Raamattu vuodessa maaliskuu 18

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 18
____________________________________

4Ms 26:52 – 28:15

52. Herra sanoi Moosekselle:
53. ”Jaettakoon maa näille perintöosiksi nimien lukumäärän mukaan.
54. Isommalle suvulle anna isompi perintöosa ja pienemmälle pienempi perintöosa. Kullekin annettakoon perintöosa väenlaskussa olleiden määrän mukaan.
55. Maa jaettakoon arvalla. Isiensä heimojen nimien mukaan he saakoot perintöosansa.
56. Arvan määräyksen mukaan jaettakoon perintöosat suurilukuisten ja vähälukuisten heimojen kesken.”

Leevi

57. Nämä olivat Leevin väenlaskussa olleet, sukujensa mukaan: Geersonista geersonilaisten suku, Kehatista kehatilaisten suku, Merarista merarilaisten suku.
58. Nämä olivat leeviläisten suvut: libniläisten suku, hebronilaisten suku, mahlilaisten suku, muusilaisten suku, koorahilaisten suku. Kehatille oli syntynyt Amram.
59. Amramin vaimon nimi oli Jookebed, Leevin tytär, joka oli Leeville syntynyt Egyptissä. Hän synnytti Amramille Aaronin ja Mooseksen sekä heidän sisarensa Mirjamin.
60. Aaronille syntyivät Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar.
61. Naadab ja Abihu kuolivat, kun toivat vierasta tulta Herran eteen.
62. Väenlaskussa heitä oli 23.000, kaikki miehenpuolia, kuukauden vanhoja ja sitä vanhempia. Heistä ei näet pidetty väenlaskua yhdessä muiden israelilaisten kanssa, koska heille ei annettu perintöosaa israelilaisten keskuudessa.
63. Nämä olivat siinä israelilaisten väenlaskussa, jonka Mooses ja pappi Eleasar pitivät Mooabin arolla lähellä Jordania, Jerikon kohdalla.
64. Heidän joukossaan ei ollut ketään siinä israelilaisten väenlaskussa ollutta, minkä Mooses ja pappi Aaron olivat pitäneet Siinain erämaassa.
65. Herra oli näet heille sanonut, että heidän oli kuoltava erämaassa. Heistä ei jäänyt ketään, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika.

27. LUKU

Perintölakeja

1. Selofhadin tyttäret astuivat esiin, Selofhadin, Heeferin pojan, Gileadin pojan, Maakirin pojan, Manassen pojan, tyttäret, jotka olivat Manassen, Joosefin pojan, suvuista ja joiden nimet olivat Mahla, Nooga, Hogla, Milka ja Tirsa.
2. He asettuivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päämiesten ja kaiken kansan eteen ilmestysmajan ovelle ja sanoivat:
3. ”Meidän isämme kuoli erämaassa, mutta hän ei ollut siinä joukossa, joka kävi kapinoimaan Herraa vastaan, Koorahin joukossa, vaan hän kuoli oman syntinsä tähden, eikä hänellä ollut poikia.
4. Miksi nyt meidän isämme nimi häviäisi hänen sukunsa keskuudesta sen tähden, että hänellä ei ollut poikaa? Anna meille perintöosuus isämme veljien keskuudessa.”
5. Mooses saattoi heidän asiansa Herran eteen.
6. Herra sanoi Moosekselle:
7. ”Selofhadin tyttäret puhuvat oikein. Anna heille perintöosuus heidän isänsä veljien keskuudessa ja siirrä heidän isänsä perintöosa heille.
8. Puhu israelilaisille sanoen: Jos joku kuolee ilman poikaa, siirtäkää hänen perintöosansa hänen tyttärelleen.
9. Jos hänellä ei ole tytärtä, antakaa hänen perintöosansa hänen veljilleen.
10. Jos hänellä ei ole veljiä, niin antakaa hänen perintöosansa hänen isänsä veljille.
11. Jos hänen isällään ei ole veljiä, niin antakaa hänen perintöosansa sille hänen veriheimolaiselleen, joka hänen suvussaan on häntä lähin. Tämä ottakoon sen haltuunsa. Olkoon tämä oikeussäädöksenä israelilaisilla, kuten Herra on Moosekselle antanut käskyn.”

