Raamattu vuodessa heinäkuu 17

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 17
____________________________________

1 Aik 24:1 – 26:11

24. LUKU

Pappien palveluryhmät

1. Nämä olivat Aaronin poikien ryhmät: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
2. Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin ainoastaan Eleasar ja Iitamar palvelivat pappeina.
3. Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleasarin poikia, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poikia, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan.
4. Kun Eleasarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, heidät jaettiin niin, että Eleasarin pojat saivat 16 päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat 8 päämiestä perhekunnilleen.
5. Heidät jaettiin arvalla, toiset niin kuin toisetkin, sillä pyhäkön päämiehet ja Jumalan päämiehet otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista.
6. Semaja, Netanelin poika, kirjuri, joka oli Leevin sukua, kirjoitti heidät muistiin kuninkaan, päämiesten, pappi Saadokin ja Ahimelekin, Ebjatarin pojan, sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa. Yksi perhekunta otettiin vuorotellen Eleasarin ja Iitamarin suvusta.
7. 1. tuli Joojaribille, 2. Jedajalle,
8. 3. Haarimille, 4. Seoromille,
9. 5. Malkialle, 6. Miijaminille,
10. 7. Koosille, 8. Abialle,
11. 9. Jeesualle, 10. Sekanjalle,
12. 11. Eljasibille, 12. Jaakimille,
13. 13. Huppalle, 14. Jesebabille,
14. 15. Bilgalle, 16. Immerille,
15. 17. Heesirille, 18. Pissekselle,
16. 19. Petahjalle, 20. Hesekielille,
17. 21. Jaakinille, 22. Gaamulille,
18. 23. Delajalle, 24. Maasjalle.
19. Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät Herran temppeliin, kuten heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan kuin Herra, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.
20. Mitä tulee muihin Leevin jälkeläisiin, niin Amramin jälkeläisiä olivat Suubael, Suubaelin jälkeläisiä Jehdeja,
21. Rehabjan jälkeläisiä päämies Jissia,
22. jisharilaisia Selomot, Selomotin jälkeläisiä Jahat.
23. Jerian jälkeläisiä olivat: Amarja toinen, Jahasiel kolmas, Jekamam neljäs.
24. Ussielin jälkeläisiä oli Miika, Miikan jälkeläisiä Saamir.
25. Miikan veli oli Jissia. Jissian jälkeläisiä oli Sakarja.
26. Merarin jälkeläisiä olivat Mahli ja Muusi sekä hänen poikansa Jaasian jälkeläiset.
27. Merarilla oli jälkeläisiä pojastaan Jaasiasta Sooham, Sakkur ja Ibri.
28. Mahlista polveutui Eleasar, jolla ei ollut poikia.
29. Kiisistä polveutui Jerahmeel, joka oli Kiisin jälkeläisiä.
30. Muusin jälkeläisiä olivat Mahli, Eeder ja Jerimot. Nämä olivat leeviläisten jälkeläiset heidän perhekuntiensa mukaan.
31. Myös nämä, niin perhekuntien päämiehet kuin heidän nuoremmat veljensä, heittivät arpaa samoin kuin heidän veljensä, Aaronin pojat, kuningas Daavidin, Saadokin ja Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten perhekuntien päämiesten läsnäollessa.

25. LUKU

Laulajien ryhmät

1. Daavid ja sotapäälliköt erottivat palvelukseen Aasafin, Heemanin ja Jedutunin pojat, jotka profetoiden soittivat kitaroilla, harpuilla ja kymbaaleilla. Tämä on luettelo miehistä, jotka toimittivat tätä palvelustaan:
2. Aasafin poikia oli Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela, Aasafin pojat isänsä johdolla, joka profetoiden soitti kuninkaan ohjaamana.
3. Jedutunista: Jedutunin pojat Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja ja Mattitja, kaikkiaan kuusi, isänsä Jedutunin johdolla, joka profetoiden soitti kitaroilla kiitosta ja ylistystä Herralle.
4. Heemanista: Heemanin pojat Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel ja Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti ja Roomamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hootir ja Mahasiot.
5. Nämä ovat kaikki Heemanin, kuninkaan näkijän, poikia, sen Jumalan sanan mukaan, että hän on korottava korkealle hänen sarvensa: Jumala oli antanut Heemanille 14 poikaa ja 3 tytärtä.
6. Nämä kaikki veisasivat isänsä johdolla Herran temppelissä kymbaalien, harppujen ja kitarain säestäessä, Jumalan temppelipalveluksessa, kuninkaan, Aasafin, Jedutunin ja Heemanin johdolla.
7. Heidän ja heidän veljiensä lukumäärä, jotka oli opetettu veisaamaan Herran kunniaksi, kaikkien taitajien, oli 288.
8. He heittivät arpaa palvelujärjestyksestä, nuoremmat kuten vanhemmatkin, taitajat yhdessä oppilasten kanssa.
9. 1. Aasafin arpa tuli Joosefille. 2. Gedaljalle, hänelle itselleen sekä hänen veljilleen ja pojilleen, joita oli kaikkiaan 12.
10. 3. Sakkurille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
11. 4. Jisrille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
12. 5. Netanjalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
13. 6. Bukkialle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
14. 7. Jesarelalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
15. 8. Jesajalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
16. 9. Mattanjalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
17. 10. Siimeille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
18. 11. Asarelille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
19. 12. Hasabjalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
20. 13. Suubaelille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
21. 14. Mattitjalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
22. 15. Jeremotille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
23. 16. Hananjalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
24. 17. Josbekasalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
25. 18. Hananille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
26. 19. Mallotille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
27. 20. Elijjatalle, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
28. 21. Hootirille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
29. 22. Giddaltille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
30. 23. Mahasiotille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.
31. 24. Roomamti-Eserille, hänen pojilleen ja veljilleen, joita oli kaikkiaan 12.

