Raamattu vuodessa maaliskuu 21

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 21
____________________________________

4Ms 32:1 -33:39

32. LUKU

Heimot Jordanin itäpuolella

1. Ruubenilaisilla ja gaadilaisilla oli karjaa paljon, ylen runsaasti. Kun he nyt katselivat Jaesarin ja Gileadin maita, he huomasivat, että seudut olivat karjanhoitoon sopivia.
2. Niin gaadilaiset ja ruubenilaiset tulivat ja sanoivat Moosekselle, pappi Eleasarille ja kansan päämiehille:
3. ”Atarot, Diibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Elale, Sebam, Nebo ja Beon,
4. tämä maa, jonka Herra on vallannut Israelin kansalle, on karjanhoitoon sopivaa maata, ja sinun palvelijoillasi on karjaa.”
5. He sanoivat vielä: ”Jos olemme saaneet armon sinun silmiesi edessä, niin annettakoon tämä maa palvelijoillesi omaksi, äläkä vie meitä Jordanin yli.”
6. Mooses vastasi gaadilaisille ja ruubenilaisille: ”Onko teidän veljienne lähdettävä sotaan, ja te jäisitte tänne?
7. Miksi viette israelilaisilta halun mennä siihen maahan, jonka Herra on heille antanut?
8. Niin teidän isännekin tekivät, kun minä lähetin heidät Kaades-Barneasta katselemaan sitä maata.
9. Kun he olivat saapuneet Eskolin laaksoon asti ja katselleet sitä maata, he veivät israelilaisilta halun lähteä siihen maahan, jonka Herra oli heille antanut.
10. Sinä päivänä syttyi Herran viha, ja hän vannoi sanoen:
11. ’Ne miehet, jotka lähtivät Egyptistä, 20-vuotiset ja sitä vanhemmat, eivät saa nähdä sitä maata, jonka minä vannoen lupasin Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sillä he eivät ole seuranneet minua uskollisesti,
12. paitsi Kaaleb, kenissiläisen Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika. Nämä ovat uskollisesti seuranneet Herraa’.
13. Herran viha syttyi Israelia kohtaan, ja hän antoi heidän harhailla erämaassa 40 vuotta, kunnes koko se sukupolvi oli kuollut, joka oli tehnyt sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä.
14. Te olette nyt astuneet isienne sijaan, te syntisten sikiöt, lisätäksenne vielä Herran vihan kiivautta Israelia kohtaan.
15. Jos te nyt käännytte pois hänestä, hän jättää kansan vielä kauemmaksi aikaa tähän erämaahan, ja niin te tuotatte tuhon kaikelle tälle kansalle.”
16. Silloin he menivät Mooseksen luo ja sanoivat: ”Karjatarhoja me vain rakentaisimme tänne laumoillemme sekä kaupunkeja vaimojamme ja lapsiamme varten,
17. mutta itse me varustautuisimme ja rientäisimme israelilaisten etunenässä, kunnes saisimme viedyksi heidät määräpaikkoihinsa. Meidän vaimomme ja lapsemme asuisivat sillä aikaa varustetuissa kaupungeissa maan asukkailta rauhassa.
18. Me emme palaisi kotiimme, ennen kuin israelilaiset ovat saaneet haltuunsa kukin perintöosansa.
