Raamattu vuodessa heinäkuu 8

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 8
____________________________________

1 Aik 5:18 – 6:81

18. Ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen heimoa: sotakuntoisia miehiä, jotka kantoivat kilpeä ja miekkaa, jännittivät jousta ja olivat taisteluun harjaantuneita, 44.760 sotakelpoista miestä.
19. He kävivät sotaa hagrilaisia, Jeturia, Naafista ja Noodabia vastaan.
20. He saivat apua näitä vastaan, niin että hagrilaiset ja kaikki heidän kanssaan olevat joutuivat heidän valtaansa. He näet huusivat taistelussa Jumalan puoleen, ja hän kuuli heidän rukouksensa, koska he turvasivat häneen.
21. He veivät saaliinaan heidän karjansa, 50.000 kamelia, 250.000 lammasta ja 2000 aasia sekä 100.000 ihmistä.
22. Surmattuina kaatuneita oli paljon, sillä sota oli Jumalan sota. He asettuivat asumaan heidän sijaansa, ja niin oli pakkosiirtolaisuuteen saakka.
23. Toinen puoli Manassen sukukuntaa asui siinä maassa, Baasanista Baal-Hermoniin, Seniriin ja Hermon-vuoreen saakka. Heitä oli paljon.
24. Nämä miehet olivat heidän perhekuntiensa päämiehet: Eefer, Jisi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hoodavja ja Jahdiel, sotaurhoja, kuuluisia miehiä, perhekuntiensa päämiehiä.
25. Mutta he tulivat uskottomiksi isiensä Jumalaa kohtaan ja juoksivat haureudessa maan kansojen jumalien jäljessä, niiden kansojen, jotka Jumala oli hävittänyt heidän edestään.
26. Niin Israelin Jumala herätti Puulin, Assurin kuninkaan, hengen [,se on,] Tillegat-Pilneserin hengen* ja kuljetutti heidät, ruubenilaiset, gaadilaiset ja toisen puolen Manassen sukukuntaa, pakkosiirtolaisuuteen ja antoi viedä heidät Halahiin, Haaboriin, Haaraan ja Goosanin joen rannoille, missä he ovat tänäkin päivänä.

