Raamattu vuodessa heinäkuu 9

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

heinäkuu 9
____________________________________

1 Aik 7:1 – 8:40

7. LUKU

Isaskarin jälkeläiset

1. Isaskarin pojat olivat Toola, Puua, Jaasub ja Simron, kaikkiaan neljä.
2. Toolan pojat olivat Ussi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jibsam ja Samuel, jotka olivat perhekuntiensa päämiehiä, Toolan jälkeläisiä, sotaurhoja, polveutumisensa mukaan. Daavidin aikana oli heidän lukumääränsä 20.600.
3. Ussin poika oli Jisrahja, ja Jisrahjan pojat olivat Miikael, Obadja, Jooel ja Jissia, kaikkiaan viisi, kaikki päämiehiä.
4. Heitä seurasi polveutumisensa ja perhekuntiensa mukaan taisteluun valmiina sotajoukkoina 36.000 miestä, sillä heillä oli paljon vaimoja ja lapsia.
5. Heidän veljensä, kaikissa Isaskarin suvuissa, olivat sotaurhoja. Sukuluetteloihin merkittyjä oli kaikkiaan 87.000.
6. Sebulonia* olivat: Bela, Beker ja Jediael, kaikkiaan kolme.
7. Belan pojat olivat Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot ja Iiri, kaikkiaan viisi, perhekunta-päämiehiä, sotaurhoja. Sukuluetteloihin merkittyinä heitä oli 22.034.
8. Bekerin pojat olivat Semira, Jooas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot ja Aalemet; kaikki nämä olivat Bekerin poikia.
9. Sukuluetteloihin merkittyinä oli heitä polveutumisensa mukaan, perhekunta-päämiestensä, sotaurhojen, mukaan, 20.200.
10. Jediaelin poika oli Bilhan, ja Bilhanin pojat olivat Jeus, Benjamin, Eehud, Kenaana, Seetan, Tarsis ja Ahisahar.
11. Kaikki nämä olivat Jediaelin poikia perhekunta-päämiesten, sotaurhojen, mukaan 17.200 sotakelpoista miestä.
12. Suppim ja Huppim olivat Iirin poikia. Huusim oli Aherin poika.
13. Naftalin pojat olivat Jahasiel, Guuni, Jeeser ja Sallum, Bilhan jälkeläisiä.
14. Manassen poika oli Asriel, jonka hänen aramealainen sivuvaimonsa synnytti. Tämä synnytti Maakirin, Gileadin isän.
15. Maakir otti vaimon Huppimille ja Suppimille, ja hänen sisarensa nimi oli Maaka. Toisen nimi oli Selofhad. Selofhadilla oli tyttäriä.
16. Maaka, Maakirin vaimo, synnytti pojan, jolle hän antoi nimen Peres. Hänen veljensä nimi oli Seres, ja hänen poikansa olivat Uulam ja Rekem.
17. Uulamin poika oli Bedan. Nämä olivat Gileadin pojat, joka oli Maakirin poika, joka Manassen poika.
18. Hänen sisarensa Mooleket synnytti Iishodin, Abieserin ja Mahlan.
19. Semidan pojat olivat Ahjan, Sekem, Likhi ja Aniam.
20. Efraimin pojat olivat: Suutelah, tämän poika Bered, tämän poika Tahat, tämän poika Elada, tämän poika Tahat,
21. tämän poika Saabad, tämän poika Suutelah, sekä Eser ja Elead. Gatin miehet, siinä maassa syntyneet, tappoivat heidät, koska he olivat lähteneet ottamaan heidän karjaansa.
22. Heidän isänsä Efraim suri poikiaan pitkän aikaa, ja hänen veljensä tulivat lohduttamaan häntä.
23. Sitten hän yhtyi vaimoonsa, joka tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Hän antoi tälle nimen Beria*, koska se oli tapahtunut hänen perheensä onnettomuuden aikana.
24. Hänen tyttärensä oli Seera. Tämä rakensi Ala- ja Ylä-Beet-Hooronin sekä Ussen-Seeran.
25. Berian poika oli Refah, samoin Resef, tämän poika Telah, tämän poika Tahan,
26. tämän poika Ladan, tämän poika Ammihud, tämän poika Elisama,
27. tämän poika Nuun ja tämän poika Joosua.
28. Heidän perintömaansa ja asuinsijansa olivat Beetel ja sen tytärkaupungit, itään päin Naaran ja länteen päin Geser ja sen tytärkaupungit Aijaan ja sen tytärkaupunkeihin asti.
29. Manasselaisten hallussa olivat Beet-Sean ja sen tytärkaupungit, Taanak ja sen tytärkaupungit, Megiddo ja sen tytärkaupungit, Door ja sen tytärkaupungit. Näissä asuivat Joosefin, Israelin pojan, jälkeläiset.
30. Asserin pojat olivat Jimna, Jisva, Jisvi ja Beria. Heidän sisarensa oli Serah.
31. Berian pojat olivat Heber ja Malkiel. Tämä oli Birsaitin isä.
32. Heberille syntyi Jaflet, Soomer, Hootam ja heidän sisarensa Suua.
33. Jafletin pojat olivat Paasak, Bimhal ja Asva. Nämä olivat Jafletin pojat.
34. Semerin pojat olivat Ahi, Rohga, Hubba ja Aram.
35. Hänen veljensä Heelemin pojat olivat Soofah, Jimna, Seeles ja Aamal.
36. Soofahin pojat olivat Suuah, Harnefer, Suual, Beeri, Jimra,
37. Beser, Hood, Samma, Silsa, Jitran ja Beera.
38. Jeterin pojat olivat Jefunne, Fispa ja Ara.
39. Ullan pojat olivat Aarah, Hanniel ja Risja.
40. Kaikki nämä olivat Asserin jälkeläisiä, perhekuntien päämiehiä, valittuja sotaurhoja, ruhtinasten päämiehiä. Heidän sukuluetteloihin merkittyjen sotakelpoisten miestensä lukumäärä oli 26.000.