19. Me emme näet halua perintöosaa heidän kanssaan Jordanin länsipuolelta emmekä kauempaa, vaan meidän perintöosamme on joutunut meille Jordanin tältä puolelta, siitä itään päin.”
20. Mooses vastasi heille: ”Jos te näin teette, jos te Herran edessä varustaudutte sotaan
21. ja teistä jokainen, sotaan varustettuna, menee Jordanin yli Herran edessä, kunnes Israel on karkottanut vihollisensa,
22. ja palaatte vasta sen jälkeen, kun se maa on tehty alamaiseksi Herralle, niin te olette vastuusta vapaat Herran ja Israelin kansan edessä, ja tämä maa tulee teidän omaksenne Herran edessä.
23. Mutta jos te ette näin tee, te rikotte Herraa vastaan ja tulette tuntemaan syntinne, joka tavoittaa teidät.
24. Rakentakaa siis itsellenne kaupunkeja vaimojanne ja lapsianne varten sekä tarhoja karjallenne ja tehkää se, mitä suunne on sanonut.”
25. Gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat Moosekselle: ”Sinun palvelijasi tekevät, niin kuin sinä käsket.
26. Lapsemme, vaimomme, laumamme ja kaikki juhtamme jääkööt tänne Gileadin kaupunkeihin,
27. mutta palvelijasi lähtevät, jokainen sotaan varustettuna, sinne taisteluun Herran edessä, kuten sinä sanoit.”
28. Mooses antoi heitä koskevan käskyn pappi Eleasarille ja Joosualle, Nuunin pojalle, sekä Israelin heimojen perhekuntien päämiehille.
29. Mooses sanoi heille: ”Jos gaadilaiset ja ruubenilaiset lähtevät teidän kanssanne Jordanin yli, jokainen varustettuna taisteluun Herran edessä, ja se maa tulee teille alamaiseksi, niin antakaa heille Gileadin maa.
30. Mutta jos he eivät varustaudu ja lähde teidän kanssanne sinne, niin asettukoot he teidän keskuuteenne Kanaanin maahan.”
31. Gaadilaiset ja ruubenilaiset vastasivat: ”Mitä Herra on puhunut sinun palvelijoillesi, sen me teemme.
32. Me lähdemme varustettuina Herran edessä Kanaanin maahan, että saisimme perintöosan Jordanin itäpuolella.”
33. Mooses antoi heille, gaadilaisille ja ruubenilaisille sekä toiselle puolelle Manassen, Joosefin pojan, sukukuntaa amorilaisten kuninkaan Siihonin valtakunnan ja Baasanin kuninkaan Oogin valtakunnan, maan ja sen kaupungit ympäröivine alueineen.
34. Gaadilaiset rakensivat Diibonin, Atarotin, Aroerin,
35. Atrot-Soofanin, Jaeserin, Jogbehan,
36. Beet-Nimran ja Beet-Haaranin varustetuiksi kaupungeiksi sekä karjatarhoja.
37. Ruubenilaiset rakensivat Hesbonin, Elalen ja Kirjataimin,
38. Nebon ja Baal-Meonin, joiden nimet muutettiin, sekä Sibman. He panivat [uudet] nimet niille kaupungeille, jotka he rakensivat.
39. Maakir, Manassen poika, lähti Gileadiin, valloitti sen ja karkotti amorilaiset, jotka asuivat siellä.
40. Mooses antoi Gileadin Maakirille, Manassen pojalle, ja hän asettui sinne.
41. Jaair, Manassen poika, meni ja valloitti heidän leirikylänsä ja nimitti ne Jaairin leirikyliksi.
42. Noobah meni ja valloitti Kenatin sekä sen alueella olevat kylät ja nimitti sen, nimensä mukaan, Noobahiksi.

