Raamattu vuodessa heinäkuu 13

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 13
____________________________________

1 Aik 15:1 – 16:36

15. LUKU

Jumalan arkki Jerusalemiin

1. Daavid rakensi itselleen taloja Daavidin kaupunkiin sekä valmisti paikan Jumalan arkille ja pystytti sille majan.
2. Silloin Daavid antoi ohjeen: ”Älkööt muut kuin leeviläiset kantako Jumalan arkkia, sillä Herra on valinnut heidät kantamaan Jumalan arkkia ja jatkuvasti palvelemaan Häntä.”
3. Daavid kutsui koolle koko Israelin Jerusalemiin, tuomaan Herran arkkia siihen paikkaan, jonka hän oli sille valmistanut.
4. Daavid kokosi myös Aaronin jälkeläiset ja leeviläiset:
5. Kehatin jälkeläisistä Uurielin, päämiehen, ja hänen veljensä, 120 miestä.
6. Merarin jälkeläisistä Asajan, päämiehen, ja hänen veljensä, 220 miestä.
7. Geersomin jälkeläisistä Jooelin, päämiehen, ja hänen veljensä, 130 miestä.
8. Elisafanin jälkeläisistä Semajan, päämiehen, ja hänen veljensä, 200 miestä.
9. Hebronin jälkeläisistä Elielin, päämiehen, ja hänen veljensä, 80, miestä.
10. Ussielin jälkeläisistä Amminadabin, päämiehen, ja hänen veljensä, 112 miestä.
11. Daavid kutsui papit Saadokin ja Ebjatarin sekä leeviläiset Uurielin, Asajan, Jooelin, Semajan, Elielin ja Amminadabin
12. ja sanoi heille: ”Te olette leeviläisten perhekuntien päämiehet. Pyhittäkää itsenne ja veljenne ja tuokaa Herran, Israelin Jumalan, arkki siihen paikkaan, jonka minä olen sille valmistanut.
13. Sen tähden, että te ette ensimmäisellä kerralla olleet läsnä, Herra, meidän Jumalamme, mursi meidät. Me emme näet etsineet häntä, niin kuin olisi pitänyt.”
14. Silloin papit ja leeviläiset pyhittäytyivät tuomaan Herran, Israelin Jumalan, arkkia.
15. Leeviläiset kantoivat Jumalan arkkia korennoilla olallaan, kuten Mooses oli Herran sanan mukaan käskenyt.
16. Daavid käski leeviläisten päämiehiä asettamaan veljensä, veisaajat, soittimilla, harpuilla, kitaroilla ja kymbaaleilla kaiuttamaan riemuvirsiä.
17. Leeviläiset asettivat soittamaan Heemanin, Jooelin pojan, ja hänen heimolaisistaan Aasafin, Berekjan pojan, sekä heidän heimolaisistaan, Merarin jälkeläisistä, Kuusajan pojan,
18. ja heidän kanssaan heidän arvossa lähinnä olevista heimolaisistaan: Sakarjan, Benin ja Jaasielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Benajan, Maasejan, Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Oobed-Edomin ja Jegielin, ovenvartijat.
19. Veisaajista oli Heemanin, Aasafin ja Eetanin soitettava vaskikymbaaleilla,
20. Sakarjan, Ussielin, Semiramotin, Jehielin, Unnin, Eliabin, Maasejan ja Benajan harpuilla korkeassa äänialassa,
21. Mattitjan, Elifelehun, Miknejan, Oobed-Edomin, Jegielin ja Asasjan kitaroilla matalassa äänialassa, johtaen veisuuta.
22. Kenanja, leeviläisten johtaja kantajatehtävässä, valvoi kantamista, sillä hän oli taitava siihen.
23. Berekja ja Elkana olivat arkin ovenvartijat.
24. Papit Sebanja, Joosafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja ja Elieser puhalsivat torviin Jumalan arkin edellä, ja Oobed-Edom ja Jehia olivat arkin ovenvartijat.
25. Sitten Daavid, Israelin vanhimmat ja tuhannenpäälliköt menivät ja toivat riemuiten Herran liitonarkin Oobed-Edomin talosta.
26. Jumalan auttaessa leeviläisiä, jotka kantoivat Herran liitonarkkia, uhrattiin seitsemän härkää ja seitsemän pässiä.
27. Daavid oli puettu hienosta pellavakankaasta tehtyyn viittaan ja samoin kaikki leeviläiset, jotka kantoivat arkkia, sekä veisaajat ja kantamisen johtaja Kenanja veisaajien kanssa. Daavidilla oli yllään pellavakasukka.
28. Niin koko Israel toi Herran liitonarkin riemun raikuessa ja pasuunain pauhatessa, torvien, kymbaalien, harppujen ja kitarain soidessa.
29. Kun Herran liitonarkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta, ja nähdessään kuningas Daavidin hyppivän ja karkeloivan hän halveksi tätä sydämessään.