26. LUKU

Ovenvartijain osastot

1. Ovenvartijain ryhmät olivat: Koorahilaisia Meselemja, Kooren poika, Aasafin jälkeläisiä.
2. Meselemjan pojat: esikoinen Sakarja, toinen Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel,
3. viides Eelam, kuudes Joohanan, seitsemäs Eljoenai.
4. Oobed-Edomin pojat: esikoinen Semaja, toinen Joodabad, kolmas Jooah, neljäs Saakar, viides Netanel,
5. kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar, kahdeksas Peulletai. Jumala oli näet siunannut häntä.
6. Hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, jotka olivat isänsä suvun johtomiehiä, sillä he olivat kykeneviä miehiä.
7. Semajan pojat olivat Otni, Refael, Oobed ja Elsabad ja hänen veljensä, kykeneviä miehiä, Elihu ja Semakja.
8. Kaikki nämä olivat Oobed-Edomin jälkeläisiä, he sekä heidän poikansa ja veljensä, kykeneviä miehiä, tarmokkaita palveluksessaan, kaikkiaan 62 Oobed-Edomin jälkeläistä.
9. Meselemjalla oli poikia ja veljiä, kykeneviä miehiä, kaikkiaan 18.
10. Hoosalla, joka oli Merarin jälkeläisiä, oli poikia: Päämies Simri, jonka hänen isänsä, kun ei ollut esikoista, asetti päämieheksi.
11. Toinen Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Hoosan poikia ja veljiä oli kaikkiaan 13.

____________________________________

Room 4:1-12

4. LUKU

Aabraham esikuvana

1. Mitä me siis sanomme esi-isämme Aabrahamin ihmisenä* saaneen?
2. Jos näet Aabraham olisi ollut teoista vanhurskautettu, hänellä olisi ollut kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä.
3. Mitä Raamattu sanoo? ”Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.”
4. Töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta.
5. Mutta joka ei tee töitä, vaan uskoo Häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi*.
6. Daavidkin ylistää autuaaksi ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
7. ”Autuaita ne, joiden rikokset on anteeksi annettu ja joiden synnit on peitetty!
8. Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä!”*
9. Koskeeko sitten tämä autuaaksi ylistäminen ainoastaan ympärileikattuja, vai myös sitä vailla olevia? Mehän sanomme:
”Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi.”
10. Kuinka se siksi luettiin? Hänen ollessaan ympärileikattuna vai ennen sitä? Ei ympärileikattuna, vaan sitä vailla olevana.
11. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, mikä hänellä oli ennen sitä. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, että vanhurskaus luettaisiin heillekin.
12. Hänestä on tullut myös ympärileikattujen isä, niiden, jotka eivät vain ole ympärileikattuja, vaan myös vaeltavat* sen uskon tietä, mikä isällämme Aabrahamilla oli ympärileikkaamattomana.

____________________________________

Ps 13:1-6

13. PSALMI

Katso armossa puoleeni, Herra

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Herra, kuinka kauan sinä unohdat minut, kuinka kauan kätket minulta kasvosi?
3. Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani, päivät päästään murhetta sydämessäni? Kuinka kauan saa vihollinen rehennellä minua vastaan?
4. Käännä katseesi puoleeni, vastaa minulle, Herra, minun Jumalani. Valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan,
5. ettei viholliseni sanoisi: ”Minä voitin hänet,” etteivät ahdistajani riemuitsisi, kun minä horjun.
6. Minä turvaan sinun armoosi. Sydämeni on iloitseva sinun avustasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on tehnyt minulle hyvin.

____________________________________

Snl 19:15-16

15. Laiskuus vaivuttaa sikeään uneen, ja veltto joutuu näkemään nälkää.
16. Joka pitää käskyt, saa pitää henkensä. Joka ei valvo teitään, on kuoleman oma.

Scroll to Top