Raamattu vuodessa heinäkuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 18
____________________________________

1 Aik 26:12 – 27:34

12. Näiden ovenvartijain osastojen, päämiesten, samoin kuin heidän veljiensä, tehtävä oli vartiopalvelus. Heidän oli näet palveltava Herran temppelissä.
13. He heittivät arpaa joka ovesta, nuoremmat kuten vanhemmatkin, perhekuntiensa mukaan.
14. Itäpuolen arpa lankesi Selemjalle. Myös hänen pojalleen Sakarjalle, joka oli ymmärtäväinen neuvonantaja, heitettiin arpa, ja hänelle tuli pohjoispuolen arpa.
15. Oobed-Edomille arpa määräsi etelän ja hänen pojilleen varastohuoneen.
16. Suppimille ja Hoosalle lännen, jossa on Salleket-portti ylöspäin kohoavan tien kohdalla: Vartiopaikan toisen vartiopaikan viereen.
17. Idän puolella oli kuusi leeviläistä, pohjoisen puolella neljä joka päivä, etelän puolella neljä joka päivä ja varastohuoneen luona kaksi ja kaksi.
18. Parparin luona, lännen puolella, oli neljä tiellä ja kaksi Parparin luona.
19. Nämä ovat ovenvartijain osastot, koorahilaisten jälkeläisten ja Merarin jälkeläisten.

Aarteistojen vartijat

20. Leeviläisistä Ahia hoiti Jumalan temppelin aarrekammioita ja pyhien lahjojen aarteita.
21. Ladanin pojat, geersonilaisten jälkeläiset, Ladanista polveutuvat geersonilaisen Ladanin perhekuntien päämiehet, jehieliläiset,
22. jehieliläisten jälkeläiset, olivat Seetam ja hänen veljensä Jooel. He hoitivat Herran temppelin aarrekammioita.
23. Mitä tulee amramilaisiin, jisharilaisiin, hebronilaisiin ja ossielilaisiin,
24. niin Sebuel, Geersomin poika, joka oli Mooseksen poika, oli aarrekammioiden esimies.
25. Hänen Elieseristä polveutuvat veljensä olivat: tämän poika Rehabja, tämän poika Jesaja, tämän poika Jooram, tämän poika Sikri ja tämän poika Selomot.
26. Tämä Selomot ja hänen veljensä hoitivat kaikkia niiden pyhien lahjojen aarteita, mitkä kuningas Daavid, perhekuntien päämiehet, tuhannen- ja sadanpäämiehet ja sotapäälliköt olivat pyhittäneet.
27. Sodista ja saaliista he olivat ne pyhittäneet Herran temppelin voimassa pitämiseksi.
28. Samoin kaikki, mitä Samuel, näkijä, Saul, Kiisin poika, Abner, Neerin poika, ja Jooab, Serujan poika, olivat pyhittäneet, kaikki, mikä pyhitettiin, jätettiin Selomotin ja hänen veljiensä hoitoon.

Päällikköjä ja tuomareita

29. Jisharilaisista määrättiin Kenanja ja hänen poikansa maallisiin toimiin Israelissa, päälliköiksi ja tuomareiksi.
30. Hebronilaisista määrättiin Hasabja ja hänen veljensä, 1700 kykenevää miestä, Israelin hallinnon hoitoon Jordanin länsipuolella, kaikkinaisiin Herran toimiin ja kuninkaan palvelukseen.
31. Hebronilaisia oli Jeria, hebronilaisten päämies, heidän polveutumisensa ja isiensä mukaan. Daavidin 40. hallitusvuotena heidät tutkittiin ja heidän joukostaan tavattiin kykeneviä miehiä Gileadin Jaeserissa.
32. Lisäksi olivat hänen veljensä, 2700 kykenevää miestä, perhekuntien päämiehiä. Heidät kuningas Daavid asetti johtamaan ruubenilaisia, gaadilaisia ja toista puolta manasselaisten sukukuntaa kaikissa Jumalan ja kuninkaan asioissa.

