Raamattu vuodessa maaliskuu 3

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

maaliskuu 3
____________________________________

3Ms 27:14 – 4Ms 1:54

14. Jos joku pyhittää talonsa pyhäksi lahjaksi Herralle, niin pappi arvioikoon sen tarkastaen, onko se hyvä vai huono. Olkoon sillä arviohinta, minkä pappi määrää.
15. Jos talonsa pyhittänyt tahtoo lunastaa sen, antakoon hän arviosumman lisäksi viidennen osan siitä, niin se on hänen omansa.
16. Jos joku pyhittää Herralle kappaleen perintömaataan, niin arvioi se kylvön suuruuden mukaan. Hoomer-mitta ohria vastatkoon 50 hopeasekeliä.
17. Jos hän pyhittää peltonsa riemuvuodesta alkaen, jääköön sille arvioimasi täysi hinta.
18. Mutta jos hän pyhittää peltonsa riemuvuoden jälkeen, laskekoon pappi hänelle rahasumman niiden vuosien luvun mukaan, jotka ovat jäljellä seuraavaan riemuvuoteen. Se vähennettäköön sinun arvioimastasi hinnasta.
19. Jos pellon pyhittänyt tahtoo lunastaa sen, hän antakoon arvioimasi hinnan lisäksi viidennen osan siitä, ja se jää hänen omakseen.
20. Mutta jos hän ei lunasta peltoa, vaan myy sen toiselle, se ei enää ole lunastettavissa.
21. Kun tämä pelto riemuvuotena tulee vapaaksi, olkoon se Herralle pyhitetty samalla tavoin kuin vihitty pelto. Se joutuu papin omaisuudeksi.
22. Jos joku pyhittää Herralle ostamansa pellon, joka ei ole hänen perintömaataan,
23. laskekoon pappi hänelle arviohinnan riemuvuoteen asti. Hän suorittakoon samana päivänä arvioimasi hinnan pyhänä lahjana Herralle.
24. Riemuvuotena pelto palautukoon sille, jolta se on ostettu ja jonka perintömaata se on.
25. Kaikki sinun arvioimisesi tapahtukoot pyhäkkösekelin painon mukaan: Sekelissä olkoon 20 geeraa.
26. Karjan esikoisista ensiksi syntynyt jo on Herran oma, älköönkä kukaan sitä pyhittäkö. Olipa se härkä tai lammas, se on jo Herran oma.
27. Jos se on saastaisia eläimiä, lunastakoon omistaja sen sinun arvioimastasi hinnasta ja pankoon lisäksi viidennen osan sen arvosta. Jos sitä ei lunasteta, myytäköön se arvioimaasi hintaan.
28. Mitään vihittyä, mitä hyvänsä, minkä joku on omaisuudestaan vihkinyt Herralle, olipa se ihminen tai eläin tai perintömaa, älköön myytäkö älköönkä lunastettako. Kaikki vihitty on näet korkeasti pyhää, Herran omaa.
29. Ihmistä, ketä hyvänsä, joka on vihitty tuhon omaksi, älköön lunastettako, vaan hänet surmattakoon.
30. Kaikki maan kymmenykset, sekä pellon viljasta että puiden hedelmistä, ovat Herran omat, pyhä lahja Herralle.
31. Jos joku tahtoo lunastaa jotakin kymmenyksistään, hän antakoon siihen lisäksi viidennen osan.
32. Kaikki kymmenykset nautakarjasta ja pikkukarjasta, joka kymmenes eläin kaikesta, mikä kulkee paimenen sauvan alitse, olkoot pyhä lahja Herralle.
33. Älköön kysyttäkö, onko se hyvä vai huono, älköönkä sitä vaihdettako. Jos joku kuitenkin vaihtaa sen, niin olkoon sekä se että siihen vaihdettu pyhä. Älköön sitä lunastettako.”
34. Nämä ovat ne käskyt, jotka Herra Siinain vuorella antoi Moosekselle israelilaisia varten.