6. LUKU

1. Leevin pojat olivat Geerson, Kehat ja Merari.
2. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
3. Amramin lapset olivat Aaron, Mooses ja Mirjam. Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
4. Eleasarille syntyi Piinehas. Piinehaalle syntyi Abisua.
5. Abisualle syntyi Bukki, ja Bukille syntyi Ussi.
6. Ussille syntyi Serahja, ja Serahjalle syntyi Merajot.
7. Merajotille syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.
8. Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Ahimaas.
9. Ahimaasille syntyi Asarja, ja Asarjalle syntyi Joohanan.
10. Joohananille syntyi Asarja. Tämä toimitti papinvirkaa temppelissä, minkä Salomo rakennutti Jerusalemiin.
11. Asarjalle syntyi Amarja, ja Amarjalle syntyi Ahitub.
12. Ahitubille syntyi Saadok, ja Saadokille syntyi Sallum.
13. Sallumille syntyi Hilkia, ja Hilkialle syntyi Asarja.
14. Asarjalle syntyi Seraja, ja Serajalle syntyi Jehosadak.
15. Jehosadakin oli lähdettävä mukaan silloin, kun Herra antoi Nebukadnessarin viedä Juudan ja Jerusalemin asukkaita pakkosiirtolaisuuteen.
16. Leevin pojat olivat Geersom, Kehat ja Merari.
17. Nämä ovat Geersomin poikien nimet: Libni ja Siimei.
18. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel.
19. Merarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän isiensä mukaan.
20. Geersomin jälkeläisiä olivat hänen poikansa Libni, tämän poika Jahat, tämän poika Simma,
21. tämän poika Jooah, tämän poika Iddo, tämän poika Serah ja tämän poika Jeatrai.
22. Kehatin pojat olivat: hänen poikansa Amminadab, tämän poika Koorah, tämän poika Assir,
23. tämän poika Elkana, tämän poika Ebjasaf, tämän poika Assir,
24. tämän poika Tahat, tämän poika Uuriel, tämän poika Ussia ja tämän poika Saul.
25. Elkanan pojat olivat Amasai ja Ahimot.
26. Elkana: Elkanan pojat, Suufai, tämän poika Nahat,
27. tämän poika Eliab, tämän poika Jeroham, tämän poika Elkana.
28. Samuelin pojat olivat esikoinen Vasni ja Abia.
29. Merarin pojat olivat: Mahli, tämän poika Libni, tämän poika Siimei, tämän poika Ussa,
30. tämän poika Simea, tämän poika Haggia ja tämän poika Asaja.
31. Nämä ovat ne, jotka Daavid asetti pitämään huolta laulusta Herran pyhäkössä sen jälkeen, kun arkki oli saanut olinsijan.
32. He palvelivat veisaajina ilmestysmajan pyhäkön edessä, kunnes Salomo rakensi Herran temppelin Jerusalemiin. He toimittivat virkaansa, kuten heille oli säädetty.
33. Nämä ovat ne, jotka palvelivat, ja nämä heidän poikansa: Kehatilaisia: Heeman, veisaaja, Jooelin poika, joka oli Samuelin poika,
34. joka Elkanan poika, joka Jerohamin poika, joka Elielin poika, joka Tooahin poika,
35. joka Suufin poika, joka Elkanan poika, joka Mahatin poika, joka Amasain poika,
36. joka Elkanan poika, joka Jooelin poika, joka Asarjan poika, joka Sefanjan poika,
37. joka Tahatin poika, joka Assirin poika, joka Ebjasafin poika, joka Koorahin poika,
38. joka Jisharin poika, joka Kehatin poika, joka Leevin poika, joka Israelin poika.
39. Vielä hänen veljensä Aasaf, joka seisoi hänen oikealla puolellaan, Aasaf, Berekjan poika, joka oli Simean poika,
40. joka Miikaelin poika, joka Baasejan poika, joka Malkian poika,
41. joka Etnin poika, joka Serahin poika, joka Adajan poika,
42. joka Eetanin poika, joka Simman poika, joka Siimein poika,
43. joka Jahatin poika, joka Geersomin poika, joka Leevin poika.
44. Heidän veljensä, Merarin pojat, vasemmalla puolella: Eetan, Kiisin poika, joka oli Abdin poika, joka Mallukin poika,
45. joka Hasabjan poika, joka Amasjan poika, joka Hilkian poika,
46. joka Amsin poika, joka Baanin poika, joka Semerin poika,
47. joka Mahlin poika, joka Muusin poika, joka Merarin poika, joka Leevin poika.
48. Heidän veljensä, leeviläiset, oli annettu toimittamaan kaikkinaista palvelusta Jumalan pyhäkössä.
49. Aaron ja hänen poikansa polttivat uhreja polttouhrialttarilla ja suitsutusalttarilla, toimittivat kaikki askareet kaikkeinpyhimmässä ja Israelin sovituksen, kuten Jumalan palvelija Mooses oli säätänyt.
50. Nämä olivat Aaronin pojat: hänen poikansa Eleasar, tämän poika Piinehas, tämän poika Abisua,
51. tämän poika Bukki, tämän poika Ussi, tämän poika Serahja,
52. tämän poika Merajot, tämän poika Amarja, tämän poika Ahitub,
53. tämän poika Saadok, tämän poika Ahimaas.
54. Nämä olivat heidän asuinsijansa, heidän leiripaikkojensa mukaan, heidän alueellaan: Niille Aaronin jälkeläisille, jotka olivat kehatilaisten sukua, sillä he saivat arpaosan,
55. annettiin Hebron Juudan maasta, ympärillä olevine laidunmaineen.
56. Mutta kaupungin peltomaat kylineen annettiin Kaalebille, Jefunnen pojalle.
57. Aaronin jälkeläisille annettiin turvakaupungit, Hebron, Libna laidunmaineen, Jattir, Estemoa laidunmaineen,
58. Hiilen laidunmaineen, Debir laidunmaineen,
59. Aasan laidunmaineen ja Beet-Semes laidunmaineen.
60. Benjaminin heimosta Geba laidunmaineen, Aalemet laidunmaineen ja Anatot laidunmaineen. Heidän kaupunkejaan oli kaikkiaan 13 kaupunkia, heidän sukujensa mukaan.
61. Muut kehatilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Efraimin heimolta, Daanin heimolta ja toiselta puolelta Manassen heimoa 10 kaupunkia.
62. Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan Isaskarin heimolta, Asserin heimolta, Naftalin heimolta ja Manassen heimolta Baasanista 13 kaupunkia.
63. Merarilaiset saivat arvalla sukujensa mukaan Ruubenin heimolta, Gaadin heimolta ja Sebulonin heimolta 12 kaupunkia.
64. Israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit laidunmaineen.
65. He antoivat arvalla Juudan lasten heimosta, simeonilaisten heimosta ja benjaminilaisten heimosta nämä nimeltä mainitut kaupungit.
66. Kehatilaisten suvuista muutamat saivat arvalla Efraimin heimolta alueekseen seuraavat kaupungit:
67. Heille annettiin turvakaupungit Sikem laidunmaineen Efraiminvuoristosta, Geser laidunmaineen,
68. Jokmeam laidunmaineen, Beet-Hooron laidunmaineen,
69. Aijalon laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen;
70. toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Aaner laidunmaineen ja Bileam laidunmaineen. Nämä tulivat muiden kehatilaisten suvuille.
71. Geersomilaiset saivat sukujensa mukaan toiselta puolelta Manassen sukukuntaa Goolanin laidunmaineen Baasanista ja Astarotin laidunmaineen.
72. Isaskarin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen, Dobratin laidunmaineen,
73. Raamotin laidunmaineen ja Aanemin laidunmaineen;
74. ja Asserin sukukunnalta Maasalin laidunmaineen, Abdonin laidunmaineen,
75. Huukokin laidunmaineen ja Rehobin laidunmaineen;
76. Naftalin sukukunnalta Kedeksen laidunmaineen Galileasta, Hammonin laidunmaineen ja Kirjataimin laidunmaineen.
77. Muut merarilaiset saivat Sebulonin sukukunnalta Rimmonin laidunmaineen ja Taaborin laidunmaineen;
78. tuolta puolelta Jerikon Jordanin, Jordanista auringonnousuun päin, Ruubenin sukukunnalta Beserin laidunmaineen erämaasta, Jahaan laidunmaineen,
79. Kedemotin laidunmaineen, Meefaatin laidunmaineen;
80. Gaadin sukukunnalta Raamotin laidunmaineen Gileadista, Mahanaimin laidunmaineen,
81. Hesbonin laidunmaineen ja Jaeserin laidunmaineen.