Mooseksen elämän päätös

12. Herra sanoi Moosekselle: ”Nouse tälle Abarimin vuorelle ja katsele sitä maata, jonka minä annan israelilaisille.
13. Kun olet sitä katsellut, sinutkin otetaan pois heimosi luo, niin kuin veljesi Aaron otettiin
14. sen tähden, että te Siinin erämaassa, kansan riidellessä, ette totelleet minun käskyjäni ettekä pitäneet minua pyhänä heidän nähtensä silloin, kun hankitte vettä.” Se oli Meriban vesi Kaadeksessa Siinin erämaassa.

Joosua Mooseksen seuraajaksi

15. Mooses puhui Herralle sanoen:
16. ”Asettakoon Herra, Jumala, jonka vallassa on koko ihmissuvun* henki, tämän kansakunnan johtoon miehen,
17. joka menee ja tulee heidän edellään, joka saattaa heidät lähtemään ja tulemaan, ettei Herran kansa olisi kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta.”
18. Herra sanoi Moosekselle: ”Ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on Henki, ja pane kätesi hänen päälleen.
19. Aseta hänet pappi Eleasarin ja kokoontuneen kansan eteen ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä.
20. Siirrä hänelle osa omaa arvoasi, että israelilaisten koko kansakunta tottelisi häntä.
21. Hän astukoon pappi Eleasarin eteen, ja tämä kysyköön hänen puolestaan uurimin kautta Jumalan vastausta Herran edessä. Hänen käskystään he lähtekööt ja hänen käskystään he tulkoot, hän ja kaikki israelilaiset hänen kanssaan, koko kansakunta.”
22. Mooses teki, kuten Herra oli häntä käskenyt, otti Joosuan ja asetti hänet pappi Eleasarin ja koko kansakunnan eteen.
23. Hän pani kätensä Joosuan päälle ja asetti hänet virkaan Herran Mooseksen kautta antamien ohjeiden mukaisesti.

28. LUKU

Uhrisäädöksiä

1. Herra sanoi Moosekselle:
2. ”Käske israelilaisia ja sano heille: Huolehtikaa siitä, että tuotte minulle määräaikoinaan uhrilahjani, ruokani, suloisesti tuoksuvat uhrini.
3. Sano heille: Tämä on uhri, mikä teidän on tuotava päivittäin Herralle: Kaksi vuodenvanhaa virheetöntä karitsaa jokapäiväiseksi polttouhriksi.
4. Uhraa toinen karitsa aamulla, ja toinen karitsa uhraa iltahämärässä,
5. sekä ruokauhriksi 1/10 eefa-mittaa lestyjä jauhoja, sekoitettuna 1/4:een hiin-mittaa survomalla saatua öljyä.
6. Tämä on jokapäiväinen polttouhri, joka toimitettiin Siinain vuorella suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
7. Siihen kuulukoon juomauhrina 1/4 hiin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohti. Pyhäkössä vuodata Herralle höysteviiniuhri.
8. Toinen karitsa uhraa iltahämärässä ja toimita siihen kuuluva ruoka- ja juomauhri samalla tavoin kuin aamullakin, suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Herralle.
9. Mutta sapatinpäivänä uhraa kaksi vuoden vanhaa virheetöntä karitsaa sekä 2/10 [eefa-mittaa] lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, ruokauhriksi, ja siihen kuuluva juomauhri.
10. Tämä on sapatin polttouhri, joka uhrattakoon kunakin sapattina jokapäiväisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin ohella.
11. Kuukausienne 1. päivänä tuokaa polttouhriksi Herralle 2 mullikkaa, pässi ja 7 virheetöntä vuodenvanhaa karitsaa
12. sekä 3/10 eefa-mittaa lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, ruokauhriksi kutakin mullikkaa kohti ja 2/10 [eefa-mittaa] lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, ruokauhriksi pässiä kohti,
13. sekä 1/10 [eefa-mittaa] lestyjä jauhoja, öljyyn sekoitettuna, ruokauhriksi kutakin karitsaa kohti. Tämä on polttouhri, suloisesti tuoksuva uhri Herralle.
14. Niihin kuulukoon juomauhrina 1/2 hiin-mittaa viiniä mullikkaa kohti ja 1/3 hiin-mittaa pässiä kohti ja 1/4 hiin-mittaa karitsaa kohti. Tämä on uudenkuun polttouhri, joka uhrattakoon kunakin uutenakuuna, vuoden kaikkina kuukausina.
15. Sitäpaitsi uhratkaa yksi pukki syntiuhriksi Herralle. Se uhrattakoon jokapäiväisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin ohella.