8. LUKU

1. Benjaminille syntyi esikoisena Bela, toisena Asbel, kolmantena Ahrah,
2. neljäntenä Nooha ja viidentenä Raafa.
3. Belalla oli pojat: Addar, Geera, Abihud,
4. Abisua, Naaman, Ahoah,
5. Geera, Sefufan ja Huuram.
6. Nämä olivat Eehudin pojat. He olivat Geban asukkaiden perhekuntien päämiehet. Heidät siirrettiin pois Manahatiin,
7. niin myös Naaman, Ahia ja Geera. Hän siirsi heidät pois. Hänelle syntyi Ussa ja Ahihud.
8. Saharaimille syntyi Mooabin maassa, sitten kun hän oli hylännyt vaimonsa Huusimin ja Baaran,
9. hänelle syntyi hänen vaimostaan Hoodeksesta Joobab, Sibja, Meesa, Malkam,
10. Jeus, Sokja ja Mirma. Nämä olivat hänen poikiaan, perhekuntien päämiehiä.
11. Huusimista oli hänelle syntynyt Abitub ja Elpaal.
12. Elpaalin pojat olivat Eeber, Misam ja Semed. Tämä rakensi Oonon ja Loodin sekä sen tytärkaupungit.
13. Beria ja Sema olivat Aijalonin asukasten perhekuntien päämiehiä. He karkottivat Gatin asukkaat,
14. he ja Ahjo, Saasak ja Jeremot.
15. Sebadja, Arad, Eder,
16. Miikael, Jispa ja Jooha olivat Berian poikia.
17. Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,
18. Jismerai, Jislia ja Joobab olivat Elpaalin poikia.
19. Jaakim, Sikri, Sabdi,
20. lienai, Silletai, Eliel,
21. Adaja, Beraja ja Simrat olivat Siimein poikia.
22. Jispan, Eder, Eliel,
23. Abdon, Sikri, Haanan,
24. Hananja, Eelam, Antotia,
25. Jifdeja ja Penuel olivat Saasakin poikia.
26. Samserai, Seharja, Atalja,
27. Jaaresja, Elia ja Sikri olivat Jerohamin poikia.
28. Nämä olivat perhekuntien päämiehiä, päämiehiä polveutumisensa mukaan. He asuivat Jerusalemissa.