____________________________________

Apt 26:1-32

26. LUKU

Paavalin puhe Agrippa II:n edessä

1. Agrippa sanoi Paavalille: ”Saat puhua puolestasi.” Silloin Paavali ojensi kätensä ja piti puolustuspuheen:
2. ”Kuningas Agrippa, olen onnellinen, kun tänään saan sinun edessäsi puolustautua kaiken sen suhteen, mistä juutalaiset syyttävät minua.
3. Näin etenkin siksi, että sinä tunnet tarkkaan kaikki juutalaisten tavat ja riitakysymykset. Sen tähden pyydän sinua kuuntelemaan minua kärsivällisesti.
4. Kaikki juutalaiset tuntevat elämäni nuoruudestani asti. Olenhan alusta asti elänyt kansani parissa Jerusalemissa.
5. He tuntevat minut jo entuudestaan ja voivat todistaa, jos haluavat, että uskontomme ankarimman suunnan mukaan olen elänyt fariseuksena.
6. Minä seison nyt oikeuden edessä sen johdosta, että panen toivoni Jumalan isillemme antamaan lupaukseen.
7. Meidän 12 heimoamme palvelevat herkeämättä yötä päivää Jumalaa toivossa, että se toteutuu heille. Tämän toivon tähden, kuningas, juutalaiset syyttävät minua.
8. Miksi teistä on uskomatonta, että Jumala herättää kuolleet?
9. Minäkin luulin, että minun tuli monin tavoin toimia Jeesus Nasaretilaisen nimeä vastaan.
10. Niin minä teinkin Jerusalemissa. Monia pyhiä minä suljin vankiloihin saatuani ylipapeilta siihen valtuudet. Kun heitä surmattiin, äänestin sen puolesta.
11. Kaikkialla synagogissa minä koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta. Vimmassani heitä vastaan menin niin pitkälle, että vainosin heitä muiden maiden kaupunkeihin saakka.
12. Ylipappien valtuutuksella ja suostumuksella olin näissä asioissa matkalla Damaskoon.
13. Tiellä keskellä päivää näin silloin auringon paistetta kirkkaamman valon leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä.
14. Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: ’Saul, Saul, miksi vainoat minua? Sinun on työlästä potkia tutkainta vastaan.’
15. Minä kysyin: ’Herra, kuka sinä olet?’ Herra vastasi: ’Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
16. Nouse ja seiso jaloillasi. Sitä varten olen ilmestynyt sinulle, että asettaisin sinut palvelukseeni ja sen todistajaksi, mitä varten olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten sinulle vielä ilmestyn.
17. Minä pelastan sinut sekä oman kansasi että muiden kansojen käsistä, joiden luo sinut lähetän
18. avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’
19. Sen tähden, kuningas, en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä.
20. Ensin Damaskon ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja muihin kansoihin kuuluvien parissa olen julistanut parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannukseen sopivia tekoja.
21. Tämän vuoksi juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut.
22. Jumala on auttanut minua tähän päivään asti, ja minä seison ja todistan sekä pienille että suurille. En puhu muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,
23. että nimittäin Kristuksen oli kärsittävä ja kuolleitten esikoisena noustava ylös, ja että Hänessä on julistettava valoa sekä tälle kansalle että muille kansoille.”