33. LUKU

Leiripaikat Egyptistä Kanaaniin

1. Nämä olivat israelilaisten matkat, jotka he kulkivat Egyptistä osastoittain Mooseksen ja Aaronin johdolla.
2. Mooses kirjoitti Herran käskyn mukaan muistiin ne paikat, joista he lähtivät liikkeelle matkoillaan. Nämä ovat heidän matkansa heidän lähtöpaikkojensa mukaan.
3. He lähtivät liikkeelle Ramseksesta ensimmäisessä kuussa, ensimmäisen kuukauden viidentenätoista päivänä. Pääsiäisen jälkeisenä päivänä israelilaiset lähtivät matkaan voimallisen käden suojassa, kaikkien egyptiläisten nähden.
4. Egyptiläiset hautasivat silloin kaikkia esikoisiaan, jotka Herra heidän keskuudessaan oli surmannut ja antanut tuomion kohdata heidän jumaliaan.
5. Niin israelilaiset lähtivät Ramseksesta ja leiriytyivät Sukkotiin.
6. Sitten he lähtivät Sukkotista ja leiriytyivät Eetamiin, joka on erämaan reunassa.
7. He lähtivät Eetamista ja kääntyivät takaisin Pii-Hahirotiin päin, joka on vastapäätä Baal-Sefonia, ja leiriytyivät Migdolin kohdalle.
8. He lähtivät Pii-Hahirotista ja kulkivat meren keskitse erämaahan, vaelsivat kolmen päivän matkan Eetamin erämaassa ja leiriytyivät Maaraan.
9. Sitten he lähtivät Maarasta ja tulivat Eelimiin. Eelimissä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät sinne.
10. He lähtivät Eelimistä ja leiriytyivät Kaislameren rannalle.
11. He lähtivät Kaislameren rannalta ja leiriytyivät Siinin erämaahan.
12. He lähtivät Siinin erämaasta ja leiriytyivät Dofkaan.
13. He lähtivät Dofkasta ja leiriytyivät Aalukseen.
14. He lähtivät Aaluksesta ja leiriytyivät Refidimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda.
15. He lähtivät Refidimistä ja leiriytyivät Siinain erämaahan.
16. He lähtivät Siinain erämaasta ja leiriytyivät Kibroot-Hattaavaan.
17. He lähtivät Kibrot-Hattavasta ja leiriytyivät Haserotiin.
18. He lähtivät Haserotista ja leiriytyivät Ritmaan.
19. He lähtivät Ritmasta ja leiriytyivät Rimmon-Perekseen.
20. He lähtivät Rimmon-Pereksestä ja leiriytyivät Libnaan.
21. He lähtivät Libnasta ja leiriytyivät Rissaan.
22. He lähtivät Rissasta ja leiriytyivät Kehelataan.
23. He lähtivät Kehelatasta ja leiriytyivät Seferin vuoren juurelle.
24. He lähtivät Seferin vuoren juurelta ja leiriytyivät Haradaan.
25. He lähtivät Haradasta ja leiriytyivät Makhelotiin.
26. He lähtivät Makhelotista ja leiriytyivät Tahatiin.
27. He lähtivät Tahatista ja leiriytyivät Tarahiin.
28. He lähtivät Tarahista ja leiriytyivät Mitkaan.
29. He lähtivät Mitkasta ja leiriytyivät Hasmonaan.
30. He lähtivät Hasmonasta ja leiriytyivät Mooserotiin.
31. He lähtivät Mooserotista ja leiriytyivät Bene-Jaakaniin.
32. He lähtivät Bene-Jaakanista ja leiriytyivät Hoor-Gidgadiin.
33. He lähtivät Hoor-Gidgadista ja leiriytyivät Jotbataan.
34. He lähtivät Jotbatasta ja leiriytyivät Abronaan.
35. He lähtivät Abronasta ja leiriytyivät Esjon-Geberiin.
36. He lähtivät Esjon-Geberistä ja leiriytyivät Siinin erämaahan, se on Kaadekseen.
37. He lähtivät Kaadeksesta ja leiriytyivät Hoorin vuoren juurelle, Edomin maan rajalle.

Aaron kuolee

38. Pappi Aaron nousi Hoorin vuorelle Herran käskyn mukaan ja kuoli siellä 40 vuotena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, 5. kuussa, kuukauden 1. päivänä.
39. Aaron oli 123 vuoden ikäinen kuollessaan Hoorin vuorella.

____________________________________

Lk 4:31 – 5:11

Jeesus Kapernaumin synagogassa

31. Jeesus meni Kapernaumiin, Galilean kaupunkiin, ja opetti kansaa sapattina.
32. He olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hänen puheessaan oli voima.
33. Synagogassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki. Tämä huusi kovalla äänellä:
34. ”Voi, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut meitä tuhoamaan? Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä.”
35. Jeesus nuhteli riivaajaa: ”Vaikene ja lähde hänestä.” Silloin riivaaja viskasi hänet maahan heidän keskelleen ja lähti miehestä, ollenkaan häntä vahingoittamatta.
36. He kaikki olivat hämmästyneitä ja puhuivat keskenään: ”Mitä tämä puhe on? Hän käskee vallalla ja voimalla saastaisia henkiä, ja ne lähtevät ulos!”
37. Maine hänestä levisi kaikkialle ympäristön seutuihin.