Saulin suku

29. Gibeonissa asui Gibeonin isä, jonka vaimon nimi oli Maaka.
30. Hänen esikoispoikansa oli Abdon, sitten Suur, Kiis, Baal, Naadab,
31. Gedor, Ahjo ja Seker.
32. Miklotille syntyi Simea. Hekin asuivat veljineen Jerusalemissa, rajakkain veljiensä kanssa.
33. Neerille syntyi Kiis, Kiisille syntyi Saul, ja Saulille syntyivät Joonatan, Malkisua, Abinadab ja Esbaal.
34. Joonatanin poika oli Meribbaal*, ja tälle syntyi Miika.
35. Miikan pojat olivat Piiton, Melek, Tarea ja Aahas.
36. Aahaalle syntyi Jooadda, Jooaddalle syntyi Aalemet, Asmavet ja Simri. Simrille syntyi Moosa.
37. Moosalle syntyi Binea. Hänen poikansa oli Raafa, tämän poika Elasa ja tämän poika Aasel.
38. Aaselilla oli kuusi poikaa, ja nämä ovat heidän nimensä: Asrikam, Bookeru, Jismael, Searja, Obadja ja Haanan. Nämä kaikki olivat Aaselin poikia.
39. Eesekin, hänen veljensä, pojat olivat: hänen esikoisensa Uulam, toinen Jeus ja kolmas Elifelet.
40. Uulamin pojat olivat sotaurhoja, jousen jännittäjiä, ja heillä oli paljon poikia ja poikien poikia, 150. Nämä kaikki ovat benjaminilaisia.

____________________________________

Apt 27:1-20

27. LUKU

Merimatka Roomaan

1. Kun oli päätetty, että me* lähtisimme meritse Italiaan, Paavali ja muutamat muut vangit annettiin Julius-nimisen keisarillisen sotaväen sadanpäällikön haltuun.
2. Me astuimme adramyttionilaiseen* laivaan, jonka oli määrä purjehtia Aasian rannikkopaikkoihin, ja lähdimme merelle. Mukanamme oli Aristarkus, makedonialainen Tessalonikasta.
3. Seuraavana päivänä me saavuimme Siidoniin. Julius kohteli Paavalia ystävällisesti ja salli hänen mennä ystäviensä luo saamaan hoitoa.
4. Lähdettyämme sieltä merelle purjehdimme vastatuulen takia Kyproksen suojaan
5. ja jatkoimme purjehdusta Kilikian ja Pamfylian edustalla olevan meren yli Lykian Myrraan.
6. Siellä sadanpäällikkö tapasi aleksandrialaisen* laivan, jonka oli määrä purjehtia Italiaan, ja hän siirsi meidät siihen.
7. Me purjehdimme monta päivää hitaasti ja pääsimme vaivoin Knidon kohdalle. Tuuli esti meitä pääsemästä sinne, ja me purjehdimme Salmonen niemen ohi Kreetan suojaan.
8. Vaivoin kuljettuamme rannikon tuntumassa me tulimme Kauniit Satamat-nimiseen paikkaan, jonka lähellä oli Lasaian kaupunki.
9. Kun aikaa oli kulunut paljon, ja purjehtiminen oli vaarallista, sillä paastonaikakin* oli jo ohi, Paavali varoitti heitä:
10. ”Miehet, minä näen, että purjehtiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi ei vain lastille ja laivalle, vaan myös meidän hengellemme.”
11. Sadanpäällikkö uskoi kuitenkin enemmän perämiestä ja laivan omistajaa kuin Paavalin sanoja.
12. Kun satama oli sopimaton talvehtimiseen, useimmat olivat sitä mieltä, että heidän oli lähdettävä sieltä voidakseen ehkä päästä talvehtimaan Foiniks-nimiseen Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin.
13. Etelätuulen alkaessa puhaltaa he luulivat pääsevänsä päämääräänsä, nostivat ankkurin ja kulkivat aivan Kreetan rannikon tuntumassa.
14. Ennen pitkää saaren yli syöksyi raju tuuli, koillismyrskyksi sanottu.