27. LUKU

Sotaväen osastojen päälliköt

1. Israelilaisia, lukumääränsä mukaan, sekä perhekuntien päämiehiä, 1000:n ja 100:n päällikköjä ja heidän päällysmiehiään, jotka palvelivat kuningasta kaikessa, mikä koski osastoja, jotka tulivat ja lähtivät kuukausi kuukaudelta, vuoden kaikkina kuukausina, oli kussakin osastossa 24.000 miestä:
2. Ensimmäisen osaston, 1. kuukauden osaston, johtajana oli Jaasobeam, Sabdielin poika, ja hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
3. Hän oli Pereksen jälkeläisiä ja oli kaikkien sotapäällikköjen ylipäällikkö ensimmäisenä kuukautena.
4. Toisen kuukauden osaston johtajana oli ahohilainen Doodai. Hänen osastonsa johdossa oli myös päällikkö Miklot, ja hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
5. Kolmas sotapäällikkö, 3. kuukautena, oli Benaja, pappi Joojadan poika, ylipäällikkö. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
6. Tämä Benaja oli sankari niiden 30 joukossa ja niiden 30 johtaja. Hänen osastossaan oli hänen poikansa Ammisabad.
7. Neljäs, 4. kuukautena, oli Asahel, Jooabin veli, ja hänen jälkeensä hänen poikansa Sebadja. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
8. Viides, 5. kuukautena, oli päällikkö Samhut, jisrahilainen. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
9. Kuudes, 6. kuukautena, oli tekoalainen Iira, Ikkeksen poika. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
10. Seitsemäs, 7. kuukautena, oli pelonilainen Heeles, efraimilaisia. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
11. Kahdeksas, 8. kuukautena, oli huusalainen Sibbekai, serahilaisia. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
12. Yhdeksäs, 9. kuukautena, oli anatotilainen Abieser, benjaminilaisia. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
13. Kymmenes, 10. kuukautena, oli netofalainen Mahrai, serahilaisia. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
14. Yhdestoista, 11. kuukautena, oli piratonilainen Benaja, efraimilaisia. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.
15. Kahdestoista, 12. kuukautena, oli netofalainen Heldai, Otnielista polveutuva. Hänen osastossaan oli 24.000 miestä.

Israelin heimojen johtajat

16. Israelin heimojen johtajat olivat: Ruubenilaisten ruhtinas oli Elieser, Sikrin poika. Simeonilaisten Sefatja, Maakan poika.
17. Leevin oli Hasabja, Kemuelin poika. Aaronin Saadok.
18. Juudan oli Elihu, Daavidin veljiä. Isaskarin Omri, Miikaelin poika.
19. Sebulonin oli Jismaja, Obadjan poika. Naftalin Jerimot, Asrielin poika.
20. Efraimilaisten oli Hoosea, Asasjan poika. Toisen puolen Manassen heimoa Jooel, Pedajan poika.
21. Toisen puolen Manassea, Gileadissa, oli Jiddo, Sakarjan poika. Benjaminin Jaasiel, Abnerin poika.
22. Daanin Asarel, Jerohamin poika. Nämä olivat Israelin heimojen päämiehet.
23. Daavid ei ottanut luetteloon 20-vuotiaita ja sitä nuorempia, sillä Herra oli luvannut tehdä Israelin monilukuisiksi kuin taivaan tähdet.
24. Jooab, Serujan poika, oli aloittanut laskemisen, mutta ei sitä lopettanut, sillä siitä kohtasi viha Israelia. Eikä se luku tullut kuningas Daavidin aikakirjaan.

