Raamattu vuodessa marraskuu 24

RAAMATTU LÄPI VUODESSA

marraskuu 24
____________________________________

Hes 47:1-48:35

47. LUKU

Elämän veden kaksoisvirta

1. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle. Temppelin kynnyksen alta kumpusi vettä itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Vesi virtasi alas temppelin oikeanpuoleisen sivun alta, alttarin eteläpuolitse.
2. Sitten hän vei minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden. Vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin.
3. Mennessään itää kohti mies, mittanuora kädessään, mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki: Vettä oli nilkkoihin asti.
4. Sitten hän mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki: Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä poikki: Vettä oli lanteisiin asti.
5. Sitten hän mittasi 1000 kyynärää: Tuli virta*, jonka poikki en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi, joeksi, jonka poikki en voinut kahlata.
6. Niin hän kysyi minulta: ”Oletko nähnyt, ihmislapsi?” ja johti minut takaisin pitkin virran rantaa.
7. Tultuani takaisin minä näin, että virran molemmilla rannoilla kasvoi hyvin paljon puita.
8. Hän sanoi minulle: ”Nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas [Jordanin] Arabaalaaksoon ja tulevat [Kuolleeseen] mereen. Niiden jouduttua tähän mereen vesi siinä paranee.
9. Kaikki elolliset, kaikki, jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon. Kun näet nämä vedet tulevat sinne ja vesi paranee, kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee.
10. Kalastajia seisoo sen rannalla. Een-Gedistä Een-Eglaimiin asti se on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren kaloja, hyvin paljon.
11. Sen rämeet ja lätäköt eivät parane: ne jätetään suolan valtaan.
12. Virran varrella, sen molemmilla rannoilla, kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä eivät lakastu lehdet eivätkä lopu hedelmät: joka kuukausi ne tuottavat uuden sadon, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä. Niiden hedelmät ovat ravitsevia ja niiden lehdet parantavia.

Arvottavan maan rajat

13. Näin sanoo Herra, Herra: Tämä on raja, jonka mukaan teidän on jaettava maa perintöosiksi kahdelletoista Israelin heimolle. Joosef saakoon kaksi osaa.
14. Te saatte siitä perintöosan jokainen kohdaltaan. Minä olen näet kättä kohottaen luvannut antaa sen teidän isillenne, ja niin tämä maa tulee teille perintöosaksi.
15. Tämä on maan pohjoispuolinen raja: Suuresta merestä Hetlonin tietä siihen asti, mistä mennään Sedadiin.
16. Hamat, Beerota, Sibraim, joka on Damaskon alueen ja Hamatin alueen välissä, keskimmäinen Haaser, joka on Hauranin rajalla.
17. Raja menee merestä Hasar-Eenoniin. Damaskon alue jää pohjoiseen, ja pohjoiseen jää myös Hamatin alue. Tämä on pohjoispuoli.
18. Sitten itäpuoli: Hauranin ja Damaskon välistä sekä Gileadin ja Israelin maan välistä, Jordania pitkin. Mitatkaa se rajasta Idänmereen. Tämä on itäpuoli.
19. Sitten eteläpuoli, päivään päin: Taamarista Meriban veteen, joka on Kaadeksessa, Puroon ja Suureen mereen. Tämä on päivänpuoli, etelään päin.
20. Sitten länsipuoli: Suuri meri rajasta sen paikan kohdalle, mistä mennään Hamatiin. Tämä on länsipuoli.
21. Jakakaa tämä maa keskenänne Israelin heimojen mukaan.
22. Arpokaa se perintöosiksi itsellenne ja muukalaisille, jotka asuvat teidän keskuudessanne ja ovat synnyttäneet lapsia teidän keskuudessanne. Olkoot he teille saman arvoisia kuin maassa syntyneet israelilaiset: he saakoot arvalla perintöosan Israelin heimojen keskuudessa teidän kanssanne.
23. Missä sukukunnassa muukalainen asuu, siinä antakaa hänelle perintöosa, sanoo Herra, Herra.”

