RAAMATTU LÄPI VUODESSA tammikuu 28

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

tammikuu 28
____________________________________

2Ms 5:22 – 7:24

22. Mooses kääntyi Herran puoleen ja sanoi: ”Herra, miksi olet tehnyt näin pahoin tälle kansalle? Miksi olet lähettänyt minut?
23. Siitä asti, kun minä menin faraon luo puhumaan sinun nimessäsi, hän on tehnyt pahaa tälle kansalle, etkä sinä olekaan todellisesti vapahtanut kansaasi.”

6. LUKU

Herra lupaa vapautumisen

1. Herra vastasi Moosekselle: ”Nyt saat nähdä, mitä minä teen faraolle. Väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastaan.”
2. Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle: ”Minä olen Herra.
3. Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille minä olen ilmestynyt ’Jumalana Kaikkivaltiaana’, mutta nimelläni ’Herra’* en ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.
4. Minä tein myös liittoni heidän kanssaan, antaakseni heille Kanaanin maan, sen maan, jossa he asuivat muukalaisina.
5. Nyt minä olen kuullut israelilaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät heitä orjantyössä, ja olen muistanut liittoni.
6. Sano sen tähden israelilaisille: ’Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta, vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja ankarilla rangaistustuomioilla.
7. Minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta.
8. Minä johdan teidät siihen maahan, jonka olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Teidän omaksenne minä sen annan. Minä olen Herra’.”
9. Mooses puhui näin israelilaisille, mutta he eivät kuulleet häntä tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähden.
10. Herra sanoi Moosekselle:
11. ”Mene ja sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, että hänen on päästettävä israelilaiset maastaan.”
12. Mooses puhui Herran edessä sanoen: ”Israelilaiset eivät kuulleet minua. Kuinka sitten farao kuulisi minua, joka olen huuliltani ympärileikkaamaton?”
13. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille, käskien heitä menemään israelilaisten ja faraon, Egyptin kuninkaan, luo ja viemään israelilaiset pois Egyptin maasta.

Ruubenin ja Simeonin heimojen johtajat

14. Nämä ovat heidän perhekuntiensa päämiehet: Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Hanok ja Pallu, Hesron ja Karmi. Nämä ovat Ruubenin sukukunnat.
15. Simeonin pojat olivat Jemuel, Jaamin, Oohad, Jaakin, Soohar ja Saul, kanaanilaisen vaimon poika. Nämä ovat Simeonin sukukunnat.

Leevin sukujen johtajat

16. Nämä ovat Leevin poikien nimet heidän polveutumisensa mukaan: Geerson, Kehat ja Merari. Leevin elinaika oli 137 vuotta.
17. Geersonin pojat olivat Libni ja Siimei, sukujensa mukaan.
18. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Kehatin elinaika oli 133 vuotta.
19. Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä ovat Leevin suvut polveutumisensa mukaan.
20. Amram otti vaimokseen isänsä sisaren Jookebedin, ja tämä synnytti hänelle Aaronin ja Mooseksen. Amramin elinaika oli 137 vuotta.
21. Jisharin pojat olivat Koorah, Nefeg ja Sikri.
22. Ussielin pojat olivat Miisael, Elsafan ja Sitri.
23. Aaron otti vaimokseen Eliseban, Amminadabin tyttären, Nahsonin sisaren, ja tämä synnytti hänelle Naadabin, Abihun, Eleasarin ja Iitamarin.
24. Koorahin pojat olivat Assir, Elkana ja Abiasaf. Nämä ovat koorahilaisten suvut.
25. Eleasar, Aaronin poika, otti itselleen vaimon Puutielin tyttäristä, ja tämä synnytti hänelle Piinehaan. Nämä ovat leeviläisten perhekuntien päämiehet heidän sukujensa mukaan.
26. Nämä olivat Aaron ja Mooses, joille Herra sanoi: ”Viekää israelilaiset joukkoineen pois Egyptin maasta.”
27. He, Mooses ja Aaron, puhuivat faraolle, Egyptin kuninkaalle, että israelilaiset oli vietävä pois Egyptistä.
28. Puhuessaan Moosekselle Egyptin maassa
29. Herra sanoi: ”Minä olen Herra. Sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, kaikki, mitä minä sinulle puhun.”
30. Mooses puhui Herran edessä sanoen: ”Minä olen huuliltani ympärileikkaamaton, kuinka siis farao kuulisi minua?”

7. LUKU

Aaron Mooseksen ”profeettana”

1. Herra sanoi Moosekselle: ”Minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun profeettasi.
2. Puhu kaikki, mitä sinun käsken puhua. Aaron, sinun veljesi, puhukoon faraolle, että hän päästäisi israelilaiset maastaan.
3. Minä kuitenkin paadutan faraon sydämen ja teen monta tunnustekoa ja ihmettä Egyptin maassa.
4. Farao ei kuule teitä, mutta minä asetan käteni Egyptiä vastaan ja vien joukkoni, kansani, israelilaiset, Egyptin maasta, toimittaen suuret rangaistustuomiot.
5. Egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä ojennan käteni Egyptin yli ja vien pois israelilaiset heidän keskuudestaan.”
6. Mooses ja Aaron tekivät, kuten Herra oli heitä käskenyt. Niin he tekivät.
7. Mooses oli 80 vuoden ikäinen ja Aaron 83 vuoden ikäinen, kun he puhuivat faraon kanssa.
8. Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

Sauva käärmeeksi

9. ”Kun farao sanoo teille: ’Tehkää jokin ihmetyö’, niin sano Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu käärmeeksi’.”
10. Mooses ja Aaron menivät faraon luo ja tekivät, kuten Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen palvelijainsa eteen, ja se muuttui käärmeeksi.
11. Farao kutsui silloin maansa taikurit ja velhot. Nämä Egyptin taikurit tekivät samoin taioillaan:
12. He heittivät kukin sauvansa maahan, ja ne muuttuivat käärmeiksi. Aaronin sauva kuitenkin nieli heidän sauvansa.
13. Faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, kuten Herra oli sanonutkin.