Eri toimialojen johtajat

25. Kuninkaan varastojen hoitaja oli Asmavet, Adielin poika. Kedolla, kaupungeissa, kylissä ja torneissa olevien varastojen hoitaja oli Joonatan, Ussian poika.
26. Maatöitä tekevien peltotyömiesten kaitsija oli Esri, Kelubin poika.
27. Viinitarhojen hoitaja oli raamatilainen Siimei. Viinitarhoista koottujen viinivarastojen hoitaja oli sifmiläinen Sabdi.
28. Öljypuiden ja Alankomaassa kasvavien metsäviikunapuiden hoitaja oli gaderilainen Baal-Haanan. Öljyvarastojen hoitaja oli Jooas.
29. Saaronissa laitumella käyvien nautojen kaitsija oli saaronilainen Sitrai, ja tasangoilla laitumella käyvien nautojen kaitsija Saafat, Adlain poika.
30. Kamelien kaitsija oli ismaelilainen Oobil. Aasintammojen meeronotilainen Jehdeja.
31. Pikkukarjan kaitsija oli hagrilainen Jaasis. Nämä kaikki olivat kuningas Daavidin omaisuuden ylihoitajia.
32. Joonatan, Daavidin setä, joka oli ymmärtäväinen mies ja kirjanoppinut, oli neuvonantaja. Jehiel, Hakmonin poika, oli kuninkaan lasten luona.
33. Ahitofel oli kuninkaan neuvonantaja, ja arkilainen Huusai oli kuninkaan ystävä.
34. Ahitofelin jälkeen tulivat Joojada, Benajan poika, ja Ebjatar. Kuninkaan sotapäällikkö oli Jooab.

____________________________________

Room 4:13 – 5:5

Lupaus ja usko

13. Lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle ja hänen jälkeläisilleen lakia noudattamalla, vaan olemalla uskon kautta vanhurskautettuja.
14. Jos näet lakiin pitäytyvät ovat perillisiä, usko on tehty turhaksi ja lupaus mennyt mitättömäksi.
15. Sillä laki saa aikaan vihaa*. Mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan.
16. Vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin siksi, että lupaus pysyisi vahvana kaikille jälkeläisille, ei vain lakiin pitäytyville, vaan myös niille, joilla on samanlainen usko kuin Aabrahamilla, meidän kaikkien isällä.
17. Onhan kirjoitettu: ”Minä olen asettanut sinut monen kansan isäksi.” Aabraham näet uskoi Jumalaan, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat kuin olevat.
18. Hän toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan: ”Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva.”
19. Hän ei heikontunut uskossaan, vaikka totesi ruumiinsa kuolettuneeksi. Olihan hän jo noin satavuotias. Myös Saaran kohtu oli kuolettunut.
20. Jumalan lupausta hän ei silti epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa ja antoi kunnian Jumalalle.
21. Hän oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.
22. Siksi se luettiin [ja julistettiin] hänelle vanhurskaudeksi.
23. Tätä, että se luettiin [ja julistettiin] hänelle, ei ole kirjoitettu vain hänen tähtensä,
24. vaan myös meidän tähtemme, joille se luetaan [ja julistetaan], kun uskomme Häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme.
25. Hänethän on annettu ristinkuolemaan* meidän rikostemme tähden ja herätetty kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden

5. LUKU

Uskon kilvoitus

1. Koska me siis olemme uskosta vanhurskautettuja*, olkoon meillä* rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
2. Hänen kauttaan me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa nyt olemme, ja kerskatkaamme* Jumalan kirkkauden toivosta.
3. Eikä ainoastaan siitä, vaan kerskatkaamme* ahdistuksissakin, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,
4. kärsivällisyys taas koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa.
5. Mutta toivo ei saata häpeään, koska Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme meille annetun Pyhän Hengen kautta.

____________________________________

Ps 14:1-7

14. PSALMI

Maailma ilman Jumalaa

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin virsi.
 Mieletön on se, joka sanoo sydämessään: ”Ei ole Jumalaa.” Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa. Ei ole ketään, joka tekee, mikä on hyvää.
2. Herra katselee taivaasta ihmislapsia nähdäkseen, onko ketään ymmärtävää, ketään, joka etsii Jumalaa.
3. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä on hyvää, ei ainoaakaan.
4. Eivätkö he mitään käsitä, kaikki nuo väärintekijät, jotka saavat leipänsä syömällä minun kansaani eivätkä avukseen huuda Herraa?
5. Vielä heidät valtaa kauhu, sillä Jumala on läsnä vanhurskaiden sukukunnassa.
6. Te saatatte häpeään sorretun aikeet, mutta Herra on heidän turvansa.
7. Jospa Israelille tulisi pelastus Siionista! Kun Herra palauttaa kansansa poisviedyt*, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee.

____________________________________

Snl 19:17

17. Köyhää armahtava lainaa Herralle, joka maksaa takaisin hänen hyvän tekonsa.

Scroll to Top