Raamattu vuodessa lokakuu 16

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

lokakuu 16
____________________________________

Jr 28:1-29:32

28. LUKU

Jeremia ja Hananja

1. Sinä vuonna, Sidkian, Juudan kuninkaan, hallituksen alussa, hänen 4. hallitusvuotenaan*, 5. kuussa, profeetta Hananja, Assurin poika, joka oli kotoisin Gibeonista, sanoi minulle Herran temppelissä pappien ja kansanjoukon ollessa läsnä:
2. ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: ’Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen.
3. Vielä kaksi vuotta, ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Baabelin kuningas, otti tästä paikasta ja vei Baabeliin.
4. Jekonjan, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan, ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka joutuivat Baabeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra. Minä särjen Baabelin kuninkaan ikeen’.”
5. Profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle pappien ja Herran temppeliin kokoontuneen kansan läsnä ollessa:
6. ”Aamen. Niin Herra tehköön. Täyttäköön Herra sinun sanasi, jotka olet profetoinut, ja palauttakoon Herran temppelin astiat ja kaikki pakkosiirtolaiset Baabelista tähän paikkaan.
7. Kuule kuitenkin tämä sana, jonka minä puhun sinun kuultesi ja kaiken kansan kuullen.
8. Ne profeetat, jotka ovat olleet ennen minua ja ennen sinua muinaisuudesta asti, ovat profetoineet sotaa, onnettomuutta ja ruttoa monia maita ja suuria valtakuntia vastaan.
9. Profeetta, joka profetoi rauhaa, tunnetaan hänen sanansa toteutumisesta profeetaksi, jonka Herra todella on lähettänyt.”
10. Silloin profeetta Hananja otti profeetta Jeremian kaulasta ikeen, särki sen
11. ja sanoi koko kansanjoukon ollessa läsnä: ”Näin sanoo Herra: Näin minä särjen Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, ikeen kaikkien kansojen kaulasta ennen kuin kaksi vuotta on kulunut.” Profeetta Jeremia lähti pois.
12. Jonkin ajan kuluttua siitä, kun profeetta Hananja oli särkenyt ikeen Jeremian kaulasta, tälle tuli Herran sana:
13. ”Mene ja sano Hananjalle. Näin sanoo Herra: ’Sinä olet särkenyt puisen ikeen, mutta tehnyt sen sijaan rautaisen ikeen.
14. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Minä olen pannut rautaisen ikeen kaikkien näiden kansojen kaulaan, että ne palvelisivat Nebukadnessaria, Baabelin kuningasta. Niiden on palveltava häntä. Metsän eläimetkin minä olen antanut hänelle.”
15. Profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananjalle: ”Kuule, Hananja! Ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan luottamaan valheeseen.
16. Sen tähden, näin sanoo Herra: Minä toimitan sinut pois maan päältä: Tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta.”
17. Profeetta Hananja kuoli sinä vuonna, 7. kuussa.

29. LUKU

Jeremian kirje pakkosiirtolaisille

1. Nämä ovat sen kirjeen sanat, jonka profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista jäljellä oleville pakkosiirtolaisten vanhimmille, papeille ja profeetoille sekä koko sille kansalle, jonka Nebukadnessar oli siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin.
2. Hän teki tämän sen jälkeen, kun kuningas Jekonja ja kuninkaan äiti, hoviherrat, Juudan ja Jerusalemin ruhtinaat sekä sepät ja lukkosepät olivat joutuneet lähtemään Jerusalemista.
3. Hän antoi kirjeen Elasan, Saafanin pojan, ja Gemarjan, Hilkian pojan, mukaan, jotka Sidkia, Juudan kuningas, lähetti Baabelin kuningas Nebukadnessarin luo. Kirje kuului näin:
4. ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin:
5. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.
6. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö.
7. Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.
8. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Älkää antako keskuudessanne olevien profeettojen ja tietäjien pettää itseänne, älkääkä noudattako näkemiänne unia.
9. Valhetta he näet profetoivat teille minun nimessäni. Minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra.