Vedet vereksi

14. Herra sanoi Moosekselle: ”Faraon sydän on kovettunut, hän kieltäytyy päästämästä kansaa.
15. Mene faraon luo huomenaamuna, kun hän menee veden luo, ja asetu Niilin rannalle kohtaamaan hänet. Ota käteesi se sauva, joka oli muuttunut käärmeeksi,
16. ja sano hänelle: ’Herra, hebrealaisten Jumala, on lähettänyt minut sinun luoksesi ja käskenyt sanoa: Päästä minun kansani palvelemaan minua erämaassa. Mutta sinä et ole totellut tähän asti.
17. Sen tähden Herra sanoo näin: Tästä olet tunteva, että minä olen Herra: Minä lyön kädessäni olevalla sauvalla virran vettä, ja se muuttuu vereksi.
18. Kalat virrassa kuolevat, ja virta rupeaa haisemaan, niin että egyptiläisiä inhottaa juoda vettä virrasta’.”
19. Herra sanoi Moosekselle: ”Sano Aaronille: ’Ota sauvasi ja ojenna kätesi Egyptin vetten yli, sen kaikkien jokien, kanavien, lammikkojen vesialtaiden yli, niin ne muuttuvat vereksi. Egyptin maassa on oleva verta kaikkialla, sekä puu- että kiviastioissa’.”
20. Mooses ja Aaron tekivät, kuten Herra oli käskenyt. Hän kohotti sauvan ja löi Niilivirran veteen faraon ja hänen palvelijainsa nähden. Silloin kaikki virran vesi muuttui vereksi.
21. Kalat virrassa kuolivat, ja virta haisi, niin että egyptiläiset eivät saattaneet juoda siitä vettä. Verta oli kaikkialla Egyptin maassa.
22. Egyptin taikurit tekivät samoin taioillaan. Niin faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, kuten Herra oli sanonutkin.
23. Farao kääntyi ja palasi kotiinsa eikä välittänyt tästäkään.
24. Kaikki egyptiläiset kaivoivat Niilivirran ympäriltä vettä juodakseen, sillä he eivät voineet juoda virran vettä.

____________________________________

Matt 18:23 – 19:12

Armoton palvelija

23. Taivasten valtakunta on siksi verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltaan tiliä.
24. Kun hän ryhtyi tilintekoon, hänen eteensä tuotiin eräs, joka oli hänelle velkaa 10.000 talenttia*.
25. Kun tällä ei ollut millä maksaa, hänen herransa määräsi myytäväksi hänet, hänen vaimonsa, lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi.
26. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen: ’Ole kärsivällinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki.’
27. Niin herran tuli sääli sitä palvelijaa: hän päästi tämän ja antoi hänelle velan anteeksi.
28. Mentyään ulos tämä palvelija tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. Tarttuen häneen ja kuristaen häntä kurkusta hän sanoi: ’Maksa, minkä olet velkaa.’
29. Tämä toinen palvelija lankesi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen minulle, niin minä maksan sinulle.’
30. Hän ei kuitenkaan tahtonut, vaan meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes hän maksaisi velkansa.
31. Kun toiset palvelijat näkivät, mitä tapahtui, he syvästi paheksuivat sitä. He menivät ja kertoivat herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut.
32. Hänen herransa kutsui palvelijan eteensä ja sanoi hänelle: ’Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska minulta pyysit.
33. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, kuten minä armahdin sinua?’
34. Vihastuneena hänen herransa antoi hänet vanginvartijain käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, mitä oli hänelle velkaa.
35. Näin taivaallinen Isänikin tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi.”

19. LUKU

Galileasta Juudeaan

1. Puhuttuaan kaiken tämän Jeesus lähti Galileasta ja kulki Jordanin itäpuolta* Juudean alueelle.
2. Suuri joukko kansaa seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä.

Avioliitto, avioero ja toisen naiminen

3. Hänen luokseen tuli fariseuksia, jotka panivat hänet koetukselle kysyen: ”Onko miehen lupa hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?”
4. Jeesus vastasi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5. ja sanoi: ’Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’.
6. Niin he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.”
7. He kysyivät Jeesukselta: ”Miksi sitten Mooses käski antaa vaimolle erokirjan ja hylätä hänet?”
8. Hän vastasi heille: ”Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hylätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.
9. Minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, tekee huorin, ja joka nai erotetun, tekee huorin.”
10. Opetuslapset sanoivat: ”Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin.”
11. Jeesus sanoi heille: ”Ei tämä sana sovi kaikkiin, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu.
12. Onhan niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, sekä niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi*. Joka voi tämän sovittaa itseensä, sovittakoon.”

____________________________________

Ps 23:1-6

23. PSALMI

Herra on hyvä paimen

1. Daavidin psalmi.
Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
2. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, virvoittavien vetten luo hän minut johtaa.
3. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
4. Vaikka minä vaeltaisin kuolemanvarjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi lohduttavat minua.
5. Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni öljyllä. Maljani on ylitsevuotava.
6. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

____________________________________

Snl 5:22-23

22. Jumalattoman vangitsevat hänen rikoksensa, ja hän tarttuu oman syntinsä pauloihin.
23. Holtittomuuteensa hän kuolee ja ajautuu perikatoon suuressa hulluudessaan.

Scroll to Top