Jeesus parantaa sairaita

38. Jeesus nousi ja meni synagogasta Simonin kotiin. Simonin anoppi sairasti kovaa kuumetta, ja he pyysivät Jeesusta auttamaan häntä.
39. Hän meni, kumartui tämän yli ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä. Vaimo nousi kohta ja palveli heitä.
40. Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, kuka missäkin taudissa, veivät heidät hänen luokseen. Hän pani kätensä heidän jokaisen päälle ja paransi heidät.
41. Monista lähti myös riivaajia, jotka huusivat: ”Sinä olet Jumalan Poika!” Jeesus nuhteli niitä sallimatta niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Kristus.

Jeesus toimii Galileassa

42. Päivän tultua Jeesus lähti pois ja meni autioon paikkaan. Ihmiset etsivät häntä. Saavuttuaan hänen luokseen he estelivät häntä lähtemästä heidän luotaan.
43. Hän sanoi heille: ”Minun on julistettava Jumalan valtakunnan evankeliumia muillekin kaupungeille, sillä sitä varten minut on lähetetty.”
44. Jeesus saarnasi Galilean synagogissa.

5. LUKU

Saarna ja kalansaalis

1. Jeesuksen seisoessa Gennesaretin järven rannalla kansaa tunkeili hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa.
2. Hän näki järven rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat lähteneet niistä ja huuhtoivat verkkojaan.
3. Hän meni niistä toiseen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Hän istui ja opetti kansaa veneestä.
4. Puhumasta lakattuaan Jeesus sanoi Simonille: ”Vie vene syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle.”
5. Simon vastasi: ”Mestari, me olemme tehneet työtä koko yön emmekä ole mitään saaneet. Sinun käskystäsi minä kuitenkin heitän verkot.”
6. Sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät.
7. Niin he viittasivat toisessa veneessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä. He tulivat, ja he täyttivät molemmat veneet, niin että ne olivat uppoamaisillaan.
8. Sen nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: ”Mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen.”
9. Saamansa kalansaaliin johdosta hämmästys oli vallannut hänet ja kaikki hänen kanssaan olevat,
10. samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedeuksen pojat. Jeesus sanoi Simonille: ”Älä pelkää, tästedes sinä saat saaliiksi ihmisiä.”
11. He vetivät veneet maihin, jättivät kaiken ja seurasivat häntä.

____________________________________

Ps 64:1-11

64. PSALMI

Rukous kavalia vihollisia vastaan

1. Veisuunjohtajalle. Daavidin psalmi.
2. Kuule, Jumala, ääneni, kun minä valitan, varjele elämäni, kun vihollinen uhkaa.
3. Kätke minut pahojen seuralta, väärintekijöiden riehuvalta joukolta.
4. He hiovat kielensä kuin miekan, jännittävät jousensa, nuolinaan myrkylliset sanat,
5. ampuakseen salaa nuhteettoman. He ampuvat häntä äkisti eivätkä kavahda.
6. He pysyvät lujina pahoissa aikeissaan. He kehuvat, kuinka he virittävät pauloja ja sanovat: ”Kuka ne näkee?”
7. He miettivät, mitä vääryyttä tekisivät: ”Meillä on juoni valmiiksi mietittynä.” Tutkimaton on miehen sisin ja sydän.
8. Mutta Jumala ampuu heihin nuolensa. Iskut kohtaavat heitä äkkiä.
9. He kompastuvat omiin puheisiinsa. Kaikki, jotka näkevät heidät, nyökyttävät ilkkuen päätään.
10. Kaikki ihmiset ovat peloissaan. He julistavat Jumalan töitä ja ottavat opikseen hänen tekonsa.
11. Vanhurskas iloitsee Herrassa ja turvaa häneen. Kaikki oikeamieliset olkoot rohkealla mielellä.

____________________________________

Snl 11:22

22. Kultarengas sian kärsässä on kaunis nainen, älyä vailla.

Scroll to Top