16. LUKU

Arkki telttapyhäkköön

1. Kun he olivat tuoneet Jumalan arkin ja asettaneet sen telttaan, minkä Daavid oli sille pystyttänyt, he uhrasivat polttouhreja ja yhteysuhreja Jumalan edessä.
2. Uhrattuaan polttouhrin ja yhteysuhrit Daavid siunasi kansan Herran nimeen.
3. Hän jakoi kaikille israelilaisille, sekä miehille että naisille, kullekin leipäkakun, kappaleen lihaa ja rypälekakun.

Jumalanpalvelus liitonarkin luona

4. Daavid asetti Herran arkin eteen leeviläisiä palvelemaan, kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa:
5. Aasafin johtajaksi, toiseksi Sakarjan, sitten Jegielin, Semiramotin, Jehielin, Mattitjan, Eliabin, Benajan, Oobed-Edomin ja Jegielin soittamaan harpuilla ja kitaroilla, Aasafin helistäessä kymbaaleja.
6. Papit Benaja ja Jahasiel soittivat yhtämittaa torvia Jumalan liitonarkin edessä.

Daavidin ylistyspsalmi

7. Sinä päivänä Daavid ensimmäisen kerran asetti Aasafin ja hänen veljensä veisaamaan Herralle tätä ylistystä:
8. ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeään, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa.
9. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistään.
10. Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne. Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa.
11. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojaan.
12. Muistakaa hänen ihmetöitään, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitään ja hänen suunsa tuomioita,
13. te Israelin, hänen palvelijansa, siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa.
14. Hän, Herra, on meidän Jumalamme. Hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan.
15. Muistakaa hänen liittonsa ainiaan, tuhanteen polveen*, sana, jonka hän on säätänyt,
16. liitto, jonka hän teki Aabrahamin kanssa, ja hänen Iisakille vannomansa vala.
17. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille ainaiseksi liitoksi.
18. Hän sanoi: ’Sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne’.
19. Teitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja te olitte siellä muukalaisia.
20. He vaelsivat kansasta kansaan ja valtakunnasta toiseen.
21. Hän ei sallinut kenenkään vahingoittaa heitä, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä:
22. ’Älkää koskeko minun voideltuihini, älkää tehkö pahaa profeetoilleni’.
23. Veisatkaa Herralle, kaikki maa, julistakaa päivästä päivään hänen pelastustekojaan.
24. Ilmoittakaa kansojen keskuudessa* hänen kunniaansa, hänen ihmeitään kaikkien kansojen keskuudessa.
25. Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on peljättävä yli kaikkien jumalien.
26. Kaikki pakanakansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.
27. Kirkkaus ja kunnia on hänen kasvojensa edessä, väkevyys ja riemu hänen asuinsijassaan.
28. Antakaa Herralle, te kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.
29. Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, tuokaa lahjoja ja tulkaa hänen kasvojensa eteen, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
30. Vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Maanpiiri pysyy lujana, se ei horju.
31. Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa. Sanottakoon kansojen keskuudessa: ’Herra on kuningas!’.
32. Pauhatkoon meri ja kaikki, mitä siinä on. Ihastukoot kedot ja kaikki, mitä niissä on,
33. riemuitkoot silloin metsän puut Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata.
34. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, ja hänen armonsa pysyy iäti.
35. Sanokaa: ’Pelasta meidät, sinä pelastuksemme Jumala, kokoa ja vapahda meidät kansojen keskuudesta, että me kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi, ja kerskaisimme sinun ylistyksestäsi’.
36. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iäisyydestä iäisyyteen.” Kaikki kansa sanoi: ”Aamen”, ja ylisti Herraa.