Paavali, Festus ja Agrippa II

24. Paavalin näin puolustautuessa Festus sanoi kovalla äänellä: ”Olet järjiltäsi, Paavali, suuri oppi sekoittaa sinun pääsi.”
25. Paavali vastasi: ”En ole järjiltäni, arvoisa Festus, vaan puhun totuuden ja terveen järjen sanoja.
26. Kuningas kyllä tuntee nämä asiat, ja siksi puhunkin hänelle rohkeasti. En usko, että mikään näistä asioista on hänelle tuntematon. Eiväthän ne ole tapahtuneet missään syrjäisessä kolkassa.
27. Uskotko, kuningas Agrippa, profeettoja? Tiedän, että uskot.”
28. Agrippa sanoi Paavalille: ”Vähälläpä luulet tekeväsi minusta kristityn.”
29. Paavali sanoi: ”Suokoon Jumala, olipa se vähällä tai paljolla, etten vain minä, vaan myös te kaikki, jotka kuulette minua tänään, tulisitte minun kaltaisikseni, näitä kahleita lukuunottamatta.”
30. Silloin kuningas nousi ja samoin maaherra, Bernike ja koko heidän seurueensa.
31. Mennessään he puhuivat keskenään sanoen: ”Tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuoleman tai kahleet.”
32. Agrippa sanoi Festukselle: ”Tämä mies olisi voitu vapauttaa, jos hän ei olisi vedonnut keisariin.”

____________________________________

Ps 6:1-11

6. PSALMI

Katuvan ahdistetun rukous

1. Veisuunjohtajalle. Säestetään 8-kielisillä soittimilla. Daavidin psalmi.
2. Herra, älä nuhtele minua vihassasi, älä kiivaudessasi kurita.
3. Ole minulle armollinen, Herra, sillä minä olen näännyksissä. Paranna minut, Herra, sillä minun luuni ovat säikähtyneet,
4. ja sieluni on kovin pelästynyt. Voi, Herra, kuinka kauan?
5. Käänny, Herra, vapahda minun sieluni, pelasta minut armosi tähden.
6. Eihän kuolemassa sinua muisteta! Kuka ylistää sinua haudassa*?
7. Minä olen uupunut huokaamisesta. Joka yö on vuoteeni itkusta märkä, ja leposijani on kastunut kyynelistä.
8. Silmäni ovat hämärtyneet surusta, vanhenneet kaikkien vihamiesteni tähden.
9. Väistykää minusta, kaikki väärintekijät, sillä Herra kuulee itkuni äänen.
10. Herra kuulee anomiseni, Herra ottaa vastaan rukoukseni.
11. Kaikki viholliseni joutuvat häpeään ja suuren pelon valtaan. Äkisti he joutuvat häpeään, kääntyvät pois.

____________________________________

Snl 18:20-21

20. Suunsa hedelmästä saa mies vatsansa kylläiseksi. Hän saa kyllikseen huultensa satoa.
21. Kielellä on vallassaan kuolema ja elämä. Jotka sitä rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.

Scroll to Top