48. LUKU

Israelin heimojen, temppelin, pappien ym. maa-alueet

1. ”Ja nämä ovat heimokuntien nimet: Pohjois-äärellä, pitkin Hetlonin tien vartta siihen asti, mistä mennään Hamatiin, ja siitä Hasar-Eenamiin. Damaskon alue jää pohjoiseen Hamatin sivulle. Tämä tulee hänelle idän puolelta lännen puolelle asti: Daan, yksi osa.
2. Daanin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Asser, yksi osa.
3. Asserin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Naftali, yksi osa.
4. Naftalin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Manasse, yksi osa.
5. Manassen alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Efraim, yksi osa.
6. Efraimin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Ruuben, yksi osa.
7. Ruubenin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Juuda, yksi osa.
8. Juudan alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti, on oleva se antimaa, joka teidän on annettava, 25.000 leveä ja niin pitkä kuin yksi heimo-osa idän puolelta lännen puolelle. Pyhäkkö olkoon sen keskellä.
9. Antimaa, joka teidän on annettava Herralle, olkoon 25.000 pitkä ja 20.000 leveä.
10. Ja pyhää antimaata tulkoon seuraaville: Papeille pohjoisesta 25.000, lännestä 10.000 leveälti, idästä 10.000 leveälti ja etelästä 25.000 pitkälti. Herran pyhäkkö olkoon siinä keskellä.
11. Papeille, niille Saadokin jälkeläisistä, jotka ovat pyhitettyjä, jotka ovat hoitaneet minulle suoritettavat tehtävät ja jotka eivät eksyneet, niinkuin leeviläiset eksyivät, silloin kun israelilaiset joutuivat eksyksiin,
12. heille se tulkoon verona antimaasta, korkeasti-pyhänä. Se tulkoon leeviläisten alueen vierestä.
13. Leeviläiset saakoot samanlaisen alueen kuin papit, 25.000 pitkän ja 10.000 leveän. Koko pituus olkoon 25.000 ja leveys 25.000.
14. Älkööt he myykö siitä mitään, älköönkä parasta maata vaihdettako tai luovutettako, sillä se on pyhitetty Herralle.
15. Mutta 5000 leveä maa, mikä jää yli 25.000:n sivusta, on kaupungin yhteisomaisuutta asumuksia ja avointa tilaa varten. Kaupunki olkoon sen keskellä.
16. Nämä olkoot sen mitat: Pohjoispuoli 4500, eteläpuoli 4500, itäpuoli 4500 ja länsipuoli 4500.
17. Kaupungilla olkoon avoin tila: Pohjoiseen päin 250, etelään päin 250, itään päin 250 ja länteen päin 250.
18. Mutta niin pitkälti kuin maata jää yli pyhän antimaan viereltä, 10.000 itään päin ja 10.000 länteen päin, se olkoon pyhän antimaan vierellä, ja sen sato tulkoon leiväksi kaupungin työmiehille.
19. Sitä viljelkööt kaupungin työmiehet kaikista Israelin heimoista.
20. Koko antimaa on 25.000 ja 25.000. Neliönmuotoisena on teidän annettava pyhä antimaa ja kaupungin perintömaa.
21. Mitä jää yli, se tulkoon ruhtinaalle: Molemmilta puolilta pyhää antimaata   ja kaupungin perintömaata, niitten 25.000:n – antimaan – sivusta itärajaan asti, sekä länteen päin niitten 25.000:n sivusta länsirajaan asti, on ruhtinaalle tuleva heimo-osia vastaava maa. Pyhä antimaa sekä temppelipyhäkkö olkoot sen keskellä.
22. Leeviläisten perintömaasta ja kaupungin perintömaasta asti, jotka ovat ruhtinaalle tulevan maan keskellä, tulee ruhtinaalle se, mikä on Juudan alueen ja Benjaminin alueen välissä.
23. Sitten muut sukukunnat: Idän puolelta lännen puolelle asti: Benjamin, yksi osa.
24. Benjaminin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Simeon, yksi osa.
25. Simeonin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Isaskar, yksi osa.
26. Isaskarin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Sebulon, yksi osa.
27. Sebulonin alueen sivussa, idän puolelta lännen puolelle asti: Gaad, yksi osa.
28. Gaadin alueen sivua, etelän puolella, päivään päin, menee raja Taamarista Meriban veteen, Kaadekseen, Puroon ja Suureen mereen.
29. Tämä on maa, joka teidän on arvottava perintöosiksi Israelin heimoille, ja nämä ovat heidän osuutensa, sanoo Herra, Herra.
30. Nämä ovat kaupungin uloskäytävät: Pohjoispuolella on mitta 4500.
31. Kaupungin portteja, jotka on nimitetty Israelin heimojen mukaan, on pohjoisessa kolme: Ruubenin portti yksi, Juudan portti toinen ja Leevin portti kolmas.
32. Itäpuolella: 4500, ja portteja kolme: Joosefin portti yksi, Benjaminin portti toinen ja Daanin portti kolmas.
33. Eteläpuolella on mitta 4500, ja portteja kolme: Simeonin portti yksi, Isaskarin portti toinen ja Sebulonin portti kolmas.
34. Länsipuolella: 4500, ja portteja kolme: Gaadin portti yksi, Asserin portti toinen ja Naftalin portti kolmas.
35. Ympäriinsä: 18.000. Kaupungin nimi on tästedes oleva: Herra on täällä.