____________________________________

Lk 3:1-22

3. LUKU

Johannes Kastaja

1. Keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena* Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, Herodes Antipas Galilean neljännesruhtinaana, hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiinmaan neljännesruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännesruhtinaana.
2. Ylimmäisenä pappina oli silloin Hannas, ja myös Kaifas*. Siihen aikaan Jumalan sana tuli erämaassa Johannekselle, Sakarjan pojalle.
3. Hän vaelsi kaikkialla Jordanin seudulla ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksiantamukseksi.
4. Tämä tapahtui sen mukaan kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.
5. Kaikki laaksot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, mutkat tulkoot suoriksi, koleikot tasaisiksi teiksi,
6. ja koko ihmissuku* on näkevä Jumalan pelastuksen’.”
7. Johannes sanoi ihmisille, jotka tulivat hänen luokseen kastettaviksi: ”Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaa vihaa?
8. Tehkää sen tähden hedelmiä, joissa parannuksenne aitous näkyy, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: ’Onhan meillä isänä Aabraham’. Minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.
9. Kirves on jo pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.”
10. Ihmiset kysyivät Johannekselta: ”Mitä meidän siis on tehtävä?”
11. Hän vastasi heille: ”Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin.”
12. Myös publikaaneja tuli kastettaviksi, ja he kysyivät Johannekselta: ”Opettaja, mitä meidän on tehtävä?”
13. Hän vastasi: ”Älkää vaatiko enempää kuin teille on säädetty.”
14. Oli myös sotilaita, jotka kysyivät häneltä: ”Mitäs meidän on tehtävä?” Hän vastasi: ”Älkää ryöstäkö keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne.”

Johannes puhuu Kristuksesta

15. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, olisikohan Johannes ehkä Kristus.
16. Johannes vastasi kaikille: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
17. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa. Viljan hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.”
18. Monia muitakin kehotuksia antaen Johannes julisti kansalle evankeliumia.

Johannes vankilaan

19. Neljännesruhtinas Herodes* sai Johannekselta nuhteita veljensä vaimon Herodiaan ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt.
20. Kaiken muun lisäksi hän sulki Johanneksen vankilaan.

Jeesuksen kaste

21. Kun paljon kansaa kastettiin, myös Jeesus sai kasteen ja rukoili. Silloin taivas aukeni,
22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen näkyvänä kyyhkysen hahmossa. Taivaasta kuului ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani. Sinuun minä olen mieltynyt.”

____________________________________

Ps 61:1-9

61. PSALMI

Herra turvana vihollisia vastaan

1. Veisuunjohtajalle. Kielisoittimilla. Daavidin psalmi.
2. Jumala, kuule minun huutoni, huomaa rukoukseni.
3. Maan ääristä minä sinua huudan, kun sydämeni nääntyy. Saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea.
4. Sinähän olet turvapaikkani, vahva torni vihollista vastaan.
5. Suo minun asua aina majassasi, turvata siipiesi suojaan. Sela.
6. Sinä, Jumala, kuulet lupaukseni, annat perinnön niille, jotka nimeäsi pelkäävät.
7. Sinä lisäät kuninkaalle yhä uusia päiviä. Hänen vuotensa jatkukoot polvesta polveen.
8. Hallitkoon hän ainiaan Jumalan kasvojen edessä. Säädä armo ja totuus häntä varjelemaan.
9. Niin minä veisaan ainiaan nimesi kiitosta, täytän lupaukseni päivästä päivään.

____________________________________

Snl 11:16-17

16. Suloinen nainen saa kunniaa, mutta väkivaltaiset miehet kahmivat rikkauksia.
17. Armelias mies tekee itselleen hyvää, mutta armoton syöksee itsensä* onnettomuuteen.

Scroll to Top