Neljäs Mooseksen kirja

1. LUKU

Väenlasku Siinailla

1. Herra sanoi Moosekselle Siinain erämaassa liitonmajassa toisen kuukauden 1. päivänä, toisena vuotena siitä, kun he olivat lähteneet Egyptin maasta:
2. ”Laskekaa koko Israelin kansan väkiluku heimoittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaikki miehenpuolet, pääluvun mukaan.
3. Pitäkää väenlasku, sinä ja Aaron, kaikista Israelin sotakelpoisista miehistä, 20-vuotisista ja sitä vanhemmista, osastoittain.
4. Teidän apunanne olkoon yksi mies jokaisesta heimosta, sen perhekuntien päämies.
5. Nämä ovat niiden miesten nimet, jotka teitä avustakoot: Ruubenista Elisur, Sedeurin poika.
6. Simeonista Selumiel, Suurisaddain poika.
7. Juudasta Nahson, Amminadabin poika.
8. Isaskarista Netanel, Suuarin poika.
9. Sebulonista Eliab, Heelonin poika.
10. Joosefin pojista: Efraimista Elisama, Ammihudin poika ja Manassesta Gamliel, Pedasurin poika.
11. Benjaminista Abidan, Gideonin poika.
12. Daanista Ahieser, Ammisaddain poika.
13. Asserista Pagiel, Okranin poika.
14. Gaadista Eljasaf, Deguelin poika.
15. Naftalista Ahira, Eenanin poika.
16. Nämä olkoot kansan edustajat, heidän isiensä heimojen ruhtinaat, Israelin heimojen päämiehet.”
17. Mooses ja Aaron ottivat luokseen nämä nimeltä mainitut miehet
18. ja kokosivat koko kansan toisen kuukauden 1. päivänä. Kansa pantiin luetteloihin heimoittain ja suvuittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotiset ja sitä vanhemmat, pääluvun mukaan,
19. kuten Herra oli Moosekselle antanut käskyn. Niin hän piti heistä väenlaskun Siinain erämaassa.

Ruuben

20. Ruubenin, Israelin esikoisen, jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuttain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän, pääluvun mukaan, kaikkiaan miehenpuolia, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
21. näitä Ruubenin heimosta väenlaskussa olleita oli 46.500.

Simeon

22. Simeonin jälkeläisiä, väenlaskussa olleita, oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän, pääluvun mukaan, kaikkiaan miehenpuolia, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
23. näitä Simeonin heimosta väenlaskussa olleita oli 59.300.

Gaad

24. Gaadin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
25. näitä Gaadin heimosta väenlaskussa olleita oli 45.650.

Juuda

26. Juudan jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
27. näitä Juudan heimosta väenlaskussa olleita oli 74.600.

Isaskar

28. Isaskarin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
29. näitä Isaskarin heimosta väenlaskussa olleita oli 54.400.

Sebulon

30. Sebulonin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
31. näitä Sebulonin heimosta väenlaskussa olleita oli 57.400.

Joosef

32. Joosefin pojan Efraimin jälkeläisiä, oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,

Efraim

33. näitä Efraimin heimosta väenlaskussa olleita oli 40.500.

Manasse

34. [Joosefin pojan] Manassen jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
35. näitä Manassen heimosta väenlaskussa olleita oli 32.200.

Benjamin

36. Benjaminin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
37. näitä Benjaminin heimosta väenlaskussa olleita oli 35.400.

Daan

38. Daanin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
39. näitä Daanin heimosta väenlaskussa olleita oli 62.700.

Asser

40. Asserin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
41. näitä Asserin sukukunnasta väenlaskussa olleita oli 41.500.

Naftali

42. Naftalin jälkeläisiä oli polveutumisensa mukaan, suvuittain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia sotakelpoisia,
43. näitä Naftalin heimosta väenlaskussa olleita oli 53.400.
44. Nämä ovat ne väenlaskussa olleet, joista Mooses ja Aaron ja Israelin ruhtinaat, nuo 12 miestä, heimokuntiaan edustaen, pitivät väenlaskun.
45. Kaikkiaan väenlaskussa olleita israelilaisia oli sukukunnittain, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, kaikkia Israelin sotakelpoisia miehiä,
46. näitä väenlaskussa olleita oli yhteensä 603.550.