Myrskyssä tuuliajolla

15. Laiva ryöstäytyi sen mukaan voimatta nousta vastatuuleen. Me jätimme sen ajelehtimaan ja jouduimme tuuliajolle.
16. Päästyämme Klauda-nimisen pienen saaren suojaan me töintuskin saimme laivaveneen korjuuseen.
17. Vedettyään sen ylös he ryhtyivät varotoimiin ja sitoivat laivan ympäri köysiä. Peläten ajautuvansa Syrtteihin* he laskivat purjeet alas ja ajelehtivat tuulen mukana.
18. Kun kova rajuilma ahdisti meitä, he heittivät seuraavana päivänä lastia mereen.
19. Kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat mereen laivan kaluston.
20. Kun aurinkoa ja tähtiä ei näkynyt moneen päivään, ja kova myrsky yhä raivosi, meiltä katosi viimein kaikki pelastumisen toivo.

____________________________________

Ps 7:1-18

7. PSALMI

Rukous vihollisen ahdistaessa

1. Daavidin psalmi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen Kuusin sanojen johdosta.
2. Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan. Pelasta minut kaikista vainoojistani ja vapahda minut,
3. etteivät he raatelisi minua kuin leijona ja tempaisi pois, eikä olisi pelastajaa.
4. Herra, minun Jumalani, jos olen tehnyt tämän, jos vääryys tahraa käsiäni,
5. jos olen tehnyt pahaa niille, jotka ovat eläneet rauhassa kanssani, tai jos olen ryöstänyt niiltä, jotka syyttä ahdistavat minua,
6. niin vainotkoon vihollinen henkeäni, saakoon hän minut kiinni, polkekoon maahan elämäni ja painakoon kunniani tomuun. Sela.
7. Nouse, Herra, vihassasi. Kohoa vastustajieni raivoa vastaan ja herää avukseni sinä, joka olet säätänyt tuomion.
8. Ympäröiköön sinua kansojen joukko, ja palaa sen yli korkeuteen.
9. Herra tuomitsee kansat. Auta minut oikeuteeni, Herra, minun vanhurskauteni ja viattomuuteni mukaan.
10. Loppukoon jumalattomien pahuus, ja vahvista vanhurskaita. Sinä, vanhurskas Jumala, tutkit sydämet ja sisimmät.
11. Minun kilpenäni on Jumala. Hän on oikeamielisten pelastaja.
12. Jumala on vanhurskas tuomari, Jumala, joka vihastuu joka päivä.
13. Jos kääntymystä ei tule, hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä.
14. Hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolet palaviksi.
15. Tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa sisimmässään, synnyttää petoksen.
16. Hän kaivoi haudan ja koversi sen, mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan.
17. Hänen turmiollinen hankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä, ja hänen vääryytensä kaatuu hänen päänsä päälle.
18. Minä ylistän Herraa hänen vanhurskaudestaan ja veisaan Herran, Korkeimman, nimen kiitosta.

____________________________________

Snl 18:22

22. Joka löytää vaimon löytää onnen, saa Herralta armosuosion.

Scroll to Top