____________________________________

Room 1:18-32

Ihmisten syntisyys ja Jumalan viha

18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.
19. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
20. Ovathan hänen näkymätön olemuksensa, hänen ikuinen voimansa ja jumalallisuutensa, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään puolustaa itseään.
21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22. Kehuessaan olevansa viisaita he ovat tyhmistyneet
23. ja muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavan ihmisen sekä lintujen, nelijalkaisten ja matelevien kuvan kaltaiseksi.
24. Sen tähden Jumala on heidät hylännyt sydäntensä saastaisten himojen valtaan, häpäisemään omat ruumiinsa.
25. Vaihtaen Jumalan totuuden valheeseen he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iäti. Aamen.
26. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojensa valtaan. Heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnottomaan.
27. Luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolten kanssa miehet ovat samoin kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet riettautta miespuolet miespuolten kanssa, saaden tästä eksymyksestään ansaitsemansa palkan.
28. Koska heille ei ole kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala on jättänyt heidät oman kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
29. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä.
30. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,
31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta.
32. Vaikka he tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että sellaisia tekevät ovat ansainneet kuoleman, he eivät ainoastaan itse tee niitä, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.

____________________________________

Ps 10:1-15

10. PSALMI

[Edellisen psalmin jatkoa.]
Rukous sorrettujen puolesta.

1. Miksi, Herra, olet niin kaukana, miksi kätkeydyt ahdingon aikoina?
2. Jumalattomat sortavat häikäilemättä köyhiä, punovat heille juonia.
3. Jumalaton rehentelee himoillaan, ja kiskuri kiroaa, pilkkaa Herraa.
4. Jumalaton ylvästelee: ”Ei hän tästä ota kiinni.” ”Ei Jumalaa ole!” Siinä on kaikki hänen ajatuksensa.
5. Hänen hankkeensa menestyvät kaiken aikaa. Sinun tuomiosi ovat korkealla, kaukana hänestä. Kaikille vastustajilleen hän hymähtää.
6. Hän sanoo sydämessään: ”En minä horju, en ikinä joudu onnettomuuteen.”
7. Hänen suunsa on täynnä kirousta, petosta ja sortoa, tuho ja turmio on hänen kielensä alla.
8. Kylien vaiheilla hän istuu väijyksissä, hän murhaa salaa syyttömän. Hänen silmänsä vaanivat onnetonta.
9. Kätkössään hän väijyy kuin leijona pensaikossa, hän väijyy hyökätäkseen kurjan kimppuun. Hän saa kurjan kiinni, vetää hänet verkkoonsa.
10. Hän kyyristyy, painautuu maahan, ja onnettomat joutuvat hänen valtaansa.
11. Hän sanoo sydämessään: ”Jumala unohtaa sen, hän on peittänyt kasvonsa, ei hän sitä ikinä näe.”
12. Nouse, Herra, kohota kätesi, Jumala! Älä unohda kurjia.
13. Miksi saa jumalaton pilkata Jumalaa? Miten voi hän ajatella, ettet sinä rankaise?

Herra auttaa.

14. Sinä olet sen nähnyt. Sinähän havaitset vaivan ja tuskan ja otat sen omiin käsiisi. Sinulle onneton uskoo asiansa, sinä olet orpojen auttaja.
15. Murskaa jumalattoman käsivarsi ja rankaise pahan jumalattomuus, niin ettei sitä enää löydetä.

____________________________________

Snl 19:6-7

6. Monet etsivät ylhäisen suosiota, ja kaikki ovat anteliaan ystäviä.
7. Köyhä on kaikkien veljiensä vieroma ja vieläkin enemmän ystäviensä karttama. Hän tavoittelee tyhjiä sanoja, ja niitä hän saa.

Scroll to Top