Leeviläiset

47. Mutta leeviläisistä, heidän isiensä heimosta, ei pidetty väenlaskua yhdessä muiden kanssa.
48. Herra näet sanoi Moosekselle:
49. ”Ainoastaan Leevin heimosta älä pidä väenlaskua äläkä laske heidän väkilukuaan yhdessä muiden israelilaisten kanssa,
50. vaan pane leeviläiset hoitamaan liitonmajaa ja sen kaikkea kalustoa ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Heidän tehtävänään on kantaa pyhäkköä ja sen kaikkea kalustoa, ja heidän on toimitettava siinä palvelusta sekä leiriydyttävä pyhäkön ympärille.
51. Kun pyhäkkö lähtee liikkeelle, purkakoot leeviläiset sen. Kun pyhäkkö pysähtyy leiripaikkaan, pystyttäkööt leeviläiset sen. Syrjäinen, joka siihen ryhtyy, surmattakoon.
52. Muut israelilaiset asettukoot kukin omaan leiriinsä ja kukin lippunsa luo, osastoittain.
53. Mutta leeviläiset leiriytykööt liitonmajan ympärille, ettei Herran viha kohtaisi Israelin kansaa, ja heidän on hoidettava tehtäviä liitonmajassa.”
54. Israelilaiset tekivät kaiken, niin kuin Herra oli Moosekselle antanut käskyn. Niin he tekivät.

____________________________________

Mk 11:1-26

11. LUKU

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

1. Lähestyessään Jerusalemia Jeesus ja hänen opetuslapsensa tulivat Beetfageen ja Betaniaan Öljymäelle. Jeesus lähetti kaksi opetuslastaan
2. ja sanoi heille: ”Menkää edessänne olevaan kylään. Kohta sinne tultuanne te löydätte sidottuna nuoren aasin, jonka selässä kukaan ihminen ei vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne.
3. Jos joku kysyy teiltä: ’Miksi te niin teette?’, niin sanokaa: ’Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen pian takaisin’.”
4. He menivät ja löysivät nuoren aasin, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He päästivät sen.
5. Muutamat siellä seisovista sanoivat heille: ”Mitä te teette, kun päästätte sen nuoren aasin?”
6. He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä.
7. Tuotuaan nuoren aasin Jeesuksen luo he heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään.
8. Monet levittivät tielle vaatteita, toiset taas tien varresta katkomiaan lehviä.
9. Edellä ja jäljessä kulkevat huusivat: ”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
10. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka on tulossa! Hoosianna korkeuksissa!”

Jeesus tuomitsee viikunapuun

11. Jeesus saapui Jerusalemiin ja meni temppeliin. Katseltuaan kaikkea hän lähti niiden kahdentoista kanssa Betaniaan, sillä oli jo myöhä.
12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä.
13. Nähdessään kaukaa viikunapuun, jossa oli lehtiä, hän meni katsomaan, löytäisikö siitä jotakin. Sen luo tultuaan hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä. Silloin ei näet ollut viikunoiden aika*.
14. Niin Jeesus sanoi sille puulle: ”Älköön kukaan enää ikinä syökö sinusta hedelmää.” Hänen opetuslapsensa kuulivat sen.

Temppelin puhdistaminen

15. He tulivat Jerusalemiin. Jeesus meni temppeliin ja rupesi ajamaan sieltä ulos myyjiä ja ostajia. Hän kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet
16. eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa temppelin kautta.
17. Hän opetti ja sanoi heille: ”Eikö ole kirjoitettu: ’Minun huonettani on sanottava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi’? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.”
18. Ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat tästä ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi. He pelkäsivät häntä, sillä kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestaan.
19. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle.

Viikunapuusta saatu opetus

20. Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juurista asti.
21. Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle: ”Rabbi, sinun kiroamasi viikunapuu on kuivettunut.”
22. Jeesus vastasi: ”Pitäkää usko Jumalaan.
23. Totisesti minä sanon teille: Jos joku sanoisi tälle vuorelle: ’Nouse ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen toteutuvan, minkä hän sanoo, niin se tapahtuisi hänelle.
24. Niinpä minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se tulee teille.
25. Kun te seisotte ja rukoilette, antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toista vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.
26. [Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei Isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”]*

____________________________________

Ps 46:1-12

46. PSALMI

Jumala on linnamme

1. Veisuunjohtajalle. Koorahilaisten laulu. Korkea ääniala.
2. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, vahva auttajamme hädässä.
3. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi, ja vuoret vajoaisivat meren pohjaan,
4. vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat, ja vuoret vapisisivat sen raivosta. Sela.
5. Virta lähteineen ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot.
6. Jumala on sen keskellä, se ei horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa.
7. Kansat pauhaavat, valtakunnat horjuvat. Kun Hän jylisee, järkkyy maa.
8. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Sela.
9. Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä:
10. Hän lopettaa sodat maan ääriin saakka, hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa.
11. ”Lakatkaa ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä.”
12. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on linnamme. Sela.

____________________________________

Snl 10:23

23. Tyhmälle on iloksi ilkityön teko, mutta ymmärtävälle miehelle viisaus.

Scroll to Top