suulla.
22. Mooseshan sanoi: ’Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on herättävä teille veljienne joukosta. Kuulkaa häntä kaikessa, mitä hän puhuu teille.
23. Jokainen, joka ei kuule sitä profeettaa, hävitetään kansasta.’
24. Samuelista alkaen kaikki profeetat, jotka ovat puhuneet, ovat järjestään myös ennustaneet näitä päiviä.
25. Te olette profeettojen ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: ’Sinun jälkeläisessäsi* tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat’.
26. Ennen muita teille Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun kukin käännytte pois pahuudestanne.”

____________________________________

Ps 123:1-4

123. PSALMI

Armoa anovan rukous

1. Matkalaulu.
   Minä nostan silmäni sinun puoleesi, joka asut taivaissa.
2. Kuten palvelijain silmät katsovat isäntiensä käsiin, ja niin kuin palvelijattaren silmät katsovat emäntänsä käsiin, niin meidän silmämme katsovat Herran, Jumalamme, puoleen, kunnes hän armahtaa meitä.
3. Ole meille armollinen, Herra, ole meille armollinen. Kylliksi olemme jo saaneet ylenkatsetta.
4. Sielumme on jo saanut kyllänsä omahyväisten pilkasta, ylpeitten halveksunnasta.

____________________________________

Snl 16:21-23

21. Jolla on harkitseva mieli, häntä sanotaan viisaaksi, ja huulten suloisuus antaa tehoa opetukselle.
22. Ymmärrys on omistajalleen elämän lähde, mutta tyhmyys on typerälle kuritus.
23. Viisaan sydän tekee hänen suunsa taitavaksi ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle.

Scroll to Top