Paluu 70 vuoden kuluttua

10. Näin sanoo Herra: Vasta kun 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne, panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teitä tähän paikkaan.
11. Minä tunnen teitä koskevat ajatukseni, sanoo Herra: Ne ovat rauhan eikä turmion ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
12. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä.
13. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun etsitte minua koko sydämestänne.
14. Minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä palautan teidän poisvietynne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teitä karkottanut, sanoo Herra, ja tuon teidät takaisin tähän paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen.
15. Jos te sanotte: ’Herra on herättänyt meille profeettoja Baabelissa’,
16. niin Herra sanoo kuninkaasta, joka istuu Daavidin valtaistuimella, ja siitä kansasta, joka asuu tässä kaupungissa, teidän veljistänne, joiden ei tarvinnut lähteä teidän kanssanne pakkosiirtolaisuuteen:
17. Näin sanoo Herra Sebaot: Minä lähetän heidän keskuuteensa miekan, nälän ja ruton ja teen heidät inhottaviksi kuin viikunat, jotka ovat niin huonoja, ettei niitä voi syödä.
18. Minä ajan heitä takaa miekalla, nälällä ja rutolla ja teen heidät kauhuksi kaikille valtakunnille maan päällä, kiroukseksi ja häväistykseksi kaikkien kansojen keskuudessa, mihin heitä karkotan.
19. Minä teen näin siksi, etteivät he kuunnelleet minun sanojani, sanoo Herra, kun minä varhaisesta lähtien lähetin heidän luokseen palvelijoitani profeettoja, mutta te ette ole kuunnelleet, sanoo Herra.
20. Mutta kuunnelkaa Herran sanaa, kaikki te pakkosiirtolaiset, jotka minä olen lähettänyt Jerusalemista Baabeliin.
21. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, Ahabista, Koolajan pojasta, ja Sidkiasta, Maasejan pojasta, jotka profetoivat teille minun nimessäni valhetta: Minä annan heidät Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, käsiin, ja hän lyö heidät kuoliaiksi teidän silmienne edessä.
22. Heistä tulee kiroussana kaikille Juudan pakkosiirtolaisille, jotka ovat Baabelissa. Siellä sanotaan: ’Herra tehköön sinulle niin kuin Sidkialle ja Ahabille, jotka Baabelin kuningas korvensi tulessa’.
23. He ovat tehneet häpeällisen teon Israelissa: He ovat harjoittaneet huoruutta toisten miesten vaimojen kanssa ja puhuneet minun nimessäni valheita, joita minä en ole käskenyt heidän puhua. Minä tiedän sen ja todistan, sanoo Herra.”

Herran sana Semajalle

24. Nehelamilaiselle Semajalle sano:
25. ”Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Koska sinä olet lähettänyt omassa nimessäsi kirjeen Jerusalemissa olevalle kansalle ja pappi Sefanjalle, Maasejan pojalle, ja kaikille papeille:
26. Herra on asettanut sinut papiksi pappi Joojadan sijaan, että Herran temppelissä olisi järjestyksen valvojia kaikkien hullujen ja profeettojen varalle, ja niin sinä voit panna sellaiset jalkapuuhun ja kaularautaan.
27. Miksi et ole nuhdellut anatotilaista Jeremiaa, joka profetoi teille?
28. Niin hän on saattanut lähettää meille Baabeliin tämän sanan: ’Se kestää vielä kauan. Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä.'”
29. Pappi Sefanja luki tämän kirjeen profeetta Jeremian kuullen.
30. Silloin Jeremialle tuli tämä Herran sana:
31. ”Lähetä kaikille pakkosiirtolaisille tämä sana: Näin sanoo Herra nehelamilaisesta Semajasta: Koska Semaja on profetoinut teille, vaikka minä en ole lähettänyt häntä, ja saattanut teidät turvaamaan valheeseen,
32. Herra sanoo näin: Minä rankaisen nehelamilaista Semajaa ja hänen jälkeläisiään. Hänellä ei ole oleva ketään, joka saa asua tämän kansan keskuudessa, eikä hän ole näkevä sitä hyvää, minkä minä teen kansalleni, sanoo Herra. Hän on näet julistanut luopumusta Herrasta.”

____________________________________

1Tm 1:1-20

Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle

1. LUKU

Alkutervehdys

1. Paavali, Jumalan, meidän Vapahtajamme, ja Jeesuksen Kristuksen, meidän toivomme, asettama Kristuksen Jeesuksen apostoli
2. Timoteukselle, oikealle pojalleni uskossa. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme.