____________________________________

1 Piet 2:11-3:7

Vaeltakaa nuhteettomasti

11. Rakkaat ystävät, teitä, jotka asutte kuin muukalaisina vieraassa maassa, minä kehotan pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat hengellistä elämää* vastaan.
12. Vaeltakaa nuhteettomasti kansojen* keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä kuin pahantekijöitä, teidän hyviä tekojanne tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä.

Alamaisuus esivallalle

13. Olkaa alamaisia kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, sekä hallitsijalle*, joka on ylin,
14. että käskynhaltijoille, jotka hän on asettanut rankaisemaan pahaa tekeviä ja antamaan tunnustusta hyvää tekeville.
15. Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä tukitte suun typerien ihmisten ymmärtämättömyydeltä.
16. Tehkää tämä vapaiden tavoin, ei kuten ne, jotka pitävät vapautta pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat.
17. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa hallitsijaa.

Isäntäväki ja palvelijat

18. Palvelijat, olkaa kaikin tavoin kunnioittavina isännillenne alamaisia, ei vain hyville ja lempeille, vaan nurjillekin.
19. Sehän on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien.
20. Mitäpä kiitettävää siinä on, jos olette kärsivällisiä, kun teitä väärintekojenne tähden kuritetaan? Mutta jos te olette kärsivällisiä saadessanne kärsiä hyvien tekojenne tähden, se on Jumalan armoa.

Kristuksen kärsimys

21. Siihen te olette kutsututkin. Kärsihän myös Kristus teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te seuraisitte hänen jälkiään.
22. Hän ei tehnyt syntiä, eikä hänen suussaan ollut petosta.
23. Herjattaessa hän ei herjannut takaisin eikä kärsiessään uhannut, vaan jätti asiansa oikein tuomitsevan haltuun.
24. Hän ”itse kantoi meidän syntimme” ruumiissaan ristinpuuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Hänen ”haavojensa kautta teidät on parannettu.”
25. Te olitte ”eksyksissä niin kuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne Paimenen ja Kaitsijan luo.

3. LUKU

Aviopuolisoiden suhteet

1. Samoin te, vaimot, olkaa alamaisia kukin miehelleen, että nekin, jotka eivät ole Sanalle kuuliaisia, kukin vaimonsa vaelluksen vaikutuksesta sanoittakin voitettaisiin,
2. kun he näkevät, kuinka te vaellatte [Jumalan] pelossa ja puhtaasti.
3. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, turhamaisia tukkalaitteita*, kultakorujen ripustamista ja koreihin vaatteisiin pukeutumista,
4. vaan se olkoon salassa oleva katoamaton sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Se on Jumalan silmissä kallisarvoista.
5. Näin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, muinoin kaunistivat itseään ja olivat kukin miehelleen alamaisia.
6. Saarakin oli kuuliainen Aabrahamille ja kutsui häntä herraksi. Hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä on hyvää, ettekä anna minkään pelottaa itseänne.
7. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, kuten heikomman osapuolen kanssa. Osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä kuten tekin, etteivät rukouksenne estyisi.

____________________________________

Ps 119:49-64

49. Muista sana, minkä olet puhunut palvelijallesi, sillä sinä olet antanut minulle toivon.
50. Kurjuudessani minua virvoittaa sinun lupauksesi.
51. Röyhkeät pilkkaavat minua kovin, mutta sinun laistasi minä en poikkea.
52. Herra, minä ajattelen sinun tuomioitasi muinaisista ajoista asti ja saan niistä lohdutusta.
53. Minut valtaa palava vihastus jumalattomien tähden, jotka hylkäävät sinun lakisi.
54. Sinun käskysi ovat ylistysvirteni muukalaisuuteni majassa.
55. Yöllä minä ajattelen sinun nimeäsi, Herra, ja noudatan sinun lakiasi.
56. Tämä on suotu osakseni, että noudatan sinun asetuksiasi.
57. Herra on minun osani. Minä olen päättänyt noudattaa sinun sanojasi.
58. Minä etsin sinun suosiotasi kaikesta sydämestäni. Ole minulle armollinen lupauksesi mukaan.
59. Minä tutkin teitäni ja käännän askeleeni käskyjesi mukaan.
60. Viivyttelemättä minä riennän noudattamaan sinun käskyjäsi.
61. Jumalattomien paulat piirittävät minua, mutta minä en unohda sinun lakiasi.
62. Puoliyöstä minä nousen kiittämään sinua vanhurskautesi säädöksistä.
63. Minä olen kaikkien niiden ystävä, jotka pelkäävät sinua ja noudattavat sinun asetuksiasi.
64. Maa on täynnä sinun laupeuttasi, Herra. Opeta minulle käskysi.

____________________________________

Snl 28:12-13

12. Vanhurskasten riemuitessa on ihanuus suuri, mutta jumalattomien noustessa ihmiset piiloutuvat.

Parannus ja armo

13. Joka rikkomuksensa salaa, ei menesty, mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, saa armon*.

Scroll to Top