Timoteuksen tehtävä Efesossa

3. Ollessani matkalla Makedoniaan* minä kehotin sinua viipymään Efesossa kieltääksesi siellä eräitä levittämästä vieraita oppeja
4. sekä harrastamasta taruja ja loputtomia sukuluetteloja. Ne pikemminkin edistävät turhia väittelyjä kuin Jumalan
armotaloutta, joka perustuu uskoon. Siihen kehotan nytkin.
5. Opetuksen ja käskyn* päämäärähän on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta.
6. Jotkut ovat eksyneet näistä pois harrastamaan turhia jaarituksia.
7. He haluavat olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja mitä väittävät varmaksi.

Lain tarkoitus

8. Me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä käytetään lain [tarkoituksen] mukaisesti.
9. Eihän lakia ole pantu vanhurskaalle, vaan kurittomille, niskoitteleville, jumalattomille, syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä ja äitinsä murhaajille,
10. haureellisille, homoseksuaaleille ja lesbolaisille*, ihmiskauppiaille, valehtelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan –
11. minulle uskotun autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaan.

Armo syntisistä suurimmalle

12. Minä kiitän Herraamme Kristusta Jeesusta, joka on antanut minulle voimaa ja pitänyt minua luotettavana. Kiitän häntä siitä, että hän on asettanut minut palvelukseensa,
13. vaikka olin ollut herjaaja, vainooja ja väkivallantekijä. Minä sain armon, sillä epäuskoisena en tiennyt, mitä tein.
14. Herramme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
15. Tämä sana on varma ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin.
16. Minä sain armon, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esimerkiksi niille, jotka uskovat häneen saadakseen iäisen elämän.
17. Ikuiselle Kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja iäti! Aamen.

Uskon jalo taistelu

18. Tämän opetuksen ja käskyn* annan sinulle noudatettavaksi, poikani Timoteus, sinusta lausuttujen aikaisempien profeetallisten sanojen mukaisesti: Taistele jalo taistelu,
19. säilytä usko ja hyvä omatunto. Jotkut ovat sen hylänneet ja joutuneet uskossaan haaksirikkoon.
20. Heitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka olen antanut Saatanan haltuun kuritettaviksi, etteivät he enää pilkkaisi Jumalaa.

____________________________________

Ps 86:1-17

86. PSALMI

Herra, neuvo minulle tiesi

1. Daavidin rukous.
Kallista, Herra, korvasi puoleeni ja vastaa minulle, sillä minä olen kurja ja köyhä.
2. Varjele minun sieluni, sillä minä olen hurskas. Jumalani, pelasta palvelijasi, joka turvaa sinuun.
3. Ole minulle armollinen, Herra, sillä kaiken päivää minä huudan sinua avukseni.
4. Ilahuta palvelijasi sielu, sillä sinun puoleesi, Herra, minä ylennän sydämeni.
5. Sinä, Herra, olet hyvä ja annat anteeksi, suuri armossa kaikille, jotka sinua avukseen huutavat.
6. Ota, Herra, korviisi rukoukseni, tarkkaa anomiseni ääntä.
7. Hätäni päivänä minä huudan sinua avukseni, sillä sinä vastaat minulle.
8. Ei ole jumalien joukossa sinun vertaistasi, Herra, eikä ole vertaa sinun töillesi.
9. Kaikki kansat, jotka sinä olet luonut, tulevat ja kumartuvat edessäsi, Herra, ja kunnioittavat nimeäsi.
10. Sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala.
11. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin totuudessasi. Kiinnitä sydämeni siihen yhteen, että minä pelkäisin nimeäsi.
12. Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun Jumalani, ja kunnioitan nimeäsi ainiaan.
13. Sinun armosi on suuri minua kohtaan: sinä olet pelastanut sieluni joutumasta alas tuonelaan.
14. Jumala, julkeat ovat nousseet minua vastaan, väkivaltaisten joukko etsii henkeäni. He eivät pidä sinua silmiensä edessä.
15. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtava Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa.
16. Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijattaresi poikaa.
17. Anna minulle merkki, joka lupaa hyvää. Vihaajani nähkööt häpeäkseen, että sinä, Herra, autat ja lohdutat minua.

____________________________________

Snl 25:17

17. Astu jalallasi harvoin lähimmäisesi kotiin, ettei hän kyllästyisi sinuun ja alkaisi vihata sinua.